Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství v Ministerstvu zemědělství

30. 8. 2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
ministerský rada v oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství v Ministerstvu zemědělství

 

Č.j.: 543/164 /2016-MZE-11131

Datum: 30.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oboru služby 12. Výzkum, vývoj a inovace. Místem výkonu služby je  Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1.10.2016.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:

 • tvorbě celostátních koncepcí rozvoje výzkumu a vývoje v resortu MZe;
 • stanovování způsobů hodnocení výsledků zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje, způsobů porovnání se zahraničím a způsobů poskytování podpor programů rozvoje zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje s celostátní působností.

Konkrétní činnosti:

 • podíl na zabezpečení veřejných soutěží ve VaV na projekty financované z účelových prostředků MZe a jejich hodnocení;
 • příprava podkladů ke smlouvám na poskytnutí podpory na řešení projektů;
 • administrativní práce spojené  s vedením a každoročním hodnocením zpráv řešených projektů VaV;
 • veřejnosprávní kontroly řešených projektů;
 • stanoviska, rozbory, informace a další podkladové materiály resortního a meziresortního charakteru.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 14. září 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mze.cz nebo prostřednictvím datové schránky yphaax8.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství.“

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 • Je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru.

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

 • Dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • Je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením.

 • Je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky.

 • Dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu v magisterském studijním programu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;.

 • Má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru.

K žádosti dále žadatel přiloží:

 • strukturovaný profesní životopis;
 • motivační dopis;
 • písemná práce na téma přípravy, předkládání, řešení a administrace výzkumných projektů v rozsahu maximálně 2 normostran.

Informace pro žadatele:

Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která není státním zaměstnancem, nebo osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, stanoví se jí zkušební doba v délce 6 měsíců.

 

Kontaktní osoba pro odborné dotazy (jméno, telefonní a e-mailový kontakt):

Ing. Jana Slabá, vedoucí oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum, 221812107, 602217697, jana.slaba@mze.cz.

 

Kontaktní osoba pro formální dotazy: Marie Heřmánková, tel.: 221 812 918, zamestnani@mze.cz.

 

Přílohy ke stažení: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-6-verze-2.aspx

 

Ing. Jiří Bakalík
státní tajemník v Ministerstvu zemědělství

Zveřejněno na Úřední desce MZe od 30.8.2016 do 14.9.2016.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.