přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Jaké kontroly čekají Českou plemenářskou inspekci v rámci tzv. welfare?

16.12.2015

Tisková zpráva – Jaké povinnosti musí splnit chovatelé – žadatelé o dotace při kontrolách České plemenářské inspekce a nově u kontrol pro poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, aby je získali?

Česká plemenářská inspekce kontroluje u žadatelů o dotace označení zvířat a vedení evidence. Kontrola na místě probíhá formou inventury, při které se kontroluje správnost označení zvířat a porovnávají se fyzicky přítomná zvířata kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru a kontroluje se správnost jejich dokladů (průvodní list skotu). Prodeje, nákupy a vyřazení či přesun musí být doloženy dalšími doklady (účetní doklady, veterinární osvědčení, kafilerní lístek apod.).

V současné době se kontroly žadatelů týkají devíti dotačních titulů, opatřeních v rámci společné zemědělské politiky. Patří mezi ně poskytování zvláštní podpory podle Nařízení vlády č. 50/2015 Sb. pro zemědělce na tele masného typu, na krávy chované v systému s tržní produkce mléka, na bahnice a kozy a podporu vázanou na produkci bílkovinných plodin.

Dále pak tři opatření na poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, na agroenvironmentální klimatické opatření, ekologické zemědělství (podle Nařízení vlády 72/2015 Sb., 75/2015 Sb., 76/2015 Sb., 79/2007 Sb.) a opatření na poskytování národních doplňkových plateb a přechodných vnitrostátních podpor k přímým podporám podle Nařízení vlády 112/2008 Sb.

Od letošního roku k nim přibyla i kontrola plnění podmínek pro poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat podle Nařízení vlády č. 74/2015 Sb.

Toto opatření má tři podopatření a to na zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic, zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic a zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy.

Žadatel má povinnost dodržovat následující podmínky po celou dobu závazku (tj. od 1. června roku podání žádosti do 31. května roku následujícího):

  • chová dojnice na všech hospodářstvích uvedených v žádosti o poskytnutí dotace ve stájích s technologií volného ustájení,

  • plní ukazatele cross compliance,

  • má zvířata označená a evidovaná (stájový registr, ústřední evidence, průvodní listy skotu) dle platné legislativy,

  • dodržuje welfare.

 

V retenčním období (rozhodné období pro výpočet VDJ) od 1. června do 31. prosince příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta musí žadatel:

  • vést evidenci pro jednotlivá podopatření (evidence suchostojných krav a regulace nežádoucího hmyzu) a uchovávat tyto evidence pro potřeby kontroly minimálně po dobu 10 let,

  • plnit na všech deklarovaných hospodářstvích podmínky jednotlivých podopatření.

V případě porušení požadavků cross compliance se zahajuje kontrola podmíněnosti.

Požadavky welfare bude kontrolovat Státní veterinární správa a Česká plemenářská inspekce označování a evidenci u zvířat, na která chovatel podal žádost.

U opatření dobré životní podmínky musí nejprve veterinární inspektoři certifikovat veškeré subjekty, které podaly žádost o podporu, a teprve poté lze provést kontrolu na místě.

Kontroly na místě budou provedeny společně se zástupci Státní veterinární správy.

Spolehlivost dodržení podmínek stanovených pro poskytnutí podpor je zajištěna formou kontrol na místě u 5 % žadatelů, jejichž výběr provádí Státní zemědělský a intervenční fond na základě analýzy rizika. Povinnost zkontrolovat tento podíl žadatelů znamená navštívit celkem 56 subjektů.

Výběr obvykle probíhá ve 3 vlnách a to před retenčním obdobím, během retenčního období a po skončení retenčního období. Retenční období je stanoveno pro každé opatření a během něho se musí zkontrolovat minimálně 50 % žadatelů.

Česká plemenářská inspekce postupuje tak, že se vybere analýzou rizika 1 % nejrizikovějších hospodářství ke kontrole na označování a evidenci. Postupně jak předává SZIF seznamy žadatelů na jednotlivá opatření ČPI je porovnává a v případech, kdy je žadatel vybrán pro více dotačních titulů provádí kontrolu na místě v jednom termínu.

Obdobný postup je stanoven i u chovatelů, kteří byli vybráni analýzou rizika ke kontrole v rámci činnosti České plemenářské inspekce a Státní veterinární správy.

Podmínkou společných kontrol je respektování technicko-organizačních opatření chovatelů a technologických systémů hospodářství.  Ne vždy však tento systém slučování kontrol chovatelům vyhovuje, protože kontroly označování a evidence  prováděné ČPI jsou časově náročné a chovatel pak nemá prostor věnovat se požadavkům, které kontroluje SVS v jednom termínu. Z těchto důvodů je nutný individuální přístup podle podmínek na jednotlivých hospodářstvích.

Je třeba zdůraznit, že pro všechna tato opatření mají kontroly České plemenářské inspekce jedno společné – chovatelé musí mít v pořádku označení a evidenci zvířat!

Kontroly žadatelů na opatření dobré životní podmínky zvířat nejsou přísnější než v jiných dotačních titulech, jde stále o stejné základní povinnosti, které se kontrolují již roky a které musí chovatel v oblasti označování a evidence zvířat a povinných dokladů zvířat splnit.

Je třeba si uvědomit, že každý žadatel, který chce dotaci získat musí požadované podmínky opatření plnit, protože na dotaci není nárok automaticky, vždy je to něco za něco.

 

Ing. Zdenka Majzlíková