Informace pro žadatele a vývozce o vystavení rostlinolékařských dokladů pro export dřeva

25. 2. 2022

Protože aktuálně průběh počasí na části území ČR umožňuje dostatečnou účinnost přípravků na ochranu rostlin proti škůdcům dřeva ve venkovních podmínkách, ÚKZÚZ bude s účinností od 2. března 2022 akceptovat jako splnění fytosanitárních požadavků pro vývoz dřeva do třetích zemí ošetřování kulatiny určené k vývozu ve venkovních podmínkách, ale pouze pro lokality do nadmořské výšky 550 m n.m. Jakmile to dovolí průběh počasí, bude tato možnost rozšířena na celé území ČR, o čemž budete v předstihu rovněž informováni.

Podání žádosti.

Kontrola plnění fytosanitárních požadavků se provádí v místě nakládky kulatiny do kontejneru, je tedy nutné do žádosti uvést, kromě údajů pro vystavení rostlinolékařského osvědčení, přesné místo (souřadnice GPS), předpokládaný čas nakládky (od-do), počet kontejnerů a kontaktní osobu, vč. telefonního kontaktu. Žádost je nutné zaslat minimálně týden předem. Vyvážet do Číny je možné jak kulatinu s kůrou, tak bez kůry. U ostatních zemí je nutné se řídit aktuálními fytosanitárními předpisy.

Obecné podmínky:

Podmínkami pro vydání rostlinolékařských dokladů jsou:

a) nahlášení nakládek v dostatečném předstihu, to platí i pro prováděné fumigace dřeva původem z jiných členských stát EU,

b) kulatina musí být čistá, bez zbytků ledu, sněhu, zeminy a rostlinných zbytků, případné znečištění půdou je nutné odstranit před nakládkou,

c) u odkorněného dřeva je tolerance kůry 2 % na celou zásilku, pokud nakládáte odkorněnou kulatinu, tak je nutné zajistit při nakládce odstranění veškeré zbytkové kůry,

d) kmeny napadené dřevokaznými houbami (ani suchou hnilobou) není možné použít pro vývoz,

e) kmeny napadené dřevokazným hmyzem, jehož poškození zasahuje hluboko do běli nebo jádra není možné použít pro vývoz (typicky pro tesaříky, otvory větší než 4-5 mm),

f) očistit po nakládce okolí vrat kontejneru od zbytků kůry, půdy a dalších rostlinných zbytků před fumigací a uzavřením.

Podmínky pro fumigaci:

a) teplota dřeva musí být 5 °C  a vyšší, toto bude ověřováno ÚKZÚZ v rámci prováděných šetření, nebude tedy možné na většině míst ani v nižších polohách nakládat a ošetřovat v ranních hodinách,

b) pro všechny fumigace v kontejneru platí přelepení větracích otvorů a utěsnění kontejneru (špatně doléhající vrata kontejneru jsou nevyhovující),

c) dodržení minimální stanovené dávky přípravku, při použití fosforovodíku je to minimálně 5 g na cbm, (např. 5 tablet na jeden cmb, při nakládce 35 cbm je celkový počet tablet 175 kusů do jednoho kontejneru), u ostatních přípravků je nutné postupovat dle návodu,

d) tablety (pelety) se vkládají na nehořlavou podložku (Al tácek), nikdy se nevlhčí,

e) vývozce musí mít na místě k dispozici dostatečné množství přípravku pro ošetření všech kontejnerů v místě nakládky a podkladních tácků,

f) vývozce musí kontejnery označit podle platného povolení pro konkrétní přípravek,

g) není možné ponechávat prázdné obaly od přípravků na ochranu rostlin uvnitř kontejnerů (to platí i pro použití fumigačních patron), prázdné obaly od použitých přípravků musí mít vývozce v místě nakládky k dispozici pro případnou kontrolu ÚKZÚZ, a to alespoň jeden den následující po dni použití přípravku. 

h) každá osoba, která ošetřuje přípravky na ochranu rostlin je povinna vést o provedeném ošetření záznam. Je nutné postupovat podle § 49 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Požadované údaje pro záznam stanovuje vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin v § 11 odst. 3.

Vystavování rostlinolékařských dokladů:

a) Pokud je původ kulatiny v ČR, tak žadatel musí včas odeslat řádně vyplněnou žádost s přehledem o nakládkách, žádost musí obsahovat lokalitu, počet kontejnerů, zodpovědnou osobu a kontakt, GPS souřadnice, druh dřeva, datum nakládky.

b) Pokud je původ z jiného členského státu (ČS), tak pro vystavení rostlinolékařského osvědčení je nutné, aby žadatel předložil doklad vydaný rostlinolékařskou službou země původu kulatiny, tedy předvývozního osvědčení (pre-export certificate) s kompletními údaji o ošetření. V opačném případě nebude rostlinolékařské osvědčení vydáno. Nelze uznávat samostatné fumigační protokoly, které jsou vystaveny v jiném ČS. 

Pokud bude fumigace prováděna na území ČR u dřeva dovezeného z jiného ČS, tak musí být datum a místo její provedení řádně nahlášeno ÚKZÚZ, aby bylo možné uskutečnit kontrolu provedení ošetření na území ČR. K zásilce musí být i v tomto případě přiloženo předvývozní osvědčení vydané rostlinolékařskou službou v zemi původu s garancí původu dřeva (kulatiny).

Rostlinolékařské osvědčení tak bude vydáno jen v případě předložení předvývozního osvědčení ze země původu. V případě provedení ošetření (fumigace) na území ČR, tak toto musí být předem nahlášeno ÚKZÚZ, aby mohla být zajištěna kontrola provedení ošetření.

Připomínáme, že v případě zjištění hrubých nebo opakovaných nedostatků při nakládkách - neošetřování, nedostatečná dávka, neoznačení kontejnerů, neutěsnění, fumigace za nízkých teplot, značné znečištění kmenů, bude tato záležitost řešena s konkrétním vývozcem a může vést i k zastavení vystavování rostlinolékařských dokladů, a to pro veškerý vývoz daného vývozce (žadatele) na celém území ČR.

Kontakt pro případné dotazy: 724 247 362, 724 585 791

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.