Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Příl.17

Příloha 17
Podrobnosti provádění přehlídek množitelských porostů pověřenými osobami a vydávání dokladů na tyto porosty, včetně způsobu provádění úředního dozoru a následné kontroly
I. Pověření
1. Osoby - přehlížitelé
Přehlídky množitelských porostů mohou provádět pouze přehlížitelé, obeznámení se správným technologickým postupem v souladu se zákonem, jeho prováděcími předpisy a dalšími platnými právními předpisy, souvisejícími s problematikou uznávání porostů. Tito přehlížitelé získají rovněž oprávnění k vydávání uznávacích listů na množitelské porosty.
2. Podání žádosti o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů
Uchazeč o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů, popřípadě včetně pověření k vydávání dokladů, podá žádost na stanoveném formuláři a předloží úředně ověřený doklad o splnění kvalifikačních předpokladů podle § 17 odst. 10 zákona. V žádosti uchazeč uvede i popis technické způsobilosti pro výkon požadované činnosti, včetně zajištění komunikace s Ústavem prostřednictvím dálkového přenosu dat.
3. Školení a pověření přehlížitelů
a) Zaškolení uchazečů o pověření Zaškolování se skládá z části teoretické a praktické a je stanoveno plánem zaškolování, který vychází z počtu předpokládaných přehlídek. Je možné stanovit zaškolování časovým plánem, tj. 2 roky, nebo počtem, a to 50 souběžně provedenými přehlídkami se školitelem. Praktické zaškolování probíhá v období vegetace nejprve na pracovišti Ústavu a později přímo v množitelských porostech. Zaškolování je ukončeno testem, a pokud uchazeč uspěje v teoretické i praktické zkoušce, je mu uděleno pověření.
b) Plán zaškolení
1. Část teoretická - dokonalé seznámení nového přehlížitele s platnými právními předpisy:
a. se zákonem a prováděcími předpisy,
b. s metodickými pokyny Ústavu, které řeší problematiku uznávání množitelských porostů.
2. Část praktická:
a. kontrola záznamu o přehlídce množitelského porostu, a to úplnosti údajů,
b. kontrola předplodin,
c. vlastní provedení přehlídky množitelského porostu a provedení zápisu zjištěné skutečnosti do záznamu o přehlídce množitelského porostu,
d. konečné hodnocení stavu množitelského porostu po poslední přehlídce,
e. rozdělení záznamů o přehlídce - uznané a neuznané,
f. postup u neuznaných porostů,
g. předání výsledků z přehlídek elektronicky,
h. kontrola podkladů pro vydání uznávacího listu,
i. vlastní vyplnění a tisk uznávacího listu,
j. kontrola správnosti uznávacího listu,
k. podpis a příprava k odeslání uznávacího listu.
3. Složení zkoušky teoretické i praktické.
4. Plán zaškolení musí obsahovat informaci, kdo plán sestavil a kdo zaškolování vedl.
4. Udělení pověření:
Po zaškolení teoretickém i praktickém a úspěšném vykonání testů udělí Ústav pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů.
5. Další proškolování:
probíhá pravidelně 1x ročně a vždy je zakončeno vědomostními testy. S vyhodnocením testů jsou všichni pověření přehlížitelé seznámeni. V případě neúspěšného vykonání testu je přehlížitel Ústavem opětovně proškolen teoreticky i prakticky a musí znovu vykonat test, a to nejpozději do 3 měsíců. Po tuto dobu je pověření pozastaveno a odňat doklad a razítko. Po úspěšném vykonání testu je povolení obnoveno. Kromě výše uvedeného pravidelného školení se mohou jednotlivci zúčastnit krátkodobých stáží v Ústavu.
II. Úřední dozor a následná kontrola
1. Úřední dozor
Úředním dozorem se rozumí soubor všech kontrolních opatření prováděných Ústavem v celém procesu uznávání množitelských porostů, tj. kontrola dodržování správného postupu přehlížení. Úřednímu dozoru prováděnému Ústavem podléhá minimálně 5 % množitelských porostů.
2. Následná kontrola
K následné kontrole odrůdové pravosti a čistoty se odebírají vzorky osiva současně se vzorkem k uznávacímu řízení. Vzorky se zkouší buď laboratorně nebo ve vegetačních zkouškách, pokud nelze odrůdovou pravost a čistotou laboratorně ověřit. V případě, že osivo nesplňuje požadavky na odrůdovou pravost a čistotu, Ústav zruší Uznávací list na osivo. Prokáže-li se tato skutečnost následnou vegetační zkouškou, není uznán množitelský porost, byl-li z tohoto osiva založen. Následné kontrole podléhá minimálně 5 % množitelských porostů přehlížených pověřenými přehlížiteli.
3. Následná kontrola vydaných dokladů
Kontrolu správnosti vydaných uznávacích listů provádí Ústav. Každá osoba pověřená k vydávání dokladů je kontrolována průběžně, výše kontroly je minimálně 5 % vydaných dokladů.
III. Zrušení pověření
1. Zjistí-li Ústav nedostatky v technologickém postupu provádění přehlídek množitelských porostů, upozorní příslušného přehlížitele na odchylky od správné metodiky a o zjištění vyhotoví zápis. Přehlížitel je povinen podstoupit zvýšený úřední dozor. V případě opětovného vážného pochybení, které by vedlo k poškození množitele nebo dodavatele, je mu zrušeno pověření a je vyškrtnut ze seznamu přehlížitelů.
2. Za chyby v technologickém postupu se považuje:
a) neprovedená nebo neúplně či špatně provedená kontrola předplodin,
b) neprovedená kontrola mechanické a prostorové izolace množitelského porostu,
c) špatně provedené hodnocení množitelského porostu, nedodržení postupu přehlížení,
d) nezaslání podkladů k vydání konečného dokladu, zejména rozhodnutí o neuznání množitelského porostu, nebo opoždění,
e) nevydání dokladu o uznání množitelského porostu.
3. Přehlížitel, kterému bylo zrušeno pověření, musí vrátit průkaz a razítko. O nové pověření může požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku a musí absolvovat nové proškolení a úspěšně složit test. Dále je prvních 10 množitelských porostů hodnoceno současně přehlížitelem Ústavu.
IV. Přehlížení množitelských porostů - pracovní postup
1. Postup práce dodavatele
a) vyplnění žádosti s vyznačením osoby, která provede přehlídku množitelského porostu (pouze ze seznamu osob vedených Ústavem),
b) podání žádosti Ústavu.
2. Postup práce Ústavu
a) Ústav zaeviduje přijaté žádosti, zkontroluje jejich věcnou správnost a provede kontrolu údajů, zejména kontrolu původu osiva použitého k založení množitelského porostu,
b) pokud jsou shledány závady, Ústav vyzve dodavatele k doplnění žádosti a stanoví přiměřenou lhůtu,
c) je-li žádost bez závad nebo po jejím doplnění, Ústav vytiskne záznam o provedení přehlídky množitelského porostu a předá jej pověřené osobě, která byla uvedena v žádosti nebo kterou Ústav určil, k dalšímu řízení,
d) po provedení poslední přehlídky Ústav eviduje originál záznamu o provedení přehlídky a kopie zaslaných uznávacích listů, popřípadě vydá rozhodnutí o neuznání množitelského porostu.
3. Postup práce pověřené osoby k provádění přehlídek množitelských porostů
a) přehlížitel převezme formuláře záznamů o přehlídce množitelského porostu, zkontroluje jejich úplnost a potvrdí seznam převzatých záznamů o přehlídce, který vrátí Ústavu poštou nebo elektronicky,
b) oznámí dodavateli termín provedení přehlídky,
c) přehlížitel provede přehlídku (popř. přehlídky) množitelského porostu, při které hodnotí všechny vlastnosti uvedené v § 7 odst. 3 této vyhlášky,
d) přehlížitel provede závěrečné vyhodnocení, zda je porost uznán nebo neuznán,
e) provede záznam o přehlídce a odešle pomocí dálkového přenosu dat,
f) v případě neuznání odešle ihned vyplněný a podepsaný originál záznamu o provedení přehlídky neprodleně do Ústavu, který vydá rozhodnutí o neuznání.
4. Postup práce při vydávání uznávacího listu
1. Uznávací list
a) může vydat pověřená osoba pouze za předpokladu, že
1) porost byl přehlížen v souladu se zákonem a prováděcím předpisem, a
2) porost má vlastnosti stanovené zákonem a prováděcím předpisem,
b) musí být vydán na schváleném formuláři zveřejněném a schváleném Ústavem a pověřená osoba provedla před vydáním kontrolu všech podkladů,
c) musí být zpracován na počítači, opatřen razítkem a podpisem pověřené osoby.
d) musí být číslován stejným způsobem jako v Ústavu, tj. číslo regionu, kde má sídlo pověřená osoba - registrační/evidenční číslo dodavatele - číslo porostu /U/ rok uznávacího řízení.
2. Originál uznávacího listu obdrží dodavatel, kopii založí pověřená osoba ve své evidenci a výsledky zašle pomocí dálkového přenosu dat ve formátu XML.
3. Doklady na množitelské porosty, které nemají vlastnosti stanovené zákonem a prováděcím předpisem, vydává pouze Ústav. V takovém případě předá pověřená osoba neprodleně veškeré podklady Ústavu, odboru osiv a sadby k vydání rozhodnutí o neuznání.
     Žádost o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů
          a vydávání dokladů na množitelské porosty
 
               podle § 17 odst. 2 zákona
 
 
Žádáme o udělení pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání
dokladů na množitelské porosty:
 
 ()* nezávislé fyzické osobě
 
 ()* zaměstnanci fyzické nebo právnické osoby, která se nezabývá výrobou,
   úpravou, nebo uváděním do oběhu osiva
 
 ()* zaměstnanci fyzické nebo právnické osoby, která se zabývá výrobou,
   úpravou, nebo uváděním do oběhu osiva v souladu s § 17 odst. 4 písm. c)
   zákona.
 
* žadatel označí křížkem odpovídající údaj
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Žadatel (jméno a příjmení):                        I
I                                      I
I------------------------------------I---------------------------------------I
    I Místo trvalého pobytu nebo pobytu, I Telefonní číslo:           I
I popř. místo podnikání:       I                    I
I                  I                    I
I                  I                    I
I------------------------------------I---------------------------------------I
I Datum narození:          I E-mail:                I 
I                  I                    I
I------------------------------------I---------------------------------------I
I Zaměstnavatel:           I IČ:                  I
I                  I                    I
I------------------------------------I---------------------------------------I
I Dosažené vzdělání:                             I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Délka praxe v požadovaném úseku činnosti a její popis:           I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
 Přílohy: Doklad o vzdělání
      Popis technické způsobilosti
 
 
V ....................
 
Dne ..................                   Podpis žadatele
 
 
Vzor úředního razítka pověřené osoby:
 
           I----------------I----------------I
           I  Pověřená  I        I
           I   PPP    I  5R - XX   I
           I   osoba   I        I
           I----------------I----------------I
 
kde
 
PPP - pořadové číslo pověřené osoby v seznamu vzorkovatelů a přehlížitelů,
   který vede Ústav
 
5R - R je číslo regionu působnosti pověřené osoby, popř. číslo regionu jejího
   sídla
 
XX - pořadové číslo pověření v rámci jednoho regionu a žadatele

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.