Odstavec předpisu 95/2018 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 95/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
2. V § 1 se slova "Evropských společenství2)" nahrazují slovy "Evropské unie2)".
3. V poznámce pod čarou č. 2 se věty "Směrnice Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce na trh. Směrnice Komise 93/48/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál ovocných rostlin a na ovocné rostliny určené k produkci ovoce podle směrnice Rady 92/34/EHS. Směrnice Komise 93/64/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích opatřeních týkajících se dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/34/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce. Směrnice Komise 93/79/EHS ze dne 21. září 1993, kterou se stanoví dodatečná prováděcí ustanovení týkající se odrůdových seznamů rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a ovocných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 92/34/EHS." zrušují a na konci textu poznámky pod čarou se na samostatné řádky doplňují věty " Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014, o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES. Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce.".
4. V § 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "v polních podmínkách a v podmínkách in vitro sloužící jako rostliny pro další přemnožování".
5. V § 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až f), která znějí:
"c) množitelskou chmelnicí porost matečných rostlin chmele vysázený z uznané sadby stejné odrůdy, popřípadě klonu, kategorie, generace, zdravotní třídy a stáří ve chmelové konstrukci,
d) sádí chmele upravená podzemní zdřevnatělá část lodyhy chmele, která slouží k výrobě chmelového kořenáče, výjimečně k založení množitelské chmelnice,
e) kořenáčem chmele rostlina vypěstovaná z vegetativních částí chmelové rostliny v kořenáčové školce,
f) balíčkovanou, obalovanou a kontejnerovanou sadbou chmele sadba chmele vypěstovaná z vegetativních částí chmelové rostliny a zakořeněná v živném substrátu, zejména balíčku, hrnku nebo kontejneru,".
Dosavadní písmena c) až u) se označují jako písmena g) až y).
6. V § 2 se písmeno s) zrušuje.
Dosavadní písmena t) až y) se označují jako písmena s) až x).
7. V nadpisu § 3 se slova "§ 23 odst. 8 a § 24 odst. 8" nahrazují slovy "§ 23 odst. 7 a § 24 odst. 9".
8. V § 3 odstavec 4 zní:
"(4) Tyto odrůdy révy se považují za odrůdy, jejichž uvádění do oběhu bylo úředně povoleno:
a) Bílý Portugal,
b) Modrý Janek,
c) Ranuše muškátová,
d) Šedý Portugal,
e) Tramín žlutý a
f) Veltlínské červenobílé.".
9. V § 4 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 2 doplňují slova "nebo z rozmnožovacího materiálu předstupně".
10. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) standardní rozmnožovací materiál, který se označuje STANDARD.".
11. V § 4 odst. 2 se za slovem "V" vkládají slova "půdě nebo".
12. V § 4 odst. 2 a 3 se slova "rodů Xiphinema a Longidorus" nahrazují slovy "rodu Xiphinema".
13. V § 4 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Odrůdová pravost se v případě mikrorozmnožování ověřuje na plodících rostlinách. Dodavatel zajistí pracovníkům Ústavu přístup k porostům sloužícím k ověření odrůdových znaků a procesů výroby.
(5) Ústav u uznaného rozmnožovacího materiálu chmele provádí pomocí vegetačních zkoušek následnou kontrolu pro ověření jeho odrůdové pravosti a čistoty.".
14. V § 6 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují slova "a byl otestován na škodlivé organismy uvedené v příloze č. 10 bodě 1".
15. V § 6 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 2 doplňují slova "pomocí účinné technické izolace".
16. V nadpisu § 7 se text "§ 5 odst. 9" nahrazuje textem "§ 5 odst. 8".
17. V § 7 odst. 4 se slova "certifikáty a certifikáty" nahrazují slovy "certifikáty, certifikáty a uznávací listy" a slova " , obsahují-li údaje podle § 3 odst. 7 zákona" se zrušují.
18. V § 7 odst. 5 se slova "podle § 3 odst. 7 zákona" nahrazují slovy "stanovené pro průvodní doklad podle § 16 odst. 1 a 2".
19. V § 7 se odstavec 6 zrušuje.
20. V nadpisu § 9 se text "§ 24 odst. 8" nahrazuje textem "§ 24 odst. 9".
21. V nadpisu § 11 se text "§ 10 odst. 11," zrušuje.
22. V § 11 odstavce 1 až 3 znějí:
"(1) Uvádět do oběhu lze pouze konformní rozmnožovací materiál, u kterého byly splněny požadavky na vypracování a vedení kritických bodů výrobních postupů, a to
a) jakost rozmnožovacího materiálu použitého k založení množitelských porostů,
b) agronomické úkony spojené s pěstováním rozmnožovacího materiálu, včetně evidence o výživě a chemickém ošetřování rostlin,
c) plány a metody pěstování rozmnožovacího materiálu,
d) rozmnožování, sklizeň, balení, skladování, přeprava,
e) vedení řádné evidence o původu a prodeji rozmnožovacího materiálu,
f) provádění přehlídek rozmnožovacího materiálu v době vhodné z hlediska vývoje rostlin a v době vhodné z hlediska výskytu škodlivých organismů a
g) odběry vzorků z rozmnožovacího materiálu k provedení testování za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů.
(2) K ověření původu konformního rozmnožovacího materiálu slouží doklad dodavatele, který se nepodobá návěsce nebo průvodnímu dokladu, a obsahuje alespoň následující informace:
a) údaj "pravidla a normy EU",
b) označení "Česká republika" nebo jiného členského státu, v němž byl doklad dodavatele vystaven, nebo jejich kód,
c) označení příslušného úředního orgánu odpovědného za certifikaci nebo jeho kód,
d) jméno a příjmení dodavatele nebo jeho registrační číslo vydané příslušným úředním orgánem odpovědným za certifikaci,
e) individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo šarže rozmnožovacího materiálu,
f) botanický název,
g) označení "materiál CAC",
h) název odrůdy a popřípadě klonu v případě
1. podnoží, které nepatří k odrůdě, název dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu,
2. naštěpovaných ovocných rostlin musí být tyto informace uvedeny pro podnož a ušlechtilou část,
3. odrůd, u nichž se žádost o úřední registraci nebo o udělení ochranných práv projednává, musí obsahovat tyto údaje: "navržený název" a "žádost se projednává",
i) množství,
j) zemi produkce a její kód, pokud se liší od členského státu, kde byl doklad dodavatele vystaven,
k) datum vydání dokladu a
l) popřípadě i údaj, že se jedná o rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů uváděný do oběhu podle čl. 32 prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU, pokud jde o tento materiál.
(3) Za doklad dodavatele lze považovat zejména faktury a dodací listy, obsahují-li údaje podle odstavce 2. Dodací list lze také nahradit rostlinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu4), obsahuje-li údaje podle odstavce 2. Doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o konformní rozmnožovací materiál, aby nemohlo dojít k záměně s uznávaným rozmnožovacím materiálem.".
23. V nadpisu § 12 se text "§ 16 odst. 11" nahrazuje textem "§ 16 odst. 12".
24. V nadpisu § 14 až 16 a § 18 se text "§ 19 odst. 15" nahrazuje textem "§ 19 odst. 17".
25. V § 14 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova
"Barva úřední návěsky je
a) bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,
b) bílá pro základní rozmnožovací materiál,
c) modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál a
d) tmavě žlutá pro standardní rozmnožovací materiál.".
26. V § 14 odst. 3 se věta "Vzory úředních návěsek jsou uvedeny v příloze č. 14." zrušuje.
27. V § 15 odstavec 10 zní:
"(10) Barva úřední návěsky je
a) bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,
b) bílá pro základní rozmnožovací materiál,
c) modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál,
d) tmavě žlutá pro standardní rozmnožovací materiál a
e) hnědá pro rozmnožovací materiál podle § 23 odst. 4 zákona.".
28. V § 16 odstavce 1 až 3 znějí:
(1) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů se při uvádění do oběhu zabalí a označí úřední návěskou. Pokud je rozmnožovací materiál dodáván jinému než konečnému spotřebiteli, opatří se také průvodním dokladem. Průvodní doklad je vyhotoven v jednom z úředních jazyků Evropské unie, vyhotovuje se alespoň ve dvou vyhotoveních pro dodavatele a příjemce, a doprovází rozmnožovací materiál z místa dodavatele do místa příjemce.
(2) Průvodní doklad obsahuje
a) jméno a příjmení a adresu pro doručování příjemce,
b) datum vydání dokladu a
c) obdobné informace stanovené v odstavci 3 pro úřední návěsku.
(3) Úřední návěska obsahuje
a) údaj "pravidla a normy EU",
b) označení "Česká republika" nebo jiného členského státu nebo jejich kód,
c) označení příslušného úředního orgánu odpovědného za certifikaci nebo jeho kód,
d) jméno a příjmení nebo název dodavatele nebo jeho registrační číslo vydané příslušným úředním orgánem odpovědným za certifikaci,
e) referenční číslo obalu nebo svazku, individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo šarže rozmnožovacího materiálu,
f) botanický název,
g) kategorii a v případě základního rozmnožovacího materiálu rovněž číslo generace,
h) název odrůdy a popřípadě klonu v případě
1. podnoží, které nepatří k odrůdě, název dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu,
2. naštěpovaných ovocných rostlin musí být tyto informace uvedeny pro podnož a ušlechtilou část,
3. odrůd, u kterých probíhá řízení o registraci odrůdy nebo řízení o udělení ochranných práv, musí tato návěska uvádět tyto údaje: "navržený název" a "žádost se projednává",
i) popřípadě údaj "odrůda s úředně uznaným popisem",
j) množství,
k) zemi produkce a příslušný kód, pokud se liší od členského státu označení,
l) rok vydání,
m) pokud je původní návěska nahrazena jinou návěskou, rok vydání původní návěsky,
n) informaci, že se jedná o rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů uváděný do oběhu podle čl. 32 prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU, pokud jde o tento materiál, a
o) popřípadě další údaje podle zákona o rostlinolékařské péči4).".
29. V § 16 odstavec 8 zní:
"(8) Barva úřední návěsky je
a) bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,
b) bílá pro základní rozmnožovací materiál a
c) modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál.".
30. V § 17 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) matečné rostliny chmele a množitelská chmelnice.".
31. V § 17 odst. 3 písmeno g) zní:
"g) jednoleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu (expedici).".
32. V § 17 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) víceleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu (expedici).".
33. V příloze č. 1 části 1. tabulka č. 1 zní:
                           "Tabulka č. 1
---------------------------------------------------------------------
   Skupina porostů     První přehlídka    Druhá přehlídka
                 v době        v době
---------------------------------------------------------------------
Množitelská chmelnice a   Od 25. července    - - - - - - -
matečné rostliny chmele    do 25. srpna
              (vždy před sklizní
                chmelnice)
---------------------------------------------------------------------
Matečné rostliny chmele    Minimálně 1 přehlídka/místo porostu v
kontejnerované (zejména ve   období od 1. května do 30. července.
skleníkových podmínkách)
---------------------------------------------------------------------
Porosty kořenáčů chmele a  Od 15. července     Od 1. září 
balíčkované sadby       do 25. srpna.     do 20. října.
---------------------------------------------------------------------
                                  ".
34. V příloze č. 1 části 2. tabulka č. 2 zní:
                          "Tabulka č. 2
--------------------------------------------------------------------
 Skupina porostů            Popis
 
Kořenáče chmele   Od produkčních chmelnic, jednotlivé porosty
          odděleny nejméně 120 cm širokým pasem černého
          úhoru.
--------------------------------------------------------------------
Balíčkovaná sadba  Od produkčních chmelnic, jednotlivé porosty
          odděleny nejméně 50 cm širokým pásem černého
          úhoru nebo účinným technickým opatřením.
--------------------------------------------------------------------
Množitelská     Na viry testovaný rozmnožovací materiál chmele
chmelnice      je vysazen v samostatné konstrukci, která je
          vzdálena minimálně 2,8 m od rostlin chmele
          neověřeného zdravotního stavu a na pozemku,
          který je zabezpečen proti splavování půdy z
          jiných porostů chmele. Sousedící řady jsou
          osázeny  rozmnožovacím  materiálem  stejné
          zdravotní třídy.
--------------------------------------------------------------------
                                 ".
35. V příloze č. 1 části 4. tabulky č. 4 a 4.1 znějí:
                          "Tabulka č. 4
--------------------------------------------------------------------
 Skupina porostů       Požadavky na vlastnosti
 
Kořenáče chmele,  a) Označené a zřetelně oddělené k zajištění
balíčkovaná sadba   identifikace odrůdy, kategorie a generace,
chmele, množitelská  zdravotní třídy a ročníku založení.
chmelnice, matečné b) Pokud jsou rostliny řízkovány ve 
rostliny chmele    skleníkových podmínkách, musí být oddělené
            tak, aby nemohlo dojít k záměně rostlin
            jednotlivých generací, odrůd nebo klonů,
            případně řízků jednotlivých odrůd nebo klonů.
          c) Před odběrem řízků každé odrůdy nebo klonu
            je nutno zařízení sloužící k odběru vzorků
            očistit a dezinfikovat.
          d) Jednotlivé rostliny v množitelském porostu,
            které v průběhu pěstování vykazují příznaky
            napadení škodlivými organismy, musí být
            bezprostředně vhodným způsobem ošetřeny nebo
            odstraněny.
--------------------------------------------------------------------
Množitelská     a) V jedné konstrukci může být vysázen pouze
chmelnice       rozmnožovací materiál téže kategorie,
            generace a zdravotní třídy.
          b) U množení musí být matečná rostlina
            dosledovatelná k předchozí matečné rostlině
            předstupně v přímé linii. Záznamy sloužící
            k dohledání původu rozmnožovacího materiálu
            jsou vedeny ve školkařské knize.
          c) Množitelská chmelnice, v níž byly chybějící
            rostliny nahrazeny sadbou nižší kategorie,
            generace nebo zdravotní třídy, se uzná
            v nižší kategorii, generaci nebo zdravotní
            třídě.
          d) U množitelských porostů, v nichž byly
            chybějící rostliny nahrazeny sadbou
            nedoloženého původu, se porost neuzná.
--------------------------------------------------------------------
 
                         Tabulka č. 4.1
 
  Nejvyšší přípustný počet nežádoucích rostlin v množitelské
             chmelnici v %
--------------------------------------------------------------------
     Příměsi a choroby        Kategorie, generace
                   -------------------------------
                   SE 1  E I  E II   C
--------------------------------------------------------------------
Jiné odrůdy a odchylné typy      0,0   0,0  0,1   0,2
 
Samčí rostliny            0,0   0,0  0,0   0,0
 
Viry a virům podobné škodlivé     0,0   2,0  4,0   6,0
organismy
 
Kadeřavost              0,0   0,2  0,5   1,0
 
Verticiliové vadnutí         0,0   0,0  0,0   0,0
--------------------------------------------------------------------
                                 ".
36. V příloze č. 1 části 5. první řádek tabulky č. 5 zní:
"
--------------------------------------------------------------------
              Sáď chmele
--------------------------------------------------------------------
                                 ".
37. V příloze č. 1 části 5. v tabulce č. 5.2 se v prvním řádku tabulky slova "Balíčkovaná sadba" nahrazují slovy "Balíčkovaná, obalovaná a kontejnerovaná sadba" a poslední řádek tabulky se nahrazuje řádkem, který zní:
"
---------------------------------------------------------------------
Další požadavky    - Sadba se uvádí do oběhu svěží, nepoškozená,
             prostá chorob a škůdců.
            - Při skladování, dopravě a uvádění do oběhu
             se sadba chrání proti pomíchání, poškození,
             vysychání, zapaření a namrznutí.
---------------------------------------------------------------------
                                  ".
38. Příloha č. 2 zní:
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.
Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál révy
1. Počet a termíny přehlídek révy
                          Tabulka č. 1
-------------------------------------------------------------------
Skupina porostů  Přehlídka v době    Další přehlídka
-------------------------------------------------------------------
Sazenice révy   Nejméně jednou  V případě potřeby vzhledem ke
          v období     kvalitě rozmnožovacího 
          1. června až   materiálu.
          31. října
-------------------------------------------------------------------
Podnožová vinice  Nejméně jednou  V případě potřeby vzhledem ke
          v období     kvalitě rozmnožovacího 
          1. června až   materiálu.
          31. října
-------------------------------------------------------------------
Selektovaná    Nejméně jednou  V případě potřeby vzhledem ke
vinice       v období     kvalitě rozmnožovacího
          1. června až   materiálu.
          31. října
-------------------------------------------------------------------
Révové sazenice se uznávají sklizené a po vytřídění.
2. Požadavky na minimální izolační vzdálenost a předplodiny
                          Tabulka č. 2
-----------------------------------------------------------------------
 Skupina porostů,      Minimální izolační vzdálenost
  kategorie
-----------------------------------------------------------------------
Rozmnožovací    a) Testovaný rozmnožovací materiál nejméně
materiál       3 m od jiných netestovaných porostů révy,
předstupně a     které nepocházejí z certifikačního schématu a
základní       na pozemku, kde réva nebyla pěstována alespoň
rozmnožovací     po dobu 6 let.
materiál      b) Pozemek chráněn proti splavení půdy z pozemků,
           kde je réva pěstována, na kterých nebyla
           ověřena nebo byla zjištěna přítomnost
           parazitických háďátek rodů Xiphinema a
           Longidorus.
 
Certifikovaný   a) Nejméně 3 m od jiných netestovaných porostů
rozmnožovací     révy, které nepocházejí z certifikačního 
materiál       schématu.
          b) Pozemek chráněn proti splavení půdy z pozemků,
           kde je réva pěstována, na kterých nebyla
           ověřena nebo byla zjištěna přítomnost
           parazitických háďátek rodů Xiphinema a
           Longidorus.
 
Sazenice révy   Révové školky se nezakládají uvnitř vinice nebo
          podnožové vinice. Minimální vzdálenost od vinice
          nebo od podnožové vinice činí 3 m.
-----------------------------------------------------------------------
Sazenice révy, podnožová vinice, selektovaná vinice se udržují označené a zřetelně oddělené k zajištění identifikace odrůdy, klonu, popřípadě podnože, kategorie, generace, zdravotní třídy a ročníku.
3. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů révy
                          Tabulka č. 3
 
----------------------------------------------------------------------
  Skupina         Požadavky na vlastnosti
  porostů,
  kategorie
----------------------------------------------------------------------
Sazenice révy, a) Jednotlivé rostliny v množitelském porostu,
podnožová     které v průběhu pěstování vykazují příznaky 
vinice,      napadení škodlivými organismy, musí být 
selektovaná    bezprostředně vhodným způsobem označeny, ošetřeny
vinice       nebo odstraněny k zamezení snížení kvality 
ve všech      rozmnožovacího materiálu.
kategoriích   b) Výskyt škodlivých organismů je zaznamenán ve
          školkařské knize.
 
Rozmnožovací  a) Příměsi jiných druhů, odrůd a klonů se nesmí 
materiál      vyskytovat.
předstupně,   b) Rostliny napadené virovými a virům podobnými
základní      organismy uvedenými v příloze č. 8 části 2. musí
rozmnožovací    být z porostů neprodleně odstraněny.
materiál
 
Certifikovaný  V množitelských porostech certifikovaného
rozmnožovací  rozmnožovacího materiálu se příměsi jiných druhů nesmí
materiál    vyskytovat; zřetelně označené odrůdy, popřípadě klony
        se nepovažují za příměsi.
 
Podnožová    a) Podíl výpadku rostlin v podnožové nebo selektované
vinice,      vinici určené k produkci certifikovaného 
selektovaná    rozmnožovacího materiálu způsobený škodlivými 
vinice       organismy uvedenými v příloze č. 8 části 2. nesmí
          překročit 5 %, jiné škodlivé organismy se
          zaznamenávají do evidence".
        b) V selektované vinici určené pro produkci
          standardního rozmnožovacího materiálu nesmí podíl
          výpadku rostlin způsobený škodlivými organismy,
          původci chorob nebo jinými vlivy překročit 10 %.
----------------------------------------------------------------------
4. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu révy
                          Tabulka č. 4
---------------------------------------------------------------------
          Roub, podnožový řízek, řízek
---------------------------------------------------------------------
Průměr na vrchní části roubu a podnožového řízku   6,5 až 12 mm
 
Maximální průměr na spodní části roubu a podnožového   15 mm
řízku
 
Minimální délka čípku pod spodním očkem         10 mm
 
Řízek                         min 3,5 mm
---------------------------------------------------------------------
 
                         Tabulka č. 4.1
---------------------------------------------------------------------
           Pravokořenná sazenice
---------------------------------------------------------------------
Průměr Střed internodia měřený pod       nejméně 5 mm
    horním výhonem.
 
Délka Minimální délka od paty k hornímu zakořeněné    300 mm
    výhonku:              podnože
                     pravokořenné   200 mm
                     sazenice
 
Kořeny Nejméně tři dobře vyvinuté a rovnoměrně rozdělené kořeny,
    u odrůdy 420 A nejméně dva dobře vyvinuté kořeny.
---------------------------------------------------------------------
 
                                
                         Tabulka č. 4.2
            Štěpovaná sazenice
---------------------------------------------------------------------
Kořeny   Nejméně tři dobře vyvinuté a rovnoměrně rozdělené
      kořeny, u odrůdy 420 A nejméně dva dobře vyvinuté
      kořeny.
 
Délka             Minimálně 200 mm
kmene
---------------------------------------------------------------------
a) Je zdravá, nepoškozená, bez rosných kořínků, s dobře
  vyvinutým kalusem a nejvíce dvouletá.
b) Místo štěpování je dostatečně srostlé, pravidelné a pevné.
c) V partii jsou štěpované sazenice odrůdově pravé a čisté.
---------------------------------------------------------------------
 
 
                         Tabulka č. 4.3
---------------------------------------------------------------------
      Další požadavky na rozmnožovací materiál révy
---------------------------------------------------------------------
a) Minimální technická čistota rozmnožovacího materiálu révy
  činí 96 %.
b) Za technicky nečistý rozmnožovací materiál révy se považuje:
  1. částečně nebo zcela zaschlý, i když byl po zaschnutí namočen
   ve vodě,
  2. uhynulý, zkroucený nebo poškozený krupobitím nebo mrazem,
   jinak mechanicky poškozený, rozdrcený či zlomený,
  3. nevyzrálý.
c) Réví musí být vyzrálé, zdravé, nepoškozené, zbavené úponků a
  zálistků, s dobře vyvinutými očky. V partii musí být rozmnožovací
  materiál roubů odrůdově pravý a čistý.
d) U standardního rozmnožovacího materiálu může být nejvýše 1 % 
  odrůdových případně klonových příměsí.
---------------------------------------------------------------------
 
                                
                         Tabulka č. 4.4
 
---------------------------------------------------------------------
          Zařazování štěpovaných sazenic do kategorií
---------------------------------------------------------------------
 Výsledná kategorie  Nejnižší kategorie použitého komponentu
 štěpované sazenice  ----------------------------------------------
               podnož         roub
---------------------------------------------------------------------
    SE 1         SE 1          SE 1
     E           E           E
     C           C           C
   STANDARD         C         STANDARD
---------------------------------------------------------------------
 
 
                         Tabulka č. 4.5
 
---------------------------------------------------------------------
    Zařazování štěpovaných sazenic do zdravotních tříd
---------------------------------------------------------------------
 Výsledná zdravotní    Kombinace zdravotních tříd použitého
  třída štěpované           komponentu
   sazenice      --------------------------------------------
               Podnož         Roub
---------------------------------------------------------------------
Zdravotní třída VF       VF           VF
 
Zdravotní třída VT     VF nebo VT       VF nebo VT
 
Nedeklarovaná      VF nebo VT nebo    VF nebo VT nebo
zdravotní třída      nedeklarovaná     nedeklarovaná
             zdravotní třída    zdravotní třída
---------------------------------------------------------------------
                                  ".
39. V příloze č. 3 části 1. tabulka č. 1 zní:
                          "Tabulka č. 1
----------------------------------------------------------------------
Líska, kdouloň, ořešák vlašský, jabloň, mandloň, meruňka, třešeň,
  višeň, slivoň, broskvoň, hrušeň, angrešt, rybíz, maliník,
              ostružiník
----------------------------------------------------------------------
  Skupina porostů    První přehlídka    Další přehlídky
               v době        
----------------------------------------------------------------------
Semenné stromy a keře  Před sklizní plodů   - - - - - - -
ovocných rodů a druhů
 
Matečné roubové stromy  Od 1. května do  Před dozráváním plodů
a keře ovocných rodů a  sklizně letních
druhů           roubů a řízků
 
Zaškolkované podnože,   1. června až   1. července až 30. září
jednoleté školkařské    31. července
výpěstky, víceleté
školkařské výpěstky k
expedici
 
Maliník a ostružiník    1. května až   1. července až 30. září
              31. července
 
Podnože generativní    1. května až   1. července až 30. října
a vegetativní        31. srpna 
----------------------------------------------------------------------
a) Rozmnožovací materiál pěstovaný v laboratorních nebo skleníkových
  podmínkách se přehlíží před uváděním do oběhu.
 
b) U semenných stromů a keřů a u matečných roubových stromů a keřů
  v kategorii předstupně se první uznávací řízení provádí ve věku,
  kdy je možno ověřit pravost odrůdy na plodících rostlinách stejného
  původu, které jsou vysázeny mimo množitelský porost.
 
Plodící rostlinou se rozumí rostlina rozmnožená z matečné rostliny a
vypěstovaná pro produkci ovoce s cílem umožnit ověření odrůdové
pravosti matečné rostliny.
 
c) Materiál pěstovaný v kontejnerech se přehlíží před expedicí.
----------------------------------------------------------------------
                                  ".
40. V příloze č. 3 části 1. tabulce č. 1.2 se text "15. 8." nahrazuje textem "30. září".
41. V příloze č. 3 části 2. tabulce č. 2 se u části "Semenné stromy a keře" v prvním řádku slova "European stone fruit yellows phytoplasma
1
, Plum pox virus
1
," zrušují.
42. V příloze č. 3 části 3. tabulce č. 3 se slova
"
-----------------------------------------------------------------------
 Maximální stáří matečných stromů a keřů vegetativně rozmnožovaných
              rodů a druhů
-----------------------------------------------------------------------
Angrešt, líska, maliník, ostružiník, rybíz       10 let
Broskvoň, mandloň, meruňka               15 let
Hrušeň, jabloň, kdouloň, slivoň, třešeň, višeň     20 let
Ořešák vlašský                     30 let
-----------------------------------------------------------------------
                                   " 
zrušují.
43. V příloze č. 3 části 4. tabulce č. 4 se slova "Letní řízky se expedují olistěné" nahrazují slovy "Letní řízky a rouby se expedují odlistěné a se zbytkem řapíku".
44. V příloze č. 3 části 4. tabulka č. 4.1 zní:
                         "Tabulka č. 4.1
----------------------------------------------------------------------
               Podnože
----------------------------------------------------------------------
a) Podnože rovné, vyzrálé, svěží, zdravé, nepoškozené.
b) Podnože pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí
  po odlistění.
c) Odlisťovat a sklízet se mohou až po ukončeném uznávacím řízení,
  nejdříve však v následujících termínech:
  1. broskvoně, mandloně a ořešák vlašský až po 20. říjnu,
  2. ostatní druhy po 1. říjnu.
----------------------------------------------------------------------
                                  ".
45. V příloze č. 3. části 4. tabulce č. 4.3 písmenu a) se na konci textu bodu 1. za slova "100 cm" doplňují slova " , s výjimkou přirozeně kolumnárních odrůd".
46. V příloze č. 3. části 4. tabulka č. 4.5 zní:
                                  
                         "Tabulka č. 4.5
-----------------------------------------------------------------------
           Jahodník zahradní velkoplodý
-----------------------------------------------------------------------
    Znaky              Vlastnosti
 
Vnější vzhled     Sadba svěží, s dobře vyvinutým a nepoškozeným
           terminálním pupenem, se zdravými svěžími kořeny,
           nezavadlé, s listem nebo bez listu. V případě
           hrnkovaných sazenic dobré prokořenění, které
           zachovává původní tvar i po odstranění sadbovače
           
Průměr v kořenovém  nejméně 7 mm
krčku
 
Délka jednotlivých  nejméně 50 mm
kořenů
-----------------------------------------------------------------------
                                   ".
47. V příloze č. 3 části 4. se tabulka 4.6 zrušuje.
48. V příloze č. 3 části 4. tabulka č. 4.7 zní:
                         "Tabulka č. 4.7
-----------------------------------------------------------------------
 Zařazování štěpovaného rozmnožovacího materiálu sloužícího k výrobě
      matečných rostlin do kategorií nebo generací
-----------------------------------------------------------------------
Výsledná kategorie nebo  Nejnižší generace použitého komponentu
  generace matečné    
    rostliny      ---------------------------------------------
                Podnož        Roub
-----------------------------------------------------------------------
     SE 1       SE 1 nebo semenná     SE 1
              v případě jádrovin
 
     E I          E I         SE I
 
     E II         E II         E I
 
      C           C         E II
-----------------------------------------------------------------------
                                   ".
49. Příloha č. 4 se zrušuje.
50. Příloha č. 5 zní:
"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.
1. Vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů
2. Vzor přílohy k žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů
51. Příloha č. 6 zní:
"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.
Termíny pro podání žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách a termíny oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů podle jednotlivých skupin porostů
--------------------------------------------------------------------
Termín podání  Název skupiny porostů
--------------------------------------------------------------------
Do 30. dubna  Jahodník
        Semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů
        Podnože generativní a vegetativní
        Matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů
        Maliník a ostružiník
        Množitelská chmelnice
        Zaškolkované podnože
        Jednoleté školkařské výpěstky k expedici
        Víceleté školkařské výpěstky k expedici
        Podnožová vinice
        Selektovaná vinice
        Sazenice révy
--------------------------------------------------------------------
Do 15. července Kořenáče chmele a balíčkovaná sadba chmele
--------------------------------------------------------------------
                                 ".
52. Příloha č. 7 se zrušuje.
53. V příloze č. 8 část 1 zní:
"
1. Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je testován rozmnožovací materiál chmele
--------------------------------------------------------------------
Vědecký název              Označení zdravotní třídy 
                   rozmnožovacího materiálu chmele
--------------------------------------------------------------------
Apple mosaic virus (ApMV)         VT (testováno na viry)
Hop mosaic virus (HMV)
--------------------------------------------------------------------
Všechny známé viry a virům podobné      VF (prosté virů)
organismy snižující kvalitu
rozmnožovacího materiálu chmele
v souladu s mezinárodními
standardy.
--------------------------------------------------------------------
                                 ".
54. Příloha č. 9 se zrušuje.
55. V příloze č. 11 se v tabulce za řádek s názvem "Narcissus L. Narcis" vkládá řádek, který zní:
--------------------------------------------------------------------------------
 Palmae (Arecaceae)   Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
 Arekovité následujících   Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
 rodů a druhů:
 - Areca catechu L.
 - Syagrus romanzoffiana
  (Cham.) Glassman
 - Arenga pinnata (Wurmb)
  Merr.
 - Bismarckia Hildebr. &
  H.Wendl.
 - Borassus flabellifer L.
 - Brahea armata S. Watson
 - Brahea edulis H.Wendl.
 - Butia capitata (Mart.)
  Becc.
 - Calamus merrillii Becc.
 - Caryota maxima Blume
 - Caryota cumingii Lodd.
  ex Mart.
 - Chamaerops humilis L.
 - Cocos nucifera L.
 - Corypha utan Lam.
 - Copernicia Mart.
 - Elaeis guineensis Jacq.
 - Howea forsteriana Becc.
 - Jubaea chilensis
  (Molina) Baill.
 - Livistona australis C.
  Martius
 - Livistona decora
  (W. Bull) Dowe
 - Livistona rotundifolia
  (Lam.) Mart.
 - Metroxylon sagu Rottb.
 - Roystonea regia (Kunth)
  O.F. Cook
 - Phoenix canariensis
  Chabaud
 - Phoenix dactylifera L.
 - Phoenix reclinata Jacq.
 - Phoenix roebelenii
  O'Brien
 - Phoenix sylvestris (L.)
  Roxb.
 - Phoenix theophrasti
  Greuter
 - Pritchardia Seem. &
  H.Wendl.
 - Ravenea rivularis Jum.
  & H.Perrier
 - Sabal palmetto (Walter)
  Lodd. Ex Schult. &
  Schult.f.
 - Trachycarpus fortunei
  (Hook.) H. Wendl.
 - Washingtonia H. Wendl.
--------------------------------------------------------------------------------
                                       ".
56. Přílohy č. 14 a 15 se zrušují.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.