Odstavec předpisu 17/2017 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 17/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a nařízení vlády č. 62/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova " , na kterých" nahrazují slovy "s čísly trvalých objektů, ve kterých".
2. V § 12 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova " ; stáří prasničky se počítá ode dne následujícího po dni narození".
3. V § 14 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slovo "splňuje" nahrazuje slovy "splní v retenčním období" a za slovo "podopatření" se vkládají slova "na uvedeném hospodářství žadatele".
4. V § 17 odst. 3 písm. a) a v § 17 odst. 3 písm. b) se za slova "daného podopatření" vkládají slova "nebo titulu".
5. V § 17 odst. 6 se za text "§ 10 odst. 1 písm. b)," vkládá text "§ 11 odst. 1 písm. b)," a za slova "daného podopatření" se vkládají slova "nebo titulu".
6. V § 17 odst. 10 se slovo "tří" nahrazuje číslem "6" a číslo "3" se nahrazuje číslem "6".
7. V § 17 odstavec 14 zní:
"(14) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu stanovenou v § 8 odst. 2, avšak podal hlášení nejpozději do 30 dnů po ukončení doby závazku, rozhodne v rámci daného podopatření nebo titulu pro uvedené hospodářství o
a) snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 hlášení v daném termínu,
b) snížení dotace o 5 %, jestliže žadatel nepodal 2 hlášení v daném termínu,
c) snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 3 hlášení v daném termínu,
d) snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 4 hlášení v daném termínu, nebo
e) neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 5 a více hlášení v daném termínu.".
8. V § 17 se doplňují odstavce 15 a 16, které znějí:
"(15) Zjistí-li Fond, že u dojnice uvedené v žádosti o poskytnutí dotace podle § 11 odst. 1 písm. a) připadla doba porodu na období od 1. do 15. prosince kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, sníží dotaci vypočtenou podle § 16 o 10 %; snížení se uplatní na velkou dobytčí jednotku takové dojnice.
(16) Limit pro stanovení výpočtu snížení nebo neposkytnutí dotace podle čl. 31 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 v rámci podopatření podle § 2 písm. e) je 15 odstavených selat.".
9. V přílohách č. 3 a 6 se do druhé a třetí tabulky doplňuje sloupec s nadpisem "Datum zápisu".
10. V přílohách č. 4, 5 a 7 se do druhé tabulky doplňuje sloupec s nadpisem "Datum zápisu".
11. V příloze č. 8 části II tabulce č. 2 se slovo "Krávy" nahrazuje slovem "Krávy3)" a slovo "Jalovice" se nahrazuje slovem "Jalovice3)".
12. V příloze č. 8 části II se pod tabulku č. 2 doplňuje poznámka č. 3, která zní:
"3) Počet zvířat ve volném ustájení nesmí být větší než počet boxů.".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.