Mezilaboratorní porovnávací zkoušky (ÚKZÚZ OdMPZ/ODŠOR)

Náplň a organizace mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (MPZ) vychází z požadavku a potřeby poskytnout laboratořím možnost naplnit podmínky v § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 73/2014 Sb., o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře v procesu pověřování výkonem odborné činnosti referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů (dále jen „pověření“), čemuž odpovídá jak rozsah, tak i účel organizovaných MPZ. Účelem MPZ ÚKZÚZ je externí kontrola kvality práce diagnostických laboratoří v souvislosti s pověřením. Výsledková zpráva z provedeného MPZ slouží jako jeden z podkladů pro vydání/zamítnutí rozhodnutí o pověření výkonem odborné činnosti referenční laboratoře.

Při následné kontrole plnění technických požadavků, která je prováděna nejpozději do tří let od vydání rozhodnutí, musí laboratoř doložit úspěšnou účast v programu zkoušení způsobilosti a/nebo v MPZ během tohoto období.

Ceny jednotlivých organizovaných MPZ jsou zpoplatněny dle sazebníku odborných úkonů v příloze č. 4 vyhlášky č. 221/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, v platném znění. Celková cena bude stanovena u každé zkoušky samostatně.

V rámci některých testů je nutná manipulace (zasílání, extrakce, identifikace a následná likvidace) s živými karanténními (regulovanými) škodlivými organismy, proto je nutné mít před přihlášením do takového testu vyřízené platné udělení oprávnění provozovat izolační zařízení a oprávnění k držení a množení karanténního materiálu podle § 8 odst. 1 a § 30 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ÚKZÚZ jako organizátor zajišťuje v požadovaném rozsahu a kvalitě materiály pro MPZ ÚKZÚZ a činnost spojenou s jejich přípravou a rozesíláním. Rozesílání vzorků a termíny odesílání výsledků k vyhodnocení se stanoví individuálně s každým účastníkem. Zpravidla je doba na analýzu v laboratoři pět týdnů, pokud není stanoveno jinak a doba pro vyhodnocení zaslaných výsledků, jejich sumarizace a doručení zpět účastníkovi zpravidla jeden měsíc.

Vybrané MPZ jsou organizovány Oddělením mezilaboratorních porovnávacích zkoušek ÚKZÚZ ve spolupráci s OdDŠOR (v níže uvedené tabulce označené *).

V případě, že účastník MPZ ÚKZÚZ obdrží od doručovatele zásilku, jejíž obsah je poškozen (přepravou, špatnou manipulací apod.), je povinen oznámit poškození zásilky u organizátora MPZ ÚKZÚZ do 5 dnů od obdržení zásilky.

V určitých případech jsou ve spolupráci s externími subjekty pořádány ad-hoc testy na vybrané škodlivé organismy a rozsah matric. Tyto testy jsou v předstihu zveřejňovány na těchto stránkách v sekci ad hoc testy.


Termíny MPZ ÚKZÚZ ODIA/OMPZ
Patogen Rok Termín uspořádání Matrice
*Detekce fytoplazmy proliferace jabloně metodou PCR/MPZ PCR-AP 2021 - -
2022 září Ve vzorcích rostlinného materiálu
2023 - -
2024 září Ve vzorcích rostlinného materiálu
*Detekce a identifikace fytoplezem ze skupiny AP – MPU PCR-AP group (ʻCandidatus Phytoplasma maliʼ, ʻCandidatus Phytoplasma pyriʼ, ʻCandidatus Phytoplasma prunorumʼ) 2021 září DNA
2022 - -
2023 září DNA
2024 - -
*ELISA detekce ApMV (Apple mosaic virus) /MPZ UKZUZ ELISA 2021 - -
2022 březen Ve vzorcích rostlinného materiálu (lyofilizované pletivo)
2023 - -
2024 březen Ve vzorcích rostlinného materiálu (Lyofilizované pletivo)
*ELISA detekce PPV (Plum pox virus)/MPZ UKZUZ ELISA 2021 březen Ve vzorcích rostlinného materiálu (Lyofilizované pletivo)
2022 - -
2023 březen Ve vzorcích rostlinného materiálu (Lyofilizované pletivo)
2024 - -
*ELISA detekce PNRSV (Prunus necrotic ringspot virus)/MPZ UKZUZ ELISA 2021 - -
2022 březen Ve vzorcích rostlinného materiálu (Lyofilizované pletivo)
2023 - -
2024 březen Ve vzorcích rostlinného materiálu (Lyofilizované pletivo)
*Detekce háďátek rodu *Globodera v půdních vzorcích/MPZ ÚKZÚZ- GD 2021 - -
2022 - -
2023 srpen/září Půda
2024 - -
*Identifikace háďátek druhu *Globodera pallida a *Globodera rostochiensis (plné cysty)/MPZ ÚKZÚZ-GI 2021   -
2022 - -
2023 srpen/září Cysty s živým obsahem
2024 - -
*Detekce bakterií Ralstonia solanacearum a Clavibacter sepedonicus v bramborových hlízách metodou imunofluorescence a PCR/MPZ ÚKZÚZ- CS/RS 2021 - -
2022 leden/únor Suspenze z bramborových hlíz
2023 - -
2024 leden/únor Suspenze z bramborových hlíz
*Identifikace vybraných druhů snětí rodu Tilletia na obilovinách/MPZ ÚKZÚZ-TI 2021 - -
2022 listopad obilí
2023 - -
2024 listopad obilí

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.