přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Tisková zpráva ze dne 19.11.2014 - Informace o kontrolách chovatelů masného skotu.

19.11.2014

Tisková zpráva – Tisková zpráva ze dne 19.11.2014 - Kontroly prováděné Českou plemenářskou inspekcí (dále jen ČPI) nejsou cíleny na kontrolu konkrétních plemen, ale pouze na kontrolu jednotlivých druhů hospodářských zvířat. Informace o výsledcích kontrol, které se týkají pouze chovatelů masného skotu lze čerpat pouze z kontrol šetření paternity a kontrol žadatelů o dotační titul telata masného typu.

Zároveň chci zdůraznit, že tato zjištění se týkají všech chovatelů masného skotu bez ohledu na jejich členství ve svazu. Výsledky kontrol u dotačního titulu telata masného skotu se týkají 5 % žadatelů.

Kontroly ověřování původů  provádí  ČPI ve třech rovinách:

·       První se týká chovatelů, kde vznikne důvodné podezření na použití býka nezapsaného v ústředním registru plemeníků. Tyto kontroly jsou prováděny na základě oznámení třetí osoby nebo zjištěním při jiných kontrolách. V období roku 2009 – 2013 bylo každoročně zkontrolováno cca 200 telat a černá plemenitba byla prokázána v 97 – 100 % zvířat.

·       Další skupinou jsou kontroly žadatelů o dotační titul telata masného skotu, kdy je kontrolováno 5 % žadatelů.

Tele uvedené na žádosti musí splňovat požadavek, že jeho otec je býk zapsaný v ústředním registru plemeníků. V případě důvodného podezření, že otcem telat uvedených na žádosti, by mohl být býk nezapsaný v ústředním registru plemeníků jsou u vzorku zvířat odebrány chlupy na stanovení testu paternity pomocí DNA.  Je-li laboratoří imunogenetiky zjištěno, že otec deklarovaný ústřední evidencí nesouhlasí u většiny testovaných vzorků je na chovateli, aby doložil průkaznost původu i u ostatních telat, na které žádá o podporu. Pokud chovatel věrohodně nedoloží (výsledek z laboratoře imunogenetiky) průkaznost původu, resp. otce zapsaného v ústředním registru plemeníků u ostatních telat ze žádosti, budou i tato telata vyhodnocena jako

nezpůsobilá pro platbu.

·         Od roku 2010 se provádí ověřování původů podle analýzy rizika, která byla stanovena podle nepravděpodobného počtu potomků po jednom býkovi za určitý časový úsek.

Výsledky kontrol ověřování paternity se v roce 2010 – 2012 se pohybovaly v rozmezí 24 – 41 % neprůkazných zvířat, ale ve většině případů byl otcem jiný licentovaný býk.

V roce 2013 byl výpočet analýzy rizika rozšířen o ukazatel doplnění původů do ústřední evidence chovatelem (kód 4) a o prověření možnosti setkání rodičů na konkrétním hospodářství v době možného zapuštění matky testovaného zvířete.

Na paternitu bylo testováno 240 telat, z toho 97 telat (40 %) bylo neprůkazných.

Ve 33 případech byl potvrzen jako otec jiný licentovaný býk a ve 49 případech byl otcem býk nezapsaný v ústředním registru plemeníků.

Kontroly žadatelů o dotační titul telata masného typu:

Kontroly jsou prováděny u 5 % žadatelů v návaznosti na dotační titul podle článku 68 Nařízení Rady č. 73/2009 a dle Nařízení vlády č. 60/2012, Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory pro zemědělce na tele masného typu.

Zkušenosti z kontrol provedených v roce 2012 - 2014 ukazují, že stále přetrvávají problémy a to zejména v oblasti hlášení do ústřední evidence.

Největším problémem zjišťovaným při kontrolách bylo opožděné hlášení do ústřední evidence, zejména pozdní hlášení data narození u telat.

V roce 2012 nesplňovalo podmínku včasného nahlášení do ústřední evidence 70 % žadatelů, v roce 2013 pak 85 % a ke 30. 10. 2014  34 % žadatelů.

Ve většině případů důvodem nezpůsobilosti telete pro platbu bylo právě pozdní nahlášení data narození do ústřední evidence.

Při těchto kontrolách je ověřováno, zda zvířata, na která je podaná žádost o podporu splňují základní požadavky na označování a evidenci.

Tyto požadavky jsou následující:

·       zápis ve stájovém registru,

·       nahlášení zvířete v ústřední evidenci a to včas a správně,

·       údaje v ústřední evidenci se musí shodovat s údaji ve stájovém registru,

·       případné přísuny a odsuny musí být doloženy jinými doklady (např. účetní doklady, veterinární osvědčení, kafilerní lístek apod.),

·       předložení platného průvodního listu skotu,

·       označení zvířete musí být v souladu s platnou legislativou.

Další požadavky:

·       tele uvedené na žádosti musí mimo jiné i splňovat požadavek, že jeho otec je býk zapsaný v ústředním registru plemeníků,

·       matka je povoleného plemene,

·        systém chovu nedojený.

Spolehlivost dodržení podmínek stanovených pro poskytnutí podpory na tele masného typu je zajištěna formou kontrol na místě u 5 % žadatelů.

Pokud žadatel neumožní provedení kontroly na místě, žádost o podporu bude zamítnuta.

 

 

 

Ing. Zdenka Majzlíková

Česká plemenářská inspekce