Odstavec předpisu 31/2020 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 31/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb. a nařízení vlády č. 292/2018 Sb., se mění takto:
1. § 6 včetně nadpisu zní:
"§ 6
Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci oblasti pravidel podmíněnosti
Při stanovení hodnoty snížení dotace v rámci každé oblasti pravidel podmíněnosti Fond použije
a) nejvyšší hodnotu snížení dotace stanovenou podle § 5, pokud nebylo uplatněno snížení podle § 4 odst. 1, nebo
b) součet nejvyšší hodnoty stanovené podle písmene a) a § 4 odst. 1.".
2. V příloze č. 2 bodu 7 písmeno d) zní:
"d) nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou, více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku
I. s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.,
II. na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 nebo 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, a na kterém byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, nebo
III. s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na nichž jsou pěstovány trávy na semeno.".
3. V příloze č. 2 bodu 7 písmeno d) zní:
"d) nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku
I. s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.,
II. s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na nichž jsou pěstovány trávy na semeno,
III. o velikosti do 40 ha, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 nebo 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. a byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, nebo
IV. o velikosti nad 40 ha, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 nebo 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. a na kterém byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, přičemž výměra plochy podle § 21 odst. 5 nebo § 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo § 18 odst. 5 nebo § 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. činí minimálně 5 % výměry dílu půdního bloku.".
4. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 13 pořadovém čísle požadavku 1 v řádku Trvalost Odstranitelná se slova "Odstranitelné porušení" nahrazují textem "X" a v řádku Trvalost Neodstranitelná se text "X" nahrazuje slovy "Neodstranitelné porušení".
5. V příloze č. 4 požadavku standardu 3a v řádku Rozsah Malý se věta "Ohrožení nebo znečištění bylo způsobené 1 zdrojem znečištění." nahrazuje větou "Nebyl předložen aktuální schválený havarijní plán.", v řádku Rozsah Střední se slova "2 zdroji" nahrazují slovy "1 zdrojem", v řádku Rozsah Velký se číslo "3" nahrazuje číslem "2", v řádku Závažnost Malá se věty "Došlo k ohrožení povrchových nebo podzemních vod. Zdroj znečištění je ve vzdálenosti nad 100 m." nahrazují větou "Nebyl předložen aktuální schválený havarijní plán.", v řádku Závažnost Střední se věta "Zdroj znečištění je ve vzdálenosti do 100 m včetně." zrušuje a v řádku Trvalost Odstranitelná se text "X" nahrazuje slovy "Odstranitelné porušení".
6. V příloze č. 4 požadavku standardu 3c v řádku Rozsah Malý se za slovo "prostoru" vkládají slova "pro skladování závadných látek nebo jejich použitých obalů", v řádcích Rozsah Střední a Rozsah Velký se za slovo "prostorů" vkládají slova "pro skladování závadných látek nebo jejich použitých obalů", v řádku Závažnost Střední se za slovo "viditelného" vkládají slova "nebo prokázaného", v řádku Závažnost Velká se za slovo "viditelné" vkládají slova "nebo prokázané" a v řádku Trvalost Neodstranitelná se text "X" nahrazuje slovy "Neodstranitelné porušení".
7. V příloze č. 4 požadavku standardu 7d v řádku Rozsah Malý se číslo "30" nahrazuje číslem "33".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.