Odstavec předpisu 96/2018 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
§ 4

§ 4
Uznávání matečných rostlin a rozmnožovacího materiálu, požadavky na uchovávání jednotlivých kategorií, vizuální přehlídky a testování
[K § 7 odst. 6 písm. a), b), d) a g) a § 24 odst. 8 zákona]
(1) Kandidátní matečné rostliny předstupně splňují tyto požadavky:
a) jsou shledány vizuální přehlídkou a testováním prosté škodlivých organismů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce, základní metodou testování je biologický indexing; provádí se odběr vzorků a testování škodlivých organismů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce; škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce se testují pouze při podezření na jejich výskyt,
b) po provedení vizuální přehlídky, otestování a splnění dalších podmínek pro matečné rostliny předstupně stanovených touto vyhláškou jsou uznány jako matečné rostliny předstupně,
c) v případě, že se jedná o semenáč, jsou vizuální přehlídka a testování požadovány pouze v případě virů, virům podobných chorob a fytoplazem uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, a
d) jsou vypěstovány a uchovány za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce; jako základního způsobu uchovávání je využíváno technické izolace a do doby dokončení testování jsou uchovávány odděleně od matečných rostlin předstupně.
(2) Matečné rostliny předstupně splňují tyto požadavky:
a) jsou shledány vizuální přehlídkou provedenou Ústavem v závislosti na kategorii prosté všech regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Evropskou unii (dále jen "RNŠO"), které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede Ústav nebo dodavatel odběr vzorků matečné rostliny předstupně,
b) Ústav nebo dodavatel provede odběr vzorků a testování matečné rostliny předstupně na RNŠO uvedené v příloze č. 2 v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,
c) jsou vypěstovány a uchovány za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce; jako základního způsobu uchovávání je využíváno technické izolace,
d) během celé životnosti porostu jsou jednotlivě označeny,
e) jsou pěstovány v nádobách se sterilizovaným pěstebním substrátem nebo médiem,
f) mohou být uchovávány pomocí kryokonzervace; pokud jsou takto uchovávány, neprovádí se vizuální přehlídky a testování,
g) mohou být vypěstovány v podmínkách prostorové izolace v případě povolení Komisí; podmínky izolace jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce a jsou v tomto případě shodné s podmínkami pro základní rozmnožovací materiál,
h) byly Ústavem na základě vizuální přehlídky shledány shodné s popisem odrůdy; v případě, že jde o popisy připojené k žádosti o registraci, nebo právní ochranu, mohou být matečné rostliny a rozmnožovací materiál uznávány a používány k produkci základního nebo certifikovaného materiálu, nelze je však uvádět na trh jako rozmnožovací materiál předstupně, základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál; shoda s popisem odrůdy je ověřována při každém přemnožení matečných rostlin,
i) odrůdová pravost byla určena tam, kde to není možné jinak pomocí vizuální přehlídky plodící rostliny, která je pěstována na odlišném místě než matečná rostlina, a na základě pozorování odrůdových znaků přímo v porostu matečných rostlin; odrůdová pravost je ověřována pravidelně,
j) mohou být přemnoženy v podmínkách technické izolace nebo mikrorozmnožováním,
k) lze je používat pouze po dobu vypočítanou na základě stálosti odrůdy nebo podmínek prostředí, za nichž jsou pěstovány, a veškerých dalších určujících faktorů, jež ovlivňují stálost odrůdy, a
l) jsou na základě vizuální přehlídky shledány prakticky bez vad, které nepříznivě ovlivňují jakost a užitnou hodnotu rozmnožovacího materiálu.
(3) V případě pozitivního výsledku testování matečné rostliny předstupně na RNŠO uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce dodavatel odstraní infikovanou matečnou rostlinu předstupně z porostu, případně provede odpovídající opatření v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce. Tyto rostliny se mohou nadále uznávat jako základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál nebo přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené přílohou č. 4 k této vyhlášce pro uvedené kategorie rozmnožovacího materiálu.
(4) Základní matečné rostliny splňují tyto požadavky:
a) jsou shledány vizuální přehlídkou provedenou Ústavem v závislosti na kategorii prosté všech RNŠO, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede Ústav nebo dodavatel odběr vzorků základní matečné rostliny,
b) Ústav nebo dodavatel provede odběr vzorků a testování základní matečné rostliny na RNŠO uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,
c) během celé životnosti porostu jsou jednotlivě označeny,
d) mohou být pěstovány v nádobách se sterilizovaným pěstebním substrátem nebo médiem, nebo v podmínkách prostorové izolace ve volné půdě; podmínky izolace jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
e) jsou pěstovány ve stanoveném počtu generací, po dobu stanovenou v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f) mohou být uchovávány pomocí kryokonzervace; pokud jsou takto uchovávány, neprovádí se vizuální přehlídky a testování,
g) byly Ústavem na základě vizuální přehlídky shledány shodné s popisem odrůdy; v případě, že jde o popisy připojené k žádosti o registraci, nebo právní ochranu, mohou být matečné rostliny a rozmnožovací materiál uznávány a používány k produkci základního nebo certifikovaného materiálu, nelze je však uvádět na trh jako rozmnožovací materiál předstupně, základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál,
h) odrůdová pravost byla určena tam, kde to nelze jinak, pomocí vizuální přehlídky ovocné rostliny, která je pěstována na odlišném místě než matečná rostlina, a na základě pozorování odrůdových znaků přímo v porostu matečných rostlin; odrůdová pravost je ověřována pravidelně, a
i) jsou na základě vizuální přehlídky shledány prakticky bez vad, které nepříznivě ovlivňují jakost a užitnou hodnotu rozmnožovacího materiálu.
(5) V případě pozitivního výsledku testování základní matečné rostliny na RNŠO uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce dodavatel odstraní infikovanou základní matečnou rostlinu z porostu, případně provede odpovídající opatření v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce. Tyto rostliny se mohou nadále uznávat jako certifikovaný rozmnožovací materiál nebo přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené přílohou č. 4 k této vyhlášce pro uvedené kategorie rozmnožovacího materiálu.
(6) Certifikované matečné rostliny splňují tyto požadavky:
a) jsou shledány vizuální přehlídkou provedenou Ústavem v závislosti na kategorii prosté všech RNŠO, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede Ústav nebo dodavatel odběr vzorků certifikované matečné rostliny,
b) Ústav nebo dodavatel provede odběr vzorků a testování certifikované matečné rostliny na RNŠO uvedené v příloze č. 2 v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,
c) během celé životnosti porostu jsou jednotlivě označeny,
d) mohou být pěstovány v nádobách se sterilizovaným pěstebním substrátem nebo médiem nebo v podmínkách prostorové izolace ve volné půdě; podmínky izolace jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce, a
e) mohou být uchovávány pomocí kryokonzervace; pokud jsou takto uchovávány, neprovádí se vizuální přehlídky a testování.
(7) V případě pozitivního výsledku testování certifikované matečné rostliny na RNŠO uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce dodavatel odstraní infikovanou základní matečnou rostlinu z porostu, případně provede odpovídající opatření v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce. Tyto rostliny se mohou nadále přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené přílohou č. 4 k této vyhlášce pro uvedené kategorie rozmnožovacího materiálu.
(8) Certifikované školkařské výpěstky splňují tyto požadavky:
a) jsou shledány vizuální přehlídkou provedenou Ústavem v závislosti na kategorii prosté všech RNŠO, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede Ústav nebo dodavatel odběr vzorků certifikovaných školkařských výpěstků,
b) Ústav nebo dodavatel provede odběr vzorků a testování certifikovaných ovocných výpěstků na RNŠO uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,
c) během celé životnosti porostů jsou jednotlivé porosty označeny,
d) byly vypěstovány v podmínkách prostorové izolace; podmínky izolace jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce, a
e) jsou na základě vizuální přehlídky shledány prakticky bez vad, které nepříznivě ovlivňují jakost a užitnou hodnotu rozmnožovacího materiálu.
(9) V případě pozitivního výsledku testování certifikovaných ovocných výpěstků na RNŠO uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce dodavatel odstraní infikované ovocné výpěstky z porostu, případně provede odpovídající opatření v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce. Tyto rostliny se mohou nadále přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené přílohou č. 4 k této vyhlášce pro konformní rozmnožovací materiál.
(10) V případě odběru vzorků a testování se použijí protokoly Evropské organizace pro ochranu rostlin (EPPO) nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, použijí se odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. Ústav nebo dodavatel předají vzorky laboratoři, která je úředně pověřena k testování rozmnožovacího materiálu.
(11) Další požadavky na vlastnosti množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(12) V případě množení a přemnožení matečných rostlin mikrorozmnožováním se použijí protokoly Evropské organizace pro ochranu rostlin (EPPO) nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, použijí se odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. Použijí se pouze protokoly vyzkoušené na příslušném rodu a druhu, zaručující možnost ověření odrůdové pravosti.
(13) Rozmnožovací materiál v kategoriích rozmnožovací materiál předstupně, základní rozmnožovací materiál a certifikovaný rozmnožovací materiál nepodléhá vizuálním přehlídkám zdravotního stavu a testování, pokud
a) byl vypěstován v oblastech, které jsou prosté příslušných škodlivých organismů, přičemž informace o těchto oblastech je zveřejněna na internetových stránkách Ústavu, nebo které byly uznány Komisí za prosté těchto organismů v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření6), nebo
b) je uchováván pomocí kryokonzervace.
6) Požadavky pro vymezování území prostých škodlivých organismů. ISPM č. 4 (1995), Řím, IPPC, FAO 2017.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.