Evidence hnojení

Vedení evidence hnojení je vyžadováno zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech (§ 9, odst.7):

Zemědělští podnikatelé jsou povinni soustavně a řádně vést evidenci o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech i substrátech použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích. Podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě jsou povinni vést evidenci též o upravených kalech a sedimentech použitých na zemědělské půdě.

Od 1.1.2022 jsou zemědělští podnikatelé navíc povinni vést v evidenci i údaje o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu (tato povinnost se nevztahuje na trvalé travní porosty).

Novelou zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, která nabyla platnosti 1.11.2023, došlo k úpravě povinnosti elektronického vedení evidence hnojení a jejího zasílání do Jednotného úložiště evidencí hnojení a výnosů (JUDEH).

S účinností od 1.1. 2024 mají povinnost vést evidenci hnojení v elektronické podobě pouze zemědělci s výměrou evidovanou v evidenci půdy větší než 200 ha. Tuto evidenci budou pak zasílat do JUDEH do konce února následujícího roku, tj. do 28.2.2025. Na zemědělce s evidovanou výměrou méně než 200 ha se příští rok (rok 2024) povinnost elektronického vedení evidence hnojení nevztahuje.

Dále novela stanovuje, že od 1.1.2025 se povinnost vedení elektronické evidence rozšiřuje na skupinu zemědělců s výměrou evidovanou v evidenci půdy nad 100 ha. Tato skupina tedy evidenci za rok 2025 bude odevzdávat do konce února roku 2026.

A poslední skupinou, která se do sytému elektronického vedení evidence hnojení a výnosů má v budoucnu zapojit je skupina zemědělců s výměrou evidovanou v evidenci půdy nad 20 ha, na něž se povinnost elektronického vedení bude vztahovat od 1.1.2026. Tito zemědělci pak budou odevzdávat Evidenci hnojení do konce února 2027.

K elektronickému vedení evidence hnojení může zemědělský podnikatel využít Portál farmáře, některý z komerčních programů, ale i tabulku v programu MS Excel.

Vzorový formát souboru pro vedení evidence v MS Excel je možné nalézt na Portálu farmáře, včetně videonávodu.

Evidence se uchovává nejméně 7 let, na požádání ústavu je zemědělský podnikatel povinen ji předložit ke kontrole.

Způsob vedení evidence a forma jejího předání do Jednotného úložiště dat evidence hnojení jsou stanoveny vyhlášce č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv (§ 9).

V evidenci hnojení se zaznamenávají údaje stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky.

Podrobné požadavky na způsob a formu elektronického předávání evidence do Jednotného úložiště dat evidence hnojení jsou pak stanoveny v příloze č. 7  této vyhlášky.

Od 1.11.2021 se v evidenci hnojení zaznamenává také datum výsevu/sadby plodiny, datum sklizně/zapravení plodiny. Údaje o pěstované plodině vyhláška umožňuje vést i samostatně.

Pro určení přívodu živin se použijí hodnoty získané vlastním rozborem, z označení hnojiva, případně stanovené v příloze č. 3 vyhlášky, tabulka A (Průměrný přívod živin ve statkových a organických hnojivech).

Pro evidenci přívodu živin výkaly a močí hospodářských zvířat při pastvě nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě se použijí údaje o produkci výkalů a moči a údaje o přívodu živin stanovené v příloze č. 3 vyhlášky, tabulka B (Průměrná roční produkce výkalů a moči v přepočtu na 1 DJ a a průměrný přívod celkového dusíku a dalších živin při pastvě nebo jejich jiném pobytu zvířat na zemědělské půdě).

V položce druh statkového hnojiva se v případě zanechání výkalů a moči hospodářských zvířat na zemědělské půdě uvede označení „pastva“ nebo „pobyt“ s určením druhu nebo kategorie zvířat. Pokud nejsou k dispozici údaje o hmotnosti zvířat zjištěné vážením, použijí se pro přepočet na dobytčí jednotky údaje dle přílohy č. 1 vyhlášky, tabulka C (Přepočet zvířat na dobytčí jednotky).

UPOZORNĚNÍ - vedení evidence hnojení je jednou z hlavních podmínek pro obdržení dotací. Kontrolní orgány (SZIF, ÚKZÚZ, ČIŽP) si mohou při kontrole vyžádat předložení evidence hnojení. 

Detailní informace o vedení elektronické evidence a jejím předání

 

Kontakt

Odbor kontroly zemědělských vstupů
Hroznová 63/2, Pisárky, 60300 Brno
Ing. Josef Svoboda Ph.D.
ředitel odboru
tel. 543 548 309
pepa.svoboda(at)ukzuz.cz

Změny ve vedení elektronické evidence hnojení po novele zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech

22. 11. 2023
Novelou zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, která nabyla platnosti 1.11.2023, došlo k úpravě povinnosti elektronického vedení evidence hnojení a jejího zasílání do Jednotného úložiště evidencí hnojení a výnosů (JUDEH).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.