Odstavec předpisu 292/2018 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 292/2018 Sb.,kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 se za pořadové číslo aktu 10 pořadové číslo požadavku 7 doplňuje pořadové číslo aktu 10 pořadové číslo požadavku 8, které zní:
"
I-------I-----------I--------------------------------I-----------------------------I-----------------------------I
I 10  I 8     I Byl použitý přípravek na    I Čl. 55 věta první a druhá  I § 3 odst. 1 písm. b) zákona I
I    I      I ochranu rostlin povolen v   I v návaznosti na       I č. 326/2004 Sb.       I
I    I      I souladu s nařízením Evropského I čl. 28 odst. 1 nařízení   I               I
I    I      I parlamentu a Rady č.      I Evropského parlamentu a   I               I
I    I      I 1107/2009?           I Rady č. 1107/2009      I               I
I-------I-----------I--------------------------------I-----------------------------I-----------------------------I
                                                        ".
2. V příloze č. 2 bodě 7 se na konci písmene b) slovo "a" zrušuje.
3. V příloze č. 2 se na konci bodu 7 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou, více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. a na dílu půdního bloku, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 a 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.".
4. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 13 v řádku Rozsah Velký ve sloupci Hodnocení a v řádku Závažnost Velká ve sloupci Hodnocení se věta "U hospodářských zvířat nebyla dodržena ochranná lhůta nebo v živočišných produktech byla zjištěna rezidua veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 podle směrnice Rady č. 96/23/ES v nadlimitní hodnotě." nahrazuje větou "Po podání veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 podle směrnice Rady 96/23/ES hospodářským zvířatům nebyla dodržena ochranná lhůta nebo v živočišných produktech byla zjištěna rezidua těchto přípravků v nadlimitní hodnotě.".
5. V příloze č. 3 se za pořadové číslo aktu 10 pořadové číslo požadavku 7 doplňuje pořadové číslo aktu 10 pořadové číslo požadavku 8, které zní:
"
I-------I-----------I-----------I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I 10  I 8     I Rozsah  I Malý      I X                              I
I    I      I      I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I      I Střední     I X                              I
I    I      I      I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I      I Velký      I Byl aplikován přípravek bez platného rozhodnutí o povolení. I
I    I      I-----------I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I Závažnost I Malá      I X                              I
I    I      I      I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I      I Střední     I X                              I
I    I      I      I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I      I Velká      I Byl aplikován přípravek bez platného rozhodnutí o povolení. I
I    I      I-----------I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I Trvalost I Odstranitelná  I X                              I
I    I      I      I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I      I Neodstranitelná I Neodstranitelné porušení.                  I
I    I      I-----------I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ano.                             I
I    I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                               I
I-------I-----------I-----------------------------I--------------------------------------------------------------I
                                                        ".
6. V příloze č. 4 se na konci tabulky doplňují požadavky standardů 7d, které znějí:
"
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 7d    I Rozsah  I Malý      I Velikost plochy pěstované plodiny překročila 30 ha a je do 35 ha   I
I      I      I         I včetně.                               I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Velikost plochy pěstované plodiny překročila 35 ha a je do 40 ha   I
I      I      I         I včetně.                               I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velký      I Velikost plochy pěstované plodiny překročila 40 ha.         I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Závažnost I Malá      I Počet dílů půdních bloků s porušením je 1.              I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Počet dílů půdních bloků s porušením je 2.              I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velká      I Počet dílů půdních bloků s porušením je 3 a více.          I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Trvalost I Odstranitelná  I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Neodstranitelná I Neodstranitelné porušení.                      I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ne.                                 I
I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                                   I
I-----------I-----------------------------I----------------------------------------------------------------------I
                                                            ".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.