Odstavec předpisu 314/2016 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 314/2016 Sb., o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
§ 2

§ 2
Uznání organizace producentů
(1) Žádost o uznání organizace producentů k provádění společné organizace trhu v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení doručí právnická osoba se sídlem na území České republiky (dále jen "žadatel"), která je svou činností zaměřena na soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných svými členy na trh a splňuje požadavky stanovené v čl. 152 odst. 1 písm. a) a b), čl. 152 písm. c) bodě ii) a v čl. 153 a 154 nařízení (EU) č. 1308/2013, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na jím vydaném formuláři.
(2) Součástí žádosti o uznání organizace producentů je
a) seznam všech členů organizace producentů,
b) originál nebo úředně ověřená kopie platných stanov, popřípadě jiných platných zakladatelských dokumentů žadatele, ve kterých
1. jsou zohledněny požadavky předpisu Evropské unie1) ve vztahu k příslušnému odvětví uvedenému v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení,
2. je uvedena povinnost všech členů organizace producentů obchodovat nejméně 90 % své produkce v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení prostřednictvím uznané organizace producentů a
3. je uvedena povinnost všech členů organizace producentů, že nabyvatelem obchodovatelné produkce nesmí být žádný z producentů, který je členem této organizace producentů,
c) prohlášení žadatele, že bude každoročně Fondu do 31. ledna oznamovat hodnotu nebo objem obchodované produkce zemědělského produktu, uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, který byl jejich členy prostřednictvím uznané organizace producentů dodán na trh v předchozím kalendářním roce; tato produkce musí dosahovat alespoň minimální hodnoty nebo objemu obchodované produkce vybraného zemědělského produktu uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, na který žadatel žádá o uznání, a
d) doklad prokazující, že žadatel sdružuje minimální počet producentů podle odvětví uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, kteří nejsou vzájemně personálně propojeni, a minimální hodnotu nebo objem obchodované produkce v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti.
(3) V příloze č. 1 k tomuto nařízení jsou stanoveny
a) minimální počet producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení v organizaci producentů a
b) minimální hodnota nebo objem obchodované produkce v odvětví uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení za předchozí kalendářní rok.
(4) V případě hospodaření v režimu ekologického zemědělství je dále součástí žádosti, kromě podmínek uvedených v odstavci 2, doklad prokazující, že
a) žadatel obchoduje v režimu ekologického zemědělství a
b) všichni členové organizace producentů hospodaří v režimu ekologického zemědělství.
(5) V příloze č. 2 k tomuto nařízení, v případě hospodaření v režimu ekologického zemědělství, jsou stanoveny
a) minimální počet producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení v organizaci producentů a
b) minimální hodnota nebo objem obchodované produkce v odvětví uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení za předchozí kalendářní rok.
(6) Výše podílu na hlasovacích právech jednoho člena v organizaci producentů musí být nižší než 50 % podílů všech členů v organizaci producentů.
(7) Fond vydá rozhodnutí o uznání organizace producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, pokud žadatel splňuje požadavky uvedené v odstavcích 1 až 6 a požadavky stanovené v čl. 152 odst. 1 písm. a) a b), čl. 152 písm. c) bodě ii) a v čl. 153 a 154 nařízení (EU) č. 1308/2013.
(8) Uznaná organizace producentů oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání organizace producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty, a to vždy nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
(9) Seznam uznaných organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(10) Jestliže uznaná organizace producentů hodlá v některém nebo ve všech odvětvích uvedených v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení ukončit svou činnost, doručí Fondu písemnou žádost o zrušení uznání v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, pro které byla uznána. O zrušení uznání organizace producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení Fond vydá rozhodnutí.
(11) V souladu s čl. 154 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 Fond nejméně jedenkrát za 4 roky od uznání provede u uznané organizace producentů kontrolu na místě, aby ověřil, zda uznaná organizace producentů plní podmínky pro uznání a zda neporušuje pravidla pro její činnost stanovená tímto nařízením a předpisem Evropské unie1).
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.