přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2022

11.8.2021

Vyhlášení výzvy vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 591, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2022.

Na výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Vyhlášení:
do 31. srpna 2021
Ukončení přijímání žádostí: 30. září 2021 ve 13:00 hodin
Vyhodnocení výběrového řízení: do 30. listopadu 2021

ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Nestátní neziskové organizace.

OBLASTI PODPORY
Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky a zároveň spadajících do působnosti Ministerstva zemědělství.

PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
Žadatel o státní dotaci na rok 2022 může podat:

  • „Roční žádost“, tj. žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2022, která je podávána ve struktuře dle přílohy č. 1 Příručky pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství (žádost je generována v elektronickém nástroji).

Žadatel o dotaci může podat v rámci aktuální výzvy k podávání žádostí o dotaci více žádostí.

Způsob podání žádosti:
Žádost je podávána podle podmínek stanovených v Příručce pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství pro rok 2022.

Žadatel o dotaci je povinen vygenerovat roční žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2022 prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu eAGRI: https://epodani.mze.cz/. Takto vygenerovanou žádost nestátní nezisková organizace opatří podpisy oprávněných zástupců organizace (vygenerovaná žádost nahrazuje přílohu č. 1 Příručky). V případě podání žádosti datovou zprávou musí být žádost a všechny ostatní relevantní dokumenty podepsány platným elektronickým podpisem oprávněných osob.

K oprávněným zástupcem NNO podepsané žádosti o dotaci žadatel připojí:

  1. Všechny povinné přílohy stanovené Příručkou pro žadatele o dotaci
  2. Elektronickou podobu všech předkládaných dokumentů, přičemž dokumenty předkládané v elektronické podobě musí být plně identické s dokumenty předloženými v listinné podobě (u podepsaných dokumentů bude jejich skenovaná podoba ve formátu pdf, rozpočet projektu musí být v elektronické podobě připojen rovněž ve formátu xls nebo xlsx).

Kompletní žádost o státní dotaci na rok 2022 je třeba předat podatelně Ministerstva zemědělství či doručit prostřednictvím poštovní či kurýrní služby nejpozději do termínu ukončení přijímání žádostí o dotaci na rok 2022, tj. 30. září 2021 do 13:00 hodin.

Listinná podoba žádosti je předávána v zalepené obálce a musí být opatřená identifikací žadatele včetně identifikačního čísla žádosti, které bude vygenerováno při odeslání elektronického formuláře, a dále výrazným nápisem „Žádost o dotaci NNO na rok 2022 – NEOTVÍRAT“.

Zalepené obálky bez uvedení identifikačního čísla žádosti (určení výběrového řízení) nebo žádosti doručené po termínu ukončení přijímání žádostí nebudou hodnoceny.

Mgr. Jan Sixta
státní tajemník v Ministerstvu zemědělství

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem