Odstavec předpisu 313/2020 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 313/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb., vyhlášky č. 368/2015 Sb., vyhlášky č. 334/2017 Sb. a vyhlášky č. 299/2018 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty "Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/990 ze dne 17. června 2019, kterou se mění seznam rodů a druhů uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2002/55/ES, v příloze II směrnice Rady 2008/72/ES a v příloze směrnice Komise 93/61/EHS. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, směrnice Komise 93/49/EHS a 93/61/EHS a prováděcí směrnice 2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o škodlivé organismy rostlin na osivu a dalším rozmnožovacím materiálu rostlin. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/432 ze dne 23. března 2020, kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o definici zeleniny a seznam rodů a druhů v čl. 2 odst. 1 písm. b). Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019.".
2. V § 2 odstavec 2 zní:
"(2) Obsahuje-li rozmnožovací materiál uváděný do oběhu podle § 3 odst. 2 zákona příměs geneticky modifikovaného organismu povoleného k pěstování v Evropské unii, musí být takové osivo označeno jako "GMO". Pro výsledek kontrolní zkoušky je přípustná statistická tolerance maximálně 0,1 %.".
3. V § 8 odst. 3 se za větu první vkládají věty "Porost musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva. Porost musí rovněž splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů (dále jen "KŠO") pro Evropskou unii, regulovaných nekaranténních škodlivých organismů Evropské unie (dále jen "RNŠO") a případně KŠO pro chráněné zóny stanovené v prováděcích aktech Evropské unie přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění.".
Poznámka pod čarou č. 5 zní:
"5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění.".
4. V § 9 odst. 2 se za větu první doplňují věty "Osivo musí být prosté veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva. Osivo musí rovněž splňovat požadavky týkající se KŠO pro Evropskou unii, RNŠO a případně KŠO pro chráněné zóny stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění.".
5. V § 15 odstavce 3 a 4 znějí:
"(3) Dodavatel směsi vede evidenci o
a) míchání směsi formou míchacího protokolu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce, a zasílá ji pomocí dálkového přenosu Ústavu ke kontrole ihned po míchání a
b) uvádění směsi do oběhu, obdobně, jako je vedena evidence podle § 9 odst. 4, kterou předkládá Ústavu ke kontrole na vyžádání.
(4) Ústav v místě míchání směsí osiv provádí kontrolu vedení evidence vyrobených a do oběhu uvedených směsí a míchacích protokolů podle odstavce 3 a odebírá vzorek pro následnou kontrolu z těch partií směsí, které jsou v době kontroly na skladě. Četnost těchto kontrol a vzorkování se řídí objemem výroby v dané provozovně. Ústav provádí následnou kontrolu těchto vzorků, která činí minimálně 5 % z počtu partií vyrobených v kalendářním roce. Přesný rozsah kontroly Ústav stanoví podle výsledků předchozího roku. S výsledky kontroly jsou dodavatelé písemně seznámeni.".
6. V § 15 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Pokud směs obsahuje druh, u kterého jsou stanoveny požadavky na RNŠO, musí být na úřední návěsce připojen rostlinolékařský pas.".
7. Pod nadpisem § 16 se za text "§ 12b odst. 6" vkládají slova " , § 5 odst. 8 písm. d) a h) a § 7 odst. 6 písm. a)".
8. V § 16 odst. 2 se za slovo "Požadavky" vkládají slova "na vlastnosti množitelského porostu a požadavky".
9. V § 19 odst. 1 se za větu první vkládá věta "Sazenice zeleniny musí splňovat požadavky týkající se KŠO pro Evropskou unii, RNŠO a případně KŠO pro chráněné zóny stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění.".
10. V § 19 odst. 4 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j) a k).
11. V § 19 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:
"(5) Rozmnožovací materiál sazenic zeleniny musí být podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), opatřen rostlinolékařským pasem, který splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie6), s výjimkou sazenic zeleniny dodávaných přímo konečnému spotřebiteli. V případě prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku a prodeje do chráněných zón musí být rostlinolékařský pas připojen vždy.
6) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2313 ze dne 13. prosince 2017, kterým se stanoví formální náležitosti rostlinolékařského pasu pro přemísťování na území Unie a rostlinolékařského pasu pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny.".
12. V § 19 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Rostlinolékařský pas může nahrazovat údaje uvedené v odstavci 4 písm. b), d) a k). Prvky rostlinolékařského pasu musí být orámovány nebo jinak zřetelně odděleny od ostatních textových nebo obrazových prvků, aby byly snadno viditelné a jasně odlišitelné.".
13. V § 20 odst. 1 písm. c) se slova "zákona o rostlinolékařské péči2)" nahrazují slovy "přímo použitelného předpisu Evropské unie5)".
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.
14. V § 22 odst. 1 písm. a) se číslo "9" nahrazuje číslem "10".
15. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova "podle přílohy č. 20 k této vyhlášce" nahrazují slovy " , jejichž vzor je uveden na internetových stránkách Ústavu".
16. V § 24 odst. 2 se slova "a vzory návěsek jsou uvedeny" nahrazují slovy "je uvedeno" a na konci odstavce se doplňuje věta "Vzory návěsek jsou uvedeny na internetových stránkách Ústavu.".
17. V § 24 odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova "nebo z umělé hmoty".
18. V § 25 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Název a adresa dodavatele je údaj pro úřední návěsku nepovinný, a pokud je uveden, musí se nacházet v neúřední části návěsky.".
19. V § 25 odstavec 4 zní:
"(4) Návěsky pro mezinárodní obchod podle § 24 odst. 1 písm. b) obsahují údaje:
a) označení Mezinárodní asociace pro zkoušení semen nebo Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,
b) označení Ústavu a České republiky,
c) název druhu,
d) název odrůdy,
e) kategorie osiva,
f) číslo partie,
g) datum vzorkování,
h) hmotnost v jednom balení,
i) země výroby,
j) číslo návěsky.".
20. V § 25 odst. 5 a § 26 odst. 6 se slova "v příloze č. 20 k této vyhlášce" nahrazují slovy "na internetových stránkách Ústavu".
21. V § 25 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) U druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s úřední návěskou nebo návěskou dodavatele spojen rostlinolékařský pas, který splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie6).".
22. V § 27 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) V případě malého balení u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být připojen rostlinolékařský pas, který splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie6), pokud se nejedná o přímou dodávku konečnému spotřebiteli. V případě prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku a prodeje do chráněných zón musí být rostlinolékařský pas připojen vždy. Prvky rostlinolékařského pasu musí být orámovány nebo jinak zřetelně odděleny od ostatních textových nebo obrazových prvků, aby byly snadno viditelné a jasně odlišitelné.".
23. V příloze č. 1 části III se v poznámce 3 slova "a čiroků" nahrazují slovy " , čiroků a prosa".
24. V příloze č. 1 části V oddíl 2 včetně nadpisu a vysvětlivek zní:
"Oddíl 2
Požadavky na vlastnosti osiva
28 - Osivo ozimých obilnin určené k výsevu v roce sklizně max. 17,0 %, osivo jarních obilnin určené k výsevu
   v nejbližším vegetačním období po roce sklizně maximálně 16 %.
30 - V 1000 g pšenice ozimé nejvýše 100 zrn v pluchách.
31 - U ječmene nejvýše 1 % obilek s osinou delší než délka zrna.
32 - V osivu ovsa nahého nejvýše 5 % obilek v pluchách.
33 - Obsah jiných odrůd s odlišnou barvou zrna v 1000 g: u ovsa setého v kategorii SE, E 20 ks, v kategorii C1
   60 ks, v kategorii C2 200, u prosa SE, E 10 ks, v kategorii C1 50 ks.
34 - Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.
35 - U osiva nahého ječmene kategorie C je minimální klíčivost snížena na 75 %, je-li při zkoušení osiva nahého
   ječmene zjištěna klíčivost nižší než 85 %, uvede se na úřední návěsce text "Klíčivost nejméně 75 %"
36 - Výskyt druhého semene jiného druhu obilnin ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu,
   pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena     jiných druhů obilnin.
37 - Výskyt jednoho semene některého z druhů uvedených ve sloupci 10 ve vzorku s předepsanou hmotností se
   nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena těchto druhů.
38 - U příměsí limitovaných nulou se výskyt jednoho kusu považuje za náhodný a neposuzuje se, s výjimkou
   lesknice kanárské.
39 - Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
Podíl zadiny pod síty s otvory o rozměrech, které stanovuje tabulka 5.2b, smí činit nejvýše 3 % 
 
                                      Tabulka 5.2b
----------------------------------------------------------------------------------------
            Druh                Síta s otvory o rozměrech (mm)  
----------------------------------------------------------------------------------------
ječmen jarní, pšenici setou ozimou, pšenici tvrdou a          2,2     
vyluštěné osivo pšenice špaldy                           
----------------------------------------------------------------------------------------
ječmen ozimý, ječmen nahý, pšenici jarní, tritikale          2,0     
----------------------------------------------------------------------------------------
oves setý, oves hřebílkatý, žito                    1,8     
----------------------------------------------------------------------------------------
oves nahý                               1,5     
----------------------------------------------------------------------------------------
 
Vysvětlivky:   " 0 " nesmí se vyskytovat      " - " neposuzuje se
                              (výskyt není limitován)".
25. V příloze č. 2 části III oddílu 2 pododdílu 2 tabulka 3.2 zní:
                                              "Tabulka 3.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Kategorie          Izolace      Prostorová izolace cizosprašných druhů -   
                 k zamezení     nejmenší izolační vzdálenost v metrech od  
                 mechanické     okolních zdrojů pylu, které mohou způsobit  
                  příměsi      nežádoucí cizosprášení 
5,6
v metrech
4
------------------------------------------------------- Vzdálenost
8
------------------------------------------------------- pole do 2 ha pole nad 2 ha ------------------------------------------------------------------------------------------------------- SE, E, C 1 200 100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- SE, E, C 1 100
7
50
7
pro výrobu pícnin nebo technické účely ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
26. V příloze č. 2 části VI oddílu 4 se v bodě 2 slovo "pro" zrušuje a v bodě 9 se slova "využití pro zemědělskou výrobu" nahrazují slovy "použití jako pícnina".
27. V příloze č. 2 části VII oddílu 1 tabulka 7.1 zní:
                                              "Tabulka 7.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Typ malého balení                     Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího 
                                    materiálu (bez aditiv) v kg   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -  malé balení EU B                              10,0        
   (základní rozmnožovací materiál, certifikovaný                          
   rozmnožovací materiál nebo obchodní osivo nebo                          
   směs osiv k použití jako pícnina)                                 
                                        
 -  malé balení EU A                              2,0        
   (směs osiv, která není určena k použití jako pícnina)                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   ".
28. V příloze č. 2 části VII oddílu 2 pododdílech 3 a 4 se v bodě 5 slovo "pro" zrušuje.
29. V příloze č. 3 části I tabulce 1 a části II oddílu 1 tabulce 2.1 se za slovo "Vičenec" doplňuje slovo "ligrus".
30. V příloze č. 3 části III oddílu 2 pododdílu 3 tabulka 3.2b zní:
                                             "Tabulka 3.2b
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Kategorie           Izolace  Prostorová izolace - nejmenší izolační vzdálenost 
                     k zamezení v metrech od okolních zdrojů pylu mezi odrůdami  
                     mechanické stejného druhu, které mohou způsobit nežádoucí  
                     příměsi  cizosprášení                   
                     v metrech  --------------------------------------------------
                                  Vzdálenost 
12
I -------------------------------------------------- porost do 2 ha porost nad 2 ha ------------------------------------------------------------------------------------------------------- SE, E, C 1 200 100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- SE, E, C 1 100
11
50
11
pro výrobu pícnin nebo technické účely ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
31. V příloze č. 3 části III oddílu 3 pododdílu 2 tabulka 3.3b zní:
                                             "Tabulka 3.3b
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Druh    Nejvyšší dovolený počet rostlin na 100 m
2
porostů Kategorie SE, E C ------------------------------------------------------------------------------------------------------- jetel luční a jiné kulturní druhy obtížně čistitelné (tabulka 3.3c) 5 10 vojtěška --------------------------------------------------------------------------------------- jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy 3 10 --------------------------------------------------------------------------------------- plevelné druhy - šťovík kadeřavý a tupolistý 5 10 --------------------------------------------------------------------------------------- rostliny napadené virovými chorobami 10 % 10 % ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ostatní jiné kulturní druhy obtížně čistitelné (tabulka 3.3c) 5 30 jeteloviny --------------------------------------------------------------------------------------- jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy 3 10 --------------------------------------------------------------------------------------- plevelné druhy - šťovík kadeřavý a tupolistý 5 10 --------------------------------------------------------------------------------------- rostliny napadené virovými chorobami 10 % 10 % ------------------------------------------------------------------------------------------------------- všechny kokotice a záraza nesmí se jeteloviny vyskytovat ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nejvyšší dovolený výskyt RNŠO nebo příznaků jím způsobených v porostu ------------------------------------------------------------------------------------------------------- vojtěška setá Rostliny s příznaky napadení RNŠO Clavibacter michiganensis 0 % 0 % ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. --------------------------------------------------------------------------------------- Rostliny s příznaky napadení RNŠO Ditylenchus dipsaci (Kuehn) 0 % 0 % Filipjev ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
32. V příloze č. 3 části III oddílu 3 se za pododdíl 4 doplňuje pododdíl 5, který zní:
"Pododdíl 5
Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO v osivu vojtěšky seté přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5):
                                              Tabulka 3.3d
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   RNŠO    Před založením porostu vojtěšky seté musí platit vždy alespoň jedno z opatření pro  
                      každý RNŠO uvedený v této tabulce              
         --------------------------------------------------------------------------------------
          Původ   Stanoviště prosté RNŠO Způsob zjištění  Rezistentní   Předběžné   
          osiva                         odrůda    ošetření a   
                                           zkoušení osiva  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Clavibacter   Pochází  Nebyly pozorovány příznaky výskytu     ANO a     -        
 michiganensis  z     organismu v předchozím roce v okolí místa  neškodné            
 ssp.      oblasti  produkce, pokud byla na pozemku vojtěška  nečistoty           
 insidiosus   prosté                        v osivu            
 (CMI)      CMI                          nepřekročí           
                                    0,1 %              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ditylenchus   -     Na předchozím porostu   Na předchozím   -       Fyzikální nebo  
 dipsaci (DD)       nebyly pozorovány     porostu nebyly         chemické proti  
              příznaky výskytu DD, ve  pozorovány           DD a potvrzení  
              dvou předchozích letech  příznaky            nepřítomnosti  
              nebyly pěstovány     výskytu DD a DD         DD laboratorní  
              hostitelské plodiny pro  nebyl zjištěn          zkouškou osiva  
              DD a byla přijata     laboratorně z                  
              vhodná hygienická     odebrané zeminy                 
              opatření k zabránění                            
              výskytu DD                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   ".
33. V příloze č. 3 části V oddílu 1 tabulka 5.1 zní:
".
34. V příloze č. 3 části V oddílu 1 se pod tabulkou 5.1 ve vysvětlivkách slova "zkouška se zkouška" zrušují a na konci vysvětlivek se doplňuje vysvětlivka, která zní:
"Zkouška je povinná pouze v případě, kdy to vyžaduje zvolená varianta opatření k zamezení výskytu daného RNŠO v porostu, uvedená v tabulce 3.3d v této příloze".
35. V příloze č. 3 části V oddílu 3 pododdílu 1 tabulka 5.3 zní:
                                              "Tabulka 5.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plodina   Škodlivý organismus    Kategorie  Normovaná hodnota 
37
Hraniční hodnota
38
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bob Ascochyta fabae Speg. SE, E 3 % 10 % obecný C 7 % 15 % ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hrách Ascochyta spp. SE, E 3 % 10 % polní C 7 % 15 % (včetně pelušky) Fusarium spp. SE, E, C 7 % 20 % ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lupina Colletotrichum spp. SE, E 0 % - C 2 % - ------------------------------------------------------------------------------------------------------- RNŠO nebo příznaky jím Maximální povolený výskyt v osivu
39
způsobené ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vojtěška Clavibacter michiganensis SE, E, C 0 % setá ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. Ditylenchus dipsaci (Kuehn) SE, E, C 0 % Filipjev ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
36. V příloze č. 3 části V oddílu 3 pododdílu 1 se pod tabulku 5.3 za vysvětlivku 38 doplňuje vysvětlivka 39, která zní:
"39 - Zkouška zdravotního stavu je povinná pouze v případě, kdy to vyžaduje zvolená varianta opatření
   k zamezení výskytu daného RNŠO v porostu, uvedená v tabulce 3.3d v této příloze.".
37. V příloze č. 3 části VI oddílech 1 a 2 se za bod 14 doplňuje bod 15, který zní:
"15. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech při jatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas".
38. V příloze č. 3 části VI oddílu 3 se za bod 13 doplňuje bod 14, který zní:
"14. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas".
39. V příloze č. 3 části VI oddílu 4 se v bodě 2 slovo "pro" zrušuje, v bodě 9 se slova "využití pro zemědělskou výrobu" nahrazují slovy "použití jako pícnina" a za bod 11 se doplňuje bod 12, který zní:
"12. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas".
40. V příloze č. 3 části VII oddílu 1 tabulka 7.1 zní:
                                              "Tabulka 7.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Typ malého balení                  Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího 
                                  materiálu (bez aditiv) v kg   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- malé balení EU B                              10,0        
(základní rozmnožovací materiál, certifikovaný                  
rozmnožovací materiál nebo obchodní osivo nebo                  
směs osiv k použití jako pícnina)                        
 
- malé balení EU A                               2,0        
(směs osiv, která není určena k použití jako pícnina)                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   ".                                     
41. V příloze č. 3 části VII oddílu 2 pododdílech 3 a 4 se v bodě 5 slovo "pro" zrušuje.
42. V příloze č. 4 části VI oddílu 3 se v bodě 2 slovo "pro" zrušuje a v bodě 9 se slova "využití pro zemědělskou výrobu" nahrazují slovy "použití jako pícnina".
43. V příloze č. 4 části VII oddílu 1 tabulka 7.1 zní:
                                              "Tabulka 7.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Typ malého balení              Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího 
                              materiálu (bez aditiv) v kg   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- malé balení EU B                         10,0        
(základní rozmnožovací materiál, certifikovaný                  
rozmnožovací materiál nebo směs osiv k použití jako                 
pícnina)                                  
 
- malé balení EU A                          2,0        
(směs osiv, která není určena k použití jako pícnina)                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   ".
44. V příloze č. 4 části VII oddílu 2 pododdílech 2 a 3 se v bodě 5 slovo "pro" zrušuje.
45. V příloze č. 5 části I tabulce 1 a části II oddílu 1 tabulce 2.1 se za slovo "Mák" doplňuje slovo "setý".
46. V příloze č. 5 části III oddílu 1 tabulka 3.1 zní:
                                              "Tabulka 3.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          První     Druhá     Třetí     Porosty nemohou být zakládány na
   Druh    přehlídka   přehlídka   přehlídka    pozemcích, na kterých byly
  Kategorie    ve fázi    ve fázi    ve fázi     v předcházejícím období pěstovány:   
                                ---------------------------------------
                                 počet roků 3    předplodiny
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, lnička setá, řepice           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   SE      kvetení    dozrávání     -         3    stejného druhu a  
   E                                     jiného druhu rodu  
                                        Brassica, Camelina, 
  C, O     kvetení      -       -         3    Raphanus a Sinapis 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
řepka                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SE, E, C    tvorby     kvetení    dozrávání       3    stejného druhu a  
         listové                            jiného druhu rodu  
         růžice                            Brassica, Camelina, 
                                        Raphanus a Sinapis 
 komponenty,   tvorby     kvetení    dozrávání       5              
  hybridy    listové                                      
         růžice                                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
kmín                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SE, E, C    kvetení      -       -         2    čeleď Apiaceae   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
konopí seté                                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SE, E, C    kvetení    dozrávání     -         2    stejného druhu   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
len                                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SE, E, C    kvetení    dozrávání     -         2    stejného druhu   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
sója                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SE, E, C    kvetení     před     ve zralosti      2    stejného     druhu   
                 zralostí    po opadu listů                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
mák, slunečnice, světlice barvířská                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SE, E, C    kvetení    dozrávání     -         2    stejného druhu   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   ".
47. V příloze č. 5 části III oddíl 4 včetně nadpisu zní:
"Oddíl 4
Zdravotní stav porostu
A.
                                              Tabulka 3.4a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Druh           Choroba                  Nejvyšší 
                                   dovolený 
                                    výskyt  
                                    (%)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
řepka,      Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary        2   
řepice,                                    
hořčice                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
slunečnice    Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary        3   
         Botrytis spp.                      5   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
konopí seté   Botrytis spp.                      5   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
len       Alternaria spp.                     3   
         Boeremia exigua var. Linicola (Naumov &         3   
         Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley         
         Colletotrichum lini Westerdijk             3   
         Fusarium spp.                     10   
         Botrytis spp.                      5   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
sója       Pseudomonas syringae pv. Glycinea (Coerper)      0,2  
         Young, Dye & Wilkie                   
         Phomopsis complex                   0,2  
         Phialophora gregata (Allington & D.W. Chamb.)   0,2  
         W. Gams                           
         Phytophthora megasperma Drecks.            0,2  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
         RNŠO nebo příznaky, které způsobuje             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
slunečnice    Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni     0   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO v osivu slunečnice přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5):
                                              Tabulka 3.4b
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Druh       Slunečnice                                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
RNŠO       Plasmopora halstedii                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie a   SE, E, C                                       
generace                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opatření, z   osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté daného RNŠO         
nichž alespoň  ---------------------------------------------------------------------------------------
jedno musí být  na stanovišti produkce nebyly pozorovány příznaky výskytu daného RNŠO nejméně při   
splněno     dvou prohlídkách ve vhodných termínech během vegetačního období            
        ---------------------------------------------------------------------------------------
         na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě přehlídky porostu ve vhodných    
         termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a        
         příznaky výskytu daného RNŠO vykázalo během těchto prohlídek porostu nejvýše 5 %   
         rostlin a všechny rostliny vykazující příznaky výskytu daného RNŠO byly bezprostředně 
         po prohlídce odstraněny a                               
         při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu daného RNŠO     
        ---------------------------------------------------------------------------------------
         na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě přehlídky porostu ve vhodných    
         termínech během vegetačního období a                         
         všechny rostliny vykazující příznaky výskytu daného RNŠO byly bezprostředně po    
         prohlídce odstraněny a zlikvidovány a                         
         při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu daného RNŠO a    
         reprezentativní vzorek každé partie byl testován a shledán prostým příznaků výskytu  
         daného RNŠO nebo osivo bylo podrobeno vhodnému ošetření, které bylo prokázáno jako  
         účinné proti všem známým kmenům daného RNŠO.                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   ".
48. V příloze č. 5 části V oddílu 1 tabulka 5.1 zní:
".
49. V příloze č. 5 části V oddílu 2 pododdílu 1 se v tabulce 5.2a slovo "Sklerocia
25
" nahrazuje slovy "sklerocia nebo jejich zlomky", slovo "sója
17,21
" se nahrazuje slovem "sója
21
" a vysvětlivky pod tabulkou č. 17 a 25 se zrušují.
50. V příloze č. 5 části V oddíl 3 včetně nadpisu zní:
"Oddíl 3
Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
Pododdíl 1
                                             Tabulka 5.3.1
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I  Druh  I    RNŠO nebo příznaky, které způsobuje     I  Prahové hodnoty pro osivo   I
I      I                           I     kategorií SE, E, C    I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------I-----------I
I Len    I Alternaria linicola Groves & Skolko         I 5 %         I 5 %    I
I      I-----------------------------------------------------I----------------------I celkem  I
I      I Colletotrichum lini Westerdijk           I 5 %         I      I
I      I-----------------------------------------------------I----------------------I      I
I      I Fusarium (anamorfní rod) Link            I 5 %         I      I
I      I jiné než Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. I           I      I
I      I & Maire)     W.L. Gordon a Fusarium circinatum     I           I      I
I      I Nirenberg & O'Donnell                I           I      I
I      I-----------------------------------------------------I----------------------I      I
I      I Boeremia exigua var. linicola (Naumov &       I Len setý přadný: 1 % I      I
I      I Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley      I Len setý olejný: 5 % I      I
I      I-----------------------------------------------------I----------------------I-----------I
I      I Botrytis cinerea de Bary              I 5 %               I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I Slunečnice I Botrytis cinerea de Bary              I 5 %               I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I      I Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni   I 0 %               I
I      I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I      I Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary      I Limit uveden ve sloupci 10 v   I
I      I                           I tabulce 5.2a v této příloze   I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I Sója    I Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M.     I 15 % pro infekci Phomopsis    I
I      I Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips         I complex             I
I      I Diaporthe phaseolorum var. sojae L ehman      I                 I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I Řepice   I Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary      I Limit uveden ve sloupci 10 v   I
I      I                           I tabulce 5.2a v této příloze   I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I Řepka   I Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary      I Limit uveden ve sloupci 10 v   I
I      I                           I tabulce 5.2a v této příloze   I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I Hořčice  I Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary      I Limit uveden ve sloupci 10 v   I
I bílá    I                           I tabulce 5.2a v této příloze   I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I  Druh   I        Škodlivý organismus          I  Nejvyšší povolený výskyt pro  I
I      I                           I    kategorie SE, E, C    I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I Konopí   I Botrytis spp.                    I 5 %               I
I seté    I                           I                 I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I Světlice  I Botrytis spp.                    I 5 %               I
I barvířská I                           I                 I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
Pododdíl 2
U druhů a škodlivých organismů vytištěných v pododdíle 1 tučně se jedná o limitní výskyt vztahující se k povinnému moření.
Pododdíl 3
Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO v osivu olejnin a přadných rostlin přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5):
                                             Tabulka 5.3.2                                                    
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I  Druh   I           RNŠO              I  Opatření k RNŠO a tolerancím  I
I      I                           I uvedeným v tab. 5.3.1, z nichž I
I      I                           I alespoň jedno musí být splněno I
I------------I-----------------------------------------------------I---------------I------------------I
I Slunečnice I Botrytis cinerea                  I   bylo   I  na základě  I
I------------I-----------------------------------------------------I  provedeno  I laboratorního  I
I Sója    I Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var.   I  účinné   I   testu na   I
I      I caulivora)                     I  ošetření  I reprezentativním I
I      I-----------------------------------------------------I   osiva   I  vzorku není  I
I      I Diaporthe var. sojae                I  schválené  I  překročena  I
I------------I-----------------------------------------------------I   proti   I  nastavená   I
I Len    I Alternaria linicola                 I příslušnému I tolerance pro  I
I      I-----------------------------------------------------I   RNŠO   I   osivo    I
I      I Boeremia exigua var. linicola            I        I         I
I      I-----------------------------------------------------I        I         I
I      I Colletotrichum lini                 I        I         I
I      I-----------------------------------------------------I        I         I
I      I Fusarium (anamorfní rod), vyjma Fusarium oxysporum I        I         I
I      I f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a   I        I         I
I      I Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell      I        I         I
I      I-----------------------------------------------------I        I         I
I      I Botrytis cinerea                  I        I         I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
                                                   ".
51. V příloze č. 5 části VI se na konci oddílů 1 a 2 doplňuje bod 15, který zní:
"15. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas".
52. V příloze č. 5 části VI se na konci oddílu 3 doplňuje bod 13, který zní:
"13. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas".
53. V příloze č. 7 části II oddílu 1 vysvětlivka č. 1 pod tabulkou 2 zní:
"1 - Generace PBTC je určena pro materiál předcházející generaci PB, jehož rostliny a hlízy byly vypěstovány v chráněném zařízení a v pěstebním substrátu, který je prostý škodlivých organismů. Mateřské rostliny musí být prosté Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, Potato spindle tuber viroid, viru svinutky bramboru a virů A, M, S, X a Y, ověřeno úředním testováním, nebo testováním pod úředním dohledem.".
54. V příloze č. 7 části III oddíl 4 včetně nadpisu a vysvětlivek zní:
"Oddíl 4
Zdravotní stav porostu
Pododdíl 1
                                              Tabulka 3.4a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
RNŠO nebo příznaky,          Nejvyšší přípustné % rostlin     s příznaky napadení
které způsobují, a   --------------------------------------------------------------------------------
jiné škodlivé       Mateřské    PB     S     SE     E     A     B  
organismy         rostliny                                
              PBTC                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mozaikové příznaky      0      0,1    0,2    0,5    0,8    2,0    6,0  
viróz a příznaky,                                         
které způsobuje                                          
virus svinutky                                          
bramboru                                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bakteriální černání     0      0    0,1    0,5    1,0    2,0    4,0  
stonků bramboru                                          
(Dickeya spp.;                                          
Pectobacterium spp.                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Candidatus          0      0     0     0     0     0     0  
Liberibacter                                           
solanacearum                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stolbur bramboru       0      0     0     0     0     0     0  
Candidatus                                            
Phytoplasma solani                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viroidová          0      0     0     0     0     0     0  
vřetenovitost hlíz                                        
bramboru Potato                                          
spindle tuber                                           
viroid                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
škodlivé organismy,               nesmí se vyskytovat                         
které je zakázáno                                       
zavlékat a                                          
rozšiřovat na území                                      
Evropské unie5)                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pododdíl 2
1. Při přehlídce se neodstraněná matečná hlíza i neodstraněné nové hlízy sadbové velikosti hodnotí jako rostlina s příznaky napadení viry.
2. V případě selekce odkládáním natě se při výskytu živých neokřídlených mšic každý selektovaný trs ponechaný v porostu hodnotí jako rostlina s příznaky napadení viry.
3. Nejvyšší přípustné hodnoty výskytu příznaků napadení viry platí pouze tehdy, jedná-li se o virové choroby způsobené viry běžnými v Evropě.
4. V případě výskytu Stolburu bramboru v porostu musí být veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující příznaky vytrhány a zlikvidovány včetně dceřiných hlíz a pro veškerou sadbu brambor, u níž byly v množitelském porostu pozorovány příznaky, musí být provedeny po sklizni testy hlíz pro každou partii, aby se potvrdila nepřítomnost organismu Candidatus Phytoplasma solani.
Pododdíl 3
Zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů
Zkoušení laboratorní metodou                                Tabulka 3.4b
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
RNŠO nebo příznaky, Mateřské   PB     S    SE     E     A     B 
10
B
10,13
které způsobují rostliny PBTC ------------------------------------------------------------------------------------------------------- % hlíz napadených 0 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 10,0 - virózami 5,0
10
------------------------------------------------------------------------------------------------------- testované viry Svinutka, Svinutka Svinutka Svinutka Svinutka Svinutka Svinutka žádné Y, A, Y, A, Y, A, Y, A, Y, A, Y Y M, X, M
11
, X
11
M
11
, X
11
M
11
, X
11
M
11
, X
11
S S
12
------------------------------------------------------------------------------------------------------- škodlivé organismy, nesmí se vyskytovat které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 - Sadbu brambor lze vyrábět v generaci B pouze za předpokladu, že použitý výchozí rozmnožovací materiál obsahuje nejvýše 5,0 % hlíz napadených viry. 11 - zjištěná hodnota testovaných virů se násobí koeficientem 0,16. 12 - zjištěná hodnota testovaných virů se násobí koeficientem 0,025. 13 - sadba určená výhradně k použití v další generaci u stejného množitele k založení produkční plochy brambor; na návěskách takové sadby brambor, která nebyla laboratorně testována na virózy, musí být tato skutečnost uvedena spolu s informací, že tento materiál lze použít výhradně u stejného množitele k založení produkční plochy brambor.
___________________________________
Opatření s cílem zamezit výskytu viroidové vřetenovitosti hlíz bramboru na sadbě brambor podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění
5)
: a) V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor a základní sadby brambor: - nebyly prokázány žádné příznaky organismu Potato spindle tuber viroid nebo - u každé partie byly provedeny úřední testy hlíz po sklizni a dané hlízy byly shledány prosté organismu Potato spindle tuber viroid; b) V případě certifikované sadby brambor - úřední prohlídka prokázala, že je prostá škodlivého organismu, a testování se provádí, jsou-li pozorovány jakékoliv příznaky výskytu škodlivého organismu. ___________________________________
5)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES.".
55. V příloze č. 7 část V včetně nadpisu a vysvětlivek zní:
"Část V
Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
1. Velikost sadby
a) hlízy nadsadbové nejvýše 3 %
b) hlízy podsadbové nejvýše 3 %
c) stanovuje se tříděním na čtvercových sítech o minimálním rozměru 25 x 25 mm a maximálním rozměru 60 x 60 mm; v případě použití sít větších než 35 mm je rozdíl mezi síty dělitelný číslem 5; maximální rozdíl velikosti sít v rámci jedné partie je 25 mm.
d) v jedné partii sadby musí být zastoupeny hlízy všech velikostí ve vyrovnaném poměru.
2. Další sledované vady:
                                               Tabulka 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo Vada nebo RNŠO                     Hmotnostní % zasažených hlíz
vady                         
                           PBTC    PB     S, SE, E     A, B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   Měkká hniloba hlíz   Měkká a suchá      0     0,2     0,2      0,2  
    --------------------- hniloba celkem                ---- 0,5   ---- 0,5
    Suchá hniloba hlíz                          0,5      0,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2   Vločkovitost hlíz bramboru 
14
0 1,0 5,0 5,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Strupovitost bramboru
15
0 5,0 5,0 5,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Prašná strupovitost bramboru
14
0 1,0 3,0 3,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Scvrklé hlízy
16
0 0,5 1,0 1,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Vnější vady způsobené 0 3,0 3,0 3,0 mechanicky nebo škůdci, hlízy poškozené mrazem a zapařením ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Candidatus Liberibacter 0 0 0 0 solanacearum ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Háďátko hlízové 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-8 Celkem vady č. 1 až 8 0 6,0 6,0 8,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Příměs zeminy a jiných nečistot 1,0 1,0 2,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Hlízy jiných odrůd a 0,25 0,5 odchylných typů ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 škodlivé organismy, které je Nesmí se vyskytovat zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 - Za napadené se považují hlízy, u kterých je postiženo více než 10,0 % povrchu hlízy - počítáno součtem plochy postižených míst. 15 - Za napadené se považují hlízy, u kterých je postiženo více než 1/3 povrchu hlízy - počítáno součtem plochy postižených míst. 16 - Hlízy, které jsou nadměrně dehydrované a zvrásnělé, včetně dehydratace způsobené stříbřitostí slupky bramboru.
3. Původci chorob uvedených v tabulce 5 a škůdci uvedení v tabulce 5:
a) měkké hniloby hlíz bramboru - Pectobacterium spp., Dickeya chrysanthemi, Pythium spp., plíseň bramboru - Phytophtora infestans Phytophthora erythroseptica případně další původci,
b) suché hniloby hlíz bramboru - Fusarium spp., Alternaria spp., Phoma foveata Phytophthora infestans, Sclerotinia sclerotiorum případně další původci hniloby,
c) strupovitost bramboru - Streptomyces scabiei, Streptomyces reticuliscabiei, nebo další Streptomyces spp.,
d) vločkovitost hlíz bramboru - Thanatephorus cucumeris (Rhizoctonia solani - anam.),
e) prašná strupovitost bramboru - Spongospora subterranea,
f) stříbřitost slupky bramboru - Helminthosporium solani,
g) zebra chip - Candidatus Liberibacter solanacearum a
h) háďátko hlízové - Ditylenchus destructor.
4. Sadbové brambory nesmějí být uváděny do oběhu, pokud byly ošetřeny prostředky, které zabraňují klíčení.".
56. V příloze č. 7 části VI se v oddílu 1 v nadpisu za slova "šlechtitelský rozmnožovací materiál" vkládají slova "s připojeným rostlinolékařským pasem" a bod 16 se včetně vysvětlivky č. 4 zrušuje.
57. V příloze č. 7 části VI se v oddílu 2 v nadpisu za slova "certifikovaný rozmnožovací materiál" vkládají slova "s připojeným rostlinolékařským pasem" a bod 15 se včetně vysvětlivky č. 4 zrušuje.
58. V příloze č. 7 části VII se v oddílu 2 v bodě 12 slovo "předpisu4)" nahrazuje slovem "předpisu6)" a vysvětlivka č. 4 se zrušuje.
59. V příloze č. 8 části I a II včetně nadpisu a vysvětlivek znějí:
"Část I
Přehled druhů
                              
                                               Tabulka 1                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český název             Latinský název                          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   Cynara cardunculus L.                       
Artyčok               - skupina Artyčok                         
Bob zahradní             Vicia faba L.                           
                   Brassica oleracea L.                       
Brokolice              - skupina Brokolice (květáková a výhonková)            
                   Apium graveolens L.                        
Celer bulvový            - skupina Celer bulvový                      
Celer řapíkatý            - skupina Celer řapíkatý                     
                   Allium cep a L.                          
Cibule, Echalion           - skupina Cepa                          
Cibule sečka             Allium fistulosum L.                       
                   Cichorium intybus L.                       
Čekanka hlávková           - skupina Čekanka listová                     
Čekanka pro puky           - skupina Čekanka pro puky                    
Čekanka kořenová           - skupina Čekanka průmyslová                   
Černý kořen             Scorzonera hispanica L.                      
Česnek                Allium sativum L.                         
Endivie               Cichorium endivia L.                       
                   Phaseolus vulgaris L.                           
Fazol obecný keříčkový        - skupina Fazol obecný keříčkový                 
Fazol obecný pnoucí         - skupina Fazol obecný pnoucí                   
Fazol šarlatový           Phaseolus coccineus L.                      
                   Foeniculum vulgare Mill.                     
Fenykl                - skupina Azoricum                        
                   Pisum sativum L.                         
Hrách dřeňový            - skupina Hrách dřeňový                      
Hrách kulatosemenný         - skupina Hrách kulatosemenný                   
Hrách cukrový            - skupina Hrách cukrový                      
Chilli                Capsicum annuum L.                        
Chřest                Asparagus officinalis L.                     
                   Brassica oleracea L.                       
Kadeřávek              - skupina Kadeřávek                        
                   Brassica oleracea L.                       
Kapusta hlávková           - skupina Kapusta hlávková                    
                   Brassica oleracea L.                       
Kapusta listová           - skupina Kapusta listová                     
                   Brassica oleracea L.                       
Kapusta růžičková          - skupina Kapusta růžičková                    
                   Cynara cardunculus L.                       
Karda                - skupina Karda                          
                   Brassica oleracea L.                       
Kedluben               - skupina Kedluben                        
Kerblík               Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.                 
Kozlíček polníček          Valerianella locusta (L.) Laterr.                 
                   Zea mays L.                            
Kukuřice cukrová           - skupina Kukuřice cukrová                    
Kukuřice pukancová          - skupina Kukuřice pukancová                   
                   Brassica oleracea L.                       
Květák                - skupina Květák                         
Lilek vejcoplodý           Solárním melongena L.                       
                   Beta vulgaris L.                         
Mangold               - skupina mangold                         
Meloun cukrový            Cucumis melo L.                          
Meloun vodní             Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai            
Mrkev a Mrkev krmná         Daucus carota L.                         
                   Cucumis sativus L.                        
Okurka salátová           - skupina Okurka salátová                     
Okurka nakládačka          - skupina Okurka nakládačka                    
Paprika               Capsicum annuum L.                        
Pažitka               Allium schoenoprasum L.                      
                   Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill          
Petržel kořenová           - skupina Petržel kořenová                    
Petržel listová           - skupina Petržel listová                     
                   Brassica oleracea L.                       
Portugalské zelí           - skupina Portugalské zelí                    
Pór                 Allium porrum L.                         
Rajče                Solanum lycopersicum L.                      
Reveň                Rheum rhabarbarum L.                       
                   Raphanus sativus L.                        
Ředkvička              - skupina Ředkvička                        
Ředkev                - skupina Ředkev                         
Řepa salátová včetně "Cheltenham   Beta vulgaris L.                         
beet"                - skupina Řepa zeleninová                     
Salát                Lactuca sativa L.                         
                   Allium cepa L.                          
Šalotka               - skupina Aggregatum                       
Špenát                Spinacia oleracea L.                       
Tykev obecná vč. cukety a patizonu  Cucurbita pepo L.                         
Tykev velkoplodá           Cucurbita maxima Duchesne                     
                   Brassica rapa L.                         
Vodnice               - skupina Vodnice                         
Zelí hlávkové bílé a Zelí hlávkové  Brassica oleracea L.                       
červené               - skupina Capitata                        
                   Brassica rapa L.                         
Zelí pekingské            - skupina Zelí pekingské                     
Anýz vonný1             Pimpinella anisum L.                       
Čtyřboč (špenát novozélandský)1   Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze              
Kopr vonný1             Anethum graveolens L.                       
Koriandr setý1            Coriandrum sativum L.                       
Majoránka zahradní1         Origanum majorana L.                       
Pastinák setý 1           Pastinaca sativa L.                        
Řeřicha setá1            Lepidium sativum L.                        
Tykev fíkolistá1           Cucurbita ficifolia Bouché                    
Zelí čínské1             Brassica rapa L.                         
Všechny hybridy druhů a skupin uvedených v této tabulce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést pouze u registrovaných odrůd.
Část II
Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací
Oddíl 1
Povolené kategorie a generace
                                               Tabulka 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Druh             Rozmnožovací materiál   Základní   Certifikovaný  Standardní 
                    předstupňů        RM       RM      osivo  
              ---------------------------------------------------------------------------
                SE 1      SE 2       E       C       S   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všechny druhy zelenin       X        X       X       X       X   
uvedené v tabulce 1 této                                   
přílohy s výjimkou čekanky                                  
kořenové                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čekanka kořenová         X        X       X       X          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   ".
60. V příloze č. 8 části III oddílu 2 pododdílu 1 se v tabulce 3.2.1 v prvním sloupci ve druhém řádku za slovo "zelí" doplňují slova " , portugalské zelí" a ve čtvrtém řádku se slovo " , eskariol" zrušuje.
61. V příloze č. 8 části III oddílu 3 bod 2) zní:
"2) Porost musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva.".
62. V příloze č. 8 části V oddílu 1 se pod tabulkou 5.1 ve vysvětlivce č. 8 za slova "a salátu" doplňují slova "a dále u druhů, u kterých je laboratorní ověření výskytu RNŠO v osivu vyžadováno zvolenou variantou opatření k zamezení výskytu těchto RNŠO uvedených v tabulce 5.3.2 v této příloze".
63. V příloze č. 8 části V oddílu 2 pododdílu 1 se v tabulce 5.2 v prvním sloupci slova "čekanka průmyslová" nahrazují slovy "čekanka kořenová", slova "kadeřavá, eskariol" se zrušují, za slovy "zelí hlávkové" se doplňují slova " , portugalské zelí", slova "mrkev včetně krmné" se nahrazují slovy "mrkev a mrkev krmná", za slovy "řepa salátová" se slovo "kromě" nahrazuje slovem "včetně", za slova "tykev obecná" se doplňují slova "včetně cukety a patizonu" a řádek nadepsaný slovy "Řepa salátová "Cheltenham beet"" se zrušuje.
64. V příloze č. 8 části V oddíl 3 včetně nadpisu zní:
"Oddíl 3
Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
Pododdíl 1
                                             Tabulka 5.3.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Druh          RNŠO nebo příznaky, které způsobuje        Prahové hodnoty pro osivo 
                                         kategorií SE, E, C  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rajče      Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis       0 %       
        et al.                                         
        Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.                 0 %       
        Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al            0 %       
        Xanthomonas perforans Jones et al.                   0 %       
        Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.           0 %       
        Pepino mosaic virus                           0 %       
        Potato spindle tuber viroid                       0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fazol obecný  Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.       0 %       
        Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.            0 %       
        Acanthoscelides obtectus (Say)                     0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fazol      Acanthoscelides obtectus (Say)                     0 %       
šarlatový                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paprika,    Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.                 0 %       
chilli     Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al            0 %       
        Xanthomonas perforans Jones et al.                   0 %       
        Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.           0 %       
        Potato spindle tuber viroid                       0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hrách      Bruchus pisorum (Linnaeus)                       0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bob zahradní  Bruchus rufimanus Boheman                        0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cibule,     Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev                  0 %       
echalion,                                               
šalotka, pór                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Druh            Škodlivý organismus               Nejvyšší povolený výskyt 
                                        pro kategorie SE, E, C 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fazol obecný  Glomerella cingulata f. sp. phaseoli Kimati               1 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salát      Botrytis spp.                             10 %      
        Virus salátové mozaiky                         1 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luskové     Acanthoscelides obtectus Say                      0 %       
zeleniny    Bruchus affinis Frölich                                
        Bruchus atomarius (Linnaerus)                             
        Bruchus pisorum (Linnaerus)                              
        Bruchus rufimanus Boheman                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výskyt RNŠO na osivu zeleniny nesmí, alespoň na základě vizuálního posouzení, překračovat prahové hodnoty vymezené v tabulce 5.3.1.
Pododdíl 2
Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu zelenin přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5):
                                             Tabulka 5.3.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Druh            RNŠO          Opatření k RNŠO a limitům uvedeným v tab. 5.3.1  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rajče      Xanthomonas euvesicatoria Jones et  a) osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a  
        al. Xanthomonas gardneri (ex Šutič) b) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že 
        Jones et al.             jsou prosté daného RNŠO,             
        Xanthomonas perforans Jones et al.  nebo                       
        Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) c) i) při vizuálních prohlídkách během ukončeného 
        Vauterin et al.           vegetačního období na stanovišti produkce ve   
                           vhodných termínech pro zjištění škodlivého    
                           organismu nebyly zjištěny příznaky choroby    
                           způsobované daným RNŠO.              
                           nebo                       
                           ii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování    
                           reprezentativního vzorku na daný RNŠO s použitím 
                           vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo 
                           vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo  
                           shledáno prostým daného RNŠO.           
 
        Clavibacter michiganensis ssp.    a) osivo bylo získáno vhodnou metodou     kyselé   
        Michiganensis (Smith) Davis et al.  extrakce či obdobnou metodou           
                           a                         
                           b) i) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, 
                           že jsou prosté organismu Clavibacter michiganensis
                           ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,     
                           nebo                       
                           ii) při vizuálních prohlídkách během ukončeného  
                           vegetačního období na stanovišti produkce ve   
                           vhodných termínech pro zjištění škodlivého    
                           organismu nebyly zjištěny příznaky choroby    
                           způsobované organismem Clavibacter michiganensis 
                           ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. nebo   
                           iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na  
                           organismus Clavibacter michiganensis ssp.     
                           michiganensis (Smith) Davis et al. na       
                           reprezentativním vzorku a s použitím vhodných   
                           metod a při těchto testech bylo shledáno prostým 
                           škodlivého organismu.               
 
        Pepino mosaic virus         a) osivo bylo získáno vhodnou metodou kyselé   
                           extrakce či obdobnou metodou a:          
                           b) i) osivo pochází z oblastí, kde není znám   
                           výskyt organismu Pepino mosaic virus, nebo    
                           ii) na rostlinách na místě produkce nebyly během 
                           celého vegetačního období pozorovány žádné    
                           příznaky chorob způsobovaných organismem Pepino  
                           mosaic virus nebo                 
                           iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na  
                           organismus Pepino mosaic virus na reprezentativním
                           vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto  
                           testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu
 
        Potato spindle tuber viroid     a) i) osivo pochází z oblastí, kde není znám   
                           výskyt organismu Potato spindle tuber viroid, nebo
                           ii) na rostlinách na místě produkce nebyly během 
                           celého vegetačního období pozorovány žádné    
                           příznaky chorob způsobovaných organismem Potato  
                           spindle tuber viroid nebo             
                           iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na  
                           organismus Potato spindle tuber viroid na     
                           reprezentativním vzorku a s použitím vhodných   
                           metod a při těchto testech bylo shledáno prostým 
                           škodlivého organismu.               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fazol obecný  Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že 
        (Smith) Vauterin et al.       jsou prosté daného RNŠO,             
        Xanthomonas fuscans subsp. fuscans  nebo                       
        Schaad et al.            b) porost, ze kterého bylo osivo získáno, byl   
                           vizuálně prohlédnut ve vhodných termínech během  
                           vegetačního období a shledán prostým daného RNŠO 
                           nebo                       
                           c) byl otestován reprezentativní vzorek osiva a  
                           shledán při těchto testech prostým daného RNŠO.  
 
        Acanthoscelides obtectus (Say)    a) reprezentativní vzorek osiva byl podroben   
                           vizuální prohlídce v nejvhodnějším termínu pro  
                           zjištění škodlivého organismu, což může být po  
                           vhodném ošetření, a                
                           b) osivo bylo shledáno prostým organismu     
                           Acanthoscelides obtectus (Say).          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paprika,    Xanthomonas euvesicatoria Jones et  a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že 
chilli     al. Xanthomonas gardneri (ex Šutič) jsou prosté daného RNŠO,             
        Jones et al.             nebo                       
        Xanthomonas perforans        b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného  
                           vegetačního období na stanovišti produkce ve   
        Jones et al.             vhodných termínech pro zjištění škodlivého    
        Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) organismu nebyly zjištěny příznaky choroby    
        Vauterin et al.           způsobované daným RNŠO;              
                           nebo                       
                           c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování    
                           reprezentativního vzorku na daný RNŠO s použitím 
                           vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo 
                           vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo  
                           shledáno prostým daného RNŠO.           
 
        Potato spindle tuber viroid     a) i) osivo pochází z oblastí, kde není znám   
                           výskyt organismu Potato spindle tuber viroid, nebo
                           ii) na rostlinách na místě produkce nebyly během 
                           celého vegetačního období pozorovány žádné    
                           příznaky chorob způsobovaných organismem Potato  
                           spindle tuber viroid nebo             
                           iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na  
                           organismus Potato spindle tuber viroid na     
                           reprezentativním vzorku a s použitím vhodných   
                           metod a při těchto testech bylo shledáno prostým 
                           škodlivého organismu.               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fazol      Acanthoscelides obtectus (Say)    a) reprezentativní vzorek osiva byl podroben   
šarlatový                      vizuální prohlídce v nejvhodnějším termínu pro  
                           zjištění škodlivého organismu, což může být po  
Hrách      Bruchus pisorum (L.)         vhodném ošetření, a                
                           b) osivo bylo shledáno prostým daného RNŠO.    
Bob zahradní  Bruchus rufimanus L.                                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cibule,     Ditylenchus dipsaci (Kuehn)     a) porost byl od začátku posledního ukončeného  
echalion,    Filipjev               vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně  
šalotka, pór                     jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého 
                           organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu  
                           organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev  
                           nebo                       
                           b) sklizené osivo bylo po laboratorních testech na
                               reprezentativním vzorku shledáno prostým organismu
                           Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev       
                           nebo                       
                           c) rozmnožovací materiál byl podroben vhodnému  
                           chemickému nebo fyzikálnímu ošetření proti    
                           organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a 
                           po laboratorních testech provedených na      
                           reprezentativním vzorku bylo osivo shledáno    
                           prostým tohoto škodlivého organismu.       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   ".
65. V příloze č. 8 části VI se na konci oddílu 1 doplňuje bod 15, který zní:
"15. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas".
66. V příloze č. 8 části VI se na konci oddílu 2 doplňuje bod 16, který zní:
"16. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas".
67. V příloze č. 8 části VI se na konci oddílu 3 doplňuje bod 12, který zní:
"12. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas".
68. V příloze č. 11 bodě 2 písmenu b) se v tabulce 2 v prvním řádku slova "využití pro zemědělskou výrobu" nahrazují slovy "použití jako pícnina" a ve druhém řádku se slova "k využití pro zemědělskou výrobu" nahrazují slovy " , které nejsou určeny k použití jako pícnina".
69. V příloze č. 11 se v bodě 4 písmenu b) tabulce 4 v prvním řádku slova "pro zemědělskou výrobu" nahrazují slovy "k použití jako pícnina" a ve druhém řádku se slova "pro využití mimo zemědělskou výrobu" nahrazují slovy " , které nejsou určeny k použití jako pícnina".
70. V příloze č. 14 část 1 včetně nadpisu zní:
"Část 1.
Přehled druhů
                                               Tabulka 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český název          Latinský název                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Cynara cardunculus L.                          
Artyčok            - skupina Artyčok                            
Bob zahradní          Vicia faba L.                              
                Brassica oleracea L.                          
Brokolice           - skupina Brokolice (květáková a výhonková)               
                Apium graveolens L.                           
Celer bulvový         - skupina Celer bulvový                         
Celer řapíkatý         - skupina Celer řapíkatý                        
                Allium cepa L.                             
Cibule, Echalion        - skupina Cepa                             
Cibule sečka          Allium fistulosum L.                          
                Cichorium intybus L.                          
Čekanka hlávková        - skupina Čekanka listová                        
Čekanka pro puky        - skupina Čekanka pro puky                       
Čekanka kořenová        - skupina Čekanka průmyslová                      
Černý kořen          Scorzonera hispanica L.                         
Česnek             Allium sativum L.                            
Endivie            Cichorium endivia L.                          
                Phaseolus vulgaris L.                          
Fazol obecný keříčkový     - skupina Fazol obecný keříčkový                    
Fazol obecný pnoucí      - skupina Fazol obecný pnoucí                      
Fazol šarlatový        Phaseolus coccineus L.                         
                Foeniculum vulgare Mill.                        
Fenykl             - skupina Azoricum                           
                Pisum sativum L.                            
Hrách dřeňový         - skupina Hrách dřeňový                         
Hrách kulatosemenný      - skupina Hrách kulatosemenný                      
Hrách cukrový         - skupina Hrách cukrový                         
Chilli             Capsicum annum L.                            
Chřest             Asparagus officinalis L.                        
                Brassica oleracea L.                          
Kadeřávek           - skupina Kadeřávek                           
                Brassica oleracea L.                          
Kapusta hlávková        - skupina Kapusta hlávková                       
                Brassica oleracea L.                          
Kapusta listová        - skupina Kapusta listová                        
                Brassica oleracea L.                          
Kapusta růžičková       - skupina Kapusta růžičková                       
                Cynara cardunculus L.                          
Karda             - skupina Karda                             
                Brassica oleracea L.                          
Kedluben            - skupina Kedluben                           
Kerblík            Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.                    
Kozlíček polníček       Valerianella locusta (L.) Laterr.                    
                Zea mays L.                               
Kukuřice cukrová        - skupina Kukuřice cukrová                       
Kukuřice pukancová       - skupina Kukuřice pukancová                      
                Brassica oleracea L.                          
Květák             - skupina Květák                            
Lilek vejcoplodý        Solarnum melongena L.                          
                Beta vulgaris L.                            
Mangold            - skupina mangold                            
Meloun cukrový         Cucumis melo L.                             
Meloun vodní          Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai                   
Mrkev a Mrkev krmná      Daucus carota L.                            
                Cucumis sativus L.                           
Okurka salátová        - skupina Okurka salátová                        
Okurka nakládačka       - skupina Okurka nakládačka                       
Paprika            Capsicum annuum L.                           
Pažitka            Allium schoenoprasum L.                         
                Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill             
Petržel kořenová        - skupina Petržel kořenová                       
Petržel listová        - skupina Petržel listová                        
Portugalské zelí        Brassica oleracea L.                          
                - skupina Portugalské zelí                       
Pór              Allium porrum L.                            
Rajče             Solanum lycopersicum L.                         
Reveň             Rheum rhabarbarum L.                          
                Raphanus sativus L.                           
Ředkvička           - skupina Ředkvička                           
Ředkev             - skupina Ředkev                            
                Beta vulgaris L.                            
Řepa salátová včetně      - skupina Řepa zeleninová                        
"Cheltenham beet"                                           
Salát             Lactuca sativa L.                            
                Allium cepa L.                             
Šalotka            - skupina Aggregatum                          
Špenát             Spinacia oleracea L.                          
Tykev obecná vč. cukety a   Cucurbita pepo L.                            
patizonu                                                
Tykev velkoplodá        Cucurbita maxima Duchesne                        
                Brassica rapa L.                            
Vodnice            - skupina Vodnice                            
Zelí hlávkové bílé a zelí   Brassica oleracea L.                          
hlávkové červené        - skupina Capitata                           
Zelí pekingské         Brassica rapa L.                            
                - skupina Zelí pekingské                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   ".
71. V příloze č. 14 části 5.2 části a) tabulce 5.2.1 se v prvním sloupci slova "Evropské unie3)" nahrazují slovy "Evropské unie5)".
Vysvětlivka č. 3 se zrušuje.
72. V příloze č. 14 část 6 včetně nadpisu zní:
"Část 6.
Požadavky na zdravotní stav sazenic
a) Sazenice zeleniny musí být alespoň při vizuální prohlídce v místě produkce shledány prakticky prosté všech škodlivých organismů uvedených v tabulce 6.
b) Výskyt regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Evropskou unii (RNŠO) na sazenicích zeleniny, které jsou uváděny na trh, nesmí alespoň při vizuální prohlídce překračovat příslušné prahové hodnoty stanovené v tabulce 6.
c) Sazenice zeleniny musí být při vizuální prohlídce shledány prakticky prostými jakýchkoli jiných škodlivých organismů, které snižují použitelnost a kvalitu sazenic zeleniny, než jsou škodlivé organismy uvedené v tabulce 6.
d) Škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie5) se nesmí vyskytovat.
e) Sazenice, které při sklizni vykazují viditelné příznaky napadení, musí být vhodným způsobem ošetřeny nebo zlikvidovány, chemický přípravek, kterým byly sazenice ošetřeny, se uvede na návěsce nebo na průvodním dokladu.
                                               Tabulka 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Druh          RNŠO nebo příznaky, které způsobuje        Prahové hodnoty pro výskyt
                                        na sazenicích zeleniny 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rajče      Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis       0 %       
        et al.                                     
        Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.                 0 %       
        Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al            0 %       
        Xanthomonas perforans Jones et al.                   0 %       
        Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.           0 %       
        Potato spindle tuber viroid                       0 %       
        Tomato spotted wilt tospovirus                     0 %       
        Tomato yellow leaf curi virus                      0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paprika,    Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.                 0 %       
chilli     Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al            0 %       
        Xanthomonas perforans Jones et al.                   0 %       
        Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.           0 %       
        Potato spindle tuber viroid                       0 %       
        Tomato spotted wilt tospovirus                     0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chřest     Fusarium Link (anamorfní rod) vyjma Fusarium oxysporum f. sp.      0 %       
        albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium                  
        circinatum Nirenberg & O'Donnell                          
        Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk                 0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artyčok,    Verticillium dahliae Kleb.                       0 %       
Karda                                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cibule,     Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev                  0 %       
Echalion,    Stromatinia cepivora Berk.                       0 %       
Šalotka     Onion yellow dwarf virus                        1 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cibule sečka  Stromatinia cepivora Berk.                       0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pór       Stromatinia cepivora Berk.                       0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Česnek     Stromatinia cepivora Berk.                       0 %       
        Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev                  0 %       
        Leek yellow stripe virus                        1 %       
        Onion yellow dwarf virus                        1 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salát      Tomato spotted wilt tospovirus                         0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lilek      Tomato spotted wilt tospovirus                     0 %       
vejcoplodý                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sazenicích zeleniny přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5):
                                               Tabulka 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Druh         RNŠO           Opatření k RNŠO a limitům uvedeným v tab. 6         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rajče    Xanthomonas euvesicatoria  a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje opatření k  
       Jones et al. Xanthomonas   zamezení výskytu RNŠO na osivu zeleniny a          
       gardneri (ex Šutič) Jones  b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických  
       et al.            podmínkách, aby se zamezilo infekci.             
       Xanthomonas perforans Jones                                
       et al.                                          
       Xanthomonas vesicatoria (ex                                
       Doidge) Vauterin et al.                                  
 
       Clavibacter michiganensis  Rostliny jsou pěstovány z osiva, které splňuje opatření k  
       ssp. Michiganensis (Smith)  zamezení výskytu RNŠO na osivu zeleniny a byly udržovány   
       Davis et al.         prosté infekce s použitím vhodných hygienických opatření.  
 
       Potato spindle tuber viroid a) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého    
                     vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob     
                     způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo  
                     b) rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus 
                     Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s  
                     použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány  
                     prostými daného škodlivého organismu.            
 
       Tomato spotted wilt     a) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, kde byl  
       tospovirus          zaveden režim monitorování relevantních přenašečů třásněnky 
                     (Frankliniella occidentalis Pergande a Thrips tabaci     
                     Lindeman), a po zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby 
                     se zajistilo účinné potlačení příslušných populací, a    
                     b) i) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během   
                     aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu 
                     Tomato spotted wilt tospovirus; nebo             
                     ii) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během 
                     aktuální doby vegetace příznaky organismu Tomato spotted   
                     wilt tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek    
                     rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán    
                     prostým škodlivého organismu.                
 
       Tomato yellow leaf curi   a) na rostlinách nebyly pozorovány příznaky výskytu     
       virus            organismu Tomato yellow leaf curi virus nebo         
                     b) na místě produkce nebyly pozorovány příznaky výskytu   
                     organismu Tomato yellow leaf curi virus.           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paprika,   Xanthomonas euvesicatoria  a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje opatření k  
chilli    Jones et al.         zamezení výskytu RNŠO na osivu zeleniny a          
       Xanthomonas gardneri (ex   b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických  
       Šutič) Jones et al.     podmínkách, aby se zamezilo infekci.             
       Xanthomonas perforans Jones                                
       et al.                                          
       Xanthomonas vesicatoria (ex                                
       Doidge) Vauterin et al.                                  
 
       Potato spindle tuber viroid a) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého    
                     vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob     
                     způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo  
                     b) rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus 
                     Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s  
                     použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány  
                     prostými daného škodlivého organismu.            
 
       Tomato spotted wilt     a) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, kde byl  
       tospovirus          zaveden režim monitorování relevantních přenašečů třásněnky 
                     (Frankliniella occidentalis Pergande a Thrips tabaci     
                     Lindeman), a po zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby 
                     se zajistilo účinné potlačení příslušných populací, a    
                     b) i) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během   
                     aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu 
                     Tomato spotted wilt tospovirus; nebo             
                     ii) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během 
                     aktuální doby vegetace příznaky organismu Tomato spotted   
                     wilt tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek    
                     rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán    
                     prostým škodlivého organismu.                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chřest    Fusarium Link (anamorfní   a) i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro 
       rod), vyjma Fusarium     zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, byl 
       oxysporum f. sp. albedinis  vytrhán reprezentativní vzorek rostlin a nebyly pozorovány  
       (Kill. & Maire) W.L.     příznaky výskytu daného RNŠO nebo              
       Gordon a Fusarium      ii) porost byl vizuálně prohlédnut alespoň dvakrát ve    
       circinatum Nirenberg &    vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během  
       O'Donnell          vegetačního období, byly neprodleně vytrhány rostliny    
       Helicobasidium brebissonii  vykazující příznaky výskytu daného RNŠO a při konečné    
       (Desm.) Donk         prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky a    
                     b) koruny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a    
                     nebyly pozorovány příznaky výskytu daného RNŠO.       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cibule,   Stromatinia cepivora Berk.  a) rostliny jsou přesazené ve vyvýšených modulech a     
Echalion,                 pěstované v substrátu prostém organismu Stromatinia cepivora 
Šalotka                  Berk.                            
                     nebo                             
                     b) i) - porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu  
                     pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a 
                     nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia   
                     cepivora Berk nebo                      
                     - porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném     termínu pro   
                     zjištění škodlivého organismu během vegetačního období,   
                     rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Stromatinia  
                     cepivora Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové   
                     konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky 
                     a                              
                     ii) rostliny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a  
                     nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia   
                     cepivora Berk.                        
 
       Ditylenchus dipsaci (Kuehn) V případě rostlin jiných než rostlin pro produkci komerčního 
       Filipjev           porostu:                           
                     a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního  
                     období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu 
                     pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány    
                     příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn)    
                     Filipjev                           
                     nebo                             
                     b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného      
                     vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve   
                     vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky 
                     výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly 
                     pozorovány nejvýše u 2 % rostlin a              
                     ii) rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem 
                     byly neprodleně vytrhány a                  
                     iii) rostliny byly poté shledány prostými daného škodlivého 
                     organismu při laboratorních testech na reprezentativním   
                     vzorku nebo                         
                     c) rostliny byly podrobeny vhodnému chemickému nebo     
                     fyzikálnímu ošetření proti organismu Ditylenchus dipsaci   
                     (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na  
                     reprezentativním vzorku byly shledány prostým tohoto     
                     škodlivého organismu.                    
                     V případě rostlin pro produkci komerčního porostu:      
                     a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního  
                     období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu 
                     pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány    
                     příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn)    
                     Filipjev nebo                        
                     b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného      
                     vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném   
                     termínu pro zjištění škodlivého organismu;          
                     ii) rostliny vykazující příznaky výskytu organismu      
                     Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly neprodleně     
                     vytrhány a                          
                     iii) rostliny byly shledány prostými daného škodlivého    
                     organismu po laboratorních testech na reprezentativním    
                     vzorku                            
                     nebo                             
                     c) rostliny byly podrobeny vhodnému fyzikálnímu nebo     
                     chemickému ošetření a po laboratorních testech provedených  
                     na reprezentativním vzorku byly shledány prostými organismu 
                     Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.            
 
       Onion yellow dwarf virus   a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního  
                     období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu 
                     a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Onion yellow 
                     dwarf virus                         
                     nebo                             
                     b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného      
                     vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve   
                     vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky 
                     výskytu organismu Onion yellow dwarf virus byly pozorovány  
                     nejvýše u 10 % rostlin a                   
                     ii) vytrhané rostliny shledané napadenými daným škodlivým  
                     organismem, byly neprodleně vytrhány a            
                     iii) příznaky výskytu daného škodlivého organismu nevykázalo 
                     více než 1 % rostlin zkontrolovaných při konečné prohlídce. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cibule    Stromatinia cepivora Berk.  a) rostliny jsou přesazené ve vyvýšených modulech a     
sečka                   pěstované v substrátu prostém organismu Stromatinia cepivora 
Pór                    Berk.                            
                     nebo                             
                     b) i) - porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu  
                     pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a 
                     nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia   
                     cepivora Berk nebo                      
                     - porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro   
                     zjištění škodlivého organismu během vegetačního období,   
                     rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Stromatinia  
                     cepivora Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové   
                     konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky 
                     a                              
                     ii) rostliny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a  
                     nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia   
                     cepivora Berk.                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Česnek    Stromatinia cepivora Berk.  a) i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro 
                     zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a   
                     nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia   
                     cepivora Berk nebo ii) porost byl vizuálně prohlédnut ve   
                     vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během   
                     vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu   
                     organismu Stromatinia cepivora Berk. byly neprodleně     
                     vytrhány a při doplňkové konečné prohlídce nevykazuje    
                     rostoucí porost žádné příznaky                
                     a                              
                     b) rostliny nebo sadba byly před přemístěním vizuálně    
                     prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu  
                     Stromatinia cepivora Berk.                  
 
       Ditylenchus dipsaci (Kuehn) V případě rostlin jiných než rostlin pro produkci komerčního 
       Filipjev               porostu:                           
                     a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního  
                     období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu 
                     pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány    
                     příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn)    
                     Filipjev nebo                        
                     b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného      
                     vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve   
                     vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky 
                     výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly 
                     pozorovány nejvýše u 2 % rostlin a              
                     ii) rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem 
                     byly neprodleně vytrhány a                  
                     iii) rostliny byly poté shledány prostými daného škodlivého 
                     organismu při laboratorních testech na reprezentativním   
                     vzorku nebo                         
                     c) rostliny byly podrobeny vhodnému chemickému nebo     
                     fyzikálnímu ošetření proti organismu Ditylenchus dipsaci   
                     (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na  
                     reprezentativním vzorku byly shledány prostým tohoto     
                     škodlivého organismu.                    
                     V případě rostlin pro produkci komerčního porostu:      
                     a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního  
                     období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu 
                     pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány    
                     příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn)    
                     Filipjev nebo                        
                     b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného      
                     vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném   
                     termínu pro zjištění škodlivého organismu;          
                     ii) rostliny vykazující příznaky výskytu organismu      
                     Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly neprodleně     
                     vytrhány a                          
                     iii) rostliny byly shledány prostými daného škodlivého    
                     organismu po laboratorních testech na reprezentativním    
                     vzorku                            
                     nebo                             
                     c) rostliny byly podrobeny vhodnému fyzikálnímu nebo     
                     chemickému ošetření a po laboratorních testech provedených  
                     na reprezentativním vzorku byly shledány prostými organismu 
                     Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.            
 
       Leek yellow stripe virus   a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního  
                     období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu 
                     pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány    
                     příznaky výskytu organismu Leek yellow stripe virus nebo   
                     b) porost byl vizuálně prohlédnut alespoň jednou ve vhodném 
                     termínu pro zjištění škodlivého organismu od začátku     
                     posledního ukončeného vegetačního období, přičemž příznaky  
                     organismu Leek yellow stripe virus nevykázalo více než 10 %  
                     rostlin, dané rostliny byly neprodleně vytrhány a při    
                     konečné prohlídce nevykazovalo příznaky více než 1 %     
                     rostlin.                           
 
       Onion yellow dwarf virus   a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního  
                     období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu 
                     a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Onion yellow 
                     dwarf virus                         
                     nebo                             
                     b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného      
                     vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve   
                     vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky 
                     výskytu organismu Onion yellow dwarf virus byly pozorovány  
                     nejvýše u 10 % rostlin a                   
                     ii) vytrhané rostliny shledané napadenými daným škodlivým  
                     organismem, byly neprodleně vytrhány a            
                     iii) příznaky výskytu daného škodlivého organismu nevykázalo 
                     více než 1 % rostlin zkontrolovaných při konečné prohlídce. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artyčok,   Verticillium dahliae Kleb.  a) matečné rostliny se získávají z materiálu testovaného na 
Karda                   patogeny a                          
                     b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce se známou 
                     historií rostlinné výroby beze známého výskytu organismu   
                     Verticillium dahliae Kleb. a                 
                     c) rostliny byly vizuálně prohlédnuty ve vhodných termínech 
                     od začátku posledního ukončeného vegetačního období a    
                     shledány prostými příznaků výskytu organismu Verticillium  
                     dahliae Kleb.                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salát,    Tomato spotted wilt     a) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, kde byl  
Lilek    tospovirus          zaveden režim monitorování relevantních přenašečů třásněnky 
vejcoplodý                (Frankliniella occidentalis Pergande a Thrips tabaci     
                     Lindeman), a po zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby 
                     se zajistilo účinné potlačení příslušných populací, a    
                     b) i) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během   
                     aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu 
                     Tomato spotted wilt tospovirus; nebo             
                     ii) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během 
                     aktuální doby vegetace příznaky organismu Tomato spotted   
                     wilt tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek    
                     rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán    
                     prostým škodlivého organismu.                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   ".
73. V příloze č. 16 bodě 6 se ve větě první za slova "vyhotoví zápis" vkládají slova "o kontrole" a ve větě druhé se za slova "nebo dodavatele" vkládá čárka.
74. V příloze č. 17 části I body 1 až 3 znějí:
"
1. Osoby - přehlížitelé
Přehlídky množitelských porostů mohou provádět pouze přehlížitelé, obeznámení se správným technologickým postupem v souladu se zákonem, jeho prováděcími předpisy a dalšími platnými právními předpisy, souvisejícími s problematikou uznávání porostů. Tito přehlížitelé získají rovněž oprávnění k vydávání uznávacích listů na množitelské porosty.
2. Podání žádosti o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů
Uchazeč o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů, popřípadě včetně pověření k vydávání dokladů, podá žádost na stanoveném formuláři a předloží úředně ověřený doklad o splnění kvalifikačních předpokladů podle § 17 odst. 10 zákona. V žádosti uchazeč uvede i popis technické způsobilosti pro výkon požadované činnosti, včetně zajištění komunikace s Ústavem prostřednictvím dálkového přenosu dat.
3. Školení a pověření přehlížitelů
a) Zaškolení uchazečů o pověření Zaškolování se skládá z části teoretické a praktické a je stanoveno plánem zaškolování, který vychází z počtu předpokládaných přehlídek. Je možné stanovit zaškolování časovým plánem, tj. 2 roky, nebo počtem, a to 50 souběžně provedenými přehlídkami se školitelem. Praktické zaškolování probíhá v období vegetace nejprve na pracovišti Ústavu a později přímo v množitelských porostech. Zaškolování je ukončeno testem, a pokud uchazeč uspěje v teoretické i praktické zkoušce, je mu uděleno pověření.
b) Plán zaškolení
1. Část teoretická - dokonalé seznámení nového přehlížitele s platnými právními předpisy:
a. se zákonem a prováděcími předpisy,
b. s metodickými pokyny Ústavu, které řeší problematiku uznávání množitelských porostů.
2. Část praktická:
a. kontrola záznamu o přehlídce množitelského porostu, a to úplnosti údajů,
b. kontrola předplodin,
c. vlastní provedení přehlídky množitelského porostu a provedení zápisu zjištěné skutečnosti do záznamu o přehlídce množitelského porostu,
d. konečné hodnocení stavu množitelského porostu po poslední přehlídce,
e. rozdělení záznamů o přehlídce - uznané a neuznané,
f. postup u neuznaných porostů,
g. předání výsledků z přehlídek elektronicky,
h. kontrola podkladů pro vydání uznávacího listu,
i. vlastní vyplnění a tisk uznávacího listu,
j. kontrola správnosti uznávacího listu,
k. podpis a příprava k odeslání uznávacího listu.
3. Složení zkoušky teoretické i praktické.
4. Plán zaškolení musí obsahovat informaci, kdo plán sestavil a kdo zaškolování vedl.".
75. V příloze č. 17 části I bodě 5 se ve větě první slova "v rámci školení přehlížitelů" zrušují, ve větě druhé se slovo "přehližitelé" nahrazují slovem "přehlížitelé" a ve větě třetí se slovo "přehližitel" nahrazuje slovem "přehlížitel".
76. V příloze č. 17 části II bod 3 zní:
"
3. Následná kontrola vydaných dokladů
Kontrolu správnosti vydaných uznávacích listů provádí Ústav. Každá osoba pověřená k vydávání dokladů je kontrolována průběžně, výše kontroly je minimálně 5 % vydaných dokladů.".
77. V příloze č. 17 části III a IV znějí:
"
III. Odejmutí pověření
1. Zjistí-li Ústav nedostatky v technologickém postupu provádění přehlídek množitelských porostů, upozorní příslušného přehlížitele na odchylky od správné metodiky a o zjištění vyhotoví zápis. Přehlížitel je povinen podstoupit zvýšený úřední dozor. V případě opětovného vážného pochybení, které by vedlo k poškození množitele nebo dodavatele, je mu odebráno pověření a je vyškrtnut ze seznamu přehlížitelů.
2. Za chyby v technologickém postupu se považuje:
a) neprovedená nebo neúplně či špatně provedená kontrola předplodin,
b) neprovedená kontrola mechanické a prostorové izolace množitelského porostu,
c) špatně provedené hodnocení množitelského porostu, nedodržení postupu přehlížení,
d) nezaslání podkladů k vydání konečného dokladu, zejména rozhodnutí o neuznání množitelského porostu, nebo opoždění,
e) nevydání dokladu o uznání množitelského porostu.
3. Přehlížitel, kterému bylo odebráno pověření, musí vrátit průkaz a razítko. O nové pověření může požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku a musí absolvovat nové proškolení a úspěšně složit test. Dále je prvních 10 množitelských porostů hodnoceno současně přehlížitelem Ústavu.
IV. Přehlížení množitelských porostů - pracovní postup
1. Postup práce dodavatele
a) vyplnění žádosti s vyznačením osoby, která provede přehlídku množitelského porostu (pouze ze seznamu osob vedených Ústavem),
b) podání žádosti Ústavu.
2. Postup práce Ústavu
a) Ústav zaeviduje přijaté žádosti, zkontroluje jejich věcnou správnost a provede kontrolu údajů, zejména kontrolu původu osiva použitého k založení množitelského porostu,
b) pokud jsou shledány závady, Ústav vyzve dodavatele k doplnění žádosti a stanoví přiměřenou lhůtu,
c) je-li žádost bez závad nebo po jejím doplnění, Ústav vytiskne záznam o provedení přehlídky množitelského porostu a předá jej pověřené osobě, která byla uvedena v žádosti nebo kterou Ústav určil, k dalšímu řízení,
d) po provedení poslední přehlídky Ústav eviduje originál záznamu o provedení přehlídky a kopie zaslaných uznávacích listů, popřípadě vydá rozhodnutí o neuznání množitelského porostu.
3. Postup práce pověřené osoby k provádění přehlídek množitelských porostů
a) přehlížitel převezme formuláře záznamů o přehlídce množitelského porostu, zkontroluje jejich úplnost a potvrdí seznam převzatých záznamů o přehlídce, který vrátí Ústavu poštou nebo elektronicky,
b) oznámí dodavateli termín provedení přehlídky,
c) přehlížitel provede přehlídku (popř. přehlídky) množitelského porostu, při které hodnotí všechny vlastnosti uvedené v § 7 odst. 3 této vyhlášky,
d) přehlížitel provede závěrečné vyhodnocení, zda je porost uznán nebo neuznán,
e) provede záznam o přehlídce a odešle pomocí dálkového přenosu dat,
f) v případě neuznání odešle ihned vyplněný a podepsaný originál záznamu o provedení přehlídky neprodleně do Ústavu, který vydá rozhodnutí o neuznání.
4. Postup práce při vydávání uznávacího listu
1. Uznávací list
a) může vydat pověřená osoba pouze za předpokladu, že
1) porost byl přehlížen v souladu se zákonem a prováděcím předpisem, a
2) porost má vlastnosti stanovené zákonem a prováděcím předpisem,
b) musí být vydán na schváleném formuláři zveřejněném a schváleném Ústavem a pověřená osoba provedla před vydáním kontrolu všech podkladů,
c) musí být zpracován na počítači, opatřen razítkem a podpisem pověřené osoby.
d) musí být číslován stejným způsobem jako v Ústavu, tj. číslo regionu, kde má sídlo pověřená osoba - registrační/evidenční číslo dodavatele - číslo porostu /U/ rok uznávacího řízení.
2. Originál uznávacího listu obdrží dodavatel, kopii založí pověřená osoba ve své evidenci a výsledky zašle pomocí dálkového přenosu dat ve formátu XML.
3. Doklady na množitelské porosty, které nemají vlastnosti stanovené zákonem a prováděcím předpisem, vydává pouze Ústav. V takovém případě předá pověřená osoba neprodleně veškeré podklady Ústavu, odboru osiv a sadby k vydání rozhodnutí o neuznání.
    Žádost o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů
         a vydávání dokladů na množitelské porosty
             podle § 17 odst. 2 zákona
 
Žádáme o udělení pověření k provádění přehlídek množitelských porostů
a vydávání dokladů na množitelské porosty:
 
 ( )
*
nezávislé fyzické osobě ( )
*
zaměstnanci fyzické nebo právnické osoby, která se nezabývá výrobou, úpravou, nebo uváděním do oběhu osiva ( )
*
zaměstnanci fyzické nebo právnické osoby, která se zabývá výrobou, úpravou, nebo uváděním do oběhu osiva v souladu s § 17 odst. 4 písm. c).
*
žadatel označí křížkem odpovídající údaj I----------------------------------------------------------------------------I I Žadatel (jméno, příjmení a místo trvalého pobytu): I I I I I I I I----------------------------------------------------------------------------I I Dosažené vzdělání: I I I I----------------------------------------------------------------------------I I Délka praxe v požadovaném úseku činnosti a její popis: I I I I I I I I----------------------------------------------------------------------------I Přílohy: - doklad o splnění kvalifikačních požadavků - popis technické způsobilosti - prohlášení o zasílání výsledků pomocí dálkového přenosu dat V .................... Dne razítko a podpis žadatele Vzor úředního razítka pověřené osoby: I----------------I----------------I I Pověřená I I I PPP I 5R - XX I I osoba I I I I I I----------------I----------------I kde PPP - pořadové číslo pověřené osoby v seznamu vzorkovatelů a přehlížitelů, který vede Ústav 5R - R je číslo regionu působnosti pověřené osoby, popř. číslo regionu jejího sídla XX - pořadové číslo pověření v rámci jednoho regionu a žadatele".
78. V příloze č. 18 části I bodě 3 písmena a) a b) znějí:
"a) Zaškolení uchazečů o pověření
Zaškolování pro odběr vzorků probíhá podle plánu zaškolování, který stanoví Ústav. Doba zaškolování je stanovena plánem zaškolování, který vychází z počtu předpokládaných vzorků. Je možné stanovit zaškolování časovým plánem, tj. 2 roky, nebo počtem, a to 50 souběžně odebranými vzorky s úředním vzorkovatelem, které se prověří v laboratoři Ústavu. V průběhu zaškolování je možné ji prodloužit. Zaškolování je ukončeno teoretickým testem a vyhodnocením souběžných srovnávacích zkoušek odběrů novým vzorkovatelem a kontrolních odběrů vzorků Ústavem. Pokud nový vzorkovatel uspěje v teoretické i praktické zkoušce, je mu uděleno pověření.
b) Plán zaškolení
Plán zaškolení musí obsahovat minimálně:
1. Část teoretická - dokonalé seznámení nového vzorkovatele s platnými právními předpisy:
a) se zákonem a prováděcími předpisy,
b) s metodickými pokyny Ústavu, které řeší problematiku vzorkování.
2. Část praktická - praktický postup při odběru vzorku:
a) kontrola všech předepsaných dokladů,
b) vlastní vzorkování - četnost odběru dílčích vzorků, způsob odběru, kontrola homogenity, kontrola adjustace atd.,
c) použití dělidla, kalibrace dělení a dělidla,
d) příprava laboratorního vzorku,
e) uzavření a označení vzorkovnice, označení průvodního dokladu.
3. Složení zkoušky teoretické i praktické.
4. Plán zaškolení musí obsahovat informaci, kdo plán sestavil a kdo zaškolování vedl.".
79. V příloze č. 18 části I bodě 3 písm. c) se slovo "odběr" nahrazuje slovem "odběru".
80. V příloze č. 18 části II až IV včetně nadpisů znějí:
"
II. Úřední dozor a následná kontrola
1. Úřední dozor - ruční vzorkování
a) Úředním dozorem se rozumí soubor všech kontrolních opatření prováděných Ústavem v celém procesu vzorkování, tj. kontrola dodržování správného postupu vzorkování. Každý vzorkovatel pověřený k odebírání vzorků osiva bude kontrolován alespoň jedenkrát ročně při rozsahu odebíraných vzorků do 20 ks, nebo alespoň dvakrát ročně při rozsahu větším. Všechny kontrolní vzorky budou odebírány namátkově a bez ohlášení z partie, která již byla vzorkována. Vzorkovatel nesmí vědět, ze které partie bude kontrolní vzorek odebírán. Kontrolní vzorky budou zaslány do Národní referenční laboratoře pro zkoušení osiv a sadby Praha (dále jen "NRLOS"), kde se prověří čistota osiva, klíčivost a příměs semen jiných rostlinných druhů. Současně se vybere a odešle vzorek odebraný pověřenou osobou pro účely následné kontroly. Vzorky budou zkoušeny v souladu s metodikou zkoušení osiva a sadby. Oba vzorky z téže partie musí v laboratoři analyzovat stejná osoba. U zkoušky klíčivosti je třeba, aby oba vzorky byly zkoušeny ve stejnou dobu, na stejném klíčidle a byly zajištěny stejné zkušební podmínky. Vedoucí laboratoře nebo jím pověřený referent vyhodnotí rozdíl mezi zjištěnými výsledky (pro kontrolu porovná s výsledky vzorku pro uznávací řízení, které provedla pověřená laboratoř) a porovná s tabulkami přípustných odchylek v metodice zkoušení osiva a sadby:
1. u čistoty osiva: tab.3.3 str. 15-5 Metodiky zkoušení osiva a sadby
2. u příměsi SJRD: tab. 4.1 str. 15-6 Metodiky zkoušení osiva a sadby
3. u klíčivosti: tab. 5.5. str. 15-9 Metodiky zkoušení osiva a sadby
b) Leží-li výsledky kontrolních rozborů mimo interval shodnosti, provede se opakování zkoušek v laboratoři z nově připraveného zkušebního vzorku a vzorky budou hodnoceny dvěma analytiky:
1. analytikem, který prováděl původní rozbory,
2. dalším analytikem laboratoře OOS.
c) Jsou-li výsledky obou zkoušek opět mimo toleranci, je vyloučena chyba v laboratoři. V tomto případě se zvýší dohled nad oběma vzorkovateli, a to přímo vedoucím oddělení terénní kontroly a koordinace odboru osiva a sadby Ústavu, nebo jím pověřeným pracovníkem, po dobu nejméně jednoho měsíce. Pokud se prokáže tímto postupem chyba vzorkovatele, je mu odebráno pověření s následným vyškrtnutím ze seznamu vzorkovatelů. O provedených kontrolních odběrech a výsledcích laboratorních zkoušek jsou vedeny záznamy a jsou podkladem pro další období pověření a ke stanovení procenta kontroly. Záznamy o výsledcích kontrolního vzorkování musí být uloženy minimálně 6 let. Pověřený vzorkovatel, který ve sklizňovém roce neodebere žádný vzorek, bude Ústavem před obnovením činnosti znovu proškolen a přezkoušen z teoretických i praktických znalostí.
2. Úřední dozor - automatické vzorkovadlo
Úřední dozor se v případě automatického vzorkovadla, kromě kontroly dokladů a partie osiva, zaměřuje na správnost jeho funkčnosti, dodržení technických požadavků na zabezpečení vzorků a na způsob přípravy laboratorního vzorku.
3. Následná kontrola
Následná kontrola pověřeného vzorkovatele slouží ke kontrole správnosti odběru vzorku. Tato kontrola se provádí laboratorně provedením zkoušek čistoty, příměsi jiných rostlinných druhů a klíčivosti. V případě pochybnosti o pravosti nebo čistotě odrůdy, je možné provést kontrolu laboratorně nebo vegetační zkouškou. Postup následné kontroly se liší podle způsobu odběru vzorku:
a) ruční vzorkování
k následné kontrole jsou odebrány vzorky uložené pro tento účel u dodavatele v uzamčené místnosti. Následná kontrola činí minimálně 5 % a její výši stanoví každoročně Ústav na základě hodnocení výsledku úředního dozoru a následné kontroly z předchozího sklizňového roku.
b) automatické vzorkovadlo
k následné kontrole se vzorky z automatického vzorkovadla při jeho správném nastavení nezasílají. Lze tak učinit pouze v případě, že je při úředním dozoru zjištěna závada a je důvodné podezření, že mohlo dojít ke vzniku nežádoucí příměsi jiného druhu nebo odrůdy. Aby byla vyloučena kontaminace partie, provede Ústav kontrolní vzorkování z dané partie i ručně. Oba vzorky jsou pak podrobeny následné kontrole, přičemž je možné podle povahy příměsi použít i laboratorní stanovení.
III. Odejmutí pověření
1. Zjistí-li Ústav nedostatky v technologickém postupu odběru vzorků, upozorní příslušného vzorkovatele na odchylky od správné metodiky a o zjištění vyhotoví Protokol o kontrole a stanoví potřebná opatření. Vzorkovatel je povinen podstoupit zvýšený úřední dozor. V případě opětovného vážného pochybení, které by vedlo k poškození odběratele osiva nebo dodavatele, je mu odebráno pověření a je vyškrtnut ze seznamu úředních vzorkovatelů.
2. Za chyby v technologickém postupu se považuje:
a) nedodržení předepsané četnosti vzorkování,
b) hmotnost laboratorního vzorku není v souladu s prováděcí právním předpisem,
c) nedostatky nalezené během kontroly vzorkování, které způsobují výše zmíněné body,
d) chyba při kontrole dokladů o partii osiva,
e) nedůsledná kontrola uzavření obalů a označení všech obalů v partii,
f) nedostatečná kontrola automatického vzorkovadla, tj. zaplombování vzorkovadla a všech cest mezi vzorkovadlem a odběrnými nádobami,
g) chyba při dělení vzorku, tj. při přípravě laboratorního vzorku,
h) špatné uzavření (zaplombování) laboratorního vzorku nebo
i) jakákoliv jiná nepřípustná manipulace se vzorkem.
3. Vzorkovatel, kterému bylo odebráno pověření ke vzorkování, musí vrátit průkaz, razítko a adjustační materiál. O nové pověření může požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku a musí absolvovat nové proškolení (dle postupu zaškolení nových vzorkovatelů) a úspěšně složit test. Dále je provedeno 20 kontrolních odběrů současně vzorkovatelem Ústavu a vzorky jsou zkoušeny v laboratoři osiv a sadby Praha.
IV. Vzorkování - pracovní postup
1. Zařízení a pomůcky
a) Dodavatel je povinen zajistit pomůcky ke vzorkování v souladu se zákonem a s prováděcím právním předpisem. Každý vzorkovatel musí disponovat vlastní sadou Nobeho bodcových vzorkovadel (štechrů).
b) Úřední vzorkovatel musí být dále vybaven:
1. plombami pověřeného vzorkovatele, samolepícími přelepkami s textem "Vzorkováno pověřenou osobou",
2. samolepkami "Vzorkováno pověřenou osobou" pro zacelení otvorů po odběru osiva, příp. pro podlepení dna papírové vzorkovnice.
Tyto adjustační pomůcky získá pověřený vzorkovatel prostřednictvím Ústavu za úplatu.
c) Povinnosti pověřeného vzorkovatele jsou:
1. zajistit účinnou ochranu převzatých plomb,
2. vést evidenci o přijatých a vydaných plombách.
2. Dodavatel je povinen ke vzorkování předložit
a) uznávací list o uznání porostu,
b) vzorkovnici s vypsanými veškerými požadovanými charakteristikami osiva,
c) výrobní a skladovou evidenci,
d) evidenci návěsek.
3. Technologický postup
a) kontrola žádosti a dalších dokladů,
b) kontrola označení partie partiovým štítkem,
c) kontrola všech obalů v partii
1. návěsky - správnost, úplnost a čitelnost údajů,
2. plomby - přítomnost plomby a správnost použití,
3. stav obalů - uzavření, celistvost a nepoškozenost,
d) vlastní vzorkování,
e) příprava vzorků - laboratorního, kontrolního, rezervního a případně dalšího vzorku (VZ, dodávkový vzorek).
4.
Pověřený vzorkovatel kontroluje shodnost údajů na žádosti o uznání osiva s údaji ve výrobní evidenci a na vzorkovnici. Identitu dat potvrdí na žádosti a na vzorkovnici svým podpisem, identifikačním razítkem vzorkovatele a datem vzorkování. Pokud byl vzorek odebrán automatickým vzorkovadlem, uvede tuto skutečnost rovněž v žádosti, a to zkratkou "AV". Zároveň zaznamená odběr vzorků do knihy partií.
5.
Pověřený vzorkovatel odebere vzorky
a) laboratorní, určený pro semenářskou laboratoř, která provede potřebné zkoušky,
b) rezervní,
c) kontrolní, určený pro systém následné kontroly a
d) další úřední vzorek - ke zjištění kyseliny erukové a glukosinolátů, apod., popř. tzv. společný (kompromisní) vzorek.
6.
Při jakékoliv známce heterogenity při vzorkování (osivo v jednotlivých obalech se liší např. velikostí, barvou, obsahem nečistot, příměsí, apod.) se vzorek k uznávacímu řízení neodebere.
V takovém případě pověřený vzorkovatel kontaktuje inspektora Ústavu a ten odebere vzorky na zkoušku heterogenity.
7. Zasílání vzorků a uložení vzorků kontrolních
Vzorky zasílá nebo doručí do laboratoře pověřený vzorkovatel osobně. Kontrolní vzorky určené pro následnou kontrolu Ústavu se ukládají
a) ve smluvních laboratořích v prostorách k tomu určených s přístupem pouze pro vzorkovatele Ústavu nebo
b) v případě nezávislých vzorkovatelů v místě vzorkování nebo jiném Ústavem určeném místě.
          Žádost o pověření k odběru vzorků
 podle § 17 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby
  pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a
          sadby), ve znění pozdějších předpisů
 
Žádáme o udělení pověření k odběru vzorků:
 
 ( )
*
nezávislé fyzické osobě, nebo ( )
*
zaměstnanci fyzické nebo právnické osoby, která se nezabývá výrobou, úpravou, nebo uváděním do oběhu osiva, nebo ( )
*
zaměstnanci fyzické nebo právnické osoby, která se zabývá výrobou, úpravou, nebo uváděním do oběhu osiva v souladu s § 17 odst. 4 písm. c).
*
žadatel označí křížkem odpovídající údaj I----------------------------------------------------------------------------I I Žadatel (jméno, příjmení a místo trvalého pobytu): I I I I I I I I----------------------------------------------------------------------------I I Dosažené vzdělání: I I I I----------------------------------------------------------------------------I I Délka praxe v požadovaném úseku činnosti a její popis: I I I I I I I I----------------------------------------------------------------------------I Přílohy: - doklad o splnění kvalifikačních požadavků - popis technické způsobilosti V .................... Dne razítko a podpis žadatele Vzor úředního razítka pověřené osoby: I----------------I----------------I I Pověřená I I I PPP I 5R - XX I I osoba I I I I I I----------------I----------------I kde PPP - pořadové číslo pověřené osoby v seznamu vzorkovatelů a přehlížitelů, který vede Ústav 5R - R je číslo regionu působnosti pověřené osoby, popř. číslo regionu jejího sídla, .... XX - pořadové číslo pověření v rámci jednoho regionu a pověření".
81. Příloha č. 19 včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 19 k vyhlášce č. 129/2012 Sb.
Podrobnosti laboratorního zkoušení pověřenými osobami
I. Pověření
1. Osoby
Laboratorní zkoušení osiva mohou vykonávat pouze osoby, které mají dostatečnou praxi v oboru a zkoušky provádějí za účelem zajištění plynulého laboratorního provozu. Pro udělení pověření platí
a) Vedoucí laboratoře a zástupce prokáží odbornou způsobilost a délku nezbytné praxe, která činí u osob
1. s vysokoškolským vzděláním v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství nebo se zaměřením na biologii nebo s úplným středním odborným, popřípadě vyšším odborným vzděláním v oborech zemědělství minimálně dva roky praxe v oboru, nebo
2. s minimálně středoškolským vzděláním i jiného zaměření, minimálně tři roky praxe v oboru.
b) Dodržení zásady "nikdo nekontroluje sám sebe", tj. musí být určen zástupce vedoucího pověřené laboratoře, který splňuje stejné požadavky jako vedoucí pověřené laboratoře.
c) V případě jakékoli změny ve vedení pověřené laboratoře je nutno požadavek stanovený v písmeni b) znovu splnit, a to nejdéle do 3 měsíců od změny ve vedení laboratoře.
d) Vedoucí pověřené laboratoře a jeho zástupce nesmí být nijak finančně zainteresováni na výrobě, zpracování a distribuci osiv, ani na výsledcích a počtu prováděných zkoušek. Tato skutečnost musí být doložena Čestným prohlášením.
2. Souběžné ověřovací laboratorní zkoušky
Laboratoř, která se uchází o pověření, má povinnost 2 roky úspěšně provádět souběžné ověřovací laboratorní zkoušky a účastnit se kruhových testů organizovaných Ústavem. Souběžné ověřovací laboratorní zkoušky laboratoř zahájí na základě žádosti o provádění těchto zkoušek u Ústavu, vzor žádosti je uveden v této příloze.
3. Podání žádosti o pověření
Žadatel o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo požádá Ústav, odbor osiv a sadby písemně. Žádost o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo obsahuje:
a) seznam technického vybavení laboratoře nutného k zajištění zkoušek, které jsou předmětem uzavření smlouvy. U sít, teploměrů a vah budou předloženy kopie protokolů o ověření Českým metrologickým institutem, příp. kalibračních listů vydaných akreditovanou kalibrační laboratoří, originál bude předložen při auditu na místě; kopie dokladu o vzdělání, přičemž originál bude předložen při auditu na místě;
b) prokázání odborné způsobilosti předložením úředně ověřené kopie dokladu o vzdělání;
c) prohlášení o délce odborné praxe a prohlášení o finanční nezainteresovanosti na výrobě, zpracování a distribuci osiv;
d) doklad o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán, ne starší než 6 měsíců.
4. Proces pověřování a proškolení
a) Ústav žádost přijme a ověří tyto náležitosti:
1. úplnost podané žádosti a přiložených dokladů;
2. do 1 měsíce od podání žádosti splnění všech předepsaných kritérií formou "Auditu na místě";
3. že probíhaly souběžné ověřovací laboratorní zkoušky minimálně 2 roky před podáním žádosti a že výsledky laboratoře žadatele dosahují alespoň 95 % shodnosti s výsledky laboratoře osiv Ústavu;
4. v případě, že je laboratoř již pověřená a žádá o rozšíření pověření, probíhají souběžné ověřovací zkoušky jen pro novou zkoušku, pověření se nepozastavuje;
5. účast laboratoře žadatele v kruhových testech organizovaných Ústavem a jejich vyhodnocení.
b) Proškolení a stanovení Plánu zaškolení:
Úvodní proškolení všech osob uvedených v části I. zajistí Ústav a probíhá podle Plánu zaškolení. Zaškolování je ukončeno vyhodnocením souběžných ověřovacích laboratorních zkoušek za 2 roky, složením teoretického testu a praktické zkoušky. Termín testu je stanoven po ukončení zaškolování dle stanoveného plánu a vyhodnocení souběžných ověřovacích laboratorních zkoušek.
Plán zaškolení musí obsahovat minimálně:
1. Část teoretická - dokonalé seznámení s platnými právními předpisy:
a) se zákonem a prováděcími předpisy,
b) Metodikou zkoušení osiva a sadby,
c) Metodickými pokyny Ústavu, které souvisí s pověřováním nebo zkoušením osiva.
2. Část praktická - praktický postup při laboratorním zkoušení:
a) příjem a příprava laboratorního vzorku,
b) zkouška vlhkosti,
c) zkoušky čistoty, semen jiných rostlinných druhů, hmotnosti tisíce semen,
d) zkouška klíčivosti,
e) další zkoušky v závislosti na povaze pověření,
f) uložení vzorků,
g) kontrola podkladů pro vydání uznávacího listu,
h) vlastní vyplnění a tisk uznávacího listu,
i) kontrola správnosti uznávacího listu,
j) podpis a příprava k odeslání uznávacího listu.
3. Složení zkoušky teoretické i praktické.
4. Plán zaškolení musí obsahovat informaci, kdo plán sestavil a kdo zaškolení vedl.
5. Udělení pověření:
Po vyhodnocení a splnění všech podmínek rozhodne Ústav o udělení pověření. Výši následné kontroly stanoví Ústav v závislosti na shodnosti výsledků souběžných ověřovacích laboratorních zkoušek v pověřené laboratoři a v Národní referenční laboratoři pro osivo a sadbu v Praze a výsledků kruhových testů.
6. Další přeškolování a spolupráce s pověřenými osobami
Personál laboratoře se povinně účastní školení pro pověřené laboratoře, které probíhá pravidelně 1x za 2 roky a vždy je zakončeno vědomostními testy. S vyhodnocením testů jsou všechny pověřené osoby písemně seznámeny. V případě neúspěšného vykonání testu je dotčená osoba Ústavem opětovně proškolena teoreticky i prakticky a musí znovu vykonat test, a to nejpozději do 3 měsíců. Pověření je pozastaveno, jedná-li se o vedoucího laboratoře. Po úspěšném vykonání testuje pověření obnoveno.
Kromě výše uvedeného pravidelného školení se mohou jednotlivci zúčastnit krátkodobých stáží v Ústavu po předběžné dohodě. K pravidelnému zvyšování kvalifikace laborantů pověřených laboratoří pořádá Ústav i speciální školení.
II. Úřední dozor a následná kontrola
1. Úřední dozor
Úředním dozorem se rozumí soubor všech opatření prováděných Ústavem v celém procesu uznávání osiva prováděného pověřenou laboratoří. Úřední dozor provádí Ústav a lze jej rozdělit do následujících oblastí:
a)
Kontrola kvality prováděných rozborů
Zkoušky provádějí laboratoř pověřená i laboratoř NRLOS a vedoucí této laboratoře průběžně zaznamenává shodnost zkoušek obou vzorků a vyhodnocuje je. K porovnání výsledků se používají hodnoty uvedené v kapitole 15 Metodiky zkoušení osiv a sadby. Součástí kontroly je rovněž úplnost a správnost vyhodnocení rozborů a interpretace výsledků pověřenou laboratoří a správnost vyplňování rozborové karty. Podrobný postup hodnocení shodnosti laboratoře má Ústav stanovený metodickým postupem.
b)
Kontrola vyhodnocení karet
Zkoušky provádí pouze pověřená laboratoř a vedoucí NRLOS kontroluje správnost vyhodnocení všech zkoušek, úplnost záznamů, výsledné hodnocení zkoušeného vzorku. V návaznosti na rozborové karty jsou odborem osiv a sadby kontrolovány vydané uznávací listy a výsledky se zaznamenávají. V případě zjištění chybného hodnocení Ústav rozhodne o novém provedení rozboru laboratoří Ústavu.
c)
Kontrola pověřené laboratoře na místě
1. Pravidelnou kontrolu provádí Ústav alespoň jedenkrát ročně po dohodě s vedoucím pověřené laboratoře. K provádění kontroly pověřené laboratoře má Ústav zpracovaný Metodický pokyn, který je závazný pro pověřené laboratoře. Její základní části jsou:
- kontrola vedení evidence,
- kontrola dodržování metodických postupů u všech prováděných zkoušek,
- kontrola metrologického vybavení,
- kontrola uložení vzorků,
- kontrola provozu čistící stanice.
2. Účelová kontrola se provede okamžitě tehdy, pokud jsou zjištěny opakované rozdíly ve výsledcích zkoušek nebo vyhodnocování rozborů, aby se zjistily a odstranily příčiny nedostatků.
3. Z kontrol laboratoře jsou vyhotoveny zápisy o kontrole pověřené laboratoře. Zápisem může Ústav stanovit doporučení pro laboratoř, ale i nápravná opatření se lhůtou k jejich odstranění. Zápisy se vyhotoví na místě, dokončí se bezprostředně po skončení kontroly a zasílají se pověřené laboratoři prostřednictvím datové schránky.
2. Následná kontrola
a) Následná kontrola pověřených laboratoří je prováděná ze vzorků označených "ÚKZÚZ", odebraných jak úředním, tak i pověřeným vzorkovatelem. Úřední vzorkovatel pravidelně odebírá stanovené procento vzorků k následné kontrole a zasílá je do NRLOS.
b) Ústav zkouší a hodnotí ty vlastnosti osiva, které pro daný druh stanovuje prováděcí právní předpis a které jsou podmínkou uznání s výjimkou stanovení vlhkosti osiva.
c) Uložení vzorků v pověřené laboratoři
1. Vzorky pro NRLOS označené "ÚKZÚZ" a "R" budou uloženy odděleně od ostatních vzorků v uzamčené místnosti v prostorách náležejících pověřené laboratoři. Klíč od této místnosti bude mít vzorkovatel, druhý vedoucí NRLOS a třetí bude zapečetěn vzorkovatelem Ústavu a bude uložen na místě u vedoucího pověřené laboratoře.
2. V případě, že pověřená laboratoř nedisponuje samostatnou místností, kterou může pro účely vzorků použít, je možné vzorky ukládat v uzamykatelných skříních, bednách apod.
3. Vzorky musí být uloženy tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení vlivem špatných skladovacích podmínek (teplo, vlhko, škůdci). V případě jakéhokoliv poškození vzorků, je třeba informovat Ústav a požádat o protokolární likvidaci vzorků za přítomnosti úředního vzorkovatele. V případě, že budou vzorky zlikvidovány bez vědomí Ústavu, bude tato skutečnost hodnocena jako vážné pochybení v technologickém postupu.
4. Vzorky označené "ÚKZÚZ", určené pro následnou kontrolu, budou ukládány bez vzorku pro zkoušku vlhkosti.
d) Následná kontrola se provádí dle níže uvedených zásad:
1. Posouzení klíčivosti:
po provedení zkoušek klíčivosti a jejich vyhodnocení se zkoušky, které jsou mimo povolenou toleranci, provedou znovu jako souběžné zkoušky, a to v laboratoři Ústavu i v pověřené laboratoři takto:
a) vedoucí NRLOS oznámí v době provádění následné kontroly vedoucímu pověřené laboratoře, které partie je třeba zopakovat v obou laboratořích současně a také termín nasazení na zkoušku,
b) pověřená laboratoř nasadí ve stejnou dobu tentýž vzorek opakovaně na klíčivost a výsledek zašle do NRLOS,
c) následná kontrola bude vyhodnocována na základě opakované zkoušky prováděné v obou laboratořích ve stejném termínu, a to z důvodu zvýšení objektivity hodnocení.
2. Posouzení čistoty:
vyhodnocení tolerancí stanovených Metodikou zkoušení osiva a sadby pro čistotu a počet semen jiných rostlinných druhů se provede z původního výsledku zkoušky čistoty stanovené pověřenou laboratoří a výsledku stanovení Ústavu ze vzorku pro následnou kontrolu.
3. Posouzení vlhkosti:
v rámci následné kontroly se nehodnotí.
e) Vzorky se ukládají do ukončení následujícího vegetačního období. U víceletých druhů do ukončení nejbližšího vegetačního období, kdy lze posoudit pravost druhu a odrůdy.
3. Roční vyhodnocení práce pověřené laboratoře
Ročním vyhodnocením práce pověřené laboratoře je závěrečná zpráva, která se skládá z:
1. vyhodnocení shodnosti vzorků následné kontroly,
2. auditu v pověřené laboratoři,
3. výsledků KT.
Součástí závěrečné zprávy je stanovení procenta kontrolovaných vzorků v následujícím období. Závěrečnou zprávu ročního vyhodnocení vypracuje vedoucí NRLOS ve spolupráci s referentem pro pověřování z odboru osiv a sadby. Zprávy odesílá odbor osiv a sadby pověřeným laboratořím do jejich DS.
III. Odejmutí pověření
a) Zjistí-li Ústav nedostatky v technologickém postupu laboratorního zkoušení osiva a následného výsledku, upozorní příslušného vedoucího laboratoře na odchylky od správné metodiky a o zjištění vyhotoví zápis. Laboratoř je povinna podstoupit zvýšený úřední dozor. V případě opětovného vážného pochybení, které by vedlo k poškození dodavatele, je mu odebráno pověření.
b) Za chyby v technologickém postupu se považuje:
1. neprovedené nebo neúplně či špatně provedené laboratorní zkoušení,
2. opakovaně špatně nebo neúplně provedené závěrečné hodnocení partie osiva,
3. opakované nedodržení podmínek laboratorního zkoušení,
4. neohlášená likvidace vzorků z důvodu poškození,
5. nevydání uznávacího listu,
6. nezaslání podkladů Ústavu k vydání rozhodnutí o neuznání.
c) Uvedení osiva do oběhu s kvalitativními parametry přesahujícími hodnoty povolené tolerance má za následek odebrání pověření s dalšími dopady.
IV. Práce v pověřené laboratoři
a) Vedoucí pověřené laboratoře a jeho zástupce podléhají na úseku laboratorní kontroly osiv metodickému řízení vedoucí NRLOS.
b) Vedoucí pověřené laboratoře a jeho zástupce musí absolvovat před udělením pověření a dále každý druhý rok odborné školení prováděné Ústavem. Podmínkou je úspěšné zakončení závěrečným testem (zkouškou).
c) Laboratoř se při zkoušení osiv v rámci pověření řídí platnou legislativou, metodikou zkoušení a metodickými pokyny Ústavu.
1. Vzorkování
a) Vzorky odebírá úřední vzorkovatel Ústavu nebo příp. i pověřený vzorkovatel, který z každé vzorkované partie připraví 3 vzorky:
1. pro pověřenou laboratoř včetně vzorku na vlhkost. Ke vzorku bude přiložena vyplněná kopie žádosti o uznání osiva, podepsaná dodavatelem a vzorkovatelem. Originál žádosti musí být neprodleně zaslán Ústavu.
2. pro Ústav s označením "ÚKZÚZ",
3. rezervní vzorek označený "R".
b) Vzorek pro Ústav a rezervní budou uloženy v uzamčené místnosti v prostorách náležejících pověřené laboratoři.
c) Uložení vzorků v případě, že pověřená laboratoř je lokalizována mimo prostory, kde probíhá vzorkování.
d) Bude-li odebraný vzorek zkoušen jinou pověřenou laboratoří, pak:
1. vzorek pro pověřenou laboratoř bude odeslán pod dohledem vzorkovatele,
2. vzorky označené "ÚKZÚZ" a "R" budou uloženy v uzamčené místnosti v prostorách čistící stanice. Klíč od této místnosti bude mít vzorkovatel, druhý bude zapečetěn vzorkovatelem Ústavu a bude uložen u vedoucího čistící stanice.
e) Po vzorkování bude postup následující:
1. Pověřená laboratoř zahájí laboratorní zkoušky ze vzorku odebraného pověřeným vzorkovatelem (pokud není pověřený vzorkovatel, pak ze vzorku odebraného vzorkovatelem úředním).
2. Originály žádosti budou bezprostředně odeslány poštou nebo datovou schránkou na oddělení správní odboru osiv a sadby Ústavu. Kopie žádostí budou uloženy v laboratoři.
3. Do zkušební laboratoře osiv a sadby Ústavu budou odesílány vzorky pro následnou kontrolu dle pokynů stanovených každoročně pro jednotlivé laboratoře.
2. Vedení evidence v pověřené laboratoři
a) Pověřená laboratoř povede evidenci zkoušených vzorků na předepsaném tiskopise. Veškeré údaje v této evidenci a na rozborové kartě budou zaznamenány strojem, počítačem nebo propisovací tužkou. Chybné údaje se opraví jedním škrtnutím tak, aby byl původní údaj čitelný. Nový záznam se zapíše vedle původního a opravovatel se podepíše. Nepřípustné je
1. přeškrtání více čarami,
2. přelepení štítkem,
3. zatření opravným lakem,
4. gumování záznamu,
5. zapsání výsledků zkoušek obyčejnou tužkou.
b) Vzorky budou číslovány pro každou novou sezónu od prvního čísla číselné řady přidělené pověřené laboratoři Ústavem.
3. Laboratorní zkoušení a vyhodnocení vzorku
a) U zkoušených vzorků budou provedeny všechny zkoušky, jejichž hodnoty jsou limitovány prováděcím právním předpisem. Zkoušky budou prováděny v souladu s Metodikou zkoušení osiva a sadby, navážky pro stanovení čistoty a semen jiných rostlinných druhů jsou uvedeny v kapitole 2 Metodiky zkoušení osiva a sadby.
b) Vedoucí laboratoře provede po ukončení všech zkoušek celkové vyhodnocení, výsledek zapíše na rozborovou kartu a opatří svým podpisem s uvedením data ukončení zkoušek. V případě pověřené laboratoře, která nebude vydávat rovněž uznávací listy, odešle neprodleně originál karty Ústavu a kopii založí. Pověřená laboratoř, která bude vydávat rovněž uznávací listy originál karty, který je podkladem pro vystavení uznávacího listu, založí následně s kopií uznávacího listu. Originály rozborové karty a kopie uznávacího listu se ukládají po dobu 10 let.
4. Přezkoušení vzorku ve zkušební laboratoři osiv a sadby Ústavu
a) V odůvodněných případech (např. porucha zkušebního zařízení) zašle vedoucí pověřené laboratoře vzorky k rozborům do laboratoře Ústavu.
b) Vedoucí NRLOS je oprávněna rozhodnout o přezkoušení vzorku (pokud nebyl rozbor prováděn souběžně). V případě, že výsledky mezi laboratořemi vykazují rozdíly mimo povolené tolerance dle kapitoly 15 Metodiky zkoušení osiva a sadby, provede se po dohodě s žadatelem rozbor rezervního vzorku.
5. Vydávání dokladů na osivo
a) Uznávací list může pověřená osoba vydat pouze za předpokladu, že
1. osivo má vlastnosti stanovené zákonem a platnou vyhláškou,
2. vzorek byl odebrán v souladu s vyhláškou o vzorkování,
3. zkoušení proběhlo dle platných metod.
b) Uznávací list bude vydáván na formuláři zveřejněném a schváleném Ústavem.
c) Uznávací listy budou vyplněny na počítači, každý bude opatřen razítkem a podpisem pověřené osoby.
d) Uznávací listy budou číslovány stejným způsobem jako v Ústavu, tj. 0 - číslo rozboru dle přidělené číselné řady /U/ rok zpracování.
e) Doklady na osivo, které nemá vlastnosti stanovené zákonem a prováděcím předpisem, vydává vždy pouze Ústav. V takovém případě předá neprodleně pověřená osoba veškeré podklady Ústavu, odboru osiv a sadby k vydání rozhodnutí o neuznání.
6. Vlastní postup práce při zkoušení vzorků v pověřené laboratoři
1. Postup práce dodavatele
a) vyplnění žádosti s vyznačením osoby, která provede úřední zkoušky,
b) požadavek na vzorkování - dodavatel požádá úředního nebo pověřeného vzorkovatele o provedení vzorkování,
c) spolupráce při vzorkování, předložení potřebných dokladů a evidence.
2. Postup práce vzorkovatele
a) vzorkovatel provede vzorkování v souladu s prováděcím právním předpisem,
b) zajistí odeslání nebo doručení vzorků a žádostí takto:
1. originál žádosti vždy eviduje Ústav s ohledem ke správnímu řízení, dodavatel učiní podání v analogové nebo digitální formě a zašle data ze žádosti pomocí dálkového přenosu dle pokynů ústavu,
2. kopii žádosti s laboratorním vzorkem zašle do pověřené laboratoře,
3. vzorky pro následnou kontrolu se ukládají buď v pověřené laboratoři dodavatele, nebo na místně vzorkování.
3. Postup práce Ústavu
a) Ústav zaeviduje přijaté žádosti, zkontroluje jejich věcnou správnost a provede počítačovou kontrolu údajů oproti uznávacímu listu na množitelský porost,
b) pokud jsou shledány závady, Ústav neprodleně informuje příslušnou laboratoř a do vyřešení nesrovnalostí pozastaví vydání uznávacího listu,
c) pokud nejsou závady shledány, žádost se založí a laboratoř, po kontrole ověření žádosti, může vydat uznávací list, Ústav eviduje a zakládá kopie uznávacích listů vydaných pověřenými osobami, které je nezasílají prostřednictvím dálkového přenosu dat v XML formátu.
4. Postup práce osoby pověřené k vydávání uznávacích listů
a) pověřená osoba před vydáním uznávacího listu provede kontrolu všech podkladů, tj. žádosti, rozborové karty,
b) pověřená osoba nemůže vydat uznávací list, dokud nemá informaci z Ústavu o ověření žádosti nebo pokyn k pozastavení vydání uznávacího listu,
c) pokud jsou výsledky vyhovující, vydá pověřená osoba uznávací list, opatří ho podpisem a razítkem,
d) originál uznávacího listu obdrží dodavatel, kopii založí ve své evidenci a výsledky zašle pomocí dálkového přenosu dat v XML formátu.
7. Vstup cizích osob do laboratoře a zachování obchodního tajemství
Do prostor pověřené laboratoře smí vstoupit cizí osoba pouze v doprovodu vedoucího laboratoře nebo jeho zástupce. Zkoušky a jejich vyhodnocení musí být prováděny tak, aby nemohlo dojít ke zneužití. Osoby pracující v laboratoři jsou povinny zachovávat mlčenlivost o výsledcích zkoušek před cizími osobami.
 Žádost o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo 
            podle § 17 odst. 6 zákona
 
Žádáme o udělení pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů
na osivo, přičemž se jedná o
 
 ( )
*
laboratoř, která žádnou svojí činností nezasahuje do výroby a uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu ( )
*
laboratoř dodavatele; v tomto případě může laboratoř provádět zkoušky pouze u partií osiva tohoto dodavatele, není-li mezi tímto dodavatelem, dodavatelem zkoušeného osiva a Ústavem dohodnuto jinak
*
žadatel označí křížkem odpovídající údaj I----------------------------------------------------------------------------I I Žadatel: I I I I I I----------------------------------------------------------------------------I I Dosažené vzdělání: I I I I I I I I----------------------------------------------------------------------------I I Seznam druhů nebo skupin druhů, pro které má být pověření uděleno: I I I I I I I I I I----------------------------------------------------------------------------I I Délka praxe v požadovaném úseku činnosti a její popis: I I I I I I I I I I----------------------------------------------------------------------------I Přílohy: - doklad o splnění kvalifikačních požadavků - popis umístění laboratoře a její technické vybavení - vzor uznávacího listu V .................... Dne razítko a podpis žadatele
    Žádost o zahájení souběžných ověřovacích laboratorních zkoušek
            podle § 17 odst. 6 zákona
 
Žádáme o účast v souběžných ověřovacích laboratorních zkouškách.
 
žadatel označí křížkem odpovídající údaj
 
[] laboratoř, které dosud nebylo uděleno pověření k laboratornímu zkoušení
  osiva
 
[] laboratoř, které bylo uděleno pověření k laboratornímu zkoušení osiva a
  žádá o rozšíření pověření
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Žadatel:                                  I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Dosažené vzdělání:                             I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Seznam druhů nebo skupin druhů, pro které má být pověření uděleno:     I
I                                      I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Délka praxe v požadovaném úseku činnosti a její popis:           I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
V ....................
 
Dne                         razítko a podpis žadatele".
82. V příloze č. 20 se v nadpisu slova "a vzory návěsek", slova "1. Barevné odlišení návěsek podle kategorií a generací" a body 3 až 5 včetně vysvětlivek a poznámek zrušují.
83. Pod nadpis přílohy č. 21 se vkládají nové body 1 a 2, které včetně nadpisů znějí:
"
1. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů přímo sklízených směsí
a) Kontrola zdrojové oblasti:
Podle prohlášení dodavatele daná lokalita sběru nebyla oseta po dobu posledních 40-ti let přede dnem podání žádosti o povolení dané směsi.
b) Počet a termíny přehlídek porostů v lokalitě sběru:
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I    Pořadí přehlídky      I      Termín přehlídky      I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I První přehlídka porostu      I Kvete první třetina zastoupených druhů I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I Druhá přehlídka porostu      I Kvete druhá třetina zastoupených druhů I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I Třetí přehlídka porostu      I Kvete třetí třetina zastoupených druhů I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
c) Čistota druhového složení porostu, zaplevelení porostu:
i) Potvrzení přítomnosti jednotlivých druhů a poddruhů uvedených v žádosti o uznání množitelského porostu se hodnotí podle následujících kritérií:
1. jsou typické pro dané stanoviště dané lokality,
2. mají význam pro zachování genetických zdrojů a
3. jsou vhodné pro obnovu daného typu stanoviště.
ii) Množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost jednotlivých druhů, které jsou uvedeny v žádosti. V porostu se nesmí vyskytovat kokotice.
iii) Čistota druhového složení a zaplevelení se uvádí jedním společným hodnocením.
d) Zdravotní stav porostu:
Porost musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které zásadně snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva.
Porost musí rovněž splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů pro Evropskou unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů (RNŠO) stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení.
e) Konečné hodnocení porostu:
Porost bude uznán, pokud bude přehlídkou potvrzeno, že jsou splněny požadavky podle odstavců a) až d).
2. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů odděleně pěstovaných složek
a) Počet a termíny přehlídek porostů:
Hodnotí se samostatně jednotlivé druhy, ze kterých bude směs osiv složena, a to jednou přehlídkou v době květu přehlíženého druhu.
b) Pravost druhu, čistota druhu, zaplevelení porostu:
Pravost druhu musí být na základě přehlídky porostu potvrzena. Do zaplevelení se počítají všechny druhy mimo hodnocený druh. Množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost daného druhu. V porostu se nesmí vyskytovat kokotice.
c) Zdravotní stav porostu:
Porost musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které zásadně snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva.
Porost musí rovněž splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů pro Evropskou unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů (RNŠO) stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení.".
Dosavadní body 1 až 3 se označují jako body 3 až 5.
84. V příloze č. 21 se bod 5 zrušuje.
85. V příloze č. 22 části III oddíl 4 včetně nadpisu zní:
"Oddíl 4
Zdravotní stav porostu
1. Škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropských společenství5), se nesmí vyskytovat.
2. Materiál, který při sklizni vykazuje viditelné příznaky napadení, musí být vhodným způsobem ošetřen nebo zlikvidován.
3. Množitelský porost musí být vizuálně prostý škodlivých organismů uvedených v následující tabulce a nesmí vykazovat příznaky napadení těmito organismy.
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I    RNŠO nebo příznaky, které způsobuje     I  Prahové hodnoty  I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I Stromatinia cepivora Berk.             I     0 %     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev        I     0 %     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I Leek yellow stripe virus              I     1 %     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I Onion yellow dwarf virus              I     1 %     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5):
I----------------------I-------------------------------------------------------------------I
I    RNŠO     I      Opatření k RNŠO a jejich prahovým hodnotám       I
I----------------------I-------------------------------------------------------------------I
I Stromatinia cepivora I a) i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro    I
I Berk.        I zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a nebyly  I
I           I pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk  I
I           I nebo                               I
I           I ii) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro     I
I           I zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny I
I           I vykazující příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk. I
I           I byly neprodleně vytrhány a při doplňkové konečné prohlídce    I
I           I nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky             I
I           I a                                 I
I           I b) rostliny nebo sadba byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty I
I           I a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia    I
I           I cepivora Berk.                          I
I----------------------I-------------------------------------------------------------------I
I Ditylenchus dipsaci I V případě rostlin jiných než rostlin pro produkci komerčního   I
I (Kuehn) Filipjev   I porostu:                             I
I           I a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období I
I           I vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro     I
I           I zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky    I
I           I výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev      I
I           I nebo                               I
I           I b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního   I
I           I období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro I
I           I zjištění škodlivého organismu a příznaky výskytu organismu    I
I           I Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly pozorovány nejvýše u 2 I
I           I % rostlin a                            I
I           I ii) rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem byly I
I           I neprodleně vytrhány a                       I
I           I iii) rostliny byly poté shledány prostými daného škodlivého    I
I           I organismu při laboratorních testech na reprezentativním vzorku  I
I           I nebo                               I
I           I c) rostliny byly podrobeny vhodnému chemickému nebo fyzikálnímu  I
I           I ošetření proti organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a  I
I           I po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku  I
I           I byly shledány prostým tohoto škodlivého organismu.        I
I           I V případě rostlin pro produkci komerčního porostu:        I
I           I a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období I
I           I vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro     I
I           I zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky    I
I           I výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev      I
I           I nebo                               I
I           I b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního   I
I           I období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění I
I           I škodlivého organismu;                       I
I           I ii) rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Ditylenchus  I
I           I dipsaci (Kuehn) Filipjev byly neprodleně vytrhány a        I
I           I iii) rostliny byly shledány prostými daného škodlivého organismu I
I           I po laboratorních testech na reprezentativním vzorku        I
I           I nebo                               I
I           I c) rostliny byly podrobeny vhodnému fyzikálnímu nebo chemickému  I
I           I ošetření a po laboratorních testech provedených na        I
I           I reprezentativním vzorku byly shledány prostými organismu     I
I           I Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.               I
I----------------------I-------------------------------------------------------------------I
I Leek yellow stripe  I a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období I
I virus        I vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro     I
I           I zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky    I
I           I výskytu organismu Leek yellow stripe virus nebo          I
I           I b) porost byl vizuálně prohlédnut alespoň jednou ve vhodném    I
I           I termínu pro zjištění škodlivého organismu od začátku posledního  I
I           I ukončeného vegetačního období, přičemž příznaky organismu Leek  I
I           I yellow stripe virus nevykázalo více než 10 % rostlin, dané    I
I           I rostliny byly neprodleně vytrhány a při konečné prohlídce     I
I           I nevykazovalo příznaky více než 1 % rostlin.            I
I----------------------I-------------------------------------------------------------------I
I Onion yellow dwarf  I a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období I
I virus        I vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu a nebyly  I
I           I pozorovány příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus  I
I           I nebo                               I
I           I b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního   I
I           I období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro I
I           I zjištění škodlivého     organismu a příznaky výskytu organismu Onion I
I           I yellow dwarf virus byly pozorovány nejvýše u 10 % rostlin a    I
I           I ii) vytrhané rostliny shledané napadenými daným škodlivým     I
I           I organismem, byly neprodleně vytrhány a              I
I           I iii) příznaky výskytu daného škodlivého organismu nevykázalo více I
I           I než 1 % rostlin zkontrolovaných při konečné prohlídce.      I
I----------------------I-------------------------------------------------------------------I
                                             ".
86. V příloze č. 22 část VI včetně nadpisu zní:
"Část VI
Návěska
Oddíl 1
Úřední návěska sadby česneku kategorie šlechtitelský rozmnožovací materiál, rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál s připojeným rostlinolékařským pasem obsahuje následující údaje:
1. označení "Kvalita EU"
2. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
3. označení dodavatele a jeho registrační číslo
4. číslo partie sadby česneku uváděné do oběhu
5. kategorie a generace
6. datum vystavení návěsky
7. název druhu
8. název odrůdy
9. čistá hmotnost nebo počet kusů
10. při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu
11. číslo návěsky
12. údaje o případné dodatečné úpravě sadby
Oddíl 2
Návěska dodavatele sadby česneku kategorie standardní osivo s připojeným rostlinolékařským pasem obsahuje následující údaje:
1. označení "Kvalita EU"
2. označení dodavatele a jeho registrační číslo
3. číslo partie sadby česneku uváděné do oběhu
4. kategorie
5. datum vystavení návěsky
6. název druhu
7. název odrůdy
8. čistá hmotnost nebo počet kusů
9. při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu
10. číslo návěsky
11. údaje o případné dodatečné úpravě sadby".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.