Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení vzdělávání a poradenství v odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství v Ministerstvu zemědělství

17. 6. 2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení vzdělávání a poradenství v odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství v Ministerstvu zemědělství

 

Č. j.:    543/122/2016-MZE-11131
Datum: 17. června 2016

 

Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení vzdělávání a poradenství v odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství v Ministerstvu zemědělství v oboru služby 10. Školství výchova a vzdělávání. Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

 Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 15. srpen 2016.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:

 • Řízení činnosti oddělení vzdělávání a poradenství
 • Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo komunitárních předpisů nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.
 • Tvorba celostátní koncepce systému dalšího vzdělávání resortu a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 • Návrh koncepce poradenského systému MZe a zabezpečení její realizace, koordinace a metodické řízení jednotlivých složek poradenského systému a vytváření předpokladů pro jejich fungování.
 • Implementace evropské legislativy a harmonizace s rezortními předpisy v oblasti vzdělávání poradenství, zodpovědnost za realizaci nařízení EK v této oblasti.
 • Účast na činnosti resortních a meziresortních pracovních skupin a poradních orgánů.
 • Podpora transferu poznatků výzkumu a vývoje do praxe v návaznosti na Koncepci zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje.
 • Metodické řízení ÚZEI v oblasti vzdělávání a poradenství.
 • Účast na přípravě, realizaci a hodnocení národních a mezinárodních vzdělávacích a poradenských projektů, včetně projektů zahraniční rozvojové spolupráce.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a  jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 4. července 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mze.cz  nebo prostřednictvím datové schránky yphaax8.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení vzdělávání a poradenství v odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství v Ministerstvu zemědělství“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

- je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

- dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

- je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

- je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky;

- dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu v magisterském studijním programu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

- má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

Požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 zákona služebním předpisem služebního orgánu:

Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem – služební předpis evidenční číslo 8/2016, kterým státní tajemník v Ministerstvu zemědělství stanoví další požadavky pro služební místa představených v Ministerstvu zemědělství, č. j. 36073/2016-MZE-11000, kterým je

 • úroveň znalosti cizího jazyka - znalost anglického jazyka, odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka;

 • odborné zaměření vzdělání – v magisterském studijním programu v přírodovědném, zemědělském, pedagogickém nebo humanitním oboru.

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v magisterském studijním programu v přírodovědném, zemědělském, pedagogickém nebo humanitním oboru);

 

Další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:

Je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

- příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

- evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

Je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

- tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

- pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

- příslušníkem Lidových milicí,

- členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

- studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

Je podle § 188 odst. 6 zákona státním zaměstnancem ve služebním poměru na dobu neurčitou, který vykonává službu na služebním místě ve stejném oboru služby, v jakém je služební místo představeného, které má být obsazeno 10. Školství výchova a vzdělávání.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici);

 

Služební orgán vymezí další přílohy, jejichž nepředložení však nemůže být důvodem pro vyřazení žádosti (služební orgán je vyžaduje za účelem snazší orientace v odborném profilu uchazeče):

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis
 3. další přílohu požadovanou služebním orgánem písemná práce na téma rozvoj problematiky vzdělávání a poradenství v rezortu.

 

Přílohy ke stažení:
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-6-verze-2.aspx

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Mazáková, tel.: 221 812 559, e-mail: zamestnani@mze.cz

 

Ing. Jiří Bakalík
státní tajemník v Ministerstvu zemědělství

Zveřejněno na Úřední desce MZe 17. 6. 2016 do 4. 7. 2016.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.