přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Základní informace o Programu rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova České republiky (dále jen PRV) je nástrojem pro získání podpory poskytované Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).

PRV na roky 2007 až 2013 byl schválen 23. května 2007 Výborem pro rozvoj venkova Evropské Komise a již v květnu toho roku byl zahájen příjem žádostí o dotaci pro některá opatření osy II následovaný příjmem žádostí v červenci pro vybraná opatření osy I a III.

Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství ČR.

Zprostředkujícím subjektem PRV je Státní zemědělský intervenční fond.

Základní struktura Programu má 4 osy a jejich zaměření je následující:

 • Osa I je zaměřena na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a lesnictví.
   
 • Osa II má společný cíl zvýšit biologickou rozmanitost, chránit vodu a půdu a zmírnit klimatické změny.
   
 • Osa III směřuje ke zkvalitnění života ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova.
   
 • Osa IV má napomoci místním obyvatelům venkovských mikroregionů principem „zdola-nahoru“ vypracovat vlastní strategii rozvoje území, ve kterém žijí a podpořit projekty pro jeho rozvoj – metodu LEADER.
   

Ministerstvo zemědělství ČR zřídilo v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť) jako komunikační platformu PRV. Činnost Sítě byla oficiálně zahájena 11. listopadu 2008 na jednání Monitorovacího výboru PRV. Síť plní úlohu „komunikačního mostu“ mezi Evropskou komisí a členským státem za účelem zefektivnění zpětné vazby o dopadech a implementaci  jednotlivých programů rozvoje venkova. Více informací o Celostátní síti pro venkov naleznete na subportálu eAGRI Venkov.

Podrobnější informace o podmínkách získání dotace u jednotlivých opatření naleznete na těchto stránkách a na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu – SZIF (www.szif.cz).

Pro snazší orientaci v množství informací, které jsou k PRV prezentovány na těchto stránkách a na stránkách SZIF, nabízíme stručný návod Jak požádat o dotaci z PRV.