přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Povinná publicita v opatření IV.1.1

16.8.2010

Na základě návštěv hodnotících komisí v sídlech MAS bychom Vás rádi upozornili na povinnost označit sídlo MAS prvky povinné publicity. Tato povinnost vyplývá z Přílohy VI Nařízení Komise č. 1974/2006 „Informace a publicita o pomoci z EZFRV“.

Informační tabulka označující sídlo MAS musí obsahovat tyto prvky:

  • Vlajka EU v souladu s grafickými normami (viz Pravidla pro publicitu)
  • Vysvětlení úlohy Společenství prostřednictvím textu:
    „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."
  • Logo metody LEADER (při správné orientaci loga je nápis LEADER umístěn na levé stěně čtverce)
  • Logo MAS (nepovinné, umisťuje se mezi logo LEADER a PRV)
  • Logo Programu rozvoje venkova
  • Popis (název) projektu a opatření PRV, z kterého je projekt podpořen

Povinně zobrazené informace musí zabírat nejméně 25 % plochy tabulky.

Pro potřeby Programu rozvoje venkova 2007 - 2013 vydalo Ministerstvo zemědělství upřesňující Pravidla pro publicitu, která najdete na portálu www.eagri.cz v subportálu Dotace -> Pravidla pro publicitu.

V souladu s Pravidly pro publicitu doporučujeme viditelně označit sídlo MAS informační tabulí, jejíž minimální rozměr je A3 (rozměry 297x420 mm). Pro lepší informování žadatelů by bylo vhodné zobrazit i dobu, ve které je možné zastihnout pracovníky MAS na pracovišti, a kontaktní údaje, na které se může žadatel s případnými dotazy obrátit.

Správné označení kanceláří MAS nejen naplní požadavky povinné legislativy, ale také přispěje k většímu povědomí veřejnosti o metodě LEADER a jejím poslání.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem