Odstavec předpisu 386/2022 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
Příl.1

Příl.1
Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál chmele
1. Počet a termíny přehlídek chmele
                                   Tabulka č. 1
I---------------------------------I------------------------------I----------------I
I     Skupina porostů     I  První přehlídka v době  I   Druhá   I
I                 I               I přehlídka v  I
I                 I               I   době   I
I---------------------------------I------------------------------I----------------I
I Množitelské chmelnice a matečné I Od 25. července do 25. srpna I        I
I rostliny chmele         I   (vždy před sklizní   I  --------  I
I                 I     chmelnice)     I        I
I---------------------------------I------------------------------I----------------I
I Matečné rostliny chmele     I Minimálně 1 přehlídka/místo porostu v období I
I kontejnerované (zejména ve   I    od 1. května do 30. července.     I
I skleníkových podmínkách)    I                        I
I---------------------------------I------------------------------I----------------I
I Porosty prostokořenných a    I  Od 15. července do 25.  I Od 1. září do I
I obalovaných kořenáčů chmele   I      srpna.      I  20. října.  I
I---------------------------------I------------------------------I----------------I
2. Požadavky na minimální izolační vzdálenost
                                Tabulka č. 2
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Skupina porostů I             Popis              I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Prostokořenné  I Od produkčních chmelnic, jednotlivé porosty odděleny   I
I kořenáče chmele I nejméně 120 cm širokým pásem černého úhoru.       I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Obalované    I Od produkčních chmelnic, jednotlivé porosty odděleny   I
I kořenáče chmele I nejméně 50 cm širokým pásem černého úhoru nebo účinným  I
I         I technickým opatřením.                  I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Množitelská   I Na viry testovaný rozmnožovací materiál chmele je    I
I chmelnice    I vysazen v samostatné konstrukci, která je vzdálena    I
I         I minimálně 2,8 m od rostlin chmele neověřeného      I
I         I zdravotního stavu a na pozemku, který je zabezpečen   I
I         I proti splavování půdy z jiných porostů chmele. Sousedící I
I         I řady jsou osázeny rozmnožovacím materiálem stejné    I
I         I zdravotní třídy.                     I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Matečné     I Jsou uchovávány ve skleníkových podmínkách, kde je    I
I rostliny chmele I vyloučeno nebezpečí přenosu prostřednictvím vektorů   I
I kontejnerované I (přenašečů).                       I
I         I Pokud jsou uchovávány přechodně mimo skleníkové     I
I         I podmínky, musí být umístěny odděleně od hostitelů    I
I         I virových onemocnění přenosných na chmel. Dále musí být  I
I         I u těchto rostlin prováděno ošetření, které zabraňuje   I
I         I výskytu vektorů chorob chmele.              I
I         I Výše uvedená opatření mohou být nahrazena jiným     I
I         I technickým opatřením schváleným Ústavem.         I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
3. Požadavky na předplodiny
                                Tabulka č. 3
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Skupina porostů I        Požadavky na předplodiny          I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Množitelská   I Jen na pozemcích, na kterých v posledních 3 letech nebyl I
I chmelnice    I chmel pěstován a zároveň na pozemcích, na kterých nebyl I
I         I za poslední 4 roky před výsadbou zjištěn výskyt     I
I         I organismu Verticillium Dahliae a Verticillium      I
I         I nonalfalfae.                       I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
I Kořenáče chmele I Jen na pozemcích, na kterých v předchozích 2 letech   I
I         I nebyl chmel pěstován, nebo na pozemcích, na kterých   I
I         I nebyl 1 rok pěstován chmel, byla-li provedena zvláštní  I
I         I opatření k likvidaci přežívajících starých rostlin    I
I         I chmele a k odstranění půdní únavy.            I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
 
 
                                Tabulka č. 4
I------------------I---------------------------------------------------------I
I Skupina porostů I        Požadavky na vlastnosti         I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I Kořenáče chmele, I a) Označené a zřetelně oddělené k zajištění       I
I množitelská   I  identifikace odrůdy, kategorie a generace, zdravotní I
I chmelnice,    I  třídy a ročníku založení.              I
I matečné rostliny I b) Pokud jsou rostliny řízkovány ve skleníkových    I
I chmele      I  podmínkách, musí být oddělené tak, aby nemohlo dojít I
I         I  k záměně rostlin jednotlivých generací, odrůd nebo  I
I         I  klonů, případně řízků jednotlivých odrůd nebo klonů. I
I         I c) Před odběrem řízků každé odrůdy nebo klonu je nutno I
I         I  zařízení sloužící k odběru vzorků očistit a     I
I         I  dezinfikovat.                    I
I         I d) Jednotlivé rostliny v množitelském porostu, které v I
I         I  průběhu pěstování vykazují příznaky napadení     I
I         I  škodlivými organismy, musí být bezprostředně vhodným I
I         I  způsobem ošetřeny nebo odstraněny.          I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I Množitelská   I a) V jedné konstrukci může být vysázen pouze      I
I chmelnice,    I  rozmnožovací materiál téže kategorie, generace a   I
I matečné rostliny I  zdravotní třídy, v případě matečných rostlin musí  I
I chmele      I  být odděleny účinným technickým opatřením schváleným I
I         I  Ústavem.                       I
I         I b) U množení musí být matečná rostlina dosledovatelná k I
I         I  předchozí matečné rostlině předstupně v přímé linii. I
I         I  Dokumenty sloužící k dohledání původu rozmnožovacího I
I         I  materiálu jsou vedeny v evidovaných záznamech    I
I         I  dodavatele.                     I
I         I c) Množitelská chmelnice, v níž byly chybějící rostliny I
I         I  nahrazeny sadbou nižší kategorie, generace nebo   I
I         I  zdravotní třídy, se uzná v nižší kategorii, generaci I
I         I  nebo zdravotní třídě.                I
I         I d) U množitelských porostů, v nichž byly chybějící   I
I         I  rostliny nahrazeny sadbou nedoloženého původu, se  I
I         I  porost neuzná.                    I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I Matečné rostliny I a) V pěstebních nádobách, zřetelně označených k     I
I chmele      I  zajištění identifikace odrůdy, klonu, meriklonu a  I
I uchovávané    I  ročníku založení.                  I
I v podmínkách   I b) Matečná rostlina musí být dosledovatelná k předchozí I
I in vitro     I  matečné rostlině, o každém přemnožení jsou vedeny  I
I         I  záznamy.                       I
I         I c) Matečná rostlina může být uchovávána a používána k  I
I         I  výrobě rozmnožovacího materiálu nejdéle 10 let od  I
I         I  založení kultury. Po uplynutí této doby musí být   I
I         I  kultura obnovena z porostů uchovávaných in vivo.   I
I------------------I---------------------------------------------------------I
 
 
                               Tabulka č. 4.1
I----------------------------------------------------------------------------I
I Nejvyšší přípustný počet nežádoucích rostlin v množitelské chmelnici v %  I
I----------------------------------------------I-----------------------------I
I        Příměsi a choroby       I   Kategorie, generace   I
I                       I-------I------I-------I------I
I                       I SE 1 I E I I E II I C, S I
I----------------------------------------------I-------I------I-------I------I
    I Jiné odrůdy a odchylné typy         I 0,0  I 0,0 I 0,1  I 0,2 I
I----------------------------------------------I-------I------I-------I------I
I Samčí rostliny                I 0,0  I 0,0 I 0,0  I 0,0 I
I----------------------------------------------I-------I------I-------I------I
I Viry a virům podobné škodlivé organismy   I 0,0  I 2,0 I 4,0  I 6,0 I
I----------------------------------------------I-------I------I-------I------I
I Kadeřavost                  I 0,0  I 0,2 I 0,5  I 1,0 I
I----------------------------------------------I-------I------I-------I------I
I Verticiliové vadnutí             I 0,0  I 0,0 I 0,0  I 0,0 I
I----------------------------------------------I-------I------I-------I------I
 
 
                               Tabulka č. 4.2
I----------------------------------------------------------------------------I
I Nejvyšší přípustný počet nežádoucích rostlin v porostu kořenáčů chmele v % I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I        Příměsi a choroby        I  Kategorie, generace  I
I                        I--------I-----------I------I
I                        I SE 1 I E I, E II I C, S I
I------------------------------------------------I--------I-----------I------I
I Jiné odrůdy a odchylné typy          I 0,0  I  0,1  I 0,2 I
I------------------------------------------------I--------I-----------I------I
I Viry a virům podobné škodlivé organismy    I 0,1  I  0,2  I 0,3 I
I------------------------------------------------I--------I-----------I------I
I Verticiliové vadnutí              I 0,0  I  0,0  I 0,0 I
I------------------------------------------------I--------I-----------I------I
5. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu chmele
                                Tabulka č. 5
I----------------------------------------------------------------------------I
I                 Sáď chmele                 I
I-------------------------------I-----------------I--------I-----------------I
I       Znak       I Měrná jednotka I Výběr I  Velikostní  I
I                I         I    I  standard   I
I-------------------------------I-----------------I--------I-----------------I
I Hmotnost 1 ks minimálně    I    g    I  30  I    20    I
I-------------------------------I-----------------I--------I-----------------I
I Délka             I    mm    I 70-120 I   70-120   I
I-------------------------------I-----------------I--------I-----------------I
I Síla středu délky       I    mm    I  20  I    15    I
I-------------------------------I-----------------I--------I-----------------I
I Počet kruhů oček       I    ks    I  2  I    2    I
I-------------------------------I-----------------I--------I-----------------I
I Délka čípku nad horním očkem I    mm    I 10-15 I   10-20   I
I-------------------------------I-----------------I--------I-----------------I
I a) Sáď chmele pochází jen z vegetativních částí rostlin odebraných z    I
I  uznaných matečných rostlin.                       I
I b) Sáď chmele se může množit i mimo chmelařské výrobní oblasti.      I
I c) Sáď chmele, která v průběhu pěstování vykazuje příznaky napadení    I
I  škodlivými organismy, musí být bezprostředně vhodným způsobem ošetřena I
I  nebo odstraněna.                            I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
                               Tabulka č. 5.1
I----------------------------------------------------------------------------I
I             Prostokořenné kořenáče chmele           I
I-------------------------------------I-----------I----------I---------------I
I        Znak         I  Měrná  I Výběr  I Velikostní  I
I                   I jednotka I     I  standard  I
I-------------------------------------I-----------I----------I---------------I
I Hmotnost 1 ks minimálně       I   g   I  70  I   35    I
I-------------------------------------I-----------I----------I---------------I
I Délka kořenů            I  mm   I 120-200 I  120-200  I
I-------------------------------------I-----------I----------I---------------I
I Počet kořenů minimálně       I  ks   I  5   I    3    I
I-------------------------------------I-----------I----------I---------------I
I Minimální počet kořenů 4 mm síly ve I  ks   I  5   I    1    I
I vzdálenosti 50 mm od bazální části I      I     I        I
I-------------------------------------I-----------I----------I---------------I
I Kořenáče chmele při dodávce na podzim nesmí být naklíčené, ale pouze    I
I narašené do délky nejvýše 20 mm.                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
                               Tabulka č. 5.2
I----------------------------------------------------------------------------I
I              Obalované kořenáče chmele            I
I------------------------------I-----------------------I---------------------I
I       Znak       I  Měrná jednotka   I   Minimálně   I
I------------------------------I-----------------------I---------------------I
I Průměr balíčku (kontejneru) I     mm      I     80     I
I------------------------------I-----------------------I---------------------I
I Tloušťka kořenáče 1)     I     mm      I     8     I
I------------------------------I-----------------------I---------------------I
I Počet založených oček    I     ks      I     5     I
I------------------------------I-----------------------I---------------------I
I Kořeny            I Dobré prokořenění, které i po odstranění  I
I               I obalu zachovává původní tvar balíčku.    I
I------------------------------I---------------------------------------------I
I Další požadavky       I - Sadba se uvádí do oběhu svěží,      I
I               I  nepoškozená, prostá chorob a škůdců.   I
I               I - Při skladování, dopravě a uvádění do   I
I               I  oběhu se sadba chrání proti pomíchání,  I
I               I  poškození, vysychání, zapaření a     I
I               I  namrznutí.                I
I------------------------------I---------------------------------------------I
 Vysvětlivky:
 1) Tloušťka kořenáče se měří v místě tvorby oček.
6. Požadavky na odběr vzorků a testování rozmnožovacího materiálu chmele
I----------------------------------------------------------------------------I
I Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je testován I
I           rozmnožovací materiál chmele             I
I--------------------------------------------I-------------------------------I
I        Vědecký název        I  Označení zdravotní třídy  I
I                      I  rozmnožovacího materiálu  I
I                      I      chmele       I
I--------------------------------------------I-------------------------------I
I Apple mosaic virus (ApMV)         I VT (testováno na viry)    I
I--------------------------------------------I                I
I Hop mosaic virus (HMV)           I                I
I--------------------------------------------I-------------------------------I
I Všechny známé viry a virům podobné     I VF (prosté virů)       I
I organismy snižující kvalitu rozmnožovacího I                I
I materiálu chmele v souladu s mezinárodními I                I
I standardy.                 I                I
I--------------------------------------------I-------------------------------I 
 V množitelské chmelnici se každoročně odebírají vzorky z nejméně 10% 
 rostlin, které jsou předmětem uznávacího řízení.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.