NázevDatový typyIndikátorVýskytPovinnýKomentářPoznámka
LheRocniVykaz
lhevy1:LheRocniVykazTyp
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1ARoot (kořenový) element úplného výkazu.
@rok
xs:gYear
NHospodářský rok, za který se výkaz podává.
hlavicka
lhest1:HlavickaTyp
Hlavička výkazu
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1AHlavička výkazu.
podaciMisto
lhest1:OrpKodTyp
Kód ORP (Správní obvod obce s rozšířenou působností) Českého statistického úřadu.
1 - 1AKód obce s rozšířenou působností (převažující ORP pro dané LHC), na které je výkaz podáván.
vlastnik
lhevl1:VlastnikTyp
Vlastník lesa.
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1ARoot (kořenový) element subjektu - vlastníka lesa.
osoba
lhevl1:OsobaTyp
Volba
Volba jednoho elementu
1 - 1AÚdaje o žadateli dle právní formy (možný je jeden ze subelementů:
- fyzickaOsoba
- fyzickaOsobaPodnikajici
- pravnickaOsoba
fyzickaOsoba
lhevl1:FyzickaOsobaTyp
Typ elementu fyzické osoby.
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1AFyzická osoba nepodnikající.
titulPred
lhest1:String35Typ
0 - 1NTitul(y) před jménem.
jmeno
lhest1:String100Typ
0 - 1NOsobní jméno (popř. jména).
prijmeni
lhest1:String100Typ
0 - 1NPříjmení.
titulZa
lhest1:String35Typ
0 - 1NTitul(y) za jménem.
obec
lhest1:String48Typ
0 - 1NObec (nebo městská část).
ulice
lhest1:String48Typ
0 - 1NUlice (nebo část obce).
cisloDomu
lhest1:String15Typ
0 - 1NČíslo domu (popisné / orientační).
psc
lhest1:PscTyp
PSČ (pět číslic)
0 - 1NPSČ
telefon
lhest1:String13Typ
0 - 1NTelefonní číslo.
email
lhest1:String50Typ
0 - 1NE-mailová adresa.
datumNarozenixs:date0 - 1NDatum narození.
rodneCislo
lhest1:RodneCisloTyp
Rodné číslo.
0 - 1NRodné číslo.
dokladTyp
lhevl1:DokladTypEnum
0 - 1NTyp dokladu dle číselníku.
Prvky výčtového typu:
 • CestovniPas
 • ObcanskyPrukaz
 • PobytovyStitek
 • PovoleniKPobytu
 • VizovyStitek
dokladCislo
lhest1:String35Typ
0 - 1NČíslo dokladu.
statniPrislusnostxs:short0 - 1NNumerický kód státu státní příslušnosti fyzické osoby dle číselníku https://www.czso.cz/csu/czso/ciselnik_zemi_-czem-
ico
lhest1:IcoTyp
IČO
0 - 1NIČ.
fyzickaOsobaPodnikajici
lhevl1:FyzickaOsobaTyp
Typ elementu fyzické osoby.
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1AFyzická osoba podnikající.
titulPred
lhest1:String35Typ
0 - 1NTitul(y) před jménem.
jmeno
lhest1:String100Typ
0 - 1NOsobní jméno (popř. jména).
prijmeni
lhest1:String100Typ
0 - 1NPříjmení.
titulZa
lhest1:String35Typ
0 - 1NTitul(y) za jménem.
obec
lhest1:String48Typ
0 - 1NObec (nebo městská část).
ulice
lhest1:String48Typ
0 - 1NUlice (nebo část obce).
cisloDomu
lhest1:String15Typ
0 - 1NČíslo domu (popisné / orientační).
psc
lhest1:PscTyp
PSČ (pět číslic)
0 - 1NPSČ
telefon
lhest1:String13Typ
0 - 1NTelefonní číslo.
email
lhest1:String50Typ
0 - 1NE-mailová adresa.
datumNarozenixs:date0 - 1NDatum narození.
rodneCislo
lhest1:RodneCisloTyp
Rodné číslo.
0 - 1NRodné číslo.
dokladTyp
lhevl1:DokladTypEnum
0 - 1NTyp dokladu dle číselníku.
Prvky výčtového typu:
 • CestovniPas
 • ObcanskyPrukaz
 • PobytovyStitek
 • PovoleniKPobytu
 • VizovyStitek
dokladCislo
lhest1:String35Typ
0 - 1NČíslo dokladu.
statniPrislusnostxs:short0 - 1NNumerický kód státu státní příslušnosti fyzické osoby dle číselníku https://www.czso.cz/csu/czso/ciselnik_zemi_-czem-
ico
lhest1:IcoTyp
IČO
0 - 1NIČ.
pravnickaOsoba
lhevl1:PravnickaOsobaTyp
Typ elementu právnické osoby.
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1APrávnická osoba.
obec
lhest1:String48Typ
0 - 1NObec (nebo městská část).
ulice
lhest1:String48Typ
0 - 1NUlice (nebo část obce).
cisloDomu
lhest1:String15Typ
0 - 1NČíslo domu (popisné / orientační).
psc
lhest1:PscTyp
PSČ (pět číslic)
0 - 1NPSČ
telefon
lhest1:String13Typ
0 - 1NTelefonní číslo.
email
lhest1:String50Typ
0 - 1NE-mailová adresa.
ico
lhest1:IcoTyp
IČO
0 - 1NIČ.
obchodniJmeno
lhest1:String255Typ
0 - 1NNázev/obchodní jméno.
vztahZastupcePo
lhevl1:VztahZastupcePoEnum
Uvedený zástupce jedná za právnickou osobu
- Jako člen statutarniho orgánu
- Na základě plné moci
0 - 1NUvedený zástupce jedná za právnickou osobu
- Jako člen statutárního orgánu
- Na základě plné moci
Prvky výčtového typu:
 • ClenStatutarnihoOrganu
 • NaZakladePlneMoci
zastupciPo
lhevl1:ZastupcePoSeznamTyp
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
0 - 1N
zastupcePo
lhevl1:OsobaJmenoTyp
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - A
titulPred
lhest1:String35Typ
0 - 1NTitul(y) před jménem.
jmeno
lhest1:String100Typ
0 - 1NOsobní jméno (popř. jména).
prijmeni
lhest1:String100Typ
0 - 1NPříjmení.
titulZa
lhest1:String35Typ
0 - 1NTitul(y) za jménem.
kontaktniAdresa
lhevl1:KontaktniAdresaTyp
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
0 - 1NKontaktní adresa vlastníka.
titulPred
lhest1:String35Typ
0 - 1NTitul(y) před jménem.
jmeno
lhest1:String100Typ
0 - 1NOsobní jméno (popř. jména).
prijmeni
lhest1:String100Typ
0 - 1NPříjmení.
titulZa
lhest1:String35Typ
0 - 1NTitul(y) za jménem.
obec
lhest1:String48Typ
0 - 1NObec (nebo městská část).
ulice
lhest1:String48Typ
0 - 1NUlice (nebo část obce).
cisloDomu
lhest1:String15Typ
0 - 1NČíslo domu (popisné / orientační).
psc
lhest1:PscTyp
PSČ (pět číslic)
0 - 1NPSČ
telefon
lhest1:String13Typ
0 - 1NTelefonní číslo.
email
lhest1:String50Typ
0 - 1NE-mailová adresa.
nazevPravnickeOsoby
lhest1:String255Typ
0 - 1NNázev právnické osoby nebo její organizační složky.
lheVykaz
lhevy1:LheVykazTyp
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1AVlastní výkaz.
lhc
lhevy1:LhcTyp
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1Azákladní element pro jednotlivé LHC
@lhcKod
lhest1:KodInt6Typ
Šestimístný číselný kód.
AKód LHC, za který je výkaz LHE podáván.
@lhcNazev
lhest1:String100Typ
NNázev LHC, za který je výkaz LHE podáván / nepovinný – pokud nebude vyplněn, bude načten z interního číselníku LHC
@lhpoPlatnostDo
xs:gYear
NKonec platnosti LHP (rok) / nepovinný – pokud nebude vyplněn, bude načten z interního číselníku LHC
@lhpoPlatnostOd
xs:gYear
APočátek platnosti LHP (rok).
tezbaUmyslna
lhest1:Decimal2FractTyp
Desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
0 - 1NCelkový roční objem provedené těžby úmyslné (m3 b.k.).
tezbaNahodila
lhest1:Decimal2FractTyp
Desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
0 - 1NCelkový roční objem provedené těžby nahodilé (m3 b.k.).
tezbaMimoradna
lhest1:Decimal2FractTyp
Desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
0 - 1NCelkový roční objem provedené těžby mimořádné (m3 b.k.).
obnovaMZD
lhest1:Decimal2FractTyp
Desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
0 - 1NCelková plocha obnovená melioračními a zpevňujícími dřevinami (ha).
vychovaDo40
lhest1:Decimal2FractTyp
Desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
0 - 1NCelková plocha provedených naléhavých nebo opakovaných výchovných zásahů v porostech do 40 let věku.
obnovaSouhrn
lhevy1:ObnovaSouhrnTyp
Typ pro "zapouzdřovací" element pro kolekci jednotlivých "ORP".
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1A"Zapouzdřovací" element pro kolekci jednotlivých "ORP".
obnovaORP
lhevy1:ObnovaORPTyp
Údaj obnovy lesa (ha) za 1 ORP.
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - AElement pro údaj obnovy lesy (ha) za 1 ORP.
cisORP
lhest1:OrpKodTyp
Kód ORP (Správní obvod obce s rozšířenou působností) Českého statistického úřadu.
1 - 1AKód ORP dle ČSÚ.
plocha
lhest1:Decimal2FractTyp
Desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
1 - 1AVýměra obnovy na území daného ORP (v Ha).
LheRocniVykazData
lhevy1:LheRocniVykazDataTyp
Typ root (kořenového) elementu.
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1ARoot (kořenový) element parciálního výkazu (pouze data LHC).
@rok
xs:gYear
AHospodářský rok, za který se výkaz podává.
lheVykaz
lhevy1:LheVykazTyp
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1AVlastní výkaz.
lhc
lhevy1:LhcTyp
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1Azákladní element pro jednotlivé LHC
@lhcKod
lhest1:KodInt6Typ
Šestimístný číselný kód.
AKód LHC, za který je výkaz LHE podáván.
@lhcNazev
lhest1:String100Typ
NNázev LHC, za který je výkaz LHE podáván / nepovinný – pokud nebude vyplněn, bude načten z interního číselníku LHC
@lhpoPlatnostDo
xs:gYear
NKonec platnosti LHP (rok) / nepovinný – pokud nebude vyplněn, bude načten z interního číselníku LHC
@lhpoPlatnostOd
xs:gYear
APočátek platnosti LHP (rok).
tezbaUmyslna
lhest1:Decimal2FractTyp
Desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
0 - 1NCelkový roční objem provedené těžby úmyslné (m3 b.k.).
tezbaNahodila
lhest1:Decimal2FractTyp
Desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
0 - 1NCelkový roční objem provedené těžby nahodilé (m3 b.k.).
tezbaMimoradna
lhest1:Decimal2FractTyp
Desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
0 - 1NCelkový roční objem provedené těžby mimořádné (m3 b.k.).
obnovaMZD
lhest1:Decimal2FractTyp
Desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
0 - 1NCelková plocha obnovená melioračními a zpevňujícími dřevinami (ha).
vychovaDo40
lhest1:Decimal2FractTyp
Desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
0 - 1NCelková plocha provedených naléhavých nebo opakovaných výchovných zásahů v porostech do 40 let věku.
obnovaSouhrn
lhevy1:ObnovaSouhrnTyp
Typ pro "zapouzdřovací" element pro kolekci jednotlivých "ORP".
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1A"Zapouzdřovací" element pro kolekci jednotlivých "ORP".
obnovaORP
lhevy1:ObnovaORPTyp
Údaj obnovy lesa (ha) za 1 ORP.
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - AElement pro údaj obnovy lesy (ha) za 1 ORP.
cisORP
lhest1:OrpKodTyp
Kód ORP (Správní obvod obce s rozšířenou působností) Českého statistického úřadu.
1 - 1AKód ORP dle ČSÚ.
plocha
lhest1:Decimal2FractTyp
Desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
1 - 1AVýměra obnovy na území daného ORP (v Ha).
LheRocniVykazDavka
lhevy1:LheRocniVykazDavkaTyp
Typ pro import více výkazů v jedné dávce.
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1AKořenový element pro import více výkazů v dávce.
lheRocniVykaz
lhevy1:LheRocniVykazTyp
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - AJednotlivý výkaz k importu.
@rok
xs:gYear
NHospodářský rok, za který se výkaz podává.
hlavicka
lhest1:HlavickaTyp
Hlavička výkazu
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1AHlavička výkazu.
podaciMisto
lhest1:OrpKodTyp
Kód ORP (Správní obvod obce s rozšířenou působností) Českého statistického úřadu.
1 - 1AKód obce s rozšířenou působností (převažující ORP pro dané LHC), na které je výkaz podáván.
vlastnik
lhevl1:VlastnikTyp
Vlastník lesa.
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1ARoot (kořenový) element subjektu - vlastníka lesa.
osoba
lhevl1:OsobaTyp
Volba
Volba jednoho elementu
1 - 1AÚdaje o žadateli dle právní formy (možný je jeden ze subelementů:
- fyzickaOsoba
- fyzickaOsobaPodnikajici
- pravnickaOsoba
fyzickaOsoba
lhevl1:FyzickaOsobaTyp
Typ elementu fyzické osoby.
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1AFyzická osoba nepodnikající.
titulPred
lhest1:String35Typ
0 - 1NTitul(y) před jménem.
jmeno
lhest1:String100Typ
0 - 1NOsobní jméno (popř. jména).
prijmeni
lhest1:String100Typ
0 - 1NPříjmení.
titulZa
lhest1:String35Typ
0 - 1NTitul(y) za jménem.
obec
lhest1:String48Typ
0 - 1NObec (nebo městská část).
ulice
lhest1:String48Typ
0 - 1NUlice (nebo část obce).
cisloDomu
lhest1:String15Typ
0 - 1NČíslo domu (popisné / orientační).
psc
lhest1:PscTyp
PSČ (pět číslic)
0 - 1NPSČ
telefon
lhest1:String13Typ
0 - 1NTelefonní číslo.
email
lhest1:String50Typ
0 - 1NE-mailová adresa.
datumNarozenixs:date0 - 1NDatum narození.
rodneCislo
lhest1:RodneCisloTyp
Rodné číslo.
0 - 1NRodné číslo.
dokladTyp
lhevl1:DokladTypEnum
0 - 1NTyp dokladu dle číselníku.
Prvky výčtového typu:
 • CestovniPas
 • ObcanskyPrukaz
 • PobytovyStitek
 • PovoleniKPobytu
 • VizovyStitek
dokladCislo
lhest1:String35Typ
0 - 1NČíslo dokladu.
statniPrislusnostxs:short0 - 1NNumerický kód státu státní příslušnosti fyzické osoby dle číselníku https://www.czso.cz/csu/czso/ciselnik_zemi_-czem-
ico
lhest1:IcoTyp
IČO
0 - 1NIČ.
fyzickaOsobaPodnikajici
lhevl1:FyzickaOsobaTyp
Typ elementu fyzické osoby.
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1AFyzická osoba podnikající.
titulPred
lhest1:String35Typ
0 - 1NTitul(y) před jménem.
jmeno
lhest1:String100Typ
0 - 1NOsobní jméno (popř. jména).
prijmeni
lhest1:String100Typ
0 - 1NPříjmení.
titulZa
lhest1:String35Typ
0 - 1NTitul(y) za jménem.
obec
lhest1:String48Typ
0 - 1NObec (nebo městská část).
ulice
lhest1:String48Typ
0 - 1NUlice (nebo část obce).
cisloDomu
lhest1:String15Typ
0 - 1NČíslo domu (popisné / orientační).
psc
lhest1:PscTyp
PSČ (pět číslic)
0 - 1NPSČ
telefon
lhest1:String13Typ
0 - 1NTelefonní číslo.
email
lhest1:String50Typ
0 - 1NE-mailová adresa.
datumNarozenixs:date0 - 1NDatum narození.
rodneCislo
lhest1:RodneCisloTyp
Rodné číslo.
0 - 1NRodné číslo.
dokladTyp
lhevl1:DokladTypEnum
0 - 1NTyp dokladu dle číselníku.
Prvky výčtového typu:
 • CestovniPas
 • ObcanskyPrukaz
 • PobytovyStitek
 • PovoleniKPobytu
 • VizovyStitek
dokladCislo
lhest1:String35Typ
0 - 1NČíslo dokladu.
statniPrislusnostxs:short0 - 1NNumerický kód státu státní příslušnosti fyzické osoby dle číselníku https://www.czso.cz/csu/czso/ciselnik_zemi_-czem-
ico
lhest1:IcoTyp
IČO
0 - 1NIČ.
pravnickaOsoba
lhevl1:PravnickaOsobaTyp
Typ elementu právnické osoby.
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1APrávnická osoba.
obec
lhest1:String48Typ
0 - 1NObec (nebo městská část).
ulice
lhest1:String48Typ
0 - 1NUlice (nebo část obce).
cisloDomu
lhest1:String15Typ
0 - 1NČíslo domu (popisné / orientační).
psc
lhest1:PscTyp
PSČ (pět číslic)
0 - 1NPSČ
telefon
lhest1:String13Typ
0 - 1NTelefonní číslo.
email
lhest1:String50Typ
0 - 1NE-mailová adresa.
ico
lhest1:IcoTyp
IČO
0 - 1NIČ.
obchodniJmeno
lhest1:String255Typ
0 - 1NNázev/obchodní jméno.
vztahZastupcePo
lhevl1:VztahZastupcePoEnum
Uvedený zástupce jedná za právnickou osobu
- Jako člen statutarniho orgánu
- Na základě plné moci
0 - 1NUvedený zástupce jedná za právnickou osobu
- Jako člen statutárního orgánu
- Na základě plné moci
Prvky výčtového typu:
 • ClenStatutarnihoOrganu
 • NaZakladePlneMoci
zastupciPo
lhevl1:ZastupcePoSeznamTyp
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
0 - 1N
zastupcePo
lhevl1:OsobaJmenoTyp
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - A
titulPred
lhest1:String35Typ
0 - 1NTitul(y) před jménem.
jmeno
lhest1:String100Typ
0 - 1NOsobní jméno (popř. jména).
prijmeni
lhest1:String100Typ
0 - 1NPříjmení.
titulZa
lhest1:String35Typ
0 - 1NTitul(y) za jménem.
kontaktniAdresa
lhevl1:KontaktniAdresaTyp
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
0 - 1NKontaktní adresa vlastníka.
titulPred
lhest1:String35Typ
0 - 1NTitul(y) před jménem.
jmeno
lhest1:String100Typ
0 - 1NOsobní jméno (popř. jména).
prijmeni
lhest1:String100Typ
0 - 1NPříjmení.
titulZa
lhest1:String35Typ
0 - 1NTitul(y) za jménem.
obec
lhest1:String48Typ
0 - 1NObec (nebo městská část).
ulice
lhest1:String48Typ
0 - 1NUlice (nebo část obce).
cisloDomu
lhest1:String15Typ
0 - 1NČíslo domu (popisné / orientační).
psc
lhest1:PscTyp
PSČ (pět číslic)
0 - 1NPSČ
telefon
lhest1:String13Typ
0 - 1NTelefonní číslo.
email
lhest1:String50Typ
0 - 1NE-mailová adresa.
nazevPravnickeOsoby
lhest1:String255Typ
0 - 1NNázev právnické osoby nebo její organizační složky.
lheVykaz
lhevy1:LheVykazTyp
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1AVlastní výkaz.
lhc
lhevy1:LhcTyp
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1Azákladní element pro jednotlivé LHC
@lhcKod
lhest1:KodInt6Typ
Šestimístný číselný kód.
AKód LHC, za který je výkaz LHE podáván.
@lhcNazev
lhest1:String100Typ
NNázev LHC, za který je výkaz LHE podáván / nepovinný – pokud nebude vyplněn, bude načten z interního číselníku LHC
@lhpoPlatnostDo
xs:gYear
NKonec platnosti LHP (rok) / nepovinný – pokud nebude vyplněn, bude načten z interního číselníku LHC
@lhpoPlatnostOd
xs:gYear
APočátek platnosti LHP (rok).
tezbaUmyslna
lhest1:Decimal2FractTyp
Desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
0 - 1NCelkový roční objem provedené těžby úmyslné (m3 b.k.).
tezbaNahodila
lhest1:Decimal2FractTyp
Desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
0 - 1NCelkový roční objem provedené těžby nahodilé (m3 b.k.).
tezbaMimoradna
lhest1:Decimal2FractTyp
Desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
0 - 1NCelkový roční objem provedené těžby mimořádné (m3 b.k.).
obnovaMZD
lhest1:Decimal2FractTyp
Desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
0 - 1NCelková plocha obnovená melioračními a zpevňujícími dřevinami (ha).
vychovaDo40
lhest1:Decimal2FractTyp
Desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
0 - 1NCelková plocha provedených naléhavých nebo opakovaných výchovných zásahů v porostech do 40 let věku.
obnovaSouhrn
lhevy1:ObnovaSouhrnTyp
Typ pro "zapouzdřovací" element pro kolekci jednotlivých "ORP".
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - 1A"Zapouzdřovací" element pro kolekci jednotlivých "ORP".
obnovaORP
lhevy1:ObnovaORPTyp
Údaj obnovy lesa (ha) za 1 ORP.
Pořadí
Záleží na pořadí prvků
1 - AElement pro údaj obnovy lesy (ha) za 1 ORP.
cisORP
lhest1:OrpKodTyp
Kód ORP (Správní obvod obce s rozšířenou působností) Českého statistického úřadu.
1 - 1AKód ORP dle ČSÚ.
plocha
lhest1:Decimal2FractTyp
Desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
1 - 1AVýměra obnovy na území daného ORP (v Ha).