Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru potravinářském v oddělení potravinového práva a kvality potravin v Ministerstvu zemědělství

21. 5. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo ministerský rada 
v odboru potravinářském 
v oddělení potravinového práva a kvality potravin 
v Ministerstvu zemědělství


Č.j.: MZE-41811/2024-11131

Praha 21. 5. 2024


1.    Údaje o služebním místě

Státní tajemník, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení potravinového práva a kvality potravin v Ministerstvu zemědělství, se služebním působištěm/ pracovištěm v Praze/Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1.

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby

45. Potravinářská výroba a péče o potraviny

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

•    Tvorba celostátní koncepce v oblasti potravinářské výroby nebo bezpečnosti potravin.
•    Zajištění agendy vyplývající z požadavků potravinového práva EU a následné navržení implementace příslušných požadavků do národních právních předpisů ve své gesci a spolugesci, včetně aktivní účasti na jednáních v pracovních orgánech EU.
•    Zodpovědnost za věcnou agendu problematiky regionálních potravin a Klasy, včetně činnosti hodnotitelské komise národní značky kvality Klasa a Regionální potravina, včetně administrace pracovní skupiny k problematice schémat kvality potravin v ČR.
•    Věcná gesce evropského předpisu, který se týká o zeměpisných označení vína, lihovin a zemědělských produktů, jakož i zaručených tradičních specialit.

2.    Údaje o složkách platu

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 13. platové třídy.

2.1 Platový tarif

Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč.

Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle

§    3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Osobní příplatek

Rozpětí od 2.271 Kč do 6.813 Kč odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice.

Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.

2.3 Odměny

Státnímu zaměstnanci, který splnil mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který dobrovolně převzal splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze poskytnout odměnu a státnímu zaměstnanci, který se bezprostředně nebo významně podílel na splnění předem stanoveného mimořádně náročného služebního úkolu, jež je z hlediska působnosti služebního úřadu zvlášť významné, lze poskytnout cílovou odměnu.

3.    Údaje o podmínkách výkonu služby


Služba na služebním místě bude vykonávána – na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. 7. 2024.

Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra.

4.    Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo nebo žádosti o jmenování na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 5. 6. 2024, tj. v této lhůtě      
•    doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1 nebo
•    podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese nebo
•    podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mze.gov.cz nebo 
•    podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu yphaax8. 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení potravinového práva a kvality potravin“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

5.    Podmínky účasti ve výběrovém řízení

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

a)    je státním občanem České republiky , občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru  [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],
b)    dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],

c)    je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě] ,

d)    je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě] ,

e)    dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona 
o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu ,

f)    má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě] .

Požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 zákona služebním předpisem služebního orgánu: 
(1) Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě služebním předpisem – SLUŽEBNÍ PŘEDPIS evidenční číslo 14/2024, kterým státní tajemník v Ministerstvu zemědělství stanovuje změnu organizační struktury úřadu k 01.04.2024, MZE-22805/2024-11132, kterým je způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů  .


6.    Další povinné přílohy

K žádosti dále žadatel přiloží:

a)    strukturovaný profesní životopis ,
b)    motivační dopis,
c)    písemná práce na téma „Právní rámec potravinového práva na národní a evropské úrovni“ v rozsahu maximálně 2 normostran.  


7.    Údaje o pohovoru

Se žadateli, jejichž žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor.


Kontaktní osoba pro odborné dotazy: 
JUDr. Sabina Caroti, tel. 221 813 043, sabina.caroti@mze.gov.cz 
Kontaktní osoba pro formální dotazy: 
Ing. Marcela Novotná, tel. 221 812 036, marcela.novotna@mze.gov.cz

Přílohy ke stažení


                                                                                                                                    Mgr. Michal Hutňan

                                                                                                              státní tajemník v Ministerstvu zemědělství

Zveřejněno na Úřední desce MZe 21. 5. 2024 do 5. 6. 2024


Poučení služebního orgánu

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:

V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.

Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.

V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí – li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.


Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:

V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín pouze se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.


Informace pro žadatele:
Omezení některých práv státních zaměstnanců (§ 81 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě)
1. Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem. 
2. Státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu.
3. Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.