Odstavec předpisu 386/2022 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
§ 11

§ 11
Označování a balení rozmnožovacího materiálu chmele
[K § 3 odst. 14 písm. d), § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a), c), f), h), i) a m) zákona]
(1) Uznávaný rozmnožovací materiál chmele se při uvádění do oběhu balí a označí úřední návěskou. Barva úřední návěsky je
a) bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál předstupně,
b) bílá pro základní rozmnožovací materiál,
c) modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál.
(2) Standardní rozmnožovací materiál chmele se při uvádění do oběhu balí a označí návěskou tmavě žluté barvy.
(3) Rozmnožovací materiál chmele lze uvádět do oběhu ve svazku nebo v obalu, ve kterém je jen jedna odrůda stejné generace a zdravotní třídy, popřípadě stejného klonu, a pochází z partie, která je potomstvem jednoho meriklonu.
(4) Úřední návěska obsahuje
a) označení země produkce,
b) označení úředního orgánu odpovědného za certifikaci,
c) název a registrační číslo dodavatele,
d) název rodu, druhu, odrůdy a klonu, případně meriklonu,
e) označení kategorie nebo generace množení,
f) zdravotní třídu,
g) množství,
h) rok sklizně,
i) popřípadě další údaje podle jiného právního předpisu2).
(5) Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu3).
(6) Návěska dodavatele pro standardní rozmnožovací materiál chmele obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 4 písm. a) a c) až i).
(7) Úřední návěska pro uznávaný rozmnožovací materiál chmele a návěska dodavatele pro standardní rozmnožovací materiál chmele musí splňovat tyto minimální požadavky:
a) být nesmazatelně vytištěna,
b) být viditelně připevněna na obalu nebo svazku,
c) údaje uvedené v odstavcích 4 a 6 musí být jasně viditelné a dobře čitelné.
(8) Při uvádění do oběhu obalovaných kořenáčů chmele v bednách nebo v kartonážích nebo jednotlivých kořenáčů konečnému spotřebiteli nemusí být kořenáče označeny úřední návěskou podle odstavce 1 nebo návěskou podle odstavce 2, ale jsou uváděny do oběhu v oddělených partiích rozlišených a označených názvem odrůdy, popřípadě klonu a počtu kusů v balení.
(9) Sadba rozmnožovacího materiálu chmele musí být při uvádění do oběhu opatřena průvodním dokladem, který kromě náležitostí uvedených v odstavci 4 obsahuje číslo dokladu, název dodavatele a odběratele rozmnožovacího materiálu, označení jednotlivých partií a datum dodávky.
(10) Za průvodní doklad podle odstavce 9 je považována také faktura nebo dodací list.
2) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.