Otázky a odpovědi k opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-2021 ze dne 14. 9. 2021 a ve znění opatření obecné povahy č. j. MZE-59640/2022-MZE-16212 ze dne 3. 11. 2022

14. 11. 2022

Odpovědi na často kladené otázky k opatření obecné povahy (aktuálně č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14 9. 2021, a ve znění opatření obecné povahy č. j. MZE-59640/2022-MZE-16212 ze dne 3. 11. 2022 dále jen „OOP“).

Na jak dlouho se OOP vydává?

Lze konstatovat, že OOP je vydáno na dobu neurčitou, resp. do doby, než bude v případě potřeby Ministerstvem zemědělství změněno nebo zrušeno. Výjimka z povinnosti zpracovávat jako nahodilou těžbu kůrovcové souše platí do 31. prosince 2022, stejně tak možnost použít při zalesňování reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.

Může Ministerstvo zemědělství OOP změnit nebo zrušit?

Ano, z ustanovení § 51a odst. 6 lesního zákona vyplývá, že OOP vydané podle § 51a lesního zákona může Ministerstvo zemědělství změnit nebo zrušit. 

Je možno se proti OOP odvolat?

Proti OOP se nelze odvolat. Ten, kdo se domnívá, že byl OOP zkrácen na svých právech, je však oprávněn podat k soudu návrh na zrušení OOP nebo jeho části podle ustanovení §101a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Vztahuje se ustanovení vydaného OOP o prodloužení lhůty pro zalesnění holin také na holiny vzniklé před účinností novely lesního zákona a vydaného OOP?

Ano, prodloužení lhůty pro zalesnění holin podle bodu 1.2. OOP, vydaného Ministerstvem zemědělství na základě zákona č. 90/2019 Sb. dne 3. dubna 2020 pod č.j. 17110/2020, se vztahuje i na kalamitní holiny vzniklé přede dnem 3. dubna 2020.

Prodloužené lhůty pro zalesnění dle 1.2 se počítají od okamžiku vzniku každé jednotlivé holiny, ne ode dne vydání OOP.

Možnosti, založené předchozími, již zrušenými OOP, zůstávají zachovány.

Aktuálně tak na území celé ČR obecně platí prodloužené lhůty:

  • pro nově vzniklou holinu od 3. 4. 2020, a dále
  • pro holinu vzniklou od 3. 4. 2017 na katastrálních územích daných přílohou č. 1 OOP č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019,
  • pro holinu vzniklou od 30. 8. 2017 na katastrálních územích doplněných v příloze číslo 1 OOP č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019,
  • pro holinu vzniklou od 9. 12. 2017 na katastrálních územích doplněných v příloze č.1 OOP č.j. 63920/2019-MZE-16212 ze dne 9. 12. 2019,
  • pro holinu vzniklou od 3. 4. 2018 na zbytku území ČR, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem).

Datum, kdy začala platit možnost prodloužení lhůt pro jednotlivá katastrální území zařazená do červené zóny, naleznete v příloze č. 1 aktuálního OOP. Na všech ostatních katastrálních územích platí možnost prodloužení lhůt od 3. 4. 2020.

Příklad:
Pro k.ú. Bánovice (příloha č. 1 OOP) byla možnost prodloužení doby pro zalesnění a zajištění o 3 roky umožněna již OOP č.j. 18918/2019-MZE-16212  ze dne 3. 4. 2019. Možnost prodloužení lhůt se vztahovala na holiny, které nebyly k okamžiku vydání  tohoto  OOP starší než 2 roky (tzn. na holiny vzniklé po 3. 4. 2017), nebo zde neuplynula lhůta prodloužená státní správou lesů. Vydáním nového OOP  ze dne 3. 4. 2020 zůstává tato možnost zachována.

Na jak staré kůrovcové souše se odklad jejich těžby vztahuje?

Na všechny souše, které se v době vydání OOP v porostu vyskytují, i na ty, které se po dobu platnosti opatření nově vyskytnou. Při včasné těžbě (zelených) kůrovcových stromů a při jejich důsledné asanaci by se měl počet nově vzniklých kůrovcových souší zpomalit nebo zastavit.  

Proč byl odklad těžby kůrovcových souší stanoven do roku 2022?

Jedná se o nejzazší termín pro odklad těžby kůrovcových souší. Stanovený termín byl odvozen od obvyklé doby stability holých smrkových kmenů (3-6 let).

Stojící suché porosty s postupně opadajícími větvemi plní zejména půdoochrannou funkci a vytvářejí příznivější podmínky pro přirozenou obnovu náhradních i cílových dřevin než holiny. Vlastník lesa se může soustředit na včasnou těžbu, asanaci a odbyt kůrovcových stromů a na zalesňování nově vzniklých holin.

Proč je povolena výjimka z pravidel pro přenos reprodukčního materiálu lesních dřevin do konce roku 2022 a proč se tato výjimka nevztahuje na přenos smrku?

Tato výjimka byla odůvodněna potřebou, resp. nutností v maximálně možném rozsahu zabezpečit provedení obnovy lesů na kalamitních holinách, kdy v rámci celého území ČR docházelo v různé míře k projevům nedostatku vhodného sadebního materiálu ze stejné nebo odpovídající přírodní lesní oblasti a z odpovídající nadmořské výšky, a bylo tedy třeba použít i sadební materiál, který nesplňoval podmínku stanovenou pravidly dle vyhlášky č. 139/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem tohoto opatření bylo zajištění dostatečného množství sadebního materiálu stanovištně vhodných, zejména melioračních a zpevňujících dřevin, potřebných pro vznik druhově pestrých lesních porostů, které budou lépe odolávat předpokládaným dopadům klimatické změny. Výběr stanovištně nejvhodnějšího sadebního materiálu v rámci takto upravených podmínek byl věcí rozhodnutí vlastníka lesa.

Reprodukční materiál smrku ztepilého byl z ustanovení bodu 1. 3. OOP vyloučen z toho důvodu, že jeho množství v potřebné kvalitě je aktuálně na trhu dostatek i v kalamitou postižených regionech. Smrk ztepilý je zároveň nejlépe provenienčně prověřenou dřevinou, a z toho důvodu má nejvyšší ochranu v rámci přenosu, neboť neuvážené použití nevhodné provenience, zejména záměna vysokohorského a chlumního smrku pro výsadbu ve vyšších a horských polohách, by s velkou pravděpodobností mohlo být do budoucna příčinou nestability smrkových porostů, na kterou by mohl doplatit především vlastník lesa, ale v důsledku i stát zvýšenými výdaji.

Ministerstvem zemědělství byla vydána nová vyhláška 456/2021Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, která přinesla větší uvolnění pravidel pro přenosy a zároveň upravila požadavky na minimální počty sazenic. Tato nová legislativa nabyla účinnosti 1. 1. 2022 a proto nebude platnost opatření dle bodu 1. 3. OOP dále prodlužována.

Jak rozliším kůrovcovou souši od kůrovcového stromu – definice aktivního kůrovcového stromu?

Kůrovcovou souši definuje ČSN 48 1000 v bodě 2.6 :

„Kůrovcová souše je stojící strom (smrk) odumřelý v důsledku žíru lýkožroutů, který již kůrovcům neskýtá podmínky pro vývoj“.  V praxi se jedná o strom s opadanou kůrou na většině povrchu kmene.

Kůrovcový strom definuje ČSN 48 1000 v bodě 2.7:

„Kůrovcový strom je strom, ve kterém se nachází kterékoliv vývojové, životaschopné stádium lýkožroutů, jednotlivě či společně“ V praxi se jedná o stromy s náletovými otvory rodičovských brouků a s drtinkami na povrchu kmene; podle roční doby, počasí a stadia vývoje lýkožroutů mohou mít kůrovcové stromy zelené jehličí, opadávající zelené jehličí nebo červené jehličí.   

Odkud se počítá vzdálenost 5 m mezi krajními stromky na nezalesněných pruzích?

Vzdálenost by měla být maximálně 5 m od okrajů kořenových krčků zalesněných sazenic a stromků z přirozené obnovy. Jako bezlesí se na porostní ploše vykazují lesní průseky o šířce větší než 4 m. Cílem tohoto opatření je vedle úspory sazenic a nákladů na zalesnění vytvoření dočasných porostních plášťů a trvalých přibližovacích linek uvnitř porostů a stabilních porostních plášťů na okrajích lesa. V dospělém věku by měla být vzdálenost mezi kořenovými náběhy stromů na okrajích linek alespoň 4 m, aby nedocházelo k jejich poškozování při přibližování.

Bude se rozsah území vymezeného v příloze č. 1 vydaného OOP měnit nebo doplňovat?   

Ano, bude se rozšiřovat v závislosti na tom, jak se bude v průběhu roku dále zvětšovat území mimořádně intenzívně zasažené kůrovcovou kalamitou, resp. v návaznosti na aktualizaci rajonizace, viz dále. 

Co je to rajonizace a jak a kdo ji provádí?

Současná rajonizace spočívá v rozdělení lesů na území České republiky do dvou zón – na „červenou“ kalamitní zónu (tj. nejhůře postiženou oblast) a na ostatní území státu. Kalamitní zóna byla vylišena na katastrálních územích s nejvyšší populační hustotou kůrovců, největší plochou kůrovcových souší a kůrovcových holin, uvedených v příloze č. 1 opatření obecné povahy. Návrh zonace připravil Ústav pro hospodářskou úpravu lesů na podkladě satelitních dat dálkového průzkumu země a na podkladě pozemního šetření a evidence škodlivých činitelů u velkých vlastníků lesů (Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky České republiky a některých členských subjektů Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů České republiky). Analýza satelitních snímků pro případnou aktualizaci vymezení kalamitní zóny se provádí cca 3x ročně.

Jak je to s platností a účinností předchozích vydaných OOP?

Dřívější OOP č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019, ve znění OOP č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 a ve znění OOP č.j. 63920/2019-MZE-16212 ze dne 6. 12. 2019, zrušilo OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 ke dni nabytí své účinnosti (tj. ke dni 3.4.2020). Dřívější opatření se neruší od počátku. Z toho vyplývá, že na území vymezeném v příloze č. 1 dřívějšího opatření zůstávají prodloužené lhůty pro zalesnění a zajištění v platnosti ode dne nabytí účinnosti dřívějšího opatření, případně jeho změn (novelizací). Pro přehlednost jsou data účinnosti (vyhlášení) dřívějšího opatření (včetně změn) uvedena pro jednotlivá katastrální území v příloze č. 1 současného opatření.

Podrobnosti na internetových stránkách ÚHÚL.

 

Kontaktní osoby pro případné další dotazy:

Ing. Václav Lidický, e-mail: vaclav.lidicky@mze.cz, 221 814 555

Ing. Jiří Bílý, Ph.D., e-mail: jiri.bily@mze.cz, 221 812 272

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.