Evidence hnojení

Vedení evidence hnojení je vyžadováno zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech (§ 9, odst.7):

Zemědělští podnikatelé jsou povinni soustavně a řádně vést evidenci o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech i substrátech použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích. Podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě jsou povinni vést evidenci též o upravených kalech a sedimentech použitých na zemědělské půdě.

Od 1.1.2022 jsou zemědělští podnikatelé navíc povinni vést v evidenci i údaje o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu (tato povinnost se nevztahuje na trvalé travní porosty).

Novelou zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, která nabyla platnosti 1.11.2023, došlo k úpravě povinnosti elektronického vedení evidence hnojení a jejího zasílání do Jednotného úložiště evidencí hnojení a výnosů (JUDEH).

S účinností od 1.1. 2024 mají povinnost vést evidenci hnojení v elektronické podobě pouze zemědělci s výměrou evidovanou v evidenci půdy větší než 200 ha. Tuto evidenci budou pak zasílat do JUDEH do konce února následujícího roku, tj. do 28.2.2025. Na zemědělce s evidovanou výměrou méně než 200 ha se v roce 2024 povinnost elektronického vedení evidence hnojení nevztahuje.

Dále novela stanovuje, že od 1.1.2025 se povinnost vedení elektronické evidence rozšiřuje na skupinu zemědělců s výměrou evidovanou v evidenci půdy nad 100 ha. Tato skupina tedy evidenci za rok 2025 bude odevzdávat do konce února roku 2026.

A poslední skupinou, která se do sytému elektronického vedení evidence hnojení a výnosů má v budoucnu zapojit je skupina zemědělců s výměrou evidovanou v evidenci půdy nad 20 ha, na něž se povinnost elektronického vedení bude vztahovat od 1.1.2026. Tito zemědělci pak budou odevzdávat Evidenci hnojení do konce února 2027.

K elektronickému vedení evidence hnojení může zemědělský podnikatel využít Portál farmáře případně některý z komerčních programů. Vedení evidence hnojení v souboru MS Excel a následný import z tohoto souboru do JUDEH nebude nadále MZe podporováno.

Evidence se uchovává nejméně 7 let, na požádání ústavu je zemědělský podnikatel povinen ji předložit ke kontrole.

Způsob vedení evidence a forma jejího předání do Jednotného úložiště dat evidence hnojení jsou stanoveny vyhlášce č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv (§ 9).

V evidenci hnojení se zaznamenávají údaje stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky.

Podrobné požadavky na způsob a formu elektronického předávání evidence do Jednotného úložiště dat evidence hnojení jsou pak stanoveny v příloze č. 7  této vyhlášky.

Od 1.11.2021 se v evidenci hnojení zaznamenává také datum výsevu/sadby plodiny, datum sklizně/zapravení plodiny. Údaje o pěstované plodině vyhláška umožňuje vést i samostatně.

Pro určení přívodu živin se použijí hodnoty získané vlastním rozborem, z označení hnojiva, případně stanovené v příloze č. 3 vyhlášky, tabulka A (Průměrný přívod živin ve statkových a organických hnojivech).

Pro evidenci přívodu živin výkaly a močí hospodářských zvířat při pastvě nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě se použijí údaje o produkci výkalů a moči a údaje o přívodu živin stanovené v příloze č. 3 vyhlášky, tabulka B (Průměrná roční produkce výkalů a moči v přepočtu na 1 DJ a a průměrný přívod celkového dusíku a dalších živin při pastvě nebo jejich jiném pobytu zvířat na zemědělské půdě).

V položce druh statkového hnojiva se v případě zanechání výkalů a moči hospodářských zvířat na zemědělské půdě uvede označení „pastva“ nebo „pobyt“ s určením druhu nebo kategorie zvířat. Pokud nejsou k dispozici údaje o hmotnosti zvířat zjištěné vážením, použijí se pro přepočet na dobytčí jednotky údaje dle přílohy č. 1 vyhlášky, tabulka C (Přepočet zvířat na dobytčí jednotky).

UPOZORNĚNÍ - vedení evidence hnojení je jednou z hlavních podmínek pro obdržení dotací. Kontrolní orgány (SZIF, ÚKZÚZ, ČIŽP) si mohou při kontrole vyžádat předložení evidence hnojení. 

 

Kontakt

Odbor kontroly zemědělských vstupů
Hroznová 63/2, Pisárky, 60300 Brno
Ing. Josef Svoboda Ph.D.
ředitel sekce
tel. 543 548 309
pepa.svoboda(at)ukzuz.cz

Změny ve vedení elektronické evidence hnojení po novele zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech

15. 1. 2024
Novelou zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, která nabyla platnosti 1.11.2023, došlo k úpravě povinnosti elektronického vedení evidence hnojení a jejího zasílání do Jednotného úložiště evidencí hnojení a výnosů (JUDEH).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.