Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení státní správy ve vodním hospodářství v odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí v Ministerstvu zemědělství

13. 5. 2016

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení státní správy ve vodním hospodářství v odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí v Ministerstvu zemědělství

 

Č.j.: 543/97/2016-MZE-11131
Datum: 13. května 2016

 

Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení státní správy ve vodním hospodářství v odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí v oboru služby 57. Vodní hospodářství.  Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 15. červenec 2016.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:

 • zajištění právní agendy v oblasti vodního hospodářství,
 • koordinace činností podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy v řízeních v přenesené působnosti na úseku vodního hospodářství,
 • zabezpečení výkonu vrchního vodoprávního dozoru v působnosti ministerstva, včetně zpracování zprávy pro vládu a zhodnocení kontrolní činnosti v rámci tohoto dozoru,
 • rozhodování v pochybnostech o rozsahu povinností nebo oprávnění správců povodí a správců vodních toků,
 • koordinace rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí vodoprávních úřadů,
 • zajišťování poskytování informací podle zákona o právu na informace o životním prostředí a zákona o svobodném přístupu k informacím,
 •  projednávání připravovaných legislativních předpisů MZe v oblasti vodního hospodářství,
 • vypracovávání připomínek a stanovisek resortu zemědělství k návrhům právních úprav připravovaných ostatními ministerstvy a ústředními správními úřady, týkajících se zájmů vodního hospodářství,
 • tvorba celostátní koncepce v oblasti vodního hospodářství,
 • zpracování směrnic a metodiky vztahujících se k výkonu státní správy ve vodním hospodářství,
 • zabezpečení prací vyplývajících z členství v mezistátních pracovních komisích hraničních vod ve stanoveném rozsahu,
 • zpracování stanovisek ministerstva k rozhodnutím krajských úřadů ve věcech hraničních vod s Polskou republikou a Slovenskou republikou
 • zajištění odborného programu pravidelných setkání sekce vodního hospodářství s vodoprávními úřady,
 • zabezpečení spolupráce sekce vodního hospodářství s vodoprávními úřady.

 

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a  jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do  30. května 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mze.cz  nebo prostřednictvím datové schránky yphaax8.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení státní správy ve vodním hospodářství v odboru státní správy ve vodním hospodářství
 a správy povodí
“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

Je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

Dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

Je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

Je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky;

Dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu v magisterském studijním programu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

Má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

Požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 zákona služebním předpisem služebního orgánu:

Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem - Služební předpis evidenční číslo 13, kterým státní tajemník v Ministerstvu zemědělství stanoví další požadavky pro některá služební místa v Ministerstvu zemědělství – představení, čj 66877/2015  MZe-1100 z 17. 12. 2015), kterým je

 • odborné zaměření vzdělání – v magisterském studijním programu technického směru

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom magisterského programu v technickém směru);

 

Další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:

Je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

- příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

- evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

 

Je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971 předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

- tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

- pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

- příslušníkem Lidových milicí,

- členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po   25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

- studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

 

Je podle § 188 odst. 6 zákona státním zaměstnancem ve služebním poměru na dobu neurčitou, který vykonává službu na služebním místě ve stejném oboru služby, v jakém je služební místo představeného, které má být obsazeno (57. Vodní hospodářství).

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici);

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis
 3. písemnou práci na v rozsahu 1 - 2 normostrany A4 obsahující návrh koncepce fungování a rozvoje oddělení státní správy ve vodním hospodářství v odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí.

 

Kontaktní osoba pro formální záležitosti:
Marie Heřmánková., tel.:  221 812 918

 

Přílohy ke stažení:
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-6-verze-2.aspx

 

 

Ing. Jiří Bakalík
státní tajemník v Ministerstvu zemědělství

 

Zveřejněno na Úřední desce MZe od 13. 5. 2016 do 30. 5.  2016.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.