Odstavec předpisu 314/2016 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 314/2016 Sb., o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
§ 6

§ 6
Nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, se mění takto:
1. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) seznam všech členů, z nichž každý musí být producentem mléka, a
1. jejich minimální počet je 10, a jejichž celková minimální roční obchodovaná produkce mléka činila v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti nejméně 15 000 000 kg, nebo
2. jejich minimální počet je 5, a jejichž celková minimální roční obchodovaná produkce mléka činila v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti nejméně 500 000 kg, v případě hospodaření v režimu ekologického zemědělství,".
2. V § 4 odst. 2 písm. b) se slovo "a" zrušuje.
3. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) doklad prokazující, v případě hospodaření v režimu ekologického zemědělství, že
1. žadatel obchoduje v režimu ekologického zemědělství a
2. všichni členové organizace producentů hospodaří v režimu ekologického zemědělství.".
4. V § 6 se doplňují odstavce 6 až 9, které znějí:
"(6) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků nesplní podmínku minimálního počtu členů stanovenou v § 4 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo 2, Fond uznání organizace producentů nebo uznání sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.
(7) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků opakovaně nesplní podmínku minimální roční obchodované produkce mléka stanovenou v § 4 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo 2 maximálně do 10 % z celkové roční obchodované produkce, Fond uznání organizace producentů rozhodnutím zruší. Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků nesplní podmínku minimální roční obchodované produkce mléka stanovenou v § 4 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo 2 o více než 10 % z celkové roční obchodované produkce, Fond uznání organizace producentů rozhodnutím zruší.
(8) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů nedoručí Fondu do 31. ledna hlášení o množství syrového mléka, které bylo skutečně dodáno v rámci smluv vyjednaných uznanými organizacemi producentů nebo uznanými sdruženími organizací producentů, vyzve Fond organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů k nápravě v přiměřené lhůtě, pokud nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, Fond uznání organizace producentů nebo sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.
(9) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů nedoručí Fondu změny údajů podle § 4 odst. 4 nebo § 5 odst. 4, Fond vyzve organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů k nápravě v přiměřené lhůtě, pokud nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, Fond uznání organizace producentů nebo sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.