Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Příl.1

Příloha 1
Požadavky na množitelské porosty a osivo obilnin
Část I
Přehled druhů
                                            Tabulka 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Český název               Latinský název
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Čirok                  Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor
Čirok súdánská tráva          Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) 
                    de Wet ex Davidse
Čirok x čirok súdánská tráva      Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum 
hybridy vzniklé křížením poddruhů    bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet    
Sorghum bicolor subsp. bicolor a    ex Davidse  
Sorghum bicolor subsp. drummondii
Ječmen                 Hordeum vulgare L.
Kukuřice (mimo pukancové a cukrové)   Zea mays L. (partim)
Lesknice kanárská            Phalaris canariensis L.
Oves nahý                Avena nuda L.
Oves setý                Avena sativa L. (včetně A. byzantina K.Koch)
Oves hřebílkatý             Avena strigosa Schreb.
Pšenice setá              Triticum aestivum L. subsp. aestivum 
Pšenice tvrdá              Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren
Pšenice špalda             Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.
Tritikale                x Triticosecale Wittm. ex A. Camus
hybridy vzniklé křížením druhů
rodu Triticum s druhy rodu Secale
Žito                  Secale cereale L.
Pohanka obecná
1
Fagopyrum esculentum Moench Proso seté
1
Panicum miliaceum L. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 - Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést pouze u registrovaných odrůd.
Část II
Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací
Oddíl 1
Povolené kategorie a generace
                                        Tabulka 2.1
-------------------------------------------------------------------------------------------
      Druh       Rozmnožovací materiál  Základní RM   Certifikovaný RM
                 předstupňů      (včetně
                           komponentů
                           hybridních
                            odrůd)
              ----------------------------------------------------------------
               SE 1  SE 2  SE 3     E     C2   C 1  C 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
Čirok - nehybridní       x   x    x      x     x     
Čirok - hybridní                      x     x     
Čirok súdánská         x   x    x      x     x     
tráva - nehybridní
Čirok súdánská                       x     x     
tráva - hybridní
Čirok x súdánská tráva                   x     x     
Ječmen - nehybridní      x   x    x      x          x   x
Ječmen - hybridní               x      x     
Kukuřice - nehybridní     x   x    x      x     x     
Kukuřice - hybridní              x      x     
Lesknice kanárská       x   x    x      x     x     
- nehybridní
Lesknice                          x     x     
kanárská - hybridní
Oves nahý, setý,        x   x    x      x          x   x
hřebílkatý -
nehybridní
Oves nahý, setý,                      x     x     
hřebílkatý -
hybridní
Pšenice setá,         x   x    x      x          x   x
tvrdá a špalda
- nehybridní
Pšenice setá,                       x     x     
tvrdá a špalda
- hybridní
Tritikale -          x   x    x      x          x   x
nehybridní
Tritikale - hybridní                   x     x     
Žito - nehybridní       x   x    x      x     x     
Žito - hybridní                      x     x     
Pohanka obecná         x   x    x      x          x   x
Proso seté           x   x    x      x          x   x
-------------------------------------------------------------------------------------------
2 - označení C se používá u hybridních odrůd a u druhů, u kterých je povolena pouze jedna 
generace v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál
-------------------------------------------------------------------------------------------
Oddíl 2
Přehled základních typů linií a hybridů kukuřice a čiroků
                                           Tabulka 2.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 KATEGORIE    NÁZEV          POPIS
-------------------------------------------------------------------------------------------------
            L - inbrední linie     soubor rostlin stejného původu geneticky
      E                    identických
   (komponenty    -------------------------------------------------------------------------
 pro tvorbu hybridů)  SLc - sesterský liniový  první generace vzniklá křížením mezi dvěma  
             hybrid          sesterskými inbredními liniemi dle metodiky  
                          šlechtitele                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
      E      Sc- dvouliniový hybrid   první generace vzniklá křížením mezi dvěma
   (komponenty    (jednoduchý hybrid)    inbredními liniemi dle metodiky šlechtitele
 pro tvorbu hybridů)
     nebo
      C
  (konečný hybrid)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
      C      Tc- tříliniový hybrid    první generace vzniklá křížením mezi
  (konečný hybrid)                inbrední linií a jednoduchým hybridem dle
                          metodiky šlechtitele
            --------------------------------------------------------------------------
            Dc- čtyřliniový hybrid   první generace vzniklá křížením mezi dvěma
            (dvojitý hybrid)      jednoduchými     hybridy dle metodiky
                          šlechtitele
            --------------------------------------------------------------------------
            top cross hybrid      první generace vzniklá křížením mezi
                          inbrední linií nebo jednoduchým hybridem a
                          nehybridní odrůdou dle metodiky šlechtitele
            --------------------------------------------------------------------------
            meziodrůdový hybrid     první generace vzniklá křížením mezi
                          rostlinami pocházejícími ze základního osiva
                          dvou nehybridních odrůd dle metodiky
                          šlechtitele
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Část III
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Oddíl 1
Předplodiny, počet a termíny přehlídek obilnin s výjimkou druhů uvedených v tabulce 3.1b
                         Tabulka 3.1a
                                        Tabulka 3.1a
--------------------------------------------------------------------------------------------
    KATEGORIE       První přehlídka     Druhá    Množení po stejném
                 ve fázi      přehlídka v   druhu nejdříve za
                            době     (počet roků)6
--------------------------------------------------------------------------------------------
     SE, E         od vymetání     dozrávání       2   3,4
               do konce kvetení
--------------------------------------------------------------------------------------------
 C - nehybridní odrůdy     od vymetání       -         1   3,4
             do voskové zralosti5)
--------------------------------------------------------------------------------------------
 C - hybridní odrůdy      od vymetání     dozrávání       1   3
               do konce kvetení
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 - Množení je možné jen na pozemcích, na kterých v předchozím roce nebyla pěstována obilnina, 
  kromě kukuřice, čiroků, prosa a lesknice.
4 - V případě množení stejné odrůdy, a stejné nebo nižší kategorie, případně generace se smí 
  osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení, a to za předpokladu, že je udržována 
  uspokojivá odrůdová čistota.
5 - U ječmene nejpozději 14 dnů po vymetání.
6 - Platí i pro luskovinoobilné směsky, za směsku je považován porost se 100 a více rostlinami 
  příslušného druhu na 100 m
2
.
                           
                                                   Tabulka 3.1b
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Přehlídka porostů ve fázi            Množení po
                                                 stejném druhu
Kategorie      Název                                     nejdříve za
                                                  (počet roků)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1       2       3        4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kukuřice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   E     komponenty pro    před    na začátku    v plném     na konci     1                                     
        výrobu hybridů    metáním    kvetení    kvetení     kvetení             
--------------------------------           7                8              
   C     konečné hybridy            9                        1 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
čirok obecný, čirok súdánská tráva, čirok obecný x súdánská tráva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   E     komponenty pro                                      
        výrobu hybridů          na začátku    v plném     na konci     1
--------------------------------    -      kvetení     kvetení     kvetení
   C     konečné hybridy                                    1 10                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 u nehybridních odrůd10 kukuřice a čiroků bude provedena jedna přehlídka na konci kvetení
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 - Období, kdy se objeví první blizny rostlin mateřského komponentu schopné přijímat pyl.
8 - Období, kdy ještě jsou blizny schopny přijímat pyl.
9 - K zamítnutí porostu může dojít, jsou-li vysunuty blizny u více jak 5 % rostlin mateřského komponentu.
10 - V případě množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení za 
   předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota. Bude provedena minimálně jedna další přehlídka 
   porostu na zjištění výskytu příměsí z předplodiny.
Oddíl 2
Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
Pododdíl 1
 
                                                 Tabulka 3.2a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     Izolace    Prostorová izolace - nejmenší izolační vzdálenost
                     k zamezení  v metrech od okolních zdrojů pylu, které mohou
   Druh       Kategorie    mechanické  způsobit nežádoucí cizosprášení (od jiných odrůd,
                     příměsi    komponentů a hybridů stejného druhu a od jiných druhů)
                     v metrech   ------------------------------------------------------  
                     - obilniny   od jiné odrůdy      od jiných druhů
                     navzájem     téhož druhu  ------------------------------------ 
                                        druh     vzdálenost
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ječmen          SE, E       1,0       5011       -        -
              C        1,0       5011       -        -
           E (komponenty      1,0      10011       -        -
           hybridů CMS)
           C (hybrid CMS)     1,0       5011       -        -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lesknice kanárská     SE, E       1,0       300        -        -
              C        1,0           250        -        -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
oves nahý, setý,     SE, E       1,0       -        -        -
hřebílkatý         C        1,0       -        -        -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pšenice          SE, E       1,0       -        -        -
setá,
tvrdá a špalda       C        1,0       -        -        -
 
           E (komponenty)     1,0       300
11
- - hybridů CMS) C (hybrid CMS) 1,0 25
11
- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tritikale         SE, E       1,0       5013       žita      300
              C        1,0       2013       žita      250
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
žito           SE, E       1,0       30013     tritikale      50
              C        1,0       25013     tritikale      20
           E (komponenty)     1,0       100012     tritikale      50
           komponenty bez              60012     tritikale      50
           otcovské pylové
            sterility
            C (hybrid)      1,0       50012     tritikale      50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pohanka obecná      SE, E       1,0       200    od jiného druhu    200
              C        1,0       200      pohanky      200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
proso seté        SE, E       1,0        -        -        -
              C        1,0        -        -        -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 - Mezi odrůdami stejné formy (ozimá, jarní) s rozdílným počtem řad v klasu.
12 - Vztahuje se i na plochy běžného pěstování téže odrůdy.
13 - Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
Poddodíl 2
V případě porostů hybridních odrůd pšenic, ječmene, s výjimkou hybridů pšenic a ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility (CMS), ovsa a samosprašného tritikale pro produkci osiva kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál je minimální vzdálenost mateřského komponentu od jiné odrůdy téhož druhu 25 metrů 13, s výjimkou porostu otcovského komponentu.
Pododdíl 3
                                              Tabulka 3.2b
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Nejmenší vzdálenost od cizího
        Druh              Kategorie         prášícího zdroje stejného nebo
                                    příbuzného druhu v metrech
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
kukuřice               všechny kategorie a generace          200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
čirok, čirok súdánská tráva,          SE, E                400
                  -------------------------------------------------------------------
čirok x čirok súdánská tráva           C                 200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minimální vzdálenosti uvedené v tabulce 3.2b nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
V oblastech, v nichž výskyt čiroku halepského (Sorghum halepense) nebo čiroku súdánská tráva (Sorghum bicolor subsp. drummondii) představuje zvláštní problém z důvodu cizosprášení, se použijí následující ustanovení:
a) množitelské porosty určené k produkci základního osiva čiroku (Sorghum bicolor subsp. bicolor) nebo jeho hybridů musí být ve vzdálenosti nejméně 800 m od veškerého zdroje takového kontaminujícího pylu (čiroku halepského nebo čiroku súdánská tráva);
b) množitelské porosty určené k produkci certifikovaného osiva čiroku (Sorghum bicolor subsp. bicolor) nebo jeho hybridů musí být ve vzdálenosti nejméně 400 m od veškerého zdroje takového kontaminujícího pylu (čiroku halepského nebo čiroku súdánská tráva).
Oddíl 3
Čistota druhu a čistota odrůdy
Pododdíl 1
 
                                              Tabulka 3.3a
--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          
   Druh          Kategorie        Nejvyšší dovolený počet rostlin jiných odrůd          
                           a zřetelně odchylných typů17) na 100 m
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ječmen 18 SE, E 20 C 40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- lesknice kanárská SE, E 3 C 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- oves nahý, setý, SE, E 20 hřebílkatý 18 C 40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- pšenice setá, tvrdá SE, E 20 a špalda 16, 18 C 100 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- tritikale 16, 18 SE, E 20 C 100 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- žito 16, 20 SE, E, 20 C 100 E (komponenty) 3 C (hybrid) 10 19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- pohanka obecná SE, E 3 C 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- proso seté SE, E 3 C 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 - Vzájemných druhových příměsí tritikale - žito, žito - tritikale, tritikale - pšenice, pšenice - tritikale a jiných forem v rámci druhu u tritikale v SE, E 2 rostliny, v C 4 rostliny na 100 m
2
. 17 - Včetně jarních a ozimých forem (kromě tritikale), u ječmenů též rostlin s rozdílným počtem řad.
18 - S výjimkou případů použití chemického hybridizačního prostředku platí též pro hybridní odrůdy,
   s výjimkou hybridních odrůd ječmene a pšenic vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility;
   hodnocení porostů bude pak prováděno na základě metodiky dodané šlechtitelem.
19 - Platí pouze v případě výsevu čistého mateřského komponentu.
20 - Sterilita pylově sterilního komponentu kategorie E je minimálně 98 %.
Pododdíl 2
1. zjištěný výskyt jiných druhů obilovin a ovsa hluchého včetně ostatních plevelných ovsů a jejich hybridů a fatuoidů v kusech na 100 m
2
se uvede v záznamu o výsledku přehlídky množitelského porostu;
2. množitelský porost nesmí být zaplevelen (včetně kulturních druhů) natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy;
3. při použití pylové sterility u základního RM hybridních odrůd žita je minimální úroveň pylové sterility mateřského komponentu 98 %;
4. v případě výroby osiva hybridních odrůd pšenic, ječmene, s výjimkou hybridů pšenic a ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility, ovsů a samosprašného tritikale kategorie C za použití chemického hybridizačního prostředku je minimální čistota odrůdy každého komponentu pšenic, ječmene a ovsů 99,7 % a samosprašného tritikale 99,0 %, minimální úroveň hybridnosti osiva všech jmenovaných druhů je 95 % a stanovuje se v souladu s obvyklými mezinárodními metodami, pokud takové metody existují. V případech, kdy je hybridnost stanovována během zkoušení osiva před uznáním osiva, určování hybridnosti během polní přehlídky není nutné;
5. pro osivo hybridních odrůd pšenic, ječmene, s výjimkou hybridních odrůd pšenic a ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility, ovsů a samosprašného tritikale vyráběné bez použití chemického hybridizačního prostředku je minimální odrůdová čistota (% hybridnosti) osiva kategorie C 90 %, pro osivo hybridních odrůd pšenic a ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility je minimální odrůdová čistota (% hybridnosti) osiva kategorie C 85 % a maximální množství příměsí jiných, než je obnovitel fertility, je 2 %, kontroluje se úřední následnou vegetační zkouškou;
6. osivo hybridních odrůd žita a hybridních odrůd pšenic a ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility se uzná za certifikovaný rozmnožovací materiál pouze tehdy, jestliže byly řádně zohledněny výsledky úřední vegetační zkoušky úředně odebraného vzorku základního rozmnožovacího materiálu, která byla provedena ve vegetačním období osiva přihlášeného k uznání v kategorii C, aby se zjistilo, zda osivo kategorie E splňuje požadavky na základní rozmnožovací materiál stanovené touto vyhláškou, které se týkají pravosti a čistoty, pokud jde o znaky komponentů, včetně pylové sterility;
7. otcovský komponent se odstraňuje po odkvětu, nejpozději však před provedením druhé přehlídky porostu.
8. v případě osiva hybridních odrůd ječmene využívající CMS je nejvyšší povolený počet rostlin odchylných typů v porostech pro výrobu osiva kategorie E u udržovatele a obnovitele fertility 0,1 %, u pylově sterilního mateřského komponentu 0,2 % a v porostech pro výrobu osiva kategorie C u obnovitele fertility a pylově sterilního mateřského komponentu 0,3 %, u pylově sterilního mateřského komponentu ve formě jednoduchého hybridu 0,5 %. Minimální úroveň pylové sterility mateřského komponentu je v porostech pro výrobu osiva kategorie E 99,7 % a v porostech pro výrobu osiva kategorie C 99,5 %. Splnění požadavků uvedených v tomto bodě se posuzuje úřední následnou vegetační zkouškou. Osivo kategorie C se může vyrábět při pěstování směsi pylově sterilního mateřského komponentu s komponentem obnovujícím pylovou fertilitu.
9. v případě osiva hybridních odrůd pšenic využívající CMS je nejvyšší povolený počet rostlin odchylných typů v porostech pro výrobu osiva kategorie E u udržovatele a obnovitele fertility 0,1 %, u pylově sterilního mateřského komponentu 0,3 % a v porostech pro výrobu osiva kategorie C u obnovitele fertility 0,3 %, u pylově sterilního mateřského komponentu 0,6 % a u pylově sterilního mateřského komponentu ve formě jednoduchého hybridu 1 %. Minimální úroveň pylové sterility mateřského komponentu je v porostech pro výrobu osiva kategorie E 99,7 % a v porostech pro výrobu osiva kategorie C 99 %. Splnění požadavků uvedených v tomto bodě se posuzuje úřední následnou vegetační zkouškou. Osivo kategorie C se může vyrábět při pěstování směsi pylově sterilního mateřského komponentu s komponentem obnovujícím pylovou fertilitu.
Pododdíl 3
                                                  Tabulka 3.3b
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Druh     Kategorie    Nejvyšší povolený   Nejvyšší dovolený výskyt prášících    Nejvyšší povolený výskyt
                počet rostlin jiných rostlin ve fertilní formě23)    prášících rostlin ve
                odrůd a zřetelně   (%)                   sterilní formě v každé
                odchylných typů                        přehlídce 21),22)
                   (%)                               (%)
                          ------------------------------------
                            v každé z     maximální  
                          2.-4. přehlídky    součet
                                   2.-4. přehlídky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kukuřice      E         0,1         0,5        1,0            1,0
       (komponenty)
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------
        C (hybrid)      0,2         1,0        2,0            2,0
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------
         SE,E        0,5                
       (nehybridní)
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------
          C         1,0                
       (nehybridní)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 - Při množení sterilní formy není povolena kastrace již prášících rostlin.
22 - Při výrobě šlechtitelského materiálu linií - 0,2 %.
23 - Za prášící rostlinu se považuje ta rostlina, u které se alespoň na 50 mm centrální osy laty nebo jejích 
   postranních větvích vynořily prašníky a práší nebo prášily.
Pododdíl 4
1. Otcovský komponent se odstraňuje po odkvětu, nejpozději však do zahájení sklizně.
2. Pokud má 5 nebo více % rostlin mateřského komponentu blizny schopné opylení, nesmí výskyt rostlin mateřského komponentu, které prášily nebo práší, překročit 1 % v jakékoli jednotlivé přehlídce porostu a 2 % v souhrnu všech přehlídek daného porostu.
3. Rostliny otcovského komponentu musí v době, kdy kvetou rostliny mateřského komponentu, produkovat dostatečné množství pylu.
Pododdíl 5
 
                                           Tabulka 3.3c
-------------------------------------------------------------------------------------------------
    Druh           Kategorie        Počet rostlin jiného druhu čiroku nebo
                              rostlin zřetelně neodpovídajících
                                    komponentu
                                      (%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
čirok, čirok            E                při kvetení 0,1
súdánská tráva,                           ve zralosti 0,1
 čirok x čirok   -----------------------------------------------------------------------------
súdánská tráva    C - rostliny otcovského komponentu,             0,1
           které prášily, v době, kdy má mateřský
           komponent blizny schopné opylení
          -----------------------------------------------------------------------------
           C - rostliny mateřského komponentu       při kvetení 0,3
                                   ve zralosti 0,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pododdíl 6
1. Rostliny otcovského komponentu musí v době, kdy mají rostliny mateřského komponentu blizny schopné opylení, produkovat dostatečné množství pylu.
2. Pokud mají rostliny mateřského komponentu blizny schopné opylení, nesmí výskyt rostlin mateřského komponentu, které prášily nebo práší, překročit 0,1 %.
3. Čiroky - kontrola odstranění laty - za prášící laty se považují laty o délce 50 mm a více, postranní větvičky a kombinace obou, pokud prašníky přesahují pluchy a obsahují pyl.
4. U množitelských porostů volně se opylujících nebo syntetických odrůd čiroků nesmí počet rostlin zřetelně neodpovídajících odrůdě přesáhnout:
3 rostliny na 100 m
2
v kategorii E
10 rostlin na 100 m
2
v kategorii C
5. Pokud byl při výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd kukuřice a čiroků použit mateřský pylově sterilní komponent a otcovský komponent, který neobnovuje pylovou fertilitu, musí být dodržen jeden z následujících postupů:
a) smíchání partií osiva, z nichž u jedné byl použit mateřský pylově sterilní komponent a u druhé byl použit mateřský pylově fertilní komponent, v poměru odpovídajícím dané odrůdě, nebo
b) pěstování mateřského pylově sterilního komponentu a mateřského pylově fertilního komponentu společně, v poměru odpovídajícím dané odrůdě. Poměr mezi těmito dvěma komponenty se ověřuje při přehlídce porostu.
Oddíl 4
Zdravotní stav porostu
 
                                                               Tabulka 3.4a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     Nejvyšší dovolený počet (případně %) rostlin napadených chorobami na 100 m
2
porostu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Druh Kategorie fuzariozy sněť sněť sněť prašná sněť sněť prosová sněti rodu sněť zakrslá sněť tvrdá pruhovitost v klasech prašná stébelná prašná ovesná Tilletia ječmenná ječmene pšeničná ječmenná (Sphacelotheca spp. (Tilletia (Ustilago destruens s výjimkou controversa (Ustilago (Drechslera (Fusarium (Ustilago (Urocystis (Ustilago avenae (Schlt.) T.controversa Kühn) hordei graminea ssp.) tritici occulta nuda (Pers.) Stev & A. G. Kühn (Pers.) (Rabenh.) (Pers.) (Wallr.) (Jens.) Rostrub) Johnson) Lagerh.) Shoem., Rostrub) Rabenh.) Rostr.) Pyrenophora graminea Ito et Kuribay) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ječmen SE, E 3 % - - 5 - - - 1 0 10 C 5 % - - 20 - - - 1 1 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- lesknice SE, E - - - - - 1 - - - - kanárská C - - - - - 3 - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- oves SE, E - - - - 1 - - 1 - - nahý, setý, hřebílkatý C - - - - 1 - - 1 - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pšenice SE, E 3 % 5 - - - - 0 nesmí se - - setá, vyskytovat tvrdá a špalda C 5 % 20 - - - - 1 - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tritikale SE, E 3 % - 5 - - - - nesmí se - - 24) vyskytovat C 5 % - 20 - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- žito24) SE, E 3% - 5 - - - - 1 - - C 5 % - 20 - - - - 1 - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- proso SE, E - - - - - 1 - - - - seté C - - - - - 3 - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 - Maximální počet rostlin, na nichž se vyskytují sklerocia paličkovice nachové (Claviceps purpurea (Fr. :Fr.) Tull.) je u základního rozmnožovacího materiálu 10 rostlin na 100 m
2
a u certifikovaného rozmnožovacího materiálu 20 rostlin na 100 m
2
- nesleduje se na souvratích a okrajích pozemku. Tabulka 3.4b ------------------------------------------------------------------------------ Nejvyšší dovolený výskyt napadených rostlin [%] v porostech kukuřice a čiroků ------------------------------------------------------------------------------ čiroky: ------------------------------------------------------------------------------ Sorosporium holci-sorghi (Rivolta) Moesz 5 ------------------------------------------------------------------------------ kukuřice: ------------------------------------------------------------------------------ Ustilago maydis (DC.) Corda 5 ------------------------------------------------------------------------------
Část IV
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:
Oddíl 1
OBILNINY S VÝJIMKOU KUKUŘICE A ČIROKů:
1. Minimální časový interval mezi množením porostů obilnin stejného druhu na jednom pozemku je dva roky. V případě množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo množit, s výjimkou porostů na výrobu hybridního osiva, na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.
2. Izolace:
 
--------------------------------------------------------------------------------------
                     nejmenší vzdálenost v m
       -------------------------------------------------------------------------
kategorie   cizosprašné druhy a převážně     samosprašné odrůdy tritikale 
        cizosprašné odrůdy tritikale     od všech ostatních porostů     
        od všech ostatních porostů      tritikale 
        žita a tritikale navzájem
--------------------------------------------------------------------------------------
  E           300                 50
--------------------------------------------------------------------------------------
  C           250                 20
--------------------------------------------------------------------------------------
Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
3. Množitelské porosty samosprašných druhů musí být izolovány od ostatních porostů obilnin pevnou zábranou nebo volným prostorem dostatečnými pro zabránění mechanickému smíšení během sklizně.
4. Množitelské porosty obilnin musí být přehlédnuty alespoň jednou, a to ve fázi po vymetání.
5. Počet přehlídek hybridních odrůd - je shodný s tabulkou 3.1a a 3.1b, u kategorie E se přehlídky provádí u všech komponentů podílejících se na výsledné odrůdě.
6. Množitelské porosty určené k výrobě certifikovaného rozmnožovacího materiálu hybridních odrůd pšenice, ječmene, ovsa musí být izolované od nežádoucích zdrojů pylu. Mateřský komponent musí být vzdálený minimálně 25 m od jakýchkoliv jiných odrůd stejného druhu, mimo porostů opylujícího rodičovského komponentu.
7. V případě produkce hybridních odrůd žita odpovídají minimální izolační vzdálenosti tabulce č. 3.2a., Ústav může tyto vzdálenosti pozměnit, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení, nebo je-li možnost cizosprášení vyloučena v důsledku jasného rozdílu v době kvetení.
8. Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.
9. Minimální čistota odrůdy v %, nejvyšší povolený počet rostlin jiných odrůd a zřetelně odchylných typů v ks/100m
2
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Druh                SE,E            C 1             C 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
pšenice, ječmen, oves       99,9 %           99,7 %           99,0 %
              30 rostlin na 100m
2
90 rostlin na 100m
2
300 rostlin na 100m
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- převážně samosprašné 99,7 % 99,0 % 98,0 % odrůdy tritikale 90 rostlin na 100m
2
300 rostlin na 100m
2
600 rostlin na 100m
2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. U cizosprašných druhů - maximální počet rostlin stejného druhu neodpovídajících odrůdě :
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
druh                    SE, E                   C
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
cizosprašné odrůdy žita       3 rostliny na 100m
2
10 rostlin na 100 m
2
a tritikale --------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. U hybridních odrůd:
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
druh                rodičovské linie             konečný hybrid
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
pšenice, ječmen, oves          99,9 %                  99,7 %
                  30 rostlin na 100m
2
90 rostlin na 100m
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- žito 3 rostliny na 100m
2
10 rostlin na 100m
2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. pokud je při výrobě hybridní odrůdy použita pylová sterilita, úroveň sterility pylově sterilního komponentu je nejméně 98 %,
13. odrůdová čistota hybridních odrůd se stanoví schváleným postupem, vhodným pro daný systém udržovacího šlechtění.
14. Musí se provést alespoň jedno z těchto posouzení:
a) posklizňová kontrola provedená před certifikací osiva s použitím mezinárodně odsouhlasených testů na hybridnost osiva s výjimkou žita,
b) stanovování hybridnosti v porostu, kde se vyrábí hybridní osivo (viz schéma výpočtu níže); tento úkon se musí kombinovat s dalšími posouzeními, včetně výsledků polní přehlídky a kontroly izolace. Je nutno poznamenat, že hybridnost se nesmí srovnávat s odrůdovou čistotou a mezi těmito jevy nemusí nezbytně existovat úzká korelace.
15. Porosty, které vyhovují normě hybridnosti 95 %, jsou způsobilé pro certifikaci osiva, které podléhá veškerým dalším zkouškám. Výjimečně může docházet k tomu, že Ústav, který vyžaduje izolační vzdálenosti přinejmenším 100 m, může uznat úroveň hybridnosti stanovenou na poli jako úroveň odrůdové čistoty hybridu za předpokladu, že zjištěná úroveň není menší než 90 %.
16. Při druhé přehlídce porostu na výrobu osiva F1 hybridů za použití chemického hybridizačního prostředku prováděné v době dozrávání semen se zjišťuje procento sterility mateřského komponentu a/nebo procento hybridnosti osiva následujícím způsobem:
a) Procento sterility se rovná: 100 (1 - a/b)
b) kde a je počet oplodněných obilek ve specifikovaném počtu klasů, odebraných jako vzorek z rostlin samičího rodiče, které byly chráněny sáčky, nepropustnými pro pyl, anebo izolačními stany, rozmístěnými po aplikaci CHA, ale před kvetením kteréhokoli z rodičů;
c) a b je počet oplodněných obilek ve vzorku se stejným specifikovaným počtem klasů neošetřených rostlin samičího rodiče, odebraných z plochy, která je chráněna před ošetřením CHA dalším stanem. Aby se zabránilo úniku pylu z těchto neošetřených samičích rostlin, musí tento stan zůstat na rostlinách, dokud neskončí jejich kvetení.
d) Procento hybridnosti se rovná: 100 (1 - a/c)
e) kde a je počet oplodněných obilek ve specifikovaném počtu klasů, odebraných jako vzorek z rostlin samičího rodiče, které byly chráněny sáčky, nepropustnými pro pyl, anebo izolačními stany, rozmístěnými po aplikaci CHA, ale před kvetením kteréhokoli z rodičů;
f) a c je počet oplodněných obilek ve vzorku se stejným specifikovaným počtem klasů ošetřených rostlin samičího rodiče, které nejsou chráněny před ošetřením CHA sáčky nepropustnými pro pyl, ani dalším stanem.
17. Porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům.
Oddíl 2
KUKUŘICE A ČIROKY:
1. Požadavky na prostorovou izolaci
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
    kategorie       nejmenší vzdálenost od cizího prášícího zdroje v m
            -----------------------------------------------------------------
              kukuřice        čiroky        čiroky
                        - nehybridní      - hybridní
                         odrůdy        odrůdy
-----------------------------------------------------------------------------------------
      E         200         400          300
      C         200         200          200
-----------------------------------------------------------------------------------------
2. Množitelské porosty nehybridních odrůd musí být přehlédnuty alespoň jednou, a to ve fázi, kdy může být určena odrůdová čistota. Pokud množitelský porost kukuřice následuje po jiném porostu kukuřice z předchozího roku, musí být provedena alespoň jedna další přehlídka, aby se zjistila přítomnost příměsí z předplodiny.
3. Množitelské porosty k výrobě osiva kategorie E - rodičovských linií hybridních odrůd musí být přehlédnuty alespoň dvakrát, první přehlídka před kvetením a druhá během kvetení.
4. Množitelské porosty k výrobě osiva kategorie E - hybridů musí být přehlédnuty alespoň třikrát. První přehlídka před kvetením, druhá na začátku kvetení a třetí na konci kvetení.
5. Množitelské porosty kukuřice k výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd musí být přehlédnuty alespoň třikrát. Pokud množitelský porost kukuřice následuje po jiném porostu kukuřice z předchozího roku, musí být provedena alespoň jedna další přehlídka, aby se zjistila přítomnost příměsí z předplodiny.
6. Množitelské porosty čiroků k výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd musí být přehlédnuty alespoň třikrát. První přehlídka před kvetením, druhá na začátku kvetení a třetí na konci kvetení.
7. Minimální čistota odrůd kukuřice v %
 
---------------------------------------------------------------------------
                E            C
---------------------------------------------------------------------------
nehybridní odrůdy      99,5 %          99,0 %

---------------------------------------------------------------------------
hybridní odrůdy       99,9 %          99,8 %
---------------------------------------------------------------------------
8. Minimální čistota odrůd čiroků v % a nejvyšší možný počet rostlin odchylných typů
 
---------------------------------------------------------------------------
                E            C
---------------------------------------------------------------------------
nehybridní odrůdy  3 rostliny na 100 m
2
10 rostlin na 100 m
2
--------------------------------------------------------------------------- hybridní odrůdy 99,9 % 99,7 % - mateřský komponent ---------------------------------------------------------------------------
9. Čistota druhu u čiroků: Počet rostlin jiného druhu čiroku, jehož semena jsou obtížně odlišitelná při laboratorním zkoušení nebo u kterého snadno dojde k cizosprášení s pěstovaným druhem, nesmí u množitelského porostu k výrobě osiva kategorie E překročit 3 rostliny na 100 m
2
a u množitelského porostu k výrobě osiva kategorie C nesmí překročit 10 rostlin na 100 m
2
.
10. V případě hybridních odrůd kukuřice neodpovídají požadavkům ty porosty, u kterých při přehlídce ve stadiu, kdy je 5 a více % rostlin mateřského komponentu schopno opylení, počet rostlin mateřského komponentu, které vytvářely nebo stále vytvářejí pyl, překročí 0,5 % u kategorie E a 1 % u kategorie C při kterékoliv přehlídce nebo jestliže překročí 1 % u kategorie E a 2 % u kategorie C při součtu pozorování ze 3 přehlídek. Za prášící laty se považují laty o délce 50 mm a více, postranní větvičky a kombinace obou, pokud prašníky přesahují pluchy a práší pyl.
11. Při výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd lze použít pylově sterilní komponent jedním z následujících způsobů:
a) smícháním osiva získaného za použití pylově sterilního komponentu s osivem získaným za použití pylově fertilního komponentu, a to takovým způsobem, aby poměr mezi osivem z pylově sterilního komponentu a osivem z pylově fertilního komponentu nepřesáhl 2:1;
b) použitím otcovského komponentu, který obsahuje alespoň jednu linii obnovující pylovou fertilitu, a to tak, že alespoň jedna třetina rostlin vzrostlých z výsledného hybridu produkuje pyl, který se zdá být ve všech ohledech v pořádku.
12. Porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům.
Část V
Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
Oddíl 1
Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu
       


      
Oddíl 2
Požadavky na vlastnosti osiva
28 - Osivo ozimých obilnin určené k výsevu v roce sklizně max. 17,0 %, osivo jarních obilnin určené k výsevu
   v nejbližším vegetačním období po roce sklizně maximálně 16 %.
30 - V 1000 g pšenice ozimé nejvýše 100 zrn v pluchách.
31 - U     ječmene nejvýše 1 % obilek s osinou delší než délka zrna.
32 - V osivu ovsa nahého nejvýše 5 % obilek v pluchách.
33 - Obsah jiných odrůd s odlišnou barvou zrna v 1000 g: u ovsa setého v kategorii SE, E 20 ks, v kategorii C1
   60 ks, v kategorii C2 200, u prosa SE, E 10 ks, v kategorii C1 50 ks.
34 - Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.
35 - U osiva nahého ječmene kategorie C je minimální klíčivost snížena na 75 %, je-li při zkoušení osiva nahého
   ječmene zjištěna klíčivost nižší než 85 %, uvede se na úřední návěsce text "Klíčivost nejméně 75 %"
36 - Výskyt druhého semene jiného druhu obilnin ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu,
   pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena jiných druhů obilnin.
37 - Výskyt jednoho semene některého z druhů uvedených ve sloupci 10 ve vzorku s předepsanou hmotností se
   nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena těchto druhů.
38 - U příměsí limitovaných nulou se výskyt jednoho kusu považuje za náhodný a neposuzuje se, s výjimkou
   lesknice kanárské.
39 - Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
Podíl zadiny pod síty s otvory o rozměrech, které stanovuje tabulka 5.2b, smí činit nejvýše 3 % 
 
                                      Tabulka 5.2b
----------------------------------------------------------------------------------------
            Druh                Síta s otvory o rozměrech (mm)  
----------------------------------------------------------------------------------------
ječmen jarní, pšenici setou ozimou, pšenici tvrdou a          2,2     
vyluštěné osivo pšenice špaldy                           
----------------------------------------------------------------------------------------
ječmen ozimý, ječmen nahý, pšenici jarní, tritikale          2,0     
----------------------------------------------------------------------------------------
oves setý, oves hřebílkatý, žito                    1,8     
----------------------------------------------------------------------------------------
oves nahý                               1,5     
----------------------------------------------------------------------------------------
 
Vysvětlivky:   " 0 " nesmí se vyskytovat      " - " neposuzuje se
                              (výskyt není limitován)".
Oddíl 3
Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
Pododdíl 1
 
                                              Tabulka 5.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plodina         Škodlivý organismus         Kategorie    Nejvyšší povolený výskyt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ječmen      Pyrenophora graminea Ito et Kuribay    SE, E, C         2 %
         Cochliobolus sativus (Ito et Kuribay)   SE, E, C         10 %
         Drechs. ex Dast.
         Fusarium spp.               SE, E, C         10 %
         Ustilago nuda (Jens.) Rostr.,       SE, E           0,8 %
         Ustilago hordei (Pers.) Lagerh.      C             2,0 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kukuřice     Fusarium spp.               SE, E, C          5 %
         Ustilago maydis (DC.) Corda        SE, E, C      nesmí se vyskytovat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pšenice setá   Phaeosphaeria nodorum (E. Müller)     SE, E, C         20 %
Pšenice tvrdá   Hedjaroude
Pšenice špalda  Fusarium spp.               SE, E, C         10 %
         Ustilago tritici (Pers.) Rostrub      SE, E           0,8 %
                               C             2,0 %
         Tilletia spp.               SE, E, C       10 ks / 1 semeno
                                          (chlamydospor)41
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tritikale     Fusarium spp.               SE, E, C         10 %
         Tilletia spp.               SE, E, C       10 ks / 1 semeno
                                         (chlamydospor)41
         Urocystis occulta (Wallr.) Rabenh.     SE, E, C       10 ks / 1 semeno
                                         (chlamydospor)41
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žito       Fusarium spp.               SE, E, C         10 %
         Tilletia spp.               SE, E, C       10 ks / 1 semeno
                                         (chlamydospor)41
         Urocystis occulta (Wallr.) Rabenh.     SE, E, C       10 ks / 1 semeno
                                        (chlamydospor)41
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 - Pracovní vzorek 300 semen.
Pododdíl 2
1. U druhů a škodlivých organismů vytištěných tučně v pododdíle 1 se jedná o limitní výskyt vztahující se k povinnému moření.
2. Při pěstování žita pro farmaceutické účely se výskyt Claviceps purpurea (Fr. : Fr.) Tull. nestanovuje.
3. Vyskytuje-li se ve zkušebním vzorku hálka sněti Tilletia spp., partie se neuzná.
Část VI
Návěska
Oddíl 1
Úřední návěska osiva obilnin kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název druhu
4. název odrůdy
5. označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“
6. generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu
7. číslo partie
8. hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno ... (měsíc a rok)“.
10. označení země výroby
11. číslo návěsky
12. název a adresa dodavatele
13. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
14. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.
Oddíl 2
Úřední návěska osiva obilnin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název druhu
4. název odrůdy, u hybridních odrůd nebo inbredních linií:
a) pro základní osivo, u něhož hybrid nebo inbrední linie, ke které základní osivo patří, jsou zapsány ve společném katalogu - název komponentu, pod kterým byl úředně povolen, s odkazem na výslednou odrůdu nebo bez něj, doplněný v případě hybridu nebo linie, které jsou určeny výhradně k použití jako komponenty pro výsledné odrůdy, slovem „komponent“,
b) pro základní osivo v ostatních případech - název komponentu, ke kterému základní osivo patří a který může být vyznačen kódem, s odkazem na výslednou odrůdu, s uvedením jeho funkce (otcovský nebo mateřský komponent) nebo bez něj a doplněný slovem „komponent“,
c) pro certifikované osivo - název odrůdy, ke které osivo patří, doplněný slovem „hybrid“
5. kategorie, generace
6. číslo partie
7. hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
8. měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno ... (měsíc a rok)“.
9. označení země výroby
10. číslo návěsky
11. název a adresa dodavatele
12. v případě kategorií C, C1 a C2 u odrůd ovsa, které jsou úředně klasifikovány jako nahý oves, a byla-li při zkoušení osiva zjištěna klíčivost nižší než 85 %, uvede se označení „Klíčivost nejméně 75 %“
13. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek bylo-li chemické ošetření provedeno
14. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.
Oddíl 3
Úřední návěska směsi osiv obilnin obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky
2. nápis „Směs ...“ (druhy nebo odrůdy)
3. název druhu, název odrůdy, kategorie, generace, země výroby a hmotnostní procento každé jednotlivé složky směsi
4. číslo partie
5. hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
6. měsíc a rok uzavření vyjádřené slovy: „uzavřeno ... (měsíc a rok)“
7. číslo návěsky
8. název a adresa dodavatele
9. označení „Uvádění do oběhu povoleno výhradně v České republice“
10. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek bylo-li chemické ošetření provedeno
11. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.
Část VII
Malé balení
Oddíl 1
Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva obilnin
Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího materiálu v jednom malém balení je 10 kg (bez aditiv).
Oddíl 2
Označování malého balení
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva obilnin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení „Malé balení“
2. název a adresa dodavatele
3. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
4. číslo partie
5. název druhu
6. název odrůdy
7. kategorie, generace
8. hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek bylo-li chemické ošetření provedeno
10. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.