Odstavec předpisu 386/2022 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
§ 14

§ 14
Rozmnožovací materiál okrasných druhů
[K § 3 odst. 14 písm. b), § 7 odst. 6 písm. j) a u), § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. c) a f) a § 25 odst. 8 zákona]
(1) Návěska nebo průvodní doklad obsahuje
a) označení země produkce,
b) označení úředního orgánu odpovědného za kontrolu,
c) registrační číslo dodavatele,
d) botanický název, popřípadě název odrůdy, v případě štěpovaného rozmnožovacího materiálu i název podnože nebo název skupiny rostlin,
e) množství,
f) identifikační číslo rozmnožovacího materiálu stanovené dodavatelem,
g) označení "jakost EU",
h) v případě dovozu ze třetích zemí označení země původu,
i) popřípadě další údaje podle jiného právního předpisu2), které jsou zřetelně oddělené.
(2) Doklad vystavený dodavatelem podle odstavce 1 lze nahradit rostlinolékařským pasem podle jiného právního předpisu2), obsahuje-li všechny náležitosti uvedené v odstavci 1 a pokud jsou náležitosti rostlinolékařského pasu zřetelně odděleny.
(3) Náležitosti popisu odrůdy rozmnožovacího materiálu okrasných druhů zapsané v seznamu vedeném dodavatelem jsou
a) název odrůdy, popřípadě údaj o jeho obecně známých synonymech,
b) informace o udržování odrůdy a používaném způsobu množení,
c) popis odrůdy minimálně na základě znaků a jejich projevů v souladu s ustanoveními o žádostech o ochranu odrůd rostlin podle jiného právního předpisu, pokud se jich týká4),
d) údaj o tom, v jakých znacích se odrůda liší od nejbližších podobných odrůd.
(4) Ustanovení odstavce 3 písm. b) a d) se nevztahují na dodavatele, kteří pouze uvádí rozmnožovací materiál okrasných druhů do oběhu.
(5) Při pěstování rozmnožovacího materiálu okrasných druhů dodavatel vede záznamy o skutečnostech, které ovlivňují kvalitu rozmnožovacího materiálu, zejména pokud se jedná o původ, výživu a hnojení, zdravotní stav a chemické ošetřování rostlin.
(6) Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu3).
(7) Rozmnožovací materiál okrasných rostlin musí mít tyto vlastnosti:
a) alespoň při vizuální přehlídce v místě produkce musí být shledán prakticky prostým všech škodlivých organismů uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce a výskyt RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin uváděném do oběhu nesmí alespoň při vizuální přehlídce překračovat prahové hodnoty stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce,
b) alespoň při vizuální přehlídce musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu uvedeného rozmnožovacího materiálu jiných než škodlivých organismů uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce, nebo jakýchkoli jejich příznaků, a
c) musí rovněž splňovat požadavky týkající se RNŠO, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a RNŠO stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění, jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení.
(8) Vizuální přehlídky a případný odběr vzorků provádí dodavatel rozmnožovacího materiálu.
2) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.