přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Jak požádat o dotaci z PRV

Cesta k podání žádosti o dotaci na projektová opatření z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.

 
 1. Představa – potenciální zájemce o dotaci by měl nejdříve mít alespoň základní představu o tom, jaký projekt by chtěl realizovat. Pokud ještě váháte, jakým směrem by se Váš projekt měl ubírat, můžete se inspirovat v naší databázi úspěšných projektů PRV.
   
 2. Získání základních informací – zájemce by měl nastudovat programový dokument, kde jsou v základní formě nastíněna jednotlivá opatření Programu, podmínky dotace, okruh možných příjemců, způsobilé výdaje, územní omezení, apod. Programový dokument je zveřejněn v sekci Programové dokumenty.
   
 3. Konkrétní záměr – pokud zájemce v programovém dokumentu nalezl požadovanou oblast podpory, měl by si podrobně a důkladně promyslet, jaký konkrétní záměr hodlá realizovat a do kterého opatření jeho záměr spadá.
   
 4. Získání podrobných informací – pokud již má žadatel přesnější představu o svém záměru, měl by důkladně nastudovat Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova pro konkrétní opatření. Každé opatření má svá vlastní Pravidla, která se skládají z Obecných a Specifických podmínek – obě tyto části by měl potenciální žadatel velmi důkladně prostudovat.

 5. Obecné podmínky naleznete v sekci věnované příslušné Ose PRV: Specifické podmínky pro konkrétní Opatření naleznete v příslušné podsekci věnované danému Opatření.

 6. Doplnění informací – pokud je zájemci po přečtení Pravidel cokoli nejasné, může se obrátit na Ministerstvo zemědělství nebo na Státní zemědělský intervenční fond, kde mu budou poskytnuty doplňující informace. Kontakty na gestory opatření PRV na MZe naleznete v sekci Kontakty.
   
 7. Sledování výzvy o vyhlášení kola příjmu žádostí a příprava projektu – výzvy jsou vyhlašovány ministrem zemědělství a jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zemědělství v sekci Program rozvoje venkova na období 2007–2013 » Aktuality a rovněž v Kalendáři akcí – typ "Dotační výzva", nebo na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz), a to vždy alespoň 4 týdny před zahájením příjmu žádostí. 

  Současně by žadatel měl zahájit přípravu projektu tak, aby byl schopen k žádosti o dotaci předložit všechny povinné přílohy stanovené Pravidly pro příslušné opatření (zejména se jedná o stavební povolení, různá potvrzení, apod.). Pokud zatím nebyla Pravidla pro konkrétní opatření zveřejněna, může se žadatel inspirovat Pravidly pro jiná opatření, která již zveřejněna byla – základní podmínky jsou pro většinu opatření shodné.
   
 8. Vyhlášení výzvy – žadatel by měl opět velmi důkladně prostudovat nejnovější zveřejněnou verzi Pravidel, které mohly být aktualizovány a z internetových stránek Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) by si měl stáhnout formulář žádosti a další dokumenty související s podáním žádosti.
   
 9. Vyplnění žádosti o dotaci – žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři a připraví všechny povinné přílohy. Žádosti se podávají na regionální odbory SZIF. V případě, že má žadatel jakýkoli problém s vyplněním žádosti, může se obrátit na příslušný regionální odbor SZIF, kde mu budou poskytnuty příslušné informace.
   
 10. Podání žádosti o dotaci – příjem žádostí probíhá v termínu stanoveném ve výzvě. V tomto termínu musí žadatel předložit žádost na příslušný regionální odbor SZIF. V případě, že žadatel splnil všechny náležitosti podání žádosti, je jeho žádost úspěšně zaregistrována. Poté probíhá administrativní kontrola žádosti. V případě zjištění nedostatků je žadatel vyzván k jejímu doplnění. Dále probíhá kontrola přijatelnosti a hodnocení projektů. V případě, že je projekt schválen ke spolufinancování a nejsou shledány nedostatky v přílohách předkládaných žadatelem při podpisu Dohody, je s žadatelem sepsána Dohoda, která znamená příslib dotace za podmínky, že žadatel neporuší stanovená Pravidla.
   
 11. Dotace – dotace je z Programu rozvoje venkova ve většině opatření poskytována zpětně na základě předložené žádosti o proplacení a proplacených faktur – žadatel si musí projekt nejprve financovat sám.