přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro žadatele o dotace

12.3.2014

Tisková zpráva – V návaznosti na dotační titul podle článku 68 Nařízení Rady č. 73/2009 a dle Nařízení vlády č. 60/2012, Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory pro zemědělce na tele masného typu, na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka a na bahnice, popř. kozy pasené na travních porostech a podle Nařízení vlády 75/2007, Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády 79/2007, Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření (na skot starší 6 měsíců) delegoval Státní zemědělský a intervenční fond na Českou plemenářskou inspekci kontroly žadatelů o výše zmíněné dotační tituly. Od roku 2012 i kontroly žadatelů o národní doplňkové platby k přímým podporám - Top Up podle Nařízení vlády č.112/2008 novelizovaném nařízením vlády č. 332/2012 Sb.

Zkušenosti z kontrol provedených v roce 2013 ukazují, že stále přetrvávají problémy, které jsou zmiňované níže a to zejména v oblasti hlášení do ústřední evidence.

Největším problémem kontrol v roce 2013 bylo opožděné hlášení přesunů a odsunů do ústřední evidence, zejména pozdní hlášení data narození u telat masného typu.

Z těchto důvodů chceme žadatelům o výše zmíněné dotační tituly připomenout, co bude požadováno při kontrolách žadatelů v roce 2014.

Při těchto kontrolách je ověřováno, zda zvířata, na která je podaná žádost o podporu, splňují základní požadavky na označování a evidenci.

Tyto požadavky jsou následující:

·       zápis ve stájovém registru,

·       nahlášení zvířete v ústřední evidenci a to včas a správně,

·       údaje v ústřední evidenci se musí shodovat s údaji ve stájovém registru,

·       případné přísuny a odsuny musí být doloženy jinými doklady (např. účetní doklady, veterinární osvědčení, kafilerní lístek apod.),

·       předložení platného průvodního listu skotu, u koní průkazu koně (při kontrole intenzity),

·       označení zvířete musí být v souladu s platnou legislativou.

 

POZOR !!!!!!!!!!!!!!!

 TUŘI:

·     Zvíře, které ztratilo jednu ušní známku, se považuje za zjištěné (způsobilé pro platbu) za předpokladu, že ho lze jednoznačně identifikovat podle ostatních prvků systému pro identifikaci a evidenci skotu, tzn. zápisu ve stájovém registru, ústřední evidenci a předložením platného průvodního listu skotu.

·     Pokud jedno zvíře v hospodářství ztratilo obě ušní známky, považuje se za zjištěné (způsobilé pro platbu) za předpokladu, že ho lze jednoznačně identifikovat podle stájového registru, platného průvodního listu skotu, ústřední evidence nebo jinými prostředky stanovenými v Nařízení (ES) č. 1760/2000, a za předpokladu, že držitel může prokázat, že již přijal opatření na nápravu situace před oznámením kontroly na místě (prokazatelně doloží zaslanou objednávku duplikátů ušních známek).

OVCE A KOZY:

·     Ovce nebo koza, která ztratila jednu ušní známku, se považuje za zjištěnou za předpokladu, že ji lze identifikovat prostřednictvím prvního identifikačního prostředku podle čl. 4, odst. 2 písmene a) Nařízení Rady č. 21/2004 a za předpokladu, že jsou splněny všechny ostatní požadavky na identifikaci a evidenci ovcí a koz.

·     V praxi to znamená, že pokud má být zvíře uznáno způsobilé pro platbu (zjištěné) musí mít minimálně 1 ušní známku a musí být splněny požadavky na evidenci tak, jak je uvedeno výše.

 TELATA MASNÉHO TYPU:

·       U telat uvedených na žádosti se ověřují základní požadavky na označování evidenci.

·       Tele uvedené na žádosti musí mimo jiné i splňovat požadavek, že jeho otec je býk zapsaný v ústředním registru plemeníků. V případě důvodného podezření, že otcem telat uvedených na žádosti by mohl být býk nezapsaný v ústředním registru plemeníků jsou u vzorku zvířat odebrány chlupy na provedení testu paternity pomocí DNA.  Je-li laboratoří imunogenetiky zjištěno, že otec deklarovaný ústřední evidencí nesouhlasí u většiny testovaných vzorků je na chovateli, aby doložil průkaznost původu i u ostatních telat, na která žádá o podporu. Pokud chovatel věrohodně nedoloží (výsledek z laboratoře imunogenetiky) průkaznost původu, resp. otce zapsaného v ústředním registru plemeníků u ostatních telat ze žádosti, budou i tato telata vyhodnocena jako nezpůsobilá pro platbu.

Spolehlivost dodržení podmínek stanovených pro poskytnutí podpor je zajištěna formou kontrol na místě u 5 % žadatelů.

Pokud žadatel neumožní provedení kontroly na místě, žádost o dotyčnou podporu bude zamítnuta.

Zdenka Majzlíková

Česká plemenářská inspekce