Odstavec předpisu 96/2018 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
Příl.4

Příl.4
Požadavky, které musí rozmnožovací materiál splňovat s ohledem na příslušné rody, druhy a kategorie rozmnožovacího materiálu, a podmínky testování
Rozmnožovací materiál musí splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů pro Evropskou unii a karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení (EU) 2016/2031, jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení.
Kromě toho musí splňovat následující požadavky na příslušné rody či druhy a kategorie.
1. Castanea sativa Mill.
a) Všechny kategorie
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.
Odběr vzorků a testování
Odběr vzorků a testování se provádějí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1.
b) Rozmnožovací materiál předstupně
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
V případě, kdy je povolena výjimka k výrobě rozmnožovacího materiálu předstupně v prostorové izolaci podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/925 ze dne 29. května 2017, kterým se některým členským státům dočasně povoluje certifikovat prvotní materiál konkrétních druhů ovocných rostlin vyprodukovaný na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/167, platí následující požadavky týkající se organismu:
i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábějí v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
- v místě výroby na rozmnožovacím materiálu a ovocných výpěstcích předstupně nesmí být během posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
ii) Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábějí v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
- v místě výroby na rozmnožovacím materiálu a ovocných výpěstcích předstupně nesmí být během posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.
c) Základní rozmnožovací materiál
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky základního rozmnožovacího materiálu se vyrábějí v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
- v místě výroby na rozmnožovacím materiálu a ovocných výpěstcích základního rozmnožovacího materiálu nesmí být během posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
ii) Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky základního rozmnožovacího materiálu se vyrábějí v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
- v místě výroby na rozmnožovacím materiálu a ovocných výpěstcích základního rozmnožovacího materiálu nesmí být během posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.
d) Certifikovaný rozmnožovací materiál a konformní (CAC) rozmnožovací materiál
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky certifikované a konformní (CAC) se vyrábějí v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
- v místě výroby na rozmnožovacím materiálu a ovocných výpěstcích certifikovaných a konformních (CAC) nesmí být během posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. nebo
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky certifikované a konformní (CAC) vykazující příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr musí být odstraněny, zbývající rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky musí být pravidelně každý týden prohlíženy a v místě výroby nesmí být v průběhu 2 týdnů před expedicí pozorovány žádné příznaky.
ii) Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky certifikované a konformní (CAC) se vyrábějí v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
- v místě výroby na rozmnožovacím materiálu a ovocných výpěstcích certifikovaných a konformních (CAC) nesmí být během posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.
nebo
-
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky certifikované konformní (CAC) vykazující příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v místě výroby a všechny rostliny v okruhu 2 m od rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků s příznaky nakažení musí být odstraněny a zničeny, včetně ulpělé zeminy
a
- pro všechny rostliny v okruhu 10 m od rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků s příznaky napadení a veškerý zbývající rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky z napadené partie platí, že:
- během tří měsíců od zjištění rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků s příznaky napadení nesmí být na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných výpěstcích pozorovány při nejméně 2 přehlídkách ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld a během tohoto tříměsíčního období nesmí být provedeno žádné ošetření potlačující příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld a
- po tomto tříměsíčním období:
- na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných výpěstcích v místě výroby nesmí být pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld nebo
- reprezentativní vzorek daného rozmnožovacího materiálu a daných ovocných výpěstků určených k přemístění musí být otestován a shledán prostým organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld a
a
- u veškerého ostatního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby:
- na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných výpěstcích v místě výroby nesmí být pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld nebo
- reprezentativní vzorek daného rozmnožovacího materiálu a daných ovocných výpěstků určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.
2. Citrus L., Fortunella Swinqle a Poncirus Raf.
a) Rozmnožovací materiál předstupně
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí dvakrát ročně.
Odběr vzorků a testování
Z každé matečné rostliny předstupně se každý rok odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Spiroplasma citri Saglio et al. Z každé matečné rostliny předstupně se tři roky po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně ve tříletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU).
Z každé matečné rostliny předstupně se šest let po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v šestiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než Citrus tristeza virus (izoláty z EU) a Spiroplasma citri Saglio et al. - uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.
b) Základní rozmnožovací materiál
Vizuální přehlídka
Dvakrát ročně se provádí vizuální přehlídka s ohledem na organismy Citrus tristeza virus (izoláty z EU), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Jednou ročně se provádí vizuální přehlídka s ohledem na všechny RNŠO - jiné než Citrus tristeza virus (izoláty z EU), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley - uvedené v přílohách č. 1 a 2.
Odběr vzorků a testování
V případě základních matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z každé základní matečné rostliny každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU). Z reprezentativní části základních matečných rostlin se každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Spiroplasma citri Saglio et al.
V případě základních matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části základních matečných rostlin každý rok odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU) a Spiroplasma citri Saglio et al., aby byly všechny matečné rostliny otestovány v intervalu 2 let. V případě pozitivního výsledku testu na Citrus tristeza virus (izoláty z EU) se odeberou a otestují vzorky ze všech základních matečných rostlin v místě výroby. Z reprezentativní části základních matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízení chráněném proti hmyzu, se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých šest let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než Citrus tristeza virus (izoláty z EU) a Spiroplasma citri Saglio et al. - uvedených v přílohách č. 1 a 2.
c) Certifikovaný rozmnožovací materiál
Vizuální přehlídka
Dvakrát ročně se provádí vizuální přehlídka s ohledem na organismy Citrus tristeza virus (izoláty z EU), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Jednou ročně se provádí vizuální přehlídka s ohledem na všechny RNŠO - jiné než Citrus tristeza virus (izoláty z EU), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley - uvedené v přílohách č. 1 a 2.
Odběr vzorků a testování
V případě certifikovaných matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každé čtyři roky odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU), aby byly všechny matečné rostliny otestovány v intervalu 8 let.
V případě certifikovaných matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každý rok odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU), aby byly všechny matečné rostliny otestovány v intervalu 3 let. Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízení chráněném proti hmyzu, se v případě pochyb odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než Citrus tristeza virus (izoláty z EU) - uvedených v přílohách č. 1 a 2.
V případě pozitivního výsledku testu na Citrus tristeza virus (izoláty z EU) se odeberou a otestují vzorky ze všech certifikovaných matečných rostlin v místě výroby.
d) Základní a certifikovaný rozmnožovací materiál
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky základní a certifikované se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismů Citrus tristeza virus (izoláty z EU), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, nebo
ii) v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků základních a certifikovaných, které byly pěstovány v zařízeních chráněných proti hmyzu, nebyly na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných výpěstcích za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismů Spiroplasma citri Saglio et al. nebo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley a z materiálu byly před uvedením na trh odebrány vzorky a otestovány na organismus Citrus tristeza virus (izoláty z EU)nebo
iii) v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků certifikovaných, které nebyly pěstovány v zařízeních chráněných proti hmyzu, nebyly na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných výpěstcích za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismů Spiroplasma citri Saglio et al. nebo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley a před uvedením na trh byly z reprezentativní části materiálu odebrány vzorky a otestovány na organismus Citrus tristeza virus (izoláty z EU) nebo
iv) v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků certifikovaných, které nebyly pěstovány v zařízeních chráněných proti hmyzu:
- příznaky výskytu organismů Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley nebo Spiroplasma citri Saglio et al. byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků certifikovaných v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a
- z reprezentativní části rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků certifikované kategorie byly před uvedením na trh odebrány vzorky a otestovány na organismus Citrus tristeza virus (izoláty z EU) a za poslední ukončené vegetační období byla nejvýše 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků certifikované kategorie v místě výroby shledána pozitivními. Daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky byly odstraněny a neprodleně zničeny. Rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky v bezprostřední blízkosti byly podrobeny namátkovému odběru vzorků a testování a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny, které byly shledány pozitivní, byly odstraněny a neprodleně zničeny.
e) Konformní (CAC) rozmnožovací materiál
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.
Odběr vzorků a testování
Konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se získávají z identifikovaného zdroje materiálu, který byl na základě vizuální přehlídky, odběru vzorků a jejich testování shledán prostým RNŠO uvedených v příloze č. 2.
V případě, že byl identifikovaný zdroj materiálu uchováván v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části daného materiálu každých osm let odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU).
V případě, že identifikovaný zdroj materiálu nebyl uchováván v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části daného materiálu každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU).
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i) konformní rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismů Citrus tristeza virus (izoláty z EU), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, nebo
ii) v případě konformního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků, které byly pěstovány v zařízeních chráněných proti hmyzu, příznaky výskytu organismů Spiroplasma citri Saglio et al. nebo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley nebyly za poslední ukončené vegetační období u uvedeného rozmnožovacího materiálu a uvedených ovocných výpěstků pozorovány a materiál byl před uvedením na trh podroben namátkovému odběru vzorků a testování na Citrus tristeza virus (izoláty z EU) nebo
iii) v případě konformního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků, které nebyly pěstovány v zařízeních chráněných proti hmyzu, příznaky výskytu organismů Spiroplasma citri Saglio et al. nebo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley nebyly za poslední ukončené vegetační období v místě výroby u uvedeného rozmnožovacího materiálu a uvedených ovocných výpěstků pozorovány a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a z reprezentativní části materiálu byly před uvedením na trh odebrány vzorky a otestovány na organismus Citrus tristeza virus (izoláty z EU) nebo
iv) v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků, které nebyly pěstovány v zařízeních chráněných proti hmyzu:
- příznaky výskytu organismů Spiroplasma citri Saglio et al. nebo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a
- z reprezentativní části rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu byly před uvedením na trh odebrány vzorky a otestovány na organismus Citrus tristeza virus (izoláty z EU) a za poslední ukončené vegetační období byla nejvýše 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků konformní (CAC) rozmnožovací materiál v místě výroby shledána pozitivními. Daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky byly odstraněny a neprodleně zničeny. Rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky v bezprostřední blízkosti byly podrobeny namátkovému odběru vzorků a testování a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny, které byly shledány pozitivní, byly odstraněny a neprodleně zničeny.
3. Corylus avellana L.
Všechny kategorie
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.
Odběr vzorků a testování
Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.
4. Cydonia oblonqa Mill.
a) Všechny kategorie
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky zaměřené na organismus Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. se provedou v průběhu posledního ukončeného vegetační období. Pro všechny RNŠO jiné než Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. se vizuální přehlídky provádějí jednou ročně.
b) Rozmnožovací materiál předstupně
Odběr vzorků a testování
Z každé matečné rostliny předstupně se patnáct let po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v patnáctiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než chorob působených virům podobnými organismy a viroidy - uvedenými v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.
c) Základní rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
Z reprezentativní části základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než chorob způsobených virům podobnými organismy a viroidy - uvedenými v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.
d) Certifikovaný rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než chorob způsobených virům podobnými organismy a viroidy - uvedenými v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.
Z certifikovaných ovocných výpěstků se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.
e) Základní a certifikovaný rozmnožovací materiál
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky základní a certifikované kategorie se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo
ii) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky základní a certifikované kategorie v místě výroby byly za poslední ukončené vegetační období přehlíženy a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.
f) Konformní (CAC) rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo
ii) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu v místě výroby byly za poslední ukončené vegetační období prohlédnuty a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.
5. Ficus carica L.
Všechny kategorie
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.
Odběr vzorků a testování
Odběr vzorků a testování se provádějí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1.
6. Fragaria L.
a) Všechny kategorie
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí dvakrát ročně během vegetačního období. Listy rostlin Fragaria L. se vizuálně přehlížejí s ohledem na výskyt organismu Phytophthora fragariae. C. J. Hickman.
V případě rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků vyprodukovaných mikrorozmnožováním a uchovávaných po dobu kratší než tři měsíce je v daném období nezbytná jen jedna vizuální přehlídka.
b) Rozmnožovací materiál předstupně
Odběr vzorků a testování
Z každé matečné rostliny předstupně se jeden rok po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně jednou za vegetační období odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.
c) Základní rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
Z reprezentativního vzorku kořenů se v případě příznaků výskytu organismu Phytophthora fragariae C. J. Hickman na listech odeberou vzorky a otestují se. Odběr a testování vzorků se provádí, pokud jsou při vizuální přehlídce nejasné příznaky těchto virů: Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus. Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO - jiných než Arabis mosaic virus, Phytophthora fragariae C. J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomate black ring virus - uvedených v přílohách č. 1 a 2.
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i)
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky základního rozmnožovacího materiálu se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman, nebo
- na listech základního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman a veškerý infikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky a rostliny v okruhu alespoň 5 m byly označeny, vyloučeny z množení a uvádění na trh a zničeny poté, co byl odstraněn neinfikovaný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny,
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
- základní rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King, nebo
- u základního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;
ii)
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
- musí být dodrženo období, kdy se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky nepěstují na pozemku, a to alespoň deset let mezi nálezem organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman a další výsadbou, nebo
- je nutno vést záznamy o historii rostlinné výroby a chorob přenášených půdou v místě výroby,
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
- musí být dodrženo období, kdy se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky nepěstují na pozemku, a to alespoň jeden rok mezi nálezem organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King a další výsadbou;
iii) požadavky na RNŠO jiné než Xanthomonas fragariae Kennedy & King a Phytophthora fragariae C.J. Hickman a jiné než viry:
- procentuální podíl základního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby, které za poslední ukončené vegetační období vykazují příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:
- 0,05 % v případě: Aphelenchoides besseyi,
- 0,1 % v případě: Strawberry multiplier disease phytoplasma,
- 0,2 % v případě:
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,
Candidatus Phytoplasma pruni,
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,
Verticillium dahliae Kleb,
- 0,5 % v případě:
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,
Meloidogyne hapla Chitwood,
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,
- 1 % v případě Pratylenchus vulnus Allen & Jensen; a daný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny a
- v případě pozitivního výsledku testu základního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků vykazujících příznaky výskytu organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky odsztraní z porostu a neprodleně zničí;
iv) požadavky týkající se všech virů:
- příznaky výskytu všech virů uvedených v přílohách č. 1 a 2 byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 1 % základního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.
d) Certifikovaný rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
Z reprezentativního vzorku kořenů se v případě příznaků výskytu organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman na listech odeberou vzorky a otestují se. Odběr a testování vzorků se provádí, pokud jsou při vizuální přehlídce nejasné příznaky organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus. Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO - jiných než Arabis mosaic virus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus - uvedených v přílohách č. 1 a 2.
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i)
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
- certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman, nebo
- na listech certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman a veškerý infikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky a rostliny v okruhu alespoň 5 m byly označeny, vyloučeny z množení a uvádění na trh a zničeny poté, co byly odstraněny neinfikované rostliny,
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
- certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King, nebo
- příznaky výskytu organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;
ii)
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
- musí být dodrženo období, kdy se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky nepěstují na pozemku, a to alespoň deset let mezi nálezem organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman a další výsadbou, nebo
- je nutno vést záznamy o historii rostlinné výroby a chorob přenášených půdou v místě výroby,
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
- musí být dodrženo období, kdy se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky nepěstují na pozemku, a to alespoň jeden rok mezi nálezem organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King a další výsadbou;
iii) požadavky na RNŠO jiné než Xanthomonas fragariae Kennedy & King a Phytophthora fragariae C.J. Hickman a jiné než viry:
- procentuální podíl rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků certifikované kategorie v místě výroby za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:
- 0,1 % v případě Phytonemus pallidus Banks,
- 0,5 % v případě:
Aphelenchoides besseyi Christie,
Strawberry multiplier disease phytoplasma,
- 1 % v případě:
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie,
Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier,
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,
Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis,
Candidatus Phytoplasma pruni,
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,
Clover phyllody phytoplasma,
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,
Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood,
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen,
Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E. McKeen,
- 2 % v případě:
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,
Verticillium dahliae Kleb; a daný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny a
- v případě pozitivního výsledku testu certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků vykazujících příznaky výskytu organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky odstraní z porostu a neprodleně zničí;
iv) požadavky týkající se všech virů
- příznaky výskytu všech virů uvedených v přílohách č. 1 a 2 byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.
e) Konformní (CAC) rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
Z reprezentativního vzorku kořenů se v případě příznaků výskytu organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman na listech odeberou vzorky a otestují se. Odběr a testování vzorků se provádí, pokud jsou při vizuální přehlídce nejasné příznaky organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus. Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO - jiných než Arabis mosaic virus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus - uvedených v přílohách č. 1 a 2.
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i)
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
- konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman, nebo
- na listech konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman a veškerý infikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky a rostliny v okruhu alespoň 5 m byly označeny, vyloučeny z množení a uvádění na trh a zničeny poté, co byl odstraněn neinfikovaný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny,
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
- konformní (CAC)rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King, nebo
- u konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny nebo
- příznaky výskytu organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 5 % konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;
ii) požadavky týkající se virů:
- v případě pozitivního výsledku testu konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků vykazujících příznaky výskytu organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky odstraní z porostu a neprodleně zničí.
7. Juglans regia L.
a) Všechny kategorie
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.
b) Rozmnožovací materiál předstupně
Odběr vzorků a testování
Z každé kvetoucí matečné rostliny předstupně se jeden rok po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v ročních intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.
c) Základní rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
Z reprezentativní části základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každý rok odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.
d) Certifikovaný rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na výskyt relevantních RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.
Z certifikovaných ovocných výpěstků se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.
e) Konformní (CAC) rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.
8. Malus Mill.
a) Všechny kategorie
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.
b) Rozmnožovací materiál předstupně
Odběr vzorků a testování
Z každé matečné rostliny předstupně se patnáct let po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v patnáctiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než chorob působených virům podobnými organismy a viroidů - uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
V případě, kdy je povolena výjimka k výrobě rozmnožovacího materiálu předstupně v prostorové izolaci podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/925, platí následující požadavky týkající se organismů Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:
i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, nebo
- u rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků předstupně v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;
ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně v místě výroby byly za poslední ukončené vegetační období prohlédnuty a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.
c) Základní rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
V případě základních matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části základních matečných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.
V případě základních matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části základních matečných rostlin každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; z reprezentativní části základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - mimo organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a chorob působených virům podobnými organismy a viroidů - uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky základního rozmnožovacího materiálu se vyrábějí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, nebo
- v místě výroby na rozmnožovacím materiálu a ovocných výpěstcích základního rozmnožovacího materiálu nesmí být během posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti musí být odstraněny a neprodleně zničeny;
ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky základního rozmnožovacího materiálu se vyrábějí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky základního rozmnožovacího materiálu v místě výroby musí být za poslední ukončené vegetační období podrobeny přehlídce a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky vykazující příznaky výskytu organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré hostitelské rostliny v okolí musí být neprodleně odstraněny a zničeny.
d) Certifikovaný rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
V případě certifikovaných matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.
V případě certifikovaných matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každých pět let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - mimo organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a chorob působených virům podobnými organismy a viroidů - uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.
Z certifikovaných ovocných výpěstků se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky certifikovaného rozmnožovacího materiálu se vyrábějí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider nebo
- na rozmnožovacím materiálu a ovocných výpěstcích certifikovaného rozmnožovacího materiálu v místě výroby nesmí být za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti musí být odstraněny a neprodleně zničeny nebo
- příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider musí být za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků certifikovaného rozmnožovacího materiálu v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti musí být odstraněny a neprodleně zničeny a ze zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení, byl odebrán reprezentativní vzorek a otestován a shledán prostým organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;
ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky certifikovaného rozmnožovacího materiálu se vyrábějí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky certifikovaného rozmnožovacího materiálu v místě výroby musí být za poslední ukončené vegetační období podrobeny přehlídce a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky vykazující příznaky výskytu organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré hostitelské rostliny v okolí musí být neprodleně odstraněny a zničeny.
e) Konformní (CAC) rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
- konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, nebo
- u konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
- příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a ze zbývajícícho rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení, byl odebrán reprezentativní vzorek a otestován na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;
ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
- konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo
- konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky v místě výroby byly za poslední ukončené vegetační období přehlíženy a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.
9. Olea europaea L.
a) Všechny kategorie
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.
b) Rozmnožovací materiál předstupně
Odběr vzorků a testování
Z každé matečné rostliny předstupně se deset let po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v desetiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.
c) Základní rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
Z reprezentativní části základních matečných rostlin se odeberou vzorky tak, aby byly všechny rostliny v intervalu třiceti let na základě posouzení rizika jejich infekce otestovány na výskyt RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.
d) Certifikovaný rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
V případě matečných rostlin používaných k výrobě semen (dále jen "semenné matečné rostliny") se z reprezentativní části daných semenných matečných rostlin odeberou vzorky tak, aby byly všechny rostliny v intervalu čtyřiceti let na základě posouzení rizika jejich infekce otestovány na výskyt relevantních RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2 V případě matečných rostlin jiných než semenné matečné rostliny se z reprezentativní části daných rostlin odeberou vzorky tak, aby byly všechny rostliny v intervalu třiceti let na základě posouzení rizika jejich infekce otestovány na výskyt relevantních RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.
e) Konformní (CAC) rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.
10. Pistacia vera L.
Všechny kategorie
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.
Odběr vzorků a testování
Odběr vzorků a testování se provádějí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1.
11. Prunus armeniaca L., Prunus avium L, Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley
a) Rozmnožovací materiál předstupně
Vizuální přehlídka
Dvakrát ročně se provádí vizuální přehlídka s ohledem na organismy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley). Jednou ročně se provádí vizuální přehlídka s ohledem na všechny RNŠO - jiné než Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie - uvedené v přílohách č. 1 a 2.
Odběr vzorků a testování
Rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. a Prunus dulcis (Miller) Webb se získávají z matečných rostlin, které byly za předchozí vegetační období otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus.
Podnože Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. předstupně se získávají z matečných rostlin, které byly za předchozí vegetační období otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus. Podnože Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. předstupně se získávají z matečných rostlin, které byly za předchozích pět vegetačních období otestovány a shledány prostými organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.
Z každé kvetoucí matečné rostliny předstupně se rok po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v ročních intervalech odeberou vzorky a otestují se na organismy Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus. V případě Prunus persica se z každé kvetoucí matečné rostliny předstupně rok po její uznání jako matečné rostliny předstupně odeberou vzorky a otestují se na Peach latent mosaic viroid. Z každého semenného stromu a stromu pěstovaného záměrně za účelem opylování semenných stromů se odeberou vzorky a otestují se na organismy Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus.
Z každé matečné rostliny předstupně se pět let po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v pětiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na organismy Candidatus Phytoplasma prunoru m Seemüller & Schneider a Plum pox virus. Z každé matečné rostliny předstupně se deset let po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v desetiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na RNŠO - jiné než Prune dwarf virus, Plum pox virus a Prunus necrotic ringspot virus - relevantní pro daný druh a uvedené v příloze č. 2 a otestují se i v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1. Z reprezentativní části prvotních matečných rostlin se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb ohledně výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
V případě, kdy je povolena výjimka k výrobě rozmnožovacího materiálu předstupně v prostorové izolaci podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/925, platí následující požadavky týkající se organismů Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:
i) Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, nebo
- u rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků předstupně v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně v místě výroby je nutno izolovat od ostatních hostitelských rostlin. Izolační vzdálenost místo porostu závisí na regionální situaci, druhu rozmnožovacího materiálu, výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider v dotčené oblasti a na relevantních existujících rizicích stanovených příslušnými orgány na základě inspekce;
ii) Plum pox virus
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plum pox virus, nebo
- u rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků předstupně v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Plum pox virus a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně v místě výroby je nutno izolovat od ostatních hostitelských rostlin. Izolační vzdálenost místo porostu závisí na regionální situaci, druhu rozmnožovacího materiálu, výskytu organismu Plum pox virus v dotčené oblasti a relevantních existujících rizicích stanovených příslušnými orgány na základě inspekce;
iii) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, nebo
- u rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků předstupně v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;
iv) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., nebo
- u rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků předstupně v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.
b) Základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál a konformní (CAC) rozmnožovací materiál
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.
c) Základní rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
i) Matečné rostliny, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu
Z reprezentativní části základních matečných rostlin se každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na organismy Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus a Plum pox virus. Z reprezentativní části základních matečných rostlin se každých deset let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.
ii) Matečné rostliny, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu
Z reprezentativní části základních matečných rostlin jiných než určených k výrobě podnoží se každý rok odeberou vzorky a otestují se na organismus Plum pox virus tak, aby byly v desetiletém intervalu otestovány všechny rostliny.
Z reprezentativní části základních matečných rostlin určených k výrobě podnoží se každý rok odeberou vzorky a otestují se na organismus Plum pox virus, přičemž dotčené rostliny musí být shledány prosté tohoto RNŠO. Z reprezentativní části základních matečných rostlin Prunus domestica L. určených k výrobě podnoží musí být v předchozích pěti vegetačních obdobích odebrány vzorky a otestovány na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, přičemž dotčené rostliny byly shledány prostými tohoto RNŠO.
Z reprezentativní části základních matečných rostlin se odeberou vzorky a testují se v případě pochyb ohledně výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Z reprezentativní části základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých deset let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než organismů Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus a Plum pox virus - uvedených v příloze č.2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č.1
- Kvetoucí matečné rostliny
Každý rok se z reprezentativní části kvetoucích základních matečných rostlin na základě posouzení rizika infekce daných rostlin odeberou vzorky a otestují se na organismy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus.
V případě Prunus persica (L.) Batsch se z reprezentativní části kvetoucích základních matečných rostlin na základě posouzení rizika infekce daných rostlin jednou ročně odeberou vzorky a otestují se na organismus Peach latent mosaic viroid. Z reprezentativní části semenných stromů a stromů pěstovaných záměrně pro opylování v daném prostředí se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin odeberou vzorky a otestují se na Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus.
- Nekvetoucí matečné rostliny
Z reprezentativní části nekvetoucích základních matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na organismy Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.
d) Certifikovaný rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
i) Matečné rostliny, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu
Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se v pětiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismů Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus a Plum pox virus tak, aby byly v patnáctiletém intervalu otestovány všechny rostliny. Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.
ii) Matečné rostliny, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu
Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na organismus Plum pox virus tak, aby byly v patnáctiletém intervalu otestovány všechny rostliny.
Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin určených k výrobě podnoží se každý rok odeberou vzorky a otestují se na Plum pox virus, přičemž dotčené rostliny musí být shledány prosté tohoto RNŠO. Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. určených k výrobě podnoží musí být v předchozích pěti vegetačních obdobích odebrány vzorky a otestovány na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, přičemž dotčené rostliny byly shledány prostými tohoto RNŠO.
Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se odeberou vzorky a testují se v případě pochyb ohledně výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než organismů Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus a Plum pox virus - uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.
- Kvetoucí matečné rostliny
Každý rok se z reprezentativní části kvetoucích certifikovaných matečných rostlin na základě posouzení rizika infekce daných rostlin odeberou vzorky a otestují se na organismy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus. V případě Prunus persica (L.) Batsch se z reprezentativní části kvetoucích certifikovaných matečných rostlin na základě posouzení rizika infekce daných rostlin jednou ročně odeberou vzorky a otestují se na organismus Peach latent mosaic viroid. Z reprezentativní části semenných stromů a stromů pěstovaných záměrně pro opylování semenných stromů v daném prostředí se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin odeberou vzorky a otestují se na organismy Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus.
- Nekvetoucí matečné rostliny
Z reprezentativní části nekvetoucích certifikovaných matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na organismy Candidatus Phytoplasma prunorum, Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus.
e) Základní a certifikovaný rozmnožovací materiál
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i) Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider
- základní a certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, nebo
- u základního a certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
- příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše na 1 % certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a z reprezentativního vzorku zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, byly odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;
ii) Plum pox virus
- základní a certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plum pox virus, nebo
- u základního a certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Plum pox virus a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
- příznaky výskytu organismu Plum pox virus byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše na 1 % certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a z reprezentativního vzorku zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, byly odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus;
iii) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie
- základní a certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, nebo
- u základního a certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
- příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;
iv) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
- základní a certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., nebo
- u základního a certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
- příznaky výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.
f) Konformní (CAC) rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
Konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se získávají z identifikovaného zdroje materiálu, z jehož reprezentativní části byl za předchozí tři vegetační období odebrán vzorek, otestován a shledán prostým organismu Plum pox virus.
Konformní (CAC) podnože Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. se získávají z identifikovaného zdroje materiálu, z jehož reprezentativní části byly v předchozích pěti letech odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismů Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a Plum pox virus.
Z reprezentativní části konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků se odeberou vzorky a testují se v případě pochyb ohledně výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
Z reprezentativní části konformních (CAC) ovocných výpěstků konformní (CAC) rozmnožovací materiál nevykazujících při vizuální přehlídce žádné příznaky výskytu organismu Plum pox virus se na základě posouzení rizika infekce daných ovocných výpěstků odeberou vzorky a otestují se na výskyt tohoto RNŠO, jakož i v případě rostlin s příznaky napadení v bezprostředním okolí.
Po zjištění konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků konformní (CAC) rozmnožovací materiál vykazujících příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider v místě výroby při vizuální přehlídce se z reprezentativní části zbývajícího konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byl nalezen rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky příznaky napadení, odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.
Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO - jiných než organismů Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a Plum pox virus - uvedených v přílohách č. 1 a 2
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i) Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider
- konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, nebo
- u konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků konformní (CAC) rozmnožovací materiál v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
- příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše na 1 % konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků konformní (CAC) rozmnožovací materiál v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a z reprezentativního vzorku zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení, byly odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider nebo
- příznaky výskytu organismů Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;
ii) Plum pox virus
- konformní (CAC)rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plum pox virus, nebo
- u konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Plum pox virus a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
- příznaky výskytu organismu Plum pox virus byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše na 1 % konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a z reprezentativního vzorku zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení, byly odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus;
iii) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie
- konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky konformní (CAC) rozmnožovací materiál se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie nebo
- u konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
- příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;
iv) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
- konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., nebo
- u konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo
- příznaky výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.
12. Pyrus L.
a) Všechny kategorie
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.
b) Rozmnožovací materiál předstupně
Odběr vzorků a testování
Z každé matečné rostliny předstupně se patnáct let po jejím uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v patnáctiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než chorob působených virům podobnými organismy a viroidů - uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
V případě, kdy je povolena výjimka k výrobě rozmnožovacího materiálu předstupně v prostorové izolaci podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/925, platí následující požadavky týkající se organismů Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:
i) Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábějí v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
- v místě výroby na rozmnožovacím materiálu a ovocných výpěstcích předstupně nesmí být během posledních tří vegetačních období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti musí být odstraněny a neprodleně zničeny;
ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně v místě výroby byly během posledního ukončeného vegetačního období podrobeny přehlídce a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky vykazující příznaky výskytu organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré hostitelské rostliny v okolí byly neprodleně odstraněny a zničeny.
c) Základní rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
V případě základních matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části základních matečných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.
V případě základních matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části základních matečných rostlin každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; z reprezentativní části základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - mimo organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a chorob působených virům podobnými organismy a viroidů - uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.
d) Certifikovaný rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
V případě certifikovaných matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.
V případě certifikovaných matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každých pět let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - mimo organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a chorob působených virům podobnými organismy a viroidů - uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.
Z certifikovaných ovocných výpěstků se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.
e) Základní a certifikovaný rozmnožovací materiál
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i) Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu se vyrábějí v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
- v místě výroby na rozmnožovacím materiálu a ovocných výpěstcích konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu nesmí být za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti musí být odstraněny a neprodleně zničeny nebo
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu v místě výroby a veškeré rostliny v bezprostřední blízkosti, které při vizuálních přehlídkách během posledních tří vegetačních období vykazovaly příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, musí být odstraněny a neprodleně zničeny;
ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
- základní a certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo
- základní a certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky v místě výroby byly za poslední ukončené vegetační období prohlédnuty a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.
f) Konformní (CAC) rozmnožovací materiál
Odběr vzorků a testování
Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.
V případě pozitivního výsledku testu na Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider se z reprezentativní části konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v místě výroby odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i) Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu se vyrábějí v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
- v místě výroby na rozmnožovacím materiálu a ovocných výpěstcích konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu nesmí být za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti musí být odstraněny a neprodleně zničeny nebo
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu v místě výroby a veškeré rostliny v bezprostřední blízkosti, které při vizuálních přehlídkách během posledních tří vegetačních období vykazovaly příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, musí být odstraněny a neprodleně zničeny;
ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
- konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo
- konformního (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky v místě výroby byly za poslední ukončené vegetační období přehlíženy a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.
13. Ribes L.
a) Rozmnožovací materiál předstupně
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí dvakrát ročně.
Odběr vzorků a testování
Z každé matečné rostliny předstupně se čtyři roky po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně ve čtyřletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.
b) Základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál a konformní (CAC) rozmnožovací materiál
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.
Odběr vzorků a testování
Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.
c) Základní rozmnožovací materiál
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
Procentuální podíl základního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby vykazujících za poslední ukončené vegetační období příznaky výskytu organismu Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer nepřekročí 0,05 % a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny.
d) Certifikovaný rozmnožovací materiál
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
Procentuální podíl rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby vykazujících za poslední ukončené vegetační období příznaky výskytu organismu Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer nepřekročí 0,5 % a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny.
14. Rubus L.
a) Rozmnožovací materiál předstupně
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí dvakrát ročně.
Odběr vzorků a testování
Z každé matečné rostliny předstupně se dva roky po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně ve dvouletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.
b) Základní rozmnožovací materiál
Vizuální přehlídka
Pokud jsou rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky pěstovány na poli nebo v nádobách, vizuální přehlídky se provádějí dvakrát ročně.
V případě rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků vyprodukovaných mikrorozmnožováním a uchovávaných po dobu kratší než tři měsíce, je v daném období nezbytná jen jedna vizuální přehlídka.
Odběr vzorků a testování
Odběr vzorků a testování se provádí, pokud jsou při vizuální přehlídce nejasné příznaky organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus. Odběr a testování vzorků se provádí, pokud jsou pochybnosti ohledně výskytu RNŠO - jiných než Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus - uvedených v přílohách č. 1 a 2
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i) V případě pozitivního výsledku testu rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků základního rozmnožovacího materiálu vykazujících příznaky výskytu organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus nebo Tomato black ring virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky odstraní z porostu a neprodleně zničí.
ii) Požadavky na RNŠO jiné než Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus:
Procentuální podíl rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků základního rozmnožovacího materiálu v místě výroby za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:
- 0,1 % v případě:
Agrobacterium spp. Conn.,
Rhodococcus fascians Tilford a daný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny, a
iii) Požadavky týkající se všech virů:
Příznaky výskytu všech virů uvedených v přílohách č. 1 a 2 byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 0,25 % základního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.
c) Certifikovaný rozmnožovací materiál
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.
Odběr vzorků a testování
Odběr vzorků a testování se provádí, pokud jsou při vizuální přehlídce nejasné příznaky organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus. Odběr vzorků a testování se provádí, pokud jsou pochybnosti ohledně výskytu RNŠO - jiných než Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus - uvedených v přílohách č. 1 a 2.
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i) V případě pozitivního výsledku testu certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků vykazujících příznaky výskytu organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus nebo Tomato black ring virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky odstraní z porostu a neprodleně zničí.
ii) Požadavky na RNŠO jiné než Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus:
Procentuální podíl certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:
- 0,5 % v případě: Resseliella theobaldi Barnes,
- 1 % v případě:
Agrobacterium spp. Conn.,
Rhodococcus fascians Tilford a daný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny.
iii) Požadavky týkající se všech virů
Příznaky výskytu všech virů uvedených v přílohách č. 1 a 2 byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 0,5 % certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.
d) Konformní (CAC) rozmnožovací materiál
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.
Odběr vzorků a testování
Odběr vzorků a testování se provádí, pokud jsou při vizuální přehlídce nejasné příznaky organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus. Odběr vzorků a testování se provádí, pokud jsou pochybnosti ohledně výskytu RNŠO - jiných než Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus - uvedených v přílohách č. 1 a 2.
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
V případě pozitivního výsledku testu konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků vykazujících příznaky výskytu organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus nebo Tomato black ring virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky odstraní a neprodleně zničí.
15. Vaccinium L.
a) Rozmnožovací materiál předstupně
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí dvakrát ročně.
Odběr vzorků a testování
Z každé matečné rostliny předstupně se pět let po jejím uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v pětiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.
b) Základní rozmnožovací materiál
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí dvakrát ročně.
Odběr vzorků a testování
Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i) Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn
- v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn.
ii) Diaporthe vaccinii Shear
- základní rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Diaporthe vaccinii Shear, nebo
- v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Diaporthe vaccinii Shear.
iii) Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin a Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli) Peck
- procentuální podíl základního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:
- 0,1 % v případě Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli) Peck,
- 0,5 % v případě: Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; a daný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny.
iv) Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky základního rozmnožovacího materiálu se vyrábějí v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
- v místě výroby na rozmnožovacím materiálu a ovocných výpěstcích základního rozmnožovacího materiálu nesmí být během posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.
c) Certifikovaný rozmnožovací materiál a konformní (CAC) rozmnožovací materiál
Vizuální přehlídka
Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.
Odběr vzorků a testování
Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.
d) Certifikovaný rozmnožovací materiál
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
i) Diaporthe vaccinii Shear
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky certifikované kategorie se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Diaporthe vaccinii Shear, nebo
- v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Diaporthe vaccinii Shear.
ii) Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin a Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli) Peck
- procentuální podíl certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:
- 0,5 % v případě:
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,
Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli) Peck,
- 1 % v případě: Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; a daný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny.
iii) Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky certifikovaného rozmnožovacího materiálu se vyrábějí v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
- v místě výroby na rozmnožovacím materiálu a ovocných výpěstcích certifikovaného rozmnožovacího materiálu nesmí být během posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld
nebo
-
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky certifikovaného rozmnožovacího materiálu vykazující příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v místě výroby a všechny rostliny v okruhu 2 m od rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků s příznaky nakažení musí být odstraněny a zničeny, včetně ulpělé zeminy
a
- pro všechny rostliny v okruhu 10 m od rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků s příznaky napadení a veškerý zbývající rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky z napadené partie platí, že:
- během tří měsíců od zjištění rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků s příznaky napadení nesmí být na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných výpěstcích pozorovány při nejméně 2 přehlídkách ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld a během tohoto tříměsíčního období nesmí být provedeno žádné ošetření potlačující příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld a
- po tomto tříměsíčním období:
- na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných výpěstcích v místě výroby nesmí být pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld nebo
- reprezentativní vzorek daného rozmnožovacího materiálu a daných ovocných výpěstků určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld
a
-
- u veškerého ostatního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby:
- na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných výpěstcích v místě výroby nesmí být pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld nebo
- reprezentativní vzorek daného rozmnožovacího materiálu a daných ovocných výpěstků určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.
e) Konformní (CAC) rozmnožovací materiál
Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu
- Phytophthora ramorum (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu se vyrábějí v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
- na rozmnožovacím materiálu a ovocných výpěstcích konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu v místě výroby nesmí být během posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.
nebo
- rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu vykazující příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v místě výroby a všechny rostliny v okruhu 2 m od rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků s příznaky nakažení musí být odstraněny a zničeny, včetně ulpělé zeminy a
- pro všechny rostliny v okruhu 10 m od rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků s příznaky napadení a veškerý zbývající rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky z napadené partie platí, že:
- během 3 měsíců od zjištění rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků s příznaky napadení nesmí být na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných výpěstcích pozorovány při nejméně 2 přehlídkách ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld a během tohoto tříměsíčního období nesmí být provedeno žádné ošetření potlačující příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld a po tomto tříměsíčním období:
- na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných výpěstcích v místě výroby nesmí být pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld nebo
- reprezentativní vzorek daného rozmnožovacího materiálu a daných ovocných výpěstků určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld
a
- u veškerého ostatního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby:
- na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných výpěstcích nesmí být pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld nebo
- reprezentativní vzorek daného rozmnožovacího materiálu a daných ovocných výpěstků určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Phytophthora ramorum (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.