přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontroly podmíněnosti v roce 2016

U podmínek kontrol podmíněnosti nedochází pro rok 2016 k mnoha změnám. Na základě novely nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, byla provedena změna nařízení vlády týkající se pravidel podmíněnosti č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, v několika málo bodech.

U podmínek standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) došlo k rozšíření seznamu dusík vázajících plodin pro standard č. 6 v souladu s podmínkami EFA ploch (§ 18 NV č. 50/2015 Sb.).

Bylo provedeno rozšíření krajinných prvků chráněných prostřednictvím podmínek standardů o krajinný prvek mokřad.

U povinných požadavků na hospodaření bylo doplněno legislativní vymezení požadavků welfare zvířat pro sladění s postupy u národních kontrol.

Při vyhodnocování kontrolních zjištění může být nově zohledněno, zda k případnému porušení nedošlo při provádění vědecké nebo výzkumné činnosti nebo zkušebnictví. Porušení z uvedeného důvodu řádně doložené se nezapočítává do celkové míry porušení. Za prokazatelné doložení lze považovat předložení písemného dokumentu např. smlouvu o projektu nebo potvrzený projektový záměr, jehož součástí jsou příslušné aktivity.

Příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2016

Vzhledem k tomu, že pro tento rok nastalo v oblasti Kontroly podmíněnosti malé množství změn, nebude příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti, kterou jsou zemědělské veřejnosti představována aktuální pravidla a podmínky kontrol podmíněnosti pro daný rok, publikována v obvyklé tištěné formě nebo na nosičích CD.

Příručka je pro rok 2016 zveřejněna pouze v textové verzi - neobsahuje grafickou a jazykovou úpravu.

Metodicky v rámci příručky došlo k rozšíření výčtu požadavků, které představují přímé nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat podle čl. 99 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013. Jedná se zejména o požadavky z oblasti welfare zvířat, u kterých zanedbání péče může představovat vážné následky a dále standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu, který řeší ochranu povrchových nebo podzemních vod při manipulaci se závadnými látkami.

V příručce je uvedeno s předstihem upozornění pro žadatele na změnu požadavků evidence a označování zvířat PPH 7/5 a 8/4 - včasnost hlášení do ústřední evidence - s účinností od 1. 1. 2017. Chovatelem bude muset být hlášeno narození zvířat pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášen jejich úhyn, ztráta, utracení, přemístění do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo.

Přílohy