Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Příl.22

Příloha 22
Požadavky na množitelské porosty sadby česneku a sadbu česneku
Část I
Přehled druhů
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Český název             I Latinský název            I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Česnek               I Allium sativum L.          I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
Část II
Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací
I--------I---------------I--------------------I----------I---------------I------------I
I Druh I Šlechtitelský I  RM předstupňů  I Základní I Certifikovaný I Standardní I
I    I   RM    I          I  RM  I   RM    I  osivo  I
I    I---------------I------I------I------I----------I---------------I------------I
I    I        I SE 1 I SE 2 I SE 3 I  E   I    C    I   S   I
I--------I---------------I------I------I------I----------I---------------I------------I
I Česnek I    X    I X  I X  I X  I  X   I    X    I   X   I
I--------I---------------I------I------I------I----------I---------------I------------I
Část III
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Oddíl 1
Předplodiny, počet a termíny přehlídek
I-----------I-----------------I----------------------------------------------I
I Kategorie I Počet přehlídek I Porosty nemohou být zakládány na pozemcích, I
I      I   porostu   I  na kterých byly v předcházejícím období  I
I      I         I          pěstovány         I
I      I         I-----------------------I----------------------I
I      I         I   Počet roků    I   Předplodina   I
I-----------I-----------------I-----------------------I----------------------I
I Všechny I    1    I      5      I rostliny rodu Allium I
I kategorie I         I            I           I
I-----------I-----------------I-----------------------I----------------------I
Oddíl 2
Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I    Kategorie    I  Izolace k zamezení  I Vzdálenost od každého I
I             I mechanické příměsi - I  jiného porostu rodu  I
I             I   vzdálenost od   I Allium mimo množitelské I
I             I  sousedních porostů  I porosty česneku stejné I
I             I    česneku     I    kategorie *    I
I             I     (m)      I      (m)      I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Šlechtitelský RM, SE, E I      1      I     300 *     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I     C, S      I      1      I     100 *     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
 
* Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, pokud je u množitelského porostu
 použito účinné mechanické izolace zabraňující vniknutí hmyzu schopného
 přenést na rostliny česneku viry.
Oddíl 3
Čistota odrůdy
I-------------------------I--------------------------------------------------I
I    Kategorie    I Rostliny neodpovídající odrůdě a odchylných typů I
I             I            (%)            I
I-------------------------I--------------------------------------------------I
I Šlechtitelský RM, SE, E I            0             I
I-------------------------I--------------------------------------------------I
I     C, S      I            1             I
I-------------------------I--------------------------------------------------I
Oddíl 4
Zdravotní stav porostu
1. Škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropských společenství5), se nesmí vyskytovat.
2. Materiál, který při sklizni vykazuje viditelné příznaky napadení, musí být vhodným způsobem ošetřen nebo zlikvidován.
3. Množitelský porost musí být vizuálně prostý škodlivých organismů uvedených v následující tabulce a nesmí vykazovat příznaky napadení těmito organismy.
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I    RNŠO nebo příznaky, které způsobuje     I  Prahové hodnoty  I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I Stromatinia cepivora Berk.             I     0 %     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev        I     0 %     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I Leek yellow stripe virus              I     1 %     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
I Onion yellow dwarf virus              I     1 %     I
I-----------------------------------------------------I----------------------I
Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5):
I----------------------I-------------------------------------------------------------------I
I    RNŠO     I      Opatření k RNŠO a jejich prahovým hodnotám       I
I----------------------I-------------------------------------------------------------------I
I Stromatinia cepivora I a) i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro    I
I Berk.        I zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a nebyly  I
I           I pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk  I
I           I nebo                               I
I           I ii) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro     I
I           I zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny I
I           I vykazující příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk. I
I           I byly neprodleně vytrhány a při doplňkové konečné prohlídce    I
I           I nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky             I
I           I a                                 I
I           I b) rostliny nebo sadba byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty I
I           I a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia    I
I           I cepivora Berk.                          I
I----------------------I-------------------------------------------------------------------I
I Ditylenchus dipsaci I V případě rostlin jiných než rostlin pro produkci komerčního   I
I (Kuehn) Filipjev   I porostu:                             I
I           I a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období I
I           I vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro     I
I           I zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky    I
I           I výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev      I
I           I nebo                               I
I           I b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního   I
I           I období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro I
I           I zjištění škodlivého organismu a příznaky výskytu organismu    I
I           I Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly pozorovány nejvýše u 2 I
I           I % rostlin a                            I
I           I ii) rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem byly I
I           I neprodleně vytrhány a                       I
I           I iii) rostliny byly poté shledány prostými daného škodlivého    I
I           I organismu při laboratorních testech na reprezentativním vzorku  I
I           I nebo                               I
I           I c) rostliny byly podrobeny vhodnému chemickému nebo fyzikálnímu  I
I           I ošetření proti organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a  I
I           I po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku  I
I           I byly shledány prostým tohoto škodlivého organismu.        I
I           I V případě rostlin pro produkci komerčního porostu:        I
I           I a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období I
I           I vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro     I
I           I zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky    I
I           I výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev      I
I           I nebo                               I
I           I b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního   I
I           I období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění I
I           I škodlivého organismu;                       I
I           I ii) rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Ditylenchus  I
I           I dipsaci (Kuehn) Filipjev byly neprodleně vytrhány a        I
I           I iii) rostliny byly shledány prostými daného škodlivého organismu I
I           I po laboratorních testech na reprezentativním vzorku        I
I           I nebo                               I
I           I c) rostliny byly podrobeny vhodnému fyzikálnímu nebo chemickému  I
I           I ošetření a po laboratorních testech provedených na        I
I           I reprezentativním vzorku byly shledány prostými organismu     I
I           I Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.               I
I----------------------I-------------------------------------------------------------------I
I Leek yellow stripe  I a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období I
I virus        I vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro     I
I           I zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky    I
I           I výskytu organismu Leek yellow stripe virus nebo          I
I           I b) porost byl vizuálně prohlédnut alespoň jednou ve vhodném    I
I           I termínu pro zjištění škodlivého organismu od začátku posledního  I
I           I ukončeného vegetačního období, přičemž příznaky organismu Leek  I
I           I yellow stripe virus nevykázalo více než 10 % rostlin, dané    I
I           I rostliny byly neprodleně vytrhány a při konečné prohlídce     I
I           I nevykazovalo příznaky více než 1 % rostlin.            I
I----------------------I-------------------------------------------------------------------I
I Onion yellow dwarf  I a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období I
I virus        I vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu a nebyly  I
I           I pozorovány příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus  I
I           I nebo                               I
I           I b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního   I
I           I období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro I
I           I zjištění škodlivého organismu a příznaky výskytu organismu Onion I
I           I yellow dwarf virus byly pozorovány nejvýše u 10 % rostlin a    I
I           I ii) vytrhané rostliny shledané napadenými daným škodlivým     I
I           I organismem, byly neprodleně vytrhány a              I
I           I iii) příznaky výskytu daného škodlivého organismu nevykázalo více I
I           I než 1 % rostlin zkontrolovaných při konečné prohlídce.      I
I----------------------I-------------------------------------------------------------------I
Část V
Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I       Vlastnosti sadby česneku        I    Kategorie    I
I                          I------------I----------I
I                          I  SE, E  I  C, S  I
I--------------------I-------------------------------I------------I----------I
I Nejvyšší povolený I cibulí jiných odrůd a     I nesmí se I  2   I
I výskyt       I zřetelně odchylných typů   I vyskytovat I     I
I (% z počtu cibulí) I-------------------------------I------------I----------I
I          I cibulí rozvitých a porostlých I   5   I  2   I
I          I-------------------------------I------------I----------I
I          I cibulí mechanicky poškozených I   8   I  8   I
I          I-------------------------------I------------I----------I
I          I cibulí poškozených houbovými I   6   I  6   I
I          I chorobami           I      I     I
I          I-------------------------------I------------I----------I
I          I celkem závadných cibulí    I   10   I  10  I
I          I (včetně poškození mechanicky I      I     I
I          I a houbovými chorobami)    I      I     I
I          I-------------------------------I------------I----------I
I          I cibulí podsadbových *     I   3   I  3   I
I--------------------I-------------------------------I------------I----------I
I Nejvyšší povolená I suché natě          I   5   I  5   I
I délka       I-------------------------------I------------I----------I
I (cm)        I kořenů            I   3   I  3   I
I--------------------I-------------------------------I------------I----------I
* Za podsadbové se považují cibule, které mají příčný průměr menší než 3,5 cm
 u paličáku a 3 cm u nepaličáku.
Část VI
Návěska
Oddíl 1
Úřední návěska sadby česneku kategorie šlechtitelský rozmnožovací materiál, rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál s připojeným rostlinolékařským pasem obsahuje následující údaje:
1. označení "Kvalita EU"
2. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
3. označení dodavatele a jeho registrační číslo
4. číslo partie sadby česneku uváděné do oběhu
5. kategorie a generace
6. datum vystavení návěsky
7. název druhu
8. název odrůdy
9. čistá hmotnost nebo počet kusů
10. při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu
11. číslo návěsky
12. údaje o případné dodatečné úpravě sadby
Oddíl 2
Návěska dodavatele sadby česneku kategorie standardní osivo s připojeným rostlinolékařským pasem obsahuje následující údaje:
1. označení "Kvalita EU"
2. označení dodavatele a jeho registrační číslo
3. číslo partie sadby česneku uváděné do oběhu
4. kategorie
5. datum vystavení návěsky
6. název druhu
7. název odrůdy
8. čistá hmotnost nebo počet kusů
9. při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu
10. číslo návěsky
11. údaje o případné dodatečné úpravě sadby
Část VII
Malé balení
Oddíl 1
Nejvyšší povolená velikost malého balení sadby česneku
Nejvyšší povolená velikost malého balení sadby česneku je 1 kg nebo 35 cibulí česneku.
Oddíl 2
Označování malého balení
Návěska dodavatele nebo potisk obalu na malém balení sadby česneku obsahuje následující údaje:
a) název druhu
b) název odrůdy
c) označení kategorie a generace
d) číslo partie
e) označení dodavatele a jeho registrační číslo
f) čistá hmotnost nebo počet kusů
g) údaje o případné dodatečné úpravě sadby

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.