Odstavec předpisu 386/2022 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
§ 12

§ 12
Označování a balení rozmnožovacího materiálu révy
[K § 3 odst. 14 písm. d), § 14 odst. 6 zákona a § 19 odst. 17 písm. a), b), c), f), h) a n) zákona]
(1) Rozmnožovací materiál révy se při uvádění do oběhu balí a označí do svazků nebo do obalů, které jsou uzavřeny tak, aby nemohly být otevřeny bez poškození uzávěru.
(2) Úřední pojistka je
a) plomba z nebarevného plechu,
b) vázací páska pro jednorázové použití,
c) samolepicí páska pevná v tahu,
d) plastová uzavírací plomba, která musí být opatřena čitelným a nesmazatelným potiskem "ÚKZÚZ".
(3) Úřední návěska obsahuje
a) označení země produkce,
b) označení orgánu odpovídajícího za certifikaci nebo kontrolu,
c) název a registrační číslo dodavatele,
d) název rodu, druhu, odrůdy, popřípadě klon; u štěpovaných sazenic se tato informace týká podnoží a roubů,
e) typ materiálu,
f) kategorie,
g) číslo partie,
h) množství,
i) u podnožových řízků určených pro roubování se uvede minimální délka řízků příslušné partie,
j) rok sklizně,
k) označení "jakost ES",
l) popřípadě další údaje podle jiného právního předpisu2).
(4) Úřední návěska pro rozmnožovací materiál révy musí splňovat tyto minimální požadavky:
a) musí být nesmazatelně natištěna,
b) musí být viditelně připevněna na obalu nebo na svazku,
c) údaje uvedené v odstavci 3 nesmí být skryté, zastřené nebo překryté jiným textem nebo vyobrazením.
(5) Obsah balení a svazků rozmnožovacího materiálu révy je u
a) sazenic révy 25, 50, 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 500 kusů,
b) pravokořenných sazenic révy 50, 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 500 kusů,
c) roubů,
1. s minimálně pěti použitelnými očky 100 nebo 200 kusů,
2. s jedním použitelným očkem 500 kusů nebo násobky pěti set, nejvyšší množství však 5 000 kusů,
d) řízků podnožové révy 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 1 000 kusů,
e) řízků révy 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 500 kusů.
(6) Balení obsahující více svazků lze uzavřít jednou úřední pojistkou tak, aby se při oddělování znehodnotila a nemohla být opětovně použita. Opětovné uzavření balení není povoleno.
(7) Při uvedení do oběhu jiného množství rozmnožovacího materiálu, než je uvedeno v odstavci 5, konečnému spotřebiteli, obsahuje úřední návěska přesný počet kusů tohoto rozmnožovacího materiálu.
(8) Při uvedení do oběhu pouze jednoho kusu rozmnožovacího materiálu konečnému spotřebiteli obsahuje úřední návěska údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) až e) a h).
(9) Při uvádění do oběhu sazenic révy zakořeněných v kontejnerech, bednách, kartonážích, nebo jednotlivých sazenic konečnému spotřebiteli, nemusí být označeny úřední návěskou podle odstavce 3, ale jsou
a) uváděny do oběhu v oddělených partiích rozlišených podle odrůd, popřípadě klonů a počtu kusů,
b) opatřeny průvodním dokladem, který kromě náležitostí uvedených v odstavci 3 písm. a) až c), e) až h) a j) obsahuje pořadové číslo dokladu, název dodavatele a odběratele rozmnožovacího materiálu, odběratele, celkový počet partií, datum dodávky.
(10) Barva úřední návěsky je
a) bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál předstupně,
b) bílá pro základní rozmnožovací materiál,
c) modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál,
d) tmavě žlutá pro standardní rozmnožovací materiál a
e) hnědá pro rozmnožovací materiál podle § 23 odst. 4 zákona.
(11) Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu3).
2) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.