Odpovědi na nejčastější otázky - upraveno na základě 1. dodatku k zásadám

12. 9. 2022

Článek přináší odpovědi na nejčastější otázky k podmínkám poskytování příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu za rok 2022. K 12. 9. 2022 byl upraven na základě dodatku č. 1 vydaného k zásadám programu (hlavní změny provedené na základě tohoto dodatku jsou v textu uvedeny kurzívou).

OBECNÁ PRAVIDLA

 • ​Potřebuje žadatel pro práci v modulu pro žadatele (sestavení ohlášení a žádostí) tzv. plnohodnotný účet?
  U příspěvku na adaptaci lesů bude tato povinnost platit pro žádosti podávané za lesy zařízené lesním hospodářským plánem (vzhledem k provázání žádosti s výkazem lesní hospodářské evidence, který lze v modulu pro žadatele vyhotovit jen z plnohodnotného účtu); ohlášení žadatele je pak samozřejmě vhodné vyhotovovat ze stejného (plnohodnotného) účtu. U ohlášení i žádostí podávaných za lesy zařízené lesními hospodářskými osnovami (za tyto lesy nejsou předávány výkazy lesní hospodářské evidence) bude možné nadále využívat omezené účty (svázané s e-mailovou adresou). Případy, kdy jsou formuláře provázané s žádostí (ohlášení žadatele, výkaz LHE) umístěny v různých uživatelských účtech, je možné nadále řešit žádostí zaslanou na adresu mpz@mze.gov.cz.
   
 • Příspěvek je poskytován na výměru pozemků určených k plnění funkcí lesa, nebo porostní půdy? Příspěvek je poskytován na výměru pozemků určených k plnění funkcí lesa zařízených v době, za kterou je podávána žádost, lesním hospodářským plánem nebo lesní hospodářskou osnovou.
   
 • Vztahují se požadavky programu i na obnovu a těžbu lesních porostů provedenou před spuštěním programu
  3. 2. 2022?
  Požadavky programu se vztahují na obnovu a těžbu lesních porostů provedenou počínaje začátkem období, za které bude podávána žádost.
   
 • Příspěvek je poskytován jen na výměru jednotek prostorového rozdělení lesa, v nichž jsou při obnově a těžbě plněny podmínky programu? Příspěvek je poskytován na celou výměru lesního hospodářského celku nebo lesního majetku žadatele v rámci jednoho zařizovacího obvodu, pokud alespoň v jedné jednotce prostorového rozdělení lesa byla provedena obnova lesního porostu nebo těžba lesního porostu staršího 60 let. Poskytnutí příspěvku na celou výměru lesního hospodářského celku je dále podmíněno tím, že při provádění obnovy a těžby lesních porostů jsou dodrženy požadavky programu (v opačném případě se uplatní příslušný typ sankce).
   
 • Od kterého dne bude možné příspěvek požadovat? Při příjmu žádostí (první proběhne v roce 2023 za rok 2022) je možné příspěvek požadovat za období, kdy žadatel byl vlastníkem lesa nebo jinou osobou s právy a povinnostmi. Další podmínkou je podání ohlášení žadatele příslušnému krajskému úřadu před začátkem období, za které žadatel žádá o příspěvek. Okamžikem podání ohlášení příslušnému krajskému úřadu se nemyslí odeslání dat ohlášení v modulu pro žadatele, ale až okamžik, kdy příslušný krajský úřad ohlášení žadatele obdržel v písemné podobě nebo kdy ohlášení v podobě datové zprávy z datové schránky žadatele došlo příslušnému krajskému úřadu.
   
 • Ohlášení a žádost se podává za každý lesní hospodářský celek nebo zařizovací obvod zvlášť? Žadatel za své lesy na území jednoho kraje podává jedno společné ohlášení; pokud se lesní hospodářský celek nachází na území více krajů, ke každému krajskému úřadu se pak musí podat samostatné ohlášení. Stejně tak žádost o příspěvek se podává jedna za celý lesní majetek žadatele na území jednoho kraje (i pokud je tvořen více lesními hospodářskými celky). Pokud se lesní hospodářský celek nachází na území více krajů, ke každému krajskému úřadu se za příslušnou část lesního hospodářského celku podává samostatná žádost.
   
 • O které podpory z veřejných zdrojů se výše příspěvku snižuje? Výše příspěvku se během sestavování žádosti snižuje o výši podpory požadované na stejný předmět příspěvku (stejné dřevo/stromy) z jiných veřejných zdrojů, přičemž za takovou podporu jsou považovány především některé náhrady poskytované podle vyhlášky č. 335/2006 Sb. za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření (v důsledku požadavku orgánu ochrany přírody na ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu nebo na ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu); odečítají se od výše příspěvku pro příslušnou jednotku prostorového rozdělení lesa a rok.
   
 • Je možný souběh příspěvku „adaptace“ a příspěvků na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.? Příspěvky poskytované na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. lze čerpat souběžně s příspěvkem na podporu adaptace lesů (jeho sazba byla konstruována tak, aby nedocházelo k překryvům předmětu podpory), stejná je situace u podpor z Programu rozvoje venkova / Společné zemědělské politiky.
   
 • V čem spočívá kontrola podaných žádostí? V maximální možné míře probíhají kontroly již při sestavování žádosti v modulu pro žadatele. Kontrola prováděná poskytovatelem u žadatele pak spočívá zejm. v porovnání údajů uvedených do žádosti s údaji v lesní hospodářské evidenci (případně s výrobními, účetními nebo daňovými doklady – zejm. u prokazování použití šetrných technologií při soustřeďování dříví). U řady podmínek je pak nejefektivnější přímo kontrola v terénu.

POŽADAVEK MENŠÍCH HOLIN Z MÝTNÍ ÚMYSLNÉ TĚŽBY

 • Jak se vypočte průměrná velikost holiny z mýtních úmyslných těžeb? Výpočet se provádí podílem celkové výměry ploch mýtních úmyslných těžeb a celkového počtu ploch mýtních úmyslných těžeb. V případě úmyslných mýtních těžeb bez vzniku holiny se pro výpočet použije nulová plocha těžby, v případě těžeb se soustřeďováním dříví lanovkou nebo s podporou trakčního navijáku pak těžba do výpočtu průměrné velikosti holiny vůbec nevstupuje. Pokud je mýtní úmyslná těžba v jednotce prostorového rozdělení lesa realizována na více těžebních plochách (vzájemně nepřiléhajících), posuzuje se každá taková těžební plocha samostatně (i v případě prosvětlování porostů). Výpočet na základě údajů uvedených žadatelem provádí sám formulář žádosti, zvlášť za jednotky prostorového rozdělení lesa v oblasti dubového a borového hospodářství (roční průměrná plocha holin max. 0,5 ha) a zvlášť za jednotky prostorového rozdělení lesa mimo oblast dubového a borového hospodářství (roční průměrná plocha holin max. 0,3 ha).

POŽADAVEK DRUHOVĚ PESTŘEJŠÍ OBNOVY LESNÍHO POROSTU

 • Používá se pro požadavek na druhově pestřejší obnovu údaj o minimálním podílu melioračních a zpevňujících dřevin z vyhlášky č. 298/2018 Sb.? Údaj se z vyhlášky nepřebírá, používá se min. % podíl melioračních a zpevňujících dřevin uvedený v hospodářské knize lesního hospodářského  plánu/osnovy (pokud v hospodářské knize uveden není, přebírá se z příslušné rámcové směrnice hospodaření v OPRL nebo LHPO).
   
 • Je možné do plnění min. % podílu melioračních a zpevňujících dřevin započítat i meliorační a zpevňující dřeviny z přirozené obnovy? Ano, do plnění min. % podílu melioračních a zpevňujících dřevin je možné zahrnout i dřevinu z přirozeného zmlazení, pokud se pro příslušný soubor lesních typů jedná o stanovištně vhodnou meliorační a zpevňující dřevinu.
   
 • Pokud při provádění obnovy v jednotce prostorového rozdělení lesa byl požadovaný min. % podíl melioračních a zpevňujících dřevin již dosažen, je nutné do obnovy zařazovat další meliorační a zpevňující dřeviny? Po prvním dodatku k zásadám programu další zařazování melioračních a zpevňujících dřevin do obnovy v uvedeném případě již není nutné.
   
 • Plochou provedené obnovy se rozumí plocha obnovního prvku? Plochou provedené obnovy se rozumí plocha obnovy vykázaná v lesní hospodářské evidenci pro jednotku prostorového rozdělení lesa za daný kalendářní rok (nedělí se na plochy jednotlivých obnovních prvků v rámci stejné jednotky prostorového rozdělení lesa).
   
 • Vztahují se podmínky programu i na opakovanou obnovu? Všechny podmínky programu týkající se obnovy lesních porostů jsou vztaženy k první obnově.
   
 • Které dřeviny považuje program za stanovištně vhodné? Stanovištní vhodnost je posuzována stejně jako u nařízení vlády č. 30/2014 Sb., a to podle souboru lesních typů. Smrk ztepilý se v případě umělé obnovy považuje za stanovištně vhodnou dřevinu až od 5. lesního vegetačního stupně (s výjimkou souborů lesních typů 0G, 0T, 2G, 2T, 3G, 2R, 2T, 4G, 4R a 4T). Dřevina z přirozené obnovy je (na rozdíl od podmínek nařízení vlády č. 30/2014 Sb.) považována vždy za stanovištně vhodnou, pokud se nejedná o invazní nepůvodní druh – podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016 je takovým druhem na území ČR pouze pajasan žláznatý. Nad rámec vyhlášky č. 298/2018 Sb. jsou v tomto programu za stanovištně vhodné považovány i olše lepkavá (pro soubory lesních typů náležející pod cílové hospodářské soubory 45, 53 a 55) a bříza bělokorá (pro soubory lesních typů náležející pod cílový hospodářský soubor 55), a to jako dřeviny meliorační a zpevňující.

POŽADAVEK PONECHÁNÍ DŘEVA K ZETLENÍ

 • Musí být ležící strom určený k zetlení ponechán vcelku (neodvětvený)? Strom může být odvětven nebo i rozmanipulován, ale veškerá biomasa stromu musí být ponechána v dané jednotce prostorového rozdělení lesa k zetlení.
 • Musí být ležící stromy určené k zetlení ponechány přímo na těžební ploše? Ležící stromy určené k zetlení mohou být ponechány kdekoliv v dané jednotce prostorového rozdělení lesa (mohou být v jejím rámci i uloženy na jednom místě).
 • Při volbě stromů ponechávaných k zetlení je doporučena preference dřevin přirozené druhové skladby. Jak jsou tyto dřeviny vymezeny? Údaj o druhovém složení přirozené dřevinné skladby je pro jednotlivé lesní typy uveden v oblastních plánech rozvoje lesů. V příloze tohoto článku je k dispozici jejich přehled podle souborů lesních typů.

POŽADAVEK VYUŽÍVÁNÍ POTENCIÁLU PŘIROZENÉ OBNOVY

 • Plocha přirozené obnovy se porovnává s plochou holin z mýtní úmyslné těžby? Po prvním dodatku k zásadám ano - plocha první přirozené obnovy se porovnává s plochou holin z mýtní úmyslné těžby vzniklých v období, za které je podávána žádost.
 • V jakém věku či růstové fázi je možné přirozenou obnovu započítat do plnění požadavku? Započítává se přirozená obnova vykázaná v LHE, podle podmínek programu se v roce vykázání má jednat alespoň o fázi semenáčků (u pozdějších růstových fází je podmínkou pro započítání přirozené obnovy, aby nebyla v lesnické mapě či hospodářské knize lesního hospodářského plánu či osnovy vylišena již jako porost druhé věkové třídy).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.