přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Sběr dat pro monitoring PRV

19.4.2010

V souvislosti s povinností Ministerstva zemědělství jako Řídícího orgánu PRV předkládat Evropské komisi každoročně zprávu o pokroku PRV, probíhá v současné době sběr statistických dat u vybraného vzorku příjemců dotace, kterým byla finanční částka proplacena do konce roku 2009.

Sběr se týká dat potřebných k vyčíslení hodnot výsledkového ukazatele R.2 „Hrubá přidaná hodnota v podporovaných podnicích“ resp. R.7 „Nezemědělská hrubá přidaná hodnota v podporovaných podnicích“,  R.8 „Hrubý počet vytvořených pracovních míst“ či R.9 „Dodatečný počet turistických návštěv“, a to v závislosti na dotačním titulu.

Řídící orgán Programu rozvoje venkova pověřil na základě výběrového řízení k provedení sběru výše uvedených ukazatelů společnost TriInfo, s.r.o. Společnost TriInfo, s.r.o. vybrané žadatele oslovila prostřednictvím e-mailu, v němž je uveden odkaz na webovou stránku, kde jsou umístěny elektronické formuláře Monitorovacích listů pro relevantní ukazatele pro opatření, v rámci kterého/kterých příslušný žadatel obdržel dotaci, a to včetně metodických pokynů pro vyplnění dat. Součástí e-mailu je i pověřující dopis ředitelky odboru Řídící orgán PRV, Ing. Kateřiny Bělinové.

Upozorňujeme, že povinnost žadatele/příjemce dotace poskytovat veškerou součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu trvání závazku, vyplývá z kapitoly 4., bodu f) obecných podmínek Pravidel.

Zdůrazňujeme, že sběr dat je prováděn pouze vzorkovým šetřením u vybrané skupiny subjektů – žadatelé, kteří nebudou osloveni, žádné údaje v tomto roce poskytovat nemusí, aniž by porušili podmínky Pravidel.

Děkujeme Vám za Vaši ochotu spolupracovat se zpracovatelem.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem