přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2020 v rámci projektu 9.F.m.

14.1.2020

Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření.

V roce 2020 bude program zaměřen na oblast péče o půdu, kdy bude podporována prezentace postupů a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy, postupů přispívajících k zadržování vody v krajině nebo prezentujících mitigační a adaptační opatření ve vztahu ke změně klimatu. Tyto postupy příznivé pro půdu budou demonstrovány i v systému integrované ochrany rostlin (IOR) a ekologického zemědělství (EZ) se zaměřením na šetrné postupy na orné půdě.

Snaha MZe o trvalou podporu udržitelného využívání přírodních zdrojů je investicí, která může nabídnout střednědobé i dlouhodobé ekonomické výhody v podobě diverzifikované inovativnější produkce a dalších poskytovaných služeb s pozitivním environmentálním dopadem spolu s vytvořením dalších pracovních příležitostí a růstem celkové kvality života na venkově.

1. Cíl a zaměření činnosti Demonstračních farem

Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.

Podporovány budou subjekty, které jsou ve svém oboru nositeli nových poznatků, inovací, mají inovativní a účinná řešení v definované oblasti, jejichž osevní postupy i technologie odpovídají standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES), a jsou v souladu s národní legislativou. Dále bude podporována prezentace realizovaných opatření na podporu retence vody v půdě a krajině a principů precizního zemědělství. Podporované subjekty budou vybrány výběrovou Komisí pro výběr Demonstračních farem.

V oblasti integrované ochrany rostlin (IOR) bude podporována prezentace agrotechnických postupů v rámci IOR. Mimo obecné požadavky související s půdoochrannými technologiemi je cílem sledovat na vybraných farmách i faktory ovlivňující gradaci škodlivých organismů, které se jeví z pohledu ochrany jako problematické. Podporována bude prezentace synergického účinku krajinných prvků spoluvytvářejících agroekologickou kostru krajiny. Krajinné prvky – např. přerušovací pásy, biopásy, zatravněné a ozeleněné údolnice, protierozní meze, mokřady, tůně, extenzivní sady, pásy křovin a krajinné dřeviny výrazně zamezují erozi v dané lokalitě a značně zvyšují biodiverzitu krajiny. Velkým přínosem z pohledu IOR je skutečnost, že krajinné prvky poskytují stanoviště, žádoucí mikroklima, ochranu a úkryt a současně i potravní nabídku přirozeným predátorům škůdců zemědělských plodin a krajinné zeleně, například bažantům, koroptvím, dalším polním ptákům, obojživelníkům a také užitečnému hmyzu. Krajinné prvky a biokoridory nabízejí vhodné potravní doplňky lesní zvěři, např. okus a snižují tak rizika škod na zemědělských kulturách. Vytvářejí se předpoklady pro vytváření biologické rovnováhy v dané lokalitě krajiny. Současně bude sledována a vyhodnocována tolerantnost konvenčního zemědělství k takovýmto žádoucím úpravám a ochota konvenčního zemědělství přijmout určitá opatření při klasickém hospodaření. Preferováno je proto současné provozování produkční zemědělské výroby a péče o stávající prvky ekologické mikrostruktury zemědělské krajiny. Dále bude podporována integrovaná ochrana v ovocných sadech se zaměřením na praktickou ukázku monitoringu ekonomicky významných škůdců ovoce, metod a prostředků podpory užitečných organismů a celkově funkční biodiverzity.

Všechna realizovaná opatření musí splňovat kritéria efektivity, ekonomiky a pozitivního ekologického dopadu na životní prostředí. V současné době narůstá vliv probíhající klimatické změny. Podporováno tedy bude demonstrování vlivu realizovaných opatření na podporu adaptace zemědělství a krajiny na klimatickou změnu a na podporu infiltrace, retence a akumulace vody v krajině.

V oblasti ekologického zemědělství (EZ) bude podporována prezentace postupů a technologií EZ se zaměřením na hospodaření na orné půdě s využitím postupů, které umožní hospodaření bez používání herbicidů, rychle rozpustných minerálních hnojiv a chemicko-syntetických přípravků na ochranu rostlin. Cílem je prezentace uceleného a udržitelného systému ekologického hospodaření na orné půdě s důrazem na ochranu půdy, udržitelný osevní postup, pěstování meziplodin a šetření vláhou.

Maximální výše dotace je 1 milion Kč na žadatele (tj. Demonstrační farmu). Závazné podmínky jsou stanoveny v Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020, a to na základě §1, §2, §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů.

Zájemce o zařazení do systému Demonstračních farem a podporu demonstračních činností zvolí jeden z pěti záměrů, pro který zpracuje v rámci navrhovaného projektu plán činnosti. Zvolený záměr žadatel zřetelně uvede v podávané žádosti.

V roce 2020 budou podporovány následující záměry:

 1. Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy
  a zadržování vody v krajině.
 2. Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5.
 3. Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině.
 4. Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu a sady s využitím agrotechnických postupů.
 5. Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu podle zásad stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci.

2. Základní kritéria pro zařazení subjektu do hodnocení výběrovou komisí

Statut „Demonstrační farma“ získají pouze subjekty, které budou splňovat základní požadavky, které jsou společné pro všechny záměry:

 1. Prokáže plnění standardů DZES tím, že v posledních třech letech u něho nebylo zjištěno porušení.
 2. Prokáže, že nedošlo k opakované erozní události (dle platné metodiky Monitoringu eroze).

Požadavky platné pro záměry a) a b)

 1. Subjekt hospodaří v oblastech ohrožených erozí, tzn. podíl erozně ohrožené plochy orné půdy uživatele je větší než 10 % plochy DPB.
 2. Podíl plodin s nízkou ochrannou funkcí (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) v osevním postupu je větší než 10 %. Tato podmínka musí být splněna pouze na kultuře R.
 3. Používání půdoochranných technologií použitelných pro plnění standardu DZES 5. Používání uznaných půdoochranných technologií je možné doplnit o další půdoochranné technologie, které jsou ve fázi ověřování s předpokladem jejich uznání v dalším období.  

Požadavky platné pro záměr c)

 1. Subjekt hospodaří s vyrovnanou nebo zlepšující bilancí organické hmoty (posuzována bude struktura plodin vykázaná v jednotné žádosti za rok 2019
  a spotřeba hnojiv za hospodářský rok 2018/2019), bilance bude hodnocena dle formuláře v MS Excel, dostupného na adrese https://www.vurv.cz/index.php?p=aktuality&id=599&site=instituce (kontakt pro konzultaci: Ing. Jan Klír, CSc., klir@vurvcz, tel. 233 022 383, 603 520 684).

Požadavky platné pro záměr d)

 1. Subjekt má již zavedené postupy a opatření podporované v rámci tématu integrované ochrany rostlin.

Požadavky platné pro záměr e)

 1. Subjekt je registrován MZe jako ekologický podnik bez souběžné konvenční produkce.
 2. Prokáže (potvrzení kontrolní organizace – kontrolního subjektu EZ), že v posledních 3 letech u něj nebylo zjištěno závažné porušení pravidel EZ.
 3. Hospodaří v systému EZ minimálně na 50ti hektarech orné půdy a pěstuje na ní alespoň čtyři tržní plodiny na význačné části osevního postupu.

3. Preferenční výběrová kritéria

Preferenční kritéria budou sloužit k sestavení pořadí předložených projektů a výběru těch nejvhodnějších pro podporu z dotačního programu 9.F.m. Pro hodnocení byly navrženy takové faktory, které vypovídají o chování a postupech žadatele a dávají garanci, že podnik správně hospodaří na půdě, a že demonstrační akce budou mít pozitivní dopad na účastníky.

Pro všechny záměry budou hodnoceny tyto tři oblasti:

 1. Inovativnost – zárukou je spolupráce s výzkumnými, zkušebními a poradenskými subjekty a jejich přímé zapojení do projektu, výsledky výzkumu tak mohou být přímo prezentovány v praxi.
 2. Zkušenost s protierozní ochranou - hospodaření v erozně ohrožených oblastech dává předpoklad, že podnik má propracované protierozní postupy a technologie, nebo má založené protierozní krajinné prvky, prevence utužení půdy vhodnou volbou mechanizace a správnou agrotechnikou (vhodný čas, vhodná vlhkost půdy, volba pojezdů).
 3. Vyvážené osevní postupy – kladná bilance organické hmoty společně s protierozním opatřením je součástí udržitelných způsobů hospodaření.

Hodnotící tabulka pro záměry a, b, c:

Kritérium

Popis

Body

Inovativnost

Současné zapojení výzkumné a odborné základny do projektu

30

Dřívější spolupráce s VÚ a odbornými organizacemi

10

Erozně ohrožené plochy

SEO + MEO

Nad 40 %

20 – 40 %

Do 20 %

20

10

0

Kvalita osevního postupu

Má osevní postup a agrotechnika dostatečný půdoochranný efekt?

ANO

NE

(vypočteno a kontrolováno pomocí Protierozní kalkulačky*)

 

 

30

0

Hodnocení hodnotící komise

Odborné posouzení inovativnosti projektu

max 50

* Odkaz na Protierozní kalkulačku: http://kalkulacka.vumop.cz/

Hodnotící tabulka pro záměr d:

Kritérium

Popis

Body

Inovativnost

Zapojení zkušebních a výzkumných institucí

Současné zapojení do projektu

Dřívější spolupráce (v předchozích 3 letech)

 

30

10

Realizovaná a demonstrovaná opatření podporují adaptaci na změnu klimatu, infiltraci, retenci a akumulaci vody v krajině

ANO

NE

30

0

Bilance organické hmoty v podniku za rok 2019

Bilance zlepšující > 0,5 t org. látek / ha

Bilance vyrovnaná 0,0 - 0,5 t org. látek / ha

Bilance záporná < 0,0 t org. látek / ha

(vypočteno podle formuláře MS Excel*)

20

10

0

Volba majoritních plodin s přihlédnutím k předplodině, termínu setí, rajonizaci, odolnosti proti specifickým biotickým a abiotickým faktorům v dané lokalitě nebo zavedení prvků agroekologické stability krajiny jako stanoviště přirozených predátorů škůdců

ANO

NE

20

0

Úprava pH pozemků pravidelným vápněním a vyrovnané dávky hnojiv odpovídající potřebám vyplývajících z výsledků AZZP, nebo hospodaření na půdě s odpovídajícím pH bez negativního dopadu na pH vlivem hospodaření

ANO

NE

10

0

Využití monitorovacích pomůcek / přímého pozorování metod prognózy výskytu ŠO při signalizaci ošetření v tržních plodinách

ANO

NE

10

0

Využití nechemických metod ochrany rostlin nebo mechanických postupů (vláčení, plečkování apod.)

ANO

NE

30

0

Většina farmou obhospodařované půdy je využívána k produkci zemědělských plodin.

ANO

NE

 

30

0

 

Hodnocení hodnotící komise

Odborné posouzení inovativnosti projektu

max 50

*  Odkaz na formulář: https://www.vurv.cz/index.php?p=aktuality&id=599&site=instituce

Hodnotící tabulka pro záměr e:

Kritérium

Popis

Body

Inovativnost

Prokázání přímé a dřívější spolupráce s odbornými a školícími subjekty:

 

 

Přímé zapojení, zkušebních a výzkumných institucí,  ČTPEZ a akreditovaných poradců EZ do projektu

 

Přímé zapojení do projektu

Dřívější spolupráce (v předchozích 3 letech)

 

 

 

 

 

30

10

Bilance organické hmoty v podniku za rok 2019

Bilance zlepšující > 0,5 t org. látek / ha

Bilance vyrovnaná 0,0 - 0,5 t org. látek / ha

Bilance záporná < 0,0 t org. látek / ha

(vypočteno podle formuláře MS Excel*)

20

10

0

 

Zkušenosti s hospodařením na orné půdě v systému EZ: (v předchozích 3 letech)

Podkladem pro hodnocení budou ověřitelné údaje uvedené v předloženém projektu

30

Hospodaření v oblastech zvláštního režimu (chráněná území, CHOPAV, OPVZ apod.)

Bodově budou zvýhodněny podniky, které mají navíc další omezení plynoucí z ochrany přírody (NP, CHKO, NPR, Natura 2000) nebo ochrany vod včetně zranitelných oblastí.

20

Erozně ohrožené plochy

SEO + MEO

Nad 40 %

20 – 40 %

Do 20 %

20

10

0

Komplexní přístup k hospodaření na orné půdě.

Kvalita osevního postupu (min 4 plodiny, min 20% leguminóz), používání meziplodin
Prevence a kvalita ochrany rostlin v EZ (plán ochrany rostlin)

Protierozní opatření

(Plněný plán protierozních opatření)

20

 

20
 

20

Hodnocení hodnotící komise

Odborné posouzení projektu s ohledem na udržitelnost celého systému EZ na podniku s důrazem na ochranu půdy, krajinotvorbu, osevní postup, pěstování meziplodin a šetření vláhou.

max 50

*  Odkaz na formulář: https://www.vurv.cz/index.php?p=aktuality&id=599&site=instituce

4. Závazná struktura projektu

 • Název projektu
 • Identifikace žadatele (IČO, bylo-li přiděleno, RČ u fyzických osob nepodnikajících, adresa, kontakty, zastoupení)
 • Charakteristika podniku
 • Zvolený záměr - v rámci podporovaných záměrů v roce 2020 (viz kapitola 1 Výzvy)
 • Plán činnosti na období 2020 – 2022:
  • Stručný a jasný popis plánu činnosti, popis demonstračních akcí se zaměřením na zvolený záměr
 • Propagace
 • Personální a technické vybavení (presentační technika, prostory, spolupráce s výzkumnými ústavy, poradci):
  • Výčet expertů s popisem jejich specializace a praktických zkušeností
  • Spolupráce s výzkumným sektorem
 • Rozpočet:
  • Žadatel uvede výčet uplatněných předmětů dotace a příslušné požadované částky na jednotlivé předměty dotace.
  • Předměty dotace jsou vyjmenovány ve výkladu dotačního programu (viz příloha).
  • Podpora na předměty dotace je poskytována dle čl. 21 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 a podporu je možné čerpat na aktivity uskutečněné po podání žádosti o podporu přes Portál farmáře.
 • Podklady pro hodnotící kritéria (podnik si spočítá z podkladů LPIS)
 • Hospodaření na erozně ohrožených DPB (podíl EO na R, LPIS, Tisk: Erozní ohroženost DPB):
  • Celková výměra DPBR (pole: Celk. vým. PB [ha]) s kulturou orná půda (pole: Kul. = R)
  • Celková výměra SEOR ploch (pole: Vým. SEO 2019 [ha]) s kulturou orná půda (pole: Kul. = R)
  • Celková výměra MEOR ploch (pole: Vým. MEO 2019 [ha]) s kulturou orná půda (pole: Kul. = R)
  • %EO= (Celková výměra SEOR ploch + Celková výměra MEOR ploch)/ Celková výměra DPBR
 • Podíl plochy erozně nebezpečných plodin na celkové ploše orné půdy deklarované v jednotné žádosti v roce 2019:
  • Plocha orné půdy => doplnit z jednotné žádosti
  • Plocha osevů erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) => doplnit z jednotné žádosti
 • Půdoochranný efekt osevního postupu vyhodnoceného dle Protierozní kalkulačky: http://kalkulacka.vumop.cz/ - dokládá se vygenerovaným reportem
 • Bilance organické hmoty v podniku (dle VÚRV, formulář pro výpočet bilančního odhadu a podrobný návod je k dispozici na  https://www.vurv.cz/index.php?p=aktuality&id=599&site=instituce (excelovský soubor a návod v .pdf).
 • Plnění standardů DZES (čestné prohlášení, vzor viz příloha)
 • Monitorované erozní události (čestné prohlášení, vzor viz příloha)
 • Pro záměr d: potvrzení kontrolní organizace o absenci porušení CC (PPH
  a DZES), počtu a rozsahu pěstovaných tržních plodin a používání meziplodin, hnojení včetně aplikace vápenatých hmot, čestné prohlášení o používání monitorovacích pomůcek / přímého pozorování či metod prognózy výskytu ŠO a prohlášení o využívání preventivních fyzikálních/mechanických metod ochrany a dokladu o odrůdové struktuře hlavních tržních plodin se zhodnotí bod volby odrůd vzhledem k rajonizaci a agrotechnice. Nebo čestné prohlášení o realizovaných opatřeních na podporu adaptace zemědělství a krajiny na klimatickou změnu a na podporu infiltrace, retence a akumulace vody v krajině, čestné prohlášení o připravenosti k provádění monitoringu přirozených predátorů škůdců polních plodin, provádění monitoringu opylovačů. Případně čestné prohlášení o využívání principů integrované ochrany rostlin v ovocných sadech.
 • Pro záměr e: potvrzení kontrolní organizace EZ o absenci závažných porušení pravidel EZ, výměře orné půdy v EZ, počtu a rozsahu pěstovaných tržních plodin a osevním postupu a používání meziplodin a statkových hnojiv v EZ. Komplexní přístup k hospodaření na orné půdě doloží žadatel též plánem protierozních opatření a plánem ochrany rostlin v EZ.

 

5. Postup a harmonogram podávání projektů

5.1. Termíny

7. 2. 2020 – konečný termín pro podání projektů (rozhoduje datum podání)

1. 3. 2020 – zahájení příjmu žádosti o dotaci

31. 3. 2020 – konečný termín pro podání žádosti o dotaci

5.2. Hodnocení projektů

Hodnocení a výběr projektů provádí Komise pro výběr Demonstračních farem v souladu se Statutem Komise a Jednacím řádem Komise. O pořadí projektů rozhoduje bodové ohodnocení, v případě rovnosti bodů datum předložení projektu.

U pokračujících projektů předkládá žadatel pro jednání Komise tabulku „Předměty dotace“ pro daný rok a stručný popis činností (v souladu se schváleným projektem).

6. Kontakty

6.1. Kdo poskytuje Informace

Odborné informace

Ministerstvo zemědělství – Oddělení prostorových informací (Odbor zemědělských registrů):

Ing. Marek Batysta, Ph.D. (marekbatysta@mzecz tel. 221 812 687)

6.2. Podávání projektů

Forma podání

Projekt v tištěné a elektronické podobě zaslat na adresu:

Ministerstvo zemědělství
Odbor zemědělských registrů
Oddělení prostorových informací
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Vyřizuje: Ing. Marek Batysta, Ph.D.
marekbatysta@mzecz

6.3. Podávání žádostí o dotaci

Informace k administraci

Příjmem žádostí je pověřeno Centrální pracoviště SZIF, Oddělení administrace národních dotací, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.

Příjem žádosti a dokladů prokazujících nárok na dotaci bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře (dále jen PF). Přístup do PF získá žadatel osobně (na podatelně CP SZIF, na podatelně regionálních odborů SZIF, na pracovišti Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF nebo prostřednictvím datové schránky žadatele). Vzhledem k převodu administrace národních dotací, tedy i dotačního programu 9.F.m. z MZe na SZIF dle novely zákona 252/1997 Sb. o zemědělství od roku 2020, doporučujeme všem žadatelům pravidelně sledovat webové stránky SZIF i MZe:

https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/

7. Přílohy

7.1. Předměty dotace:

Kód

Popis předmětu dotace

Částka (bez DPH)

01

Příprava demonstračních ploch

50 000 Kč/ha

(max. 3 ha)

02

Den otevřených dveří

100 000 Kč/akce

03

Demonstrační akce individuální (1 subjekt, min. 20 akcí/rok)

50 000 Kč/rok

04

Demonstrační akce skupinová (3 a více subjektů, min. 5 akcí/rok)

50 000 Kč/rok

05

Služby výzkumných pracovníků při pořádání dnů otevřených dveří a skupinových konzultacích

Max 50 000 Kč

*)

06

Informační materiály a propagace

50 000 Kč

*) výše způsobilých nákladů na základě prokázaných nákladů do výše limitu

Upřesnění:

Konečným příjemcem podpory, účastnícím se demonstračních ukázek, je podnikatelský subjekt, který se zabývá zemědělskou prvovýrobou. Do minimálního počtu účastníků jsou započítáni podnikatelé hospodařící v zemědělské prvovýrobě nebo zástupci zemědělských podniků. Akcí se může účastnit více zástupců jednoho podniku, ale započítán je jeden.

Podpora na předměty dotace je poskytována dle čl. 21 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 a lze ji čerpat pouze na předměty dotace uskutečněné po podání žádosti přes Portál farmáře.

Formy demonstračních akcí:

 • Den otevřených dveří – obdoba „Polních dnů“, spolupráce s výzkumnými organizacemi. Minimální počet je 10 účastníků na dni otevřených dveří.
 • Demonstrační akce individuální - V rámci individuální činnosti bude připraven agronom (nebo i externí poradce) odpovídat na dotazy a konzultovat problematiku péče o půdu se zájemci, a to jak telefonicky, tak hlavně individuálně přímo v provozu.
 • Demonstrační akce skupinová - Skupinové konzultace budou zaměřeny na detailnější diskusi ke zvolenému tématu, kdy se předpokládá nutná příprava agronoma, případně i externího poradce. Minimální počet jsou 3 účastníci na akci.

Informační materiály a propagace: Letáky k demonstrační činnosti, Leaflet, články v tisku, inzeráty, propagační předměty, propagační video na webu, TV zemědělec apod.

7.2. Čestné prohlášení

Vzor čestného prohlášení naleznete v příloze níže.

7.3. Seznam zkratek

AZZP – Agrochemické zkoušení zemědělských půd
CC – Cross Compliance – kontrola podmíněnosti
ČTPEZ – Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství
DF – Demonstrační farma
DPB – Díl půdního bloku
DZES – Dobrý zemědělský a environmentální stav
EO – Erozně ohrožený
EZ – Ekologické zemědělství
G – Travní porost na orné půdě
CHKO – Chráněná krajinná oblast
CHOPAV - Chráněná oblast přirozené akumulace vod
IOR – Integrovaná ochrana rostlin
LPIS – Land Parcel Identification System – informační systém evidence využití zemědělské půdy
LOS – Luskoobilné směsi
MEO – Mírně erozně ohrožená půda
MZe – Ministerstvo zemědělství
NOF – Plodiny s nízkou ochrannou funkcí
NP – Národní park
NPR – Národní přírodní rezervace
OH – Organická hmota
OL – Organické látky
OP – Osevní postup
OPVZ – Ochranná pásma vodních zdrojů
POR – Přípravky na ochranu rostlin
PPH – Povinné požadavky na hospodaření
R – Standardní orná půda
SEO – Silně erozně ohrožená půda
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond
ŠO – Škodlivé organismy
U – Úhor
VÚ – Výzkumný ústav

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem