Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Příl.19

Příloha 19
Podrobnosti laboratorního zkoušení pověřenými osobami
I. Pověření
1. Osoby
Laboratorní zkoušení osiva mohou vykonávat pouze osoby, které mají dostatečnou praxi v oboru a zkoušky provádějí za účelem zajištění plynulého laboratorního provozu. Pro udělení pověření platí
a) Vedoucí laboratoře a zástupce prokáží odbornou způsobilost a délku nezbytné praxe, která činí u osob
1. s vysokoškolským vzděláním v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství nebo se zaměřením na biologii nebo s úplným středním odborným, popřípadě vyšším odborným vzděláním v oborech zemědělství minimálně dva roky praxe v oboru, nebo
2. s minimálně středoškolským vzděláním i jiného zaměření, minimálně tři roky praxe v oboru.
b) Dodržení zásady "nikdo nekontroluje sám sebe", tj. musí být určen zástupce vedoucího pověřené laboratoře, který splňuje stejné požadavky jako vedoucí pověřené laboratoře.
c) V případě jakékoli změny ve vedení pověřené laboratoře je nutno požadavek stanovený v písmeni b) znovu splnit, a to nejdéle do 3 měsíců od změny ve vedení laboratoře.
d) Vedoucí pověřené laboratoře a jeho zástupce nesmí být nijak finančně zainteresováni na výrobě, zpracování a distribuci osiv, ani na výsledcích a počtu prováděných zkoušek. Tato skutečnost musí být doložena Čestným prohlášením.
2. Souběžné ověřovací laboratorní zkoušky
Laboratoř, která se uchází o pověření, má povinnost 2 roky úspěšně provádět souběžné ověřovací laboratorní zkoušky a účastnit se kruhových testů organizovaných Ústavem. Souběžné ověřovací laboratorní zkoušky laboratoř zahájí na základě žádosti o provádění těchto zkoušek u Ústavu, vzor žádosti je uveden v této příloze.
3. Podání žádosti o pověření
Žadatel o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo požádá Ústav, odbor osiv a sadby písemně. Žádost o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo obsahuje:
a) seznam technického vybavení laboratoře nutného k zajištění zkoušek, které jsou předmětem uzavření smlouvy. U sít, teploměrů a vah budou předloženy kopie protokolů o ověření Českým metrologickým institutem, příp. kalibračních listů vydaných akreditovanou kalibrační laboratoří, originál bude předložen při auditu na místě; kopie dokladu o vzdělání, přičemž originál bude předložen při auditu na místě;
b) prokázání odborné způsobilosti předložením úředně ověřené kopie dokladu o vzdělání;
c) prohlášení o délce odborné praxe a prohlášení o finanční nezainteresovanosti na výrobě, zpracování a distribuci osiv;
d) doklad o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán, ne starší než 6 měsíců.
4. Proces pověřování a proškolení
a) Ústav žádost přijme a ověří tyto náležitosti:
1. úplnost podané žádosti a přiložených dokladů;
2. do 1 měsíce od podání žádosti splnění všech předepsaných kritérií formou "Auditu na místě";
3. že probíhaly souběžné ověřovací laboratorní zkoušky minimálně 2 roky před podáním žádosti a že výsledky laboratoře žadatele dosahují alespoň 95 % shodnosti s výsledky laboratoře osiv Ústavu;
4. v případě, že je laboratoř již pověřená a žádá o rozšíření pověření, probíhají souběžné ověřovací zkoušky jen pro novou zkoušku, pověření se nepozastavuje;
5. účast laboratoře žadatele v kruhových testech organizovaných Ústavem a jejich vyhodnocení.
b) Proškolení a stanovení Plánu zaškolení:
Úvodní proškolení všech osob uvedených v části I. zajistí Ústav a probíhá podle Plánu zaškolení. Zaškolování je ukončeno vyhodnocením souběžných ověřovacích laboratorních zkoušek za 2 roky, složením teoretického testu a praktické zkoušky. Termín testu je stanoven po ukončení zaškolování dle stanoveného plánu a vyhodnocení souběžných ověřovacích laboratorních zkoušek.
Plán zaškolení musí obsahovat minimálně:
1. Část teoretická - dokonalé seznámení s platnými právními předpisy:
a) se zákonem a prováděcími předpisy,
b) Metodikou zkoušení osiva a sadby,
c) Metodickými pokyny Ústavu, které souvisí s pověřováním nebo zkoušením osiva.
2. Část praktická - praktický postup při laboratorním zkoušení:
a) příjem a příprava laboratorního vzorku,
b) zkouška vlhkosti,
c) zkoušky čistoty, semen jiných rostlinných druhů, hmotnosti tisíce semen,
d) zkouška klíčivosti,
e) další zkoušky v závislosti na povaze pověření,
f) uložení vzorků,
g) kontrola podkladů pro vydání uznávacího listu,
h) vlastní vyplnění a tisk uznávacího listu,
i) kontrola správnosti uznávacího listu,
j) podpis a příprava k odeslání uznávacího listu.
3. Složení zkoušky teoretické i praktické.
4. Plán zaškolení musí obsahovat informaci, kdo plán sestavil a kdo zaškolení vedl.
5. Udělení pověření:
Po vyhodnocení a splnění všech podmínek rozhodne Ústav o udělení pověření. Výši následné kontroly stanoví Ústav v závislosti na shodnosti výsledků souběžných ověřovacích laboratorních zkoušek v pověřené laboratoři a v Národní referenční laboratoři pro osivo a sadbu v Praze a výsledků kruhových testů.
6. Další přeškolování a spolupráce s pověřenými osobami
Personál laboratoře se povinně účastní školení pro pověřené laboratoře, které probíhá pravidelně 1x za 2 roky a vždy je zakončeno vědomostními testy. S vyhodnocením testů jsou všechny pověřené osoby písemně seznámeny. V případě neúspěšného vykonání testu je dotčená osoba Ústavem opětovně proškolena teoreticky i prakticky a musí znovu vykonat test, a to nejpozději do 3 měsíců. Pověření je pozastaveno, jedná-li se o vedoucího laboratoře. Po úspěšném vykonání testuje pověření obnoveno.
Kromě výše uvedeného pravidelného školení se mohou jednotlivci zúčastnit krátkodobých stáží v Ústavu po předběžné dohodě. K pravidelnému zvyšování kvalifikace laborantů pověřených laboratoří pořádá Ústav i speciální školení.
II. Úřední dozor a následná kontrola
1. Úřední dozor
Úředním dozorem se rozumí soubor všech opatření prováděných Ústavem v celém procesu uznávání osiva prováděného pověřenou laboratoří. Úřední dozor provádí Ústav a lze jej rozdělit do následujících oblastí:
a)
Kontrola kvality prováděných rozborů
Zkoušky provádějí laboratoř pověřená i laboratoř NRLOS a vedoucí této laboratoře průběžně zaznamenává shodnost zkoušek obou vzorků a vyhodnocuje je. K porovnání výsledků se používají hodnoty uvedené v kapitole 15 Metodiky zkoušení osiv a sadby. Součástí kontroly je rovněž úplnost a správnost vyhodnocení rozborů a interpretace výsledků pověřenou laboratoří a správnost vyplňování rozborové karty. Podrobný postup hodnocení shodnosti laboratoře má Ústav stanovený metodickým postupem.
b)
Kontrola vyhodnocení karet
Zkoušky provádí pouze pověřená laboratoř a vedoucí NRLOS kontroluje správnost vyhodnocení všech zkoušek, úplnost záznamů, výsledné hodnocení zkoušeného vzorku. V návaznosti na rozborové karty jsou odborem osiv a sadby kontrolovány vydané uznávací listy a výsledky se zaznamenávají. V případě zjištění chybného hodnocení Ústav rozhodne o novém provedení rozboru laboratoří Ústavu.
c)
Kontrola pověřené laboratoře na místě
1. Pravidelnou kontrolu provádí Ústav alespoň jedenkrát ročně po dohodě s vedoucím pověřené laboratoře. K provádění kontroly pověřené laboratoře má Ústav zpracovaný Metodický pokyn, který je závazný pro pověřené laboratoře. Její základní části jsou:
- kontrola vedení evidence,
- kontrola dodržování metodických postupů u všech prováděných zkoušek,
- kontrola metrologického vybavení,
- kontrola uložení vzorků,
- kontrola provozu čistící stanice.
2. Účelová kontrola se provede okamžitě tehdy, pokud jsou zjištěny opakované rozdíly ve výsledcích zkoušek nebo vyhodnocování rozborů, aby se zjistily a odstranily příčiny nedostatků.
3. Z kontrol laboratoře jsou vyhotoveny zápisy o kontrole pověřené laboratoře. Zápisem může Ústav stanovit doporučení pro laboratoř, ale i nápravná opatření se lhůtou k jejich odstranění. Zápisy se vyhotoví na místě, dokončí se bezprostředně po skončení kontroly a zasílají se pověřené laboratoři prostřednictvím datové schránky.
2. Následná kontrola
a) Následná kontrola pověřených laboratoří je prováděná ze vzorků označených "ÚKZÚZ", odebraných jak úředním, tak i pověřeným vzorkovatelem. Úřední vzorkovatel pravidelně odebírá stanovené procento vzorků k následné kontrole a zasílá je do NRLOS.
b) Ústav zkouší a hodnotí ty vlastnosti osiva, které pro daný druh stanovuje prováděcí právní předpis a které jsou podmínkou uznání s výjimkou stanovení vlhkosti osiva.
c) Uložení vzorků v pověřené laboratoři
1. Vzorky pro NRLOS označené "ÚKZÚZ" a "R" budou uloženy odděleně od ostatních vzorků v uzamčené místnosti v prostorách náležejících pověřené laboratoři. Klíč od této místnosti bude mít vzorkovatel, druhý vedoucí NRLOS a třetí bude zapečetěn vzorkovatelem Ústavu a bude uložen na místě u vedoucího pověřené laboratoře.
2. V případě, že pověřená laboratoř nedisponuje samostatnou místností, kterou může pro účely vzorků použít, je možné vzorky ukládat v uzamykatelných skříních, bednách apod.
3. Vzorky musí být uloženy tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení vlivem špatných skladovacích podmínek (teplo, vlhko, škůdci). V případě jakéhokoliv poškození vzorků, je třeba informovat Ústav a požádat o protokolární likvidaci vzorků za přítomnosti úředního vzorkovatele. V případě, že budou vzorky zlikvidovány bez vědomí Ústavu, bude tato skutečnost hodnocena jako vážné pochybení v technologickém postupu.
4. Vzorky označené "ÚKZÚZ", určené pro následnou kontrolu, budou ukládány bez vzorku pro zkoušku vlhkosti.
d) Následná kontrola se provádí dle níže uvedených zásad:
1. Posouzení klíčivosti:
po provedení zkoušek klíčivosti a jejich vyhodnocení se zkoušky, které jsou mimo povolenou toleranci, provedou znovu jako souběžné zkoušky, a to v laboratoři Ústavu i v pověřené laboratoři takto:
a) vedoucí NRLOS oznámí v době provádění následné kontroly vedoucímu pověřené laboratoře, které partie je třeba zopakovat v obou laboratořích současně a také termín nasazení na zkoušku,
b) pověřená laboratoř nasadí ve stejnou dobu tentýž vzorek opakovaně na klíčivost a výsledek zašle do NRLOS,
c) následná kontrola bude vyhodnocována na základě opakované zkoušky prováděné v obou laboratořích ve stejném termínu, a to z důvodu zvýšení objektivity hodnocení.
2. Posouzení čistoty:
vyhodnocení tolerancí stanovených Metodikou zkoušení osiva a sadby pro čistotu a počet semen jiných rostlinných druhů se provede z původního výsledku zkoušky čistoty stanovené pověřenou laboratoří a výsledku stanovení Ústavu ze vzorku pro následnou kontrolu.
3. Posouzení vlhkosti:
v rámci následné kontroly se nehodnotí.
e) Vzorky se ukládají do ukončení následujícího vegetačního období. U víceletých druhů do ukončení nejbližšího vegetačního období, kdy lze posoudit pravost druhu a odrůdy.
3. Roční vyhodnocení práce pověřené laboratoře
Ročním vyhodnocením práce pověřené laboratoře je závěrečná zpráva, která se skládá z:
1. vyhodnocení shodnosti vzorků následné kontroly,
2. auditu v pověřené laboratoři,
3. výsledků KT.
Součástí závěrečné zprávy je stanovení procenta kontrolovaných vzorků v následujícím období. Závěrečnou zprávu ročního vyhodnocení vypracuje vedoucí NRLOS ve spolupráci s referentem pro pověřování z odboru osiv a sadby. Zprávy odesílá odbor osiv a sadby pověřeným laboratořím do jejich DS.
III. Zrušení pověření
a) Zjistí-li Ústav nedostatky v technologickém postupu laboratorního zkoušení osiva a následného výsledku, upozorní příslušného vedoucího laboratoře na odchylky od správné metodiky a o zjištění vyhotoví zápis. Laboratoř je povinna podstoupit zvýšený úřední dozor. V případě opětovného vážného pochybení, které by vedlo k poškození dodavatele, je zrušeno pověření.
b) Za chyby v technologickém postupu se považuje:
1. neprovedené nebo neúplně či špatně provedené laboratorní zkoušení,
2. opakovaně špatně nebo neúplně provedené závěrečné hodnocení partie osiva,
3. opakované nedodržení podmínek laboratorního zkoušení,
4. neohlášená likvidace vzorků z důvodu poškození,
5. nevydání uznávacího listu,
6. nezaslání podkladů Ústavu k vydání rozhodnutí o neuznání.
c) Uvedení osiva do oběhu s kvalitativními parametry přesahujícími hodnoty povolené tolerance má za následek zrušení pověření s dalšími dopady.
IV. Práce v pověřené laboratoři
a) Vedoucí pověřené laboratoře a jeho zástupce podléhají na úseku laboratorní kontroly osiv metodickému řízení vedoucí NRLOS.
b) Vedoucí pověřené laboratoře a jeho zástupce musí absolvovat před udělením pověření a dále každý druhý rok odborné školení prováděné Ústavem. Podmínkou je úspěšné zakončení závěrečným testem (zkouškou).
c) Laboratoř se při zkoušení osiv v rámci pověření řídí platnou legislativou, metodikou zkoušení a metodickými pokyny Ústavu.
1. Vzorkování
a) Vzorky odebírá úřední vzorkovatel Ústavu nebo příp. i pověřený vzorkovatel, který z každé vzorkované partie připraví 3 vzorky:
1. pro pověřenou laboratoř včetně vzorku na vlhkost. Ke vzorku bude přiložena vyplněná kopie žádosti o uznání osiva, podepsaná dodavatelem a vzorkovatelem. Originál žádosti musí být neprodleně zaslán Ústavu.
2. pro Ústav s označením "ÚKZÚZ",
3. rezervní vzorek označený "R".
b) Vzorek pro Ústav a rezervní budou uloženy v uzamčené místnosti v prostorách náležejících pověřené laboratoři.
c) Uložení vzorků v případě, že pověřená laboratoř je lokalizována mimo prostory, kde probíhá vzorkování.
d) Bude-li odebraný vzorek zkoušen jinou pověřenou laboratoří, pak:
1. vzorek pro pověřenou laboratoř bude odeslán pod dohledem vzorkovatele,
2. vzorky označené "ÚKZÚZ" a "R" budou uloženy v uzamčené místnosti v prostorách čistící stanice. Klíč od této místnosti bude mít vzorkovatel, druhý bude zapečetěn vzorkovatelem Ústavu a bude uložen u vedoucího čistící stanice.
e) Po vzorkování bude postup následující:
1. Pověřená laboratoř zahájí laboratorní zkoušky ze vzorku odebraného pověřeným vzorkovatelem (pokud není pověřený vzorkovatel, pak ze vzorku odebraného vzorkovatelem úředním).
2. Originály žádosti budou bezprostředně odeslány poštou nebo datovou schránkou na oddělení správní odboru osiv a sadby Ústavu. Kopie žádostí budou uloženy v laboratoři.
3. Do zkušební laboratoře osiv a sadby Ústavu budou odesílány vzorky pro následnou kontrolu dle pokynů stanovených každoročně pro jednotlivé laboratoře.
2. Vedení evidence v pověřené laboratoři
a) Pověřená laboratoř povede evidenci zkoušených vzorků na předepsaném tiskopise. Veškeré údaje v této evidenci a na rozborové kartě budou zaznamenány strojem, počítačem nebo propisovací tužkou. Chybné údaje se opraví jedním škrtnutím tak, aby byl původní údaj čitelný. Nový záznam se zapíše vedle původního a opravovatel se podepíše. Nepřípustné je
1. přeškrtání více čarami,
2. přelepení štítkem,
3. zatření opravným lakem,
4. gumování záznamu,
5. zapsání výsledků zkoušek obyčejnou tužkou.
b) Vzorky budou číslovány pro každou novou sezónu od prvního čísla číselné řady přidělené pověřené laboratoři Ústavem.
3. Laboratorní zkoušení a vyhodnocení vzorku
a) U zkoušených vzorků budou provedeny všechny zkoušky, jejichž hodnoty jsou limitovány prováděcím právním předpisem. Zkoušky budou prováděny v souladu s Metodikou zkoušení osiva a sadby, navážky pro stanovení čistoty a semen jiných rostlinných druhů jsou uvedeny v kapitole 2 Metodiky zkoušení osiva a sadby.
b) Vedoucí laboratoře provede po ukončení všech zkoušek celkové vyhodnocení, výsledek zapíše na rozborovou kartu a opatří svým podpisem s uvedením data ukončení zkoušek. V případě pověřené laboratoře, která nebude vydávat rovněž uznávací listy, odešle neprodleně originál karty Ústavu a kopii založí. Pověřená laboratoř, která bude vydávat rovněž uznávací listy originál karty, který je podkladem pro vystavení uznávacího listu, založí následně s kopií uznávacího listu. Originály rozborové karty a kopie uznávacího listu se ukládají po dobu 10 let.
4. Přezkoušení vzorku ve zkušební laboratoři osiv a sadby Ústavu
a) V odůvodněných případech (např. porucha zkušebního zařízení) zašle vedoucí pověřené laboratoře vzorky k rozborům do laboratoře Ústavu.
b) Vedoucí NRLOS je oprávněna rozhodnout o přezkoušení vzorku (pokud nebyl rozbor prováděn souběžně). V případě, že výsledky mezi laboratořemi vykazují rozdíly mimo povolené tolerance dle kapitoly 15 Metodiky zkoušení osiva a sadby, provede se po dohodě s žadatelem rozbor rezervního vzorku.
5. Vydávání dokladů na osivo
a) Uznávací list může pověřená osoba vydat pouze za předpokladu, že
1. osivo má vlastnosti stanovené zákonem a platnou vyhláškou,
2. vzorek byl odebrán v souladu s vyhláškou o vzorkování,
3. zkoušení proběhlo dle platných metod.
b) Uznávací list bude vydáván na formuláři zveřejněném a schváleném Ústavem.
c) Uznávací listy budou vyplněny na počítači, každý bude opatřen razítkem a podpisem pověřené osoby.
d) Uznávací listy budou číslovány stejným způsobem jako v Ústavu, tj. 0 - číslo rozboru dle přidělené číselné řady /U/ rok zpracování.
e) Doklady na osivo, které nemá vlastnosti stanovené zákonem a prováděcím předpisem, vydává vždy pouze Ústav. V takovém případě předá neprodleně pověřená osoba veškeré podklady Ústavu, odboru osiv a sadby k vydání rozhodnutí o neuznání.
6. Vlastní postup práce při zkoušení vzorků v pověřené laboratoři
1. Postup práce dodavatele
a) vyplnění žádosti s vyznačením osoby, která provede úřední zkoušky,
b) požadavek na vzorkování - dodavatel požádá úředního nebo pověřeného vzorkovatele o provedení vzorkování,
c) spolupráce při vzorkování, předložení potřebných dokladů a evidence.
2. Postup práce vzorkovatele
a) vzorkovatel provede vzorkování v souladu s prováděcím právním předpisem,
b) zajistí odeslání nebo doručení vzorků a žádostí takto:
1. originál žádosti vždy eviduje Ústav s ohledem ke správnímu řízení, dodavatel učiní podání v analogové nebo digitální formě a zašle data ze žádosti pomocí dálkového přenosu dle pokynů ústavu,
2. kopii žádosti s laboratorním vzorkem zašle do pověřené laboratoře,
3. vzorky pro následnou kontrolu se ukládají buď v pověřené laboratoři dodavatele, nebo na místně vzorkování.
3. Postup práce Ústavu
a) Ústav zaeviduje přijaté žádosti, zkontroluje jejich věcnou správnost a provede počítačovou kontrolu údajů oproti uznávacímu listu na množitelský porost,
b) pokud jsou shledány závady, Ústav neprodleně informuje příslušnou laboratoř a do vyřešení nesrovnalostí pozastaví vydání uznávacího listu,
c) pokud nejsou závady shledány, žádost se založí a laboratoř, po kontrole ověření žádosti, může vydat uznávací list, Ústav eviduje a zakládá kopie uznávacích listů vydaných pověřenými osobami, které je nezasílají prostřednictvím dálkového přenosu dat v XML formátu.
4. Postup práce osoby pověřené k vydávání uznávacích listů
a) pověřená osoba před vydáním uznávacího listu provede kontrolu všech podkladů, tj. žádosti, rozborové karty,
b) pověřená osoba nemůže vydat uznávací list, dokud nemá informaci z Ústavu o ověření žádosti nebo pokyn k pozastavení vydání uznávacího listu,
c) pokud jsou výsledky vyhovující, vydá pověřená osoba uznávací list, opatří ho podpisem a razítkem,
d) originál uznávacího listu obdrží dodavatel, kopii založí ve své evidenci a výsledky zašle pomocí dálkového přenosu dat v XML formátu.
7. Vstup cizích osob do laboratoře a zachování obchodního tajemství
Do prostor pověřené laboratoře smí vstoupit cizí osoba pouze v doprovodu vedoucího laboratoře nebo jeho zástupce. Zkoušky a jejich vyhodnocení musí být prováděny tak, aby nemohlo dojít ke zneužití. Osoby pracující v laboratoři jsou povinny zachovávat mlčenlivost o výsledcích zkoušek před cizími osobami.
   Žádost o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo
 
               podle § 17 odst. 6 zákona
 
Žádáme o udělení pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo,
přičemž se jedná o:
 
 ()* laboratoř, která žádnou svojí činností nezasahuje do výroby a uvádění
   rozmnožovacího materiálu do oběhu
 
 ()* laboratoř dodavatele; v tomto případě může laboratoř provádět zkoušky
   pouze u partií osiva tohoto dodavatele, není-li mezi tímto dodavatelem,
   dodavatelem zkoušeného osiva a Ústavem dohodnuto jinak
 
* žadatel označí křížkem odpovídající údaj
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Žadatel (jméno a příjmení):                        I
I                                      I
I------------------------------------I---------------------------------------I
I Místo trvalého pobytu nebo pobytu, I Telefonní číslo:           I
I popř. místo podnikání:       I                    I
I                  I                    I
I                  I                    I
I------------------------------------I---------------------------------------I
I Datum narození:          I E-mail:                I 
I                  I                    I
I------------------------------------I---------------------------------------I
I Zaměstnavatel:           I IČ:                  I
I                  I                    I
I------------------------------------I---------------------------------------I
I Dosažené vzdělání:                             I
I                                      I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Seznam druhů nebo skupin druhů, pro které má být pověření uděleno:     I
I                                      I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Délka praxe v požadovaném úseku činnosti a její popis:           I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
 Přílohy: Doklad o splnění kvalifikačních požadavků
      Popis umístění laboratoře a její technické vybavení
      Vzor Uznávacího listu
 
V ....................
 
Dne ..................              Razítko a podpis žadatele
    Žádost o zahájení souběžných ověřovacích laboratorních zkoušek
            podle § 17 odst. 6 zákona
 
Žádáme o účast v souběžných ověřovacích laboratorních zkouškách.
 
žadatel označí křížkem odpovídající údaj
 
[] laboratoř, které dosud nebylo uděleno pověření k laboratornímu zkoušení
  osiva
 
[] laboratoř, které bylo uděleno pověření k laboratornímu zkoušení osiva a
  žádá o rozšíření pověření
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Žadatel:                                  I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Dosažené vzdělání:                             I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Seznam druhů nebo skupin druhů, pro které má být pověření uděleno:     I
I                                      I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Délka praxe v požadovaném úseku činnosti a její popis:           I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I                                          I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
V ....................
 
Dne                         razítko a podpis žadatele

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.