Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Příl.21

Příloha 21
Povolování a uvádění do oběhu směsí osiv určených k ochraně přirozeného prostředí
1. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů přímo sklízených směsí
a) Kontrola zdrojové oblasti:
Podle prohlášení dodavatele daná lokalita sběru nebyla oseta po dobu posledních 40-ti let přede dnem podání žádosti o povolení dané směsi.
b) Počet a termíny přehlídek porostů v lokalitě sběru:
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I    Pořadí přehlídky      I      Termín přehlídky      I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I První přehlídka porostu      I Kvete první třetina zastoupených druhů I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I Druhá přehlídka porostu      I Kvete druhá třetina zastoupených druhů I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
I Třetí přehlídka porostu      I Kvete třetí třetina zastoupených druhů I
I-----------------------------------I----------------------------------------I
c) Čistota druhového složení porostu, zaplevelení porostu:
i) Potvrzení přítomnosti jednotlivých druhů a poddruhů uvedených v žádosti o uznání množitelského porostu se hodnotí podle následujících kritérií:
1. jsou typické pro dané stanoviště dané lokality,
2. mají význam pro zachování genetických zdrojů a
3. jsou vhodné pro obnovu daného typu stanoviště.
ii) Množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost jednotlivých druhů, které jsou uvedeny v žádosti. V porostu se nesmí vyskytovat kokotice.
iii) Čistota druhového složení a zaplevelení se uvádí jedním společným hodnocením.
d) Zdravotní stav porostu:
Porost musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které zásadně snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva.
Porost musí rovněž splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů pro Evropskou unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů (RNŠO) stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení.
e) Konečné hodnocení porostu:
Porost bude uznán, pokud bude přehlídkou potvrzeno, že jsou splněny požadavky podle odstavců a) až d).
2. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů odděleně pěstovaných složek
a) Počet a termíny přehlídek porostů:
Hodnotí se samostatně jednotlivé druhy, ze kterých bude směs osiv složena, a to jednou přehlídkou v době květu přehlíženého druhu.
b) Pravost druhu, čistota druhu, zaplevelení porostu:
Pravost druhu musí být na základě přehlídky porostu potvrzena. Do zaplevelení se počítají všechny druhy mimo hodnocený druh. Množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost daného druhu. V porostu se nesmí vyskytovat kokotice.
c) Zdravotní stav porostu:
Porost musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které zásadně snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva.
Porost musí rovněž splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů pro Evropskou unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů (RNŠO) stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení.
3. Plevelné rostlinné druhy, jejichž výskyt v přímo sklízených směsích je limitován, včetně nejvyšší přípustné úrovně výskytu těchto rostlinných druhů:
 
                                          Tabulka 1
--------------------------------------------------------------------------------------------
Plevelný rostlinný druh                Nejvyšší přípustná úroveň výskytu
--------------------------------------------------------------------------------------------
Oves hluchý                             0
--------------------------------------------------------------------------------------------
Oves jalový                             0
--------------------------------------------------------------------------------------------
Kokotice                              0
--------------------------------------------------------------------------------------------
Všechny druhy rodu Rumex s výjimkou šťovíku        0,05 % hmotnostních
menšího a šťovíku přímořského
--------------------------------------------------------------------------------------------
4. Požadavky na vlastnosti osiva, které musí před smísením splňovat složky směsi, které jsou krmnými plodinami uvedenými v druhovém seznamu:
a) Trávy:
b) Luskoviny:


9 - Procentní podíl hořkých semen v jiných než hořkých odrůdách lupiny nesmí přesáhnout 2,5 %.    
10 - Výskyt semen lupin jiné barvy nesmí přesáhnout u hořkých odrůd 4 %, u ostatních odrůd 2 %.
11 - Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.
12 - Celkový výskyt semen druhů lupina bílá, lupina úzkolistá, lupina žlutá, hrách polní (včetně 
   pelušky), bob polní, vikev panonská, vikev setá a vikev huňatá (vždy s vyloučením zkoušeného 
   druhu) nepřesahující 0,5 % hmotnostních se nepovažuje za nečistotu. 
13 - Celkový výskyt semen druhů vikev panonská, vikev huňatá a příbuzných pěstovaných druhů (vždy 
   s vyloučením zkoušeného druhu) nepřesahující 6 % hmotnostních se nepovažuje za nečistotu.
14 - Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
c) Jeteloviny:


15 - Osivo vyluštěné.
16 - Hmotnost vzorku pro zjišťování počtu semen kokotic je dvojnásobek hmotnosti uvedené ve sloupci 15.
17 - Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, 
   pokud se ve druhém vzorku o dvojnásobné hmotnosti nevyskytují žádná semena kokotic.
18 - Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
d) Jiné krmné plodiny:
     


    
19 - Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, 
   pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena kokotic.
20 - Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
e) Výskyt škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu osiva, je na nejnižší možné úrovni.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.