přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výsledky kontrol označování a evidence

1.3.2013

Tisková zpráva – Povinnost chovatelů označovat svá zvířat, evidovat je ve stájovém registru (popř. v registru prasat v hospodářství), hlásit veškeré změny ve stanovené lhůtě do ústřední evidence a zajistit pro tury průvodní list skotu (průkaz koně - pro koně) není pro české chovatele žádnou novinkou. Česká plemenářská inspekce kontroluje dodržování těchto povinnosti od nabytí účinnosti vyhlášky 136/2004, Sb.

Od roku 2005 do roku 2012 bylo zkontrolováno 1 812 334 turů na 20575 hospodářství, 196 705 ovcí a koz na 4529 hospodářství a 662 260 prasat na 2452 hospodářstvích.

Zjištěné výsledky kontrol ukazují, že došlo k významnému snížení počtu kontrolovaných zvířat, u kterých nebylo zjištěno porušení v oblasti označování a evidence.

V roce 2005 bylo při kontrolách zjištěno 13,1 % turů chybně označených a v roce 2012 pouze 3,5 %.

U ovcí a koz byl od roku 2005 do roku 2012 zaznamenán pokles chybně označených zvířat z 11,5 % na 5,6 % a u prasat ze 7,5 % na 2,4 %.

Uvedené výsledky souvisí s osvětou v této oblasti a v nemalé míře také s vyšší kvalitou ušních známek. Jen těžko lze již očekávat lepší výsledky, protože vždy se musí počítat s provozními ztrátami na pastvinách a ve volném ustájení.

Nedostatky ve vedení stájového registru u turů, ovcí a koz jsou minimální a pohybují se od 1,9 % v roce 2005 do 0,7 % v roce 2012. Obdobný trend byl zaznamenán u registru prasat v hospodářství.

Nejvíce problémů však přetrvává v oblasti zasílání hlášení do ústřední evidence a to u všech druhů zvířat, na která se tato povinnost vztahuje.

U turů došlo k poklesu zjištěných nedostatků  od roku 2005 z 10,7 % na 2,6 % v roce 2012,

 u ovcí a koz z 20,5 %  v roce 2005 na 4,4  %v roce 2012.

Nejvíce nedostatků v zasílání hlášení do ústřední evidence bylo zjištěno u prasat a to 52,1 % v roce 2005 a 22,8 % v roce 2012.

Velkým problémem hlášení do ústřední evidence je nedodržování zákonné lhůty, ve které mají chovatelé hlášení do ústřední evidence zasílat.

Tato lhůta je dle platné legislativy do 7 dnů ode dne, kdy k narození, úhynu, ztrátě, utracení nebo přemístění zvířete došlo, při narození ovcí a koz se hlášení o narození zasílá do 7 dnů ode dne označení.

U prasat je povinnost zasílat hlášení jednou měsíčně, vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce, a to za celý kalendářní měsíc.

Na základě zjištěných nedostatků v oblasti ústřední evidence a naopak poměrně dobrých výsledků při kontrole chovatelské evidence (stájový registr, registr prasat v hospodářství) lze chovatelům doporučit vedení elektronickou formou (se schváleným softwarem) popř. přes portál farmář. Tento způsob vedení zajistí jediným zápisem vedení obou evidencí, což může omezit výskyt chyb a současně by nemělo docházet k prodlužování lhůty ke hlášení do ústřední evidence, protože zápis do stájového registru (registru prasat v hospodářství) musí být proveden bezodkladně tak, aby údaje v něm uvedené byly aktuální.

Výskyt turů s chybějícími nebo neplatnými průvodními listy byl v roce 2005  1,5 % a v dalších letech poklesl pod jedno procento.

Kontrola dodržování výše zmíněných povinností je dána legislativou a chovatelé jsou ke kontrolám vybírání analýzou rizika 3 % hospodářství s chovem turů, 3 procenta hospodářství s chovem ovcí a koz a 1 % s chovem prasat. Pro kontroly podmíněnosti je vybíráno 1 % žadatelů.

Kriteria pro zařazení do analýzy rizika jsou včasné předávání správných a úplných údajů do ústřední evidence, veterinární a zoohygienické podmínky, dřívější nákazová situace, výše ročních finančních podpor, výsledky kontrol v uplynulém období, významné změny, ke kterým na hospodářství došlo v minulém období, popř. další kriteria stanovená členským státem.

 

Zdenka Majzlíková
Česká plemenářská inspekce