Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Příl.14

Příloha 14
POŽADOVANÉ VLASTNOSTI SAZENIC ZELENINY
Část 1.
Přehled druhů
                                               Tabulka 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český název          Latinský název                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Cynara cardunculus L.                          
Artyčok            - skupina Artyčok                            
Bob zahradní          Vicia faba L.                              
                Brassica oleracea L.                          
Brokolice           - skupina Brokolice (květáková a výhonková)               
                Apium graveolens L.                           
Celer bulvový         - skupina Celer bulvový                         
Celer řapíkatý         - skupina Celer řapíkatý                        
                Allium cepa L.                             
Cibule, Echalion        - skupina Cepa                             
Cibule sečka          Allium fistulosum L.                          
                Cichorium intybus L.                          
Čekanka hlávková        - skupina Čekanka listová                        
Čekanka pro puky        - skupina Čekanka pro puky                       
Čekanka kořenová        - skupina Čekanka průmyslová                      
Černý kořen          Scorzonera hispanica L.                         
Česnek             Allium sativum L.                            
Endivie            Cichorium endivia L.                          
                Phaseolus vulgaris L.                          
Fazol obecný keříčkový     - skupina Fazol obecný keříčkový                    
Fazol obecný pnoucí      - skupina Fazol obecný pnoucí                      
Fazol šarlatový        Phaseolus coccineus L.                         
                Foeniculum vulgare Mill.                        
Fenykl             - skupina Azoricum                           
                Pisum sativum L.                            
Hrách dřeňový         - skupina Hrách dřeňový                         
Hrách kulatosemenný      - skupina Hrách kulatosemenný                      
Hrách cukrový         - skupina Hrách cukrový                         
Chilli             Capsicum annum L.                            
Chřest             Asparagus officinalis L.                        
                Brassica oleracea L.                          
Kadeřávek           - skupina Kadeřávek                           
                Brassica oleracea L.                          
Kapusta hlávková        - skupina Kapusta hlávková                       
                Brassica oleracea L.                          
Kapusta listová        - skupina Kapusta listová                        
                Brassica oleracea L.                          
Kapusta růžičková       - skupina Kapusta růžičková                       
                Cynara cardunculus L.                          
Karda             - skupina Karda                             
                Brassica oleracea L.                          
Kedluben            - skupina Kedluben                           
Kerblík            Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.                    
Kozlíček polníček       Valerianella locusta (L.) Laterr.                    
                Zea mays L.                               
Kukuřice cukrová        - skupina Kukuřice cukrová                       
Kukuřice pukancová       - skupina Kukuřice pukancová                      
                Brassica oleracea L.                          
Květák             - skupina Květák                            
Lilek vejcoplodý        Solarnum melongena L.                          
                Beta vulgaris L.                            
Mangold            - skupina mangold                            
Meloun cukrový         Cucumis melo L.                             
Meloun vodní          Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai               
Mrkev a Mrkev krmná      Daucus carota L.                                
                Cucumis sativus L.                           
Okurka salátová        - skupina Okurka salátová                        
Okurka nakládačka       - skupina Okurka nakládačka                       
Paprika            Capsicum annuum L.                           
Pažitka            Allium schoenoprasum L.                         
                Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill             
Petržel kořenová        - skupina Petržel kořenová                       
Petržel listová        - skupina Petržel listová                        
Portugalské zelí        Brassica oleracea L.                          
                - skupina Portugalské zelí                       
Pór              Allium porrum L.                            
Rajče             Solanum lycopersicum L.                         
Reveň             Rheum rhabarbarum L.                          
                Raphanus sativus L.                           
Ředkvička           - skupina Ředkvička                           
Ředkev             - skupina Ředkev                            
                Beta vulgaris L.                            
Řepa salátová včetně      - skupina Řepa zeleninová                        
"Cheltenham beet"                                           
Salát             Lactuca sativa L.                            
                Allium cepa L.                             
Šalotka            - skupina Aggregatum                          
Špenát             Spinacia oleracea L.                          
Tykev obecná vč. cukety a   Cucurbita pepo L.                            
patizonu                                                
Tykev velkoplodá        Cucurbita maxima Duchesne                        
                Brassica rapa L.                            
Vodnice            - skupina Vodnice                            
Zelí hlávkové bílé a zelí   Brassica oleracea L.                          
hlávkové červené        - skupina Capitata                           
Zelí pekingské         Brassica rapa L.                            
                - skupina Zelí pekingské                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Část 2.
Požadované vlastnosti sazenic zeleniny
Sazenice zeleniny musí svými vlastnostmi splňovat požadavky odběratele a být dostatečně narostlé, zdravé a prosté škůdců, vyrovnané, svěží, řádně zakořeněné a s vyváženým poměrem mezi kořeny, stonky a listy. Rovněž musí vykazovat rodovou, druhovou a odrůdovou pravost a čistotu.
Část 3.
Kontrola dodržování kritických bodů
Ústav nebo pověřená osoba kontroluje:
a) dodržování postupů u všech kritických bodů uvedených v § 15 vyhlášky,
b) spolehlivost metod použitých při výrobě a distribuci,
c) vhodnost těchto metod k věcnému ocenění způsobu výroby a obchodu včetně evidence dokladů,
d) úroveň práce prováděné personálem dodavatele.
Část 4.
Způsob vedení záznamů
Záznamy obsahují informace o
a) vypracování a uplatnění metod dohledu a kontroly,
b) odběru vzorků Ústavem pro laboratorní rozbory a na vegetační zkoušky,
c) prodeji a expedici sadby zeleniny,
d) výskytu všech škodlivých organizmů v areálu pěstírny a o všech opatřeních, která s jejich likvidací byla učiněna.
Část 5.1
Požadavky na množitelské porosty česneku a šalotky
a) Minimální časový interval mezi množitelským porostem a jakýmkoli jiným porostem téhož nebo příbuzného druhu je jeden rok.
b) U každého množitelského porostu je provedena alespoň jedna přehlídka, a to ve fázi technologické zralosti porostu.
c) Každý množitelský porost je po celou dobu vegetace oddělen od sousedních porostů mezerou nejméně 1 m širokou.
Část 5.2
Požadavky na vlastnosti sazečky cibule, echalionu a šalotky
a)
                                
                                             Tabulka 5.2.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                Nejvyšší povolený obsah (% hmotnosti)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cibulí naklíčených, poškozených a neškodných                  10
příměsí celkem
                        
z toho:                     
- cibulí napadených suchou nebo mokrou hnilobou                 3
                                    nesmí se vyskytovat
- cibule napadené škodlivými organismy, které je          
 
 zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie 5)           2 
      
cibule jiných odrůd a zřetelně odchylných typů cibulí              5
rozvitých a porostlých
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                Nejvyšší povolená délka (cm)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
délka suché natě                              3
délka kořínků                               3
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) cibulová sadba (matky) a cibulová sazečka musí být suchá, vyzrálá a v krčku zatažená, zbavená přebytečných slupek a kořínků.
c) příměs jiných odrůd a zřetelně odchylných typů v sadbě určené pro výrobu základního rozmnožovacího materiálu může být maximálně 0 %, v sadbě pro výrobu certifikovaného rozmnožovacího materiálu maximálně 1 %.
d) Požadavky na velikostní třídění sazečky cibule a echalionu
 
                                             Tabulka 5.2.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Velikostní třídění   Třídění na sítech s podélnými otvory (nejvyšší přípustný podíl cibulí mimo
            stanovené rozpětí v % hmotnosti)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------     
malé                   7 až 15 mm
            nejvýše 20 % cibulí o velikosti od 15 do 20 mm a pod 7 mm
                  
velké                  15 až 20 mm
            nejvýše 20 % cibulí o velikosti od 7 do 15 mm a od 20 do 25 mm
           
jednotné                 7 až 20 mm
            nejvýše 20 % cibulí o velikosti od 20 do 25 mm a pod 7 mm
            přičemž podíl cibulí o velikosti 7 až 15 mm minimálně 30 % hmotnosti
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Část 5.3
Požadavky na vlastnosti sadby česneku
a)
                                            Tabulka 5.3.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Druh      Cibule jiných odrůd   Cibulí rozvitých a  Délka suché natě   Délka kořínků
         a zřetelně       porostlých      maximálně v cm    maximálně v cm
         odchylných typů     maximálně v % 
         maximálně v %       
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Česnek          2           5           5          3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

b)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                             Tabulka 5.3.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                          % z počtu cibulí
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
závadných cibulí celkem                  10
                           
z toho: - cibulí mechanicky poškozených           8
    - cibulí poškozených houbovými chorobami      6
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) v sadbě česneku můžou být maximálně 3 % cibulí podsadbových. Za podsadbové se považují cibule, které mají příčný průměr menší než 3,5 cm u paličáku a 3 cm u nepaličáku.
Část 6.
Požadavky na zdravotní stav sazenic
a) Sazenice zeleniny musí být alespoň při vizuální prohlídce v místě produkce shledány prakticky prosté všech škodlivých organismů uvedených v tabulce 6.
b) Výskyt regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Evropskou unii (RNŠO) na sazenicích zeleniny, které jsou uváděny na trh, nesmí alespoň při vizuální prohlídce překračovat příslušné prahové hodnoty stanovené v tabulce 6.
c) Sazenice zeleniny musí být při vizuální prohlídce shledány prakticky prostými jakýchkoli jiných škodlivých organismů, které snižují použitelnost a kvalitu sazenic zeleniny, než jsou škodlivé organismy uvedené v tabulce 6.
d) Škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie5) se nesmí vyskytovat.
e) Sazenice, které při sklizni vykazují viditelné příznaky napadení, musí být vhodným způsobem ošetřeny nebo zlikvidovány, chemický přípravek, kterým byly sazenice ošetřeny, se uvede na návěsce nebo na průvodním dokladu.
                                               Tabulka 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Druh          RNŠO nebo příznaky, které způsobuje        Prahové hodnoty pro výskyt
                                        na sazenicích zeleniny 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rajče      Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis       0 %       
        et al.                                     
        Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.                 0 %       
        Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al            0 %       
        Xanthomonas perforans Jones et al.                   0 %       
        Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.           0 %       
        Potato spindle tuber viroid                       0 %       
        Tomato spotted wilt tospovirus                     0 %       
        Tomato yellow leaf curi virus                      0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paprika,    Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.                 0 %       
chilli     Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al            0 %       
        Xanthomonas perforans Jones et al.                   0 %       
        Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.           0 %       
        Potato spindle tuber viroid                       0 %       
        Tomato spotted wilt tospovirus                     0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chřest     Fusarium Link (anamorfní rod) vyjma Fusarium oxysporum f. sp.      0 %       
        albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium                  
        circinatum Nirenberg & O'Donnell                          
        Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk                 0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artyčok,    Verticillium dahliae Kleb.                       0 %       
Karda                                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cibule,     Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev                  0 %       
Echalion,    Stromatinia cepivora Berk.                       0 %       
Šalotka     Onion yellow dwarf virus                        1 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cibule sečka  Stromatinia cepivora Berk.                       0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pór       Stromatinia cepivora Berk.                       0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Česnek     Stromatinia cepivora Berk.                       0 %       
        Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev                  0 %       
        Leek yellow stripe virus                        1 %       
        Onion yellow dwarf virus                        1 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salát      Tomato spotted wilt tospovirus                     0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lilek      Tomato spotted wilt tospovirus                     0 %       
vejcoplodý                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sazenicích zeleniny přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5):
                                               Tabulka 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Druh         RNŠO           Opatření k RNŠO a limitům uvedeným v tab. 6         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rajče    Xanthomonas euvesicatoria  a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje opatření k  
       Jones et al. Xanthomonas   zamezení výskytu RNŠO na osivu zeleniny a          
       gardneri (ex Šutič) Jones  b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických  
       et al.            podmínkách, aby se zamezilo infekci.             
       Xanthomonas perforans Jones                                
       et al.                                          
       Xanthomonas vesicatoria (ex                                
       Doidge) Vauterin et al.                                  
 
       Clavibacter michiganensis  Rostliny jsou pěstovány z osiva, které splňuje opatření k  
       ssp. Michiganensis (Smith)  zamezení výskytu RNŠO na osivu zeleniny a byly udržovány   
       Davis et al.         prosté infekce s použitím vhodných hygienických opatření.  
 
       Potato spindle tuber viroid a) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého    
                     vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob     
                     způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo  
                     b) rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus 
                     Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s  
                     použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány  
                     prostými daného škodlivého organismu.            
 
       Tomato spotted wilt     a) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, kde byl  
       tospovirus          zaveden režim monitorování relevantních přenašečů třásněnky 
                     (Frankliniella occidentalis Pergande a Thrips tabaci     
                     Lindeman), a po zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby 
                     se zajistilo účinné potlačení příslušných populací, a    
                     b) i) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během   
                     aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu 
                     Tomato spotted wilt tospovirus; nebo             
                     ii) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během 
                     aktuální doby vegetace příznaky organismu Tomato spotted   
                     wilt tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek    
                     rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán    
                     prostým škodlivého organismu.                
 
       Tomato yellow leaf curi   a) na rostlinách nebyly pozorovány příznaky výskytu     
       virus            organismu Tomato yellow leaf curi virus nebo         
                     b) na místě produkce nebyly pozorovány příznaky výskytu   
                     organismu Tomato yellow leaf curi virus.           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paprika,   Xanthomonas euvesicatoria  a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje opatření k  
chilli    Jones et al.         zamezení výskytu RNŠO na osivu zeleniny a          
       Xanthomonas gardneri (ex   b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických  
       Šutič) Jones et al.     podmínkách, aby se zamezilo infekci.             
       Xanthomonas perforans Jones                                
       et al.                                          
       Xanthomonas vesicatoria (ex                                
       Doidge) Vauterin et al.                                  
 
       Potato spindle tuber viroid a) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého    
                     vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob     
                     způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo  
                     b) rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus 
                     Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s  
                     použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány  
                     prostými daného škodlivého organismu.            
 
       Tomato spotted wilt     a) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, kde byl  
       tospovirus          zaveden režim monitorování relevantních přenašečů třásněnky 
                     (Frankliniella occidentalis Pergande a Thrips tabaci     
                     Lindeman), a po zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby 
                     se zajistilo účinné potlačení příslušných populací, a    
                     b) i) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během   
                     aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu 
                     Tomato spotted wilt tospovirus; nebo             
                     ii) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během 
                     aktuální doby vegetace příznaky organismu Tomato spotted   
                     wilt tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek    
                     rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán    
                     prostým škodlivého organismu.                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chřest    Fusarium Link (anamorfní   a) i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro 
       rod), vyjma Fusarium     zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, byl 
       oxysporum f. sp. albedinis  vytrhán reprezentativní vzorek rostlin a nebyly pozorovány  
       (Kill. & Maire) W.L.     příznaky výskytu daného RNŠO nebo              
       Gordon a Fusarium      ii) porost byl vizuálně prohlédnut alespoň dvakrát ve    
       circinatum Nirenberg &    vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během  
       O'Donnell          vegetačního období, byly neprodleně vytrhány rostliny    
       Helicobasidium brebissonii  vykazující příznaky výskytu daného RNŠO a při konečné    
       (Desm.) Donk         prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky a    
                     b) koruny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a    
                     nebyly pozorovány příznaky výskytu daného RNŠO.       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cibule,   Stromatinia cepivora Berk.  a) rostliny jsou přesazené ve vyvýšených modulech a     
Echalion,                     pěstované v substrátu prostém organismu Stromatinia cepivora 
Šalotka                  Berk.                            
                     nebo                             
                     b) i) - porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu  
                     pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a 
                     nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia   
                     cepivora Berk nebo                      
                     - porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro   
                     zjištění škodlivého organismu během vegetačního období,   
                     rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Stromatinia  
                     cepivora Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové   
                     konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky 
                     a                              
                     ii) rostliny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a  
                     nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia   
                     cepivora Berk.                        
 
       Ditylenchus dipsaci (Kuehn) V případě rostlin jiných než rostlin pro produkci komerčního 
       Filipjev           porostu:                           
                     a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního  
                     období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu 
                     pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány    
                     příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn)    
                     Filipjev                           
                     nebo                             
                     b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného      
                     vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve   
                     vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky 
                     výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly 
                     pozorovány nejvýše u 2 % rostlin a              
                     ii) rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem 
                     byly neprodleně vytrhány a                  
                     iii) rostliny byly poté shledány prostými daného škodlivého 
                     organismu při laboratorních testech na reprezentativním   
                     vzorku nebo                         
                     c) rostliny byly podrobeny vhodnému chemickému nebo     
                     fyzikálnímu ošetření proti organismu Ditylenchus dipsaci   
                     (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na  
                     reprezentativním vzorku byly shledány prostým tohoto     
                     škodlivého organismu.                    
                     V případě rostlin pro produkci komerčního porostu:      
                     a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního  
                     období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu 
                     pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány    
                     příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn)    
                     Filipjev nebo                        
                     b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného      
                     vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném   
                     termínu pro zjištění škodlivého organismu;          
                     ii) rostliny vykazující příznaky výskytu organismu      
                     Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly neprodleně     
                     vytrhány a                          
                     iii) rostliny byly shledány prostými daného škodlivého    
                     organismu po laboratorních testech na reprezentativním    
                     vzorku                            
                     nebo                             
                     c) rostliny byly podrobeny vhodnému fyzikálnímu nebo     
                     chemickému ošetření a po laboratorních testech provedených  
                     na reprezentativním vzorku byly shledány prostými organismu 
                     Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.            
 
       Onion yellow dwarf virus   a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního  
                     období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu 
                     a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Onion yellow 
                     dwarf virus                         
                     nebo                             
                     b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného      
                     vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve   
                     vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky 
                     výskytu organismu Onion yellow dwarf virus byly pozorovány  
                     nejvýše u 10 % rostlin a                   
                     ii) vytrhané rostliny shledané napadenými daným škodlivým  
                     organismem, byly neprodleně vytrhány a            
                     iii) příznaky výskytu daného škodlivého organismu nevykázalo 
                     více než 1 % rostlin zkontrolovaných při konečné prohlídce. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cibule    Stromatinia cepivora Berk.  a) rostliny jsou přesazené ve vyvýšených modulech a     
sečka                   pěstované v substrátu prostém organismu Stromatinia cepivora 
Pór                    Berk.                            
                     nebo                             
                     b) i) - porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu  
                     pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a 
                     nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia   
                     cepivora Berk nebo                      
                     - porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro   
                     zjištění škodlivého organismu během vegetačního období,   
                     rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Stromatinia  
                     cepivora Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové   
                     konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky 
                     a                              
                     ii) rostliny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a  
                     nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia   
                     cepivora Berk.                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Česnek    Stromatinia cepivora Berk.  a) i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro 
                     zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a   
                     nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia   
                     cepivora Berk nebo ii) porost byl vizuálně prohlédnut ve   
                     vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během   
                     vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu   
                     organismu Stromatinia cepivora     Berk. byly neprodleně     
                     vytrhány a při doplňkové konečné prohlídce nevykazuje    
                     rostoucí porost žádné příznaky                
                     a                              
                     b) rostliny nebo sadba byly před přemístěním vizuálně    
                     prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu  
                     Stromatinia cepivora Berk.                  
 
       Ditylenchus dipsaci (Kuehn) V případě rostlin jiných než rostlin pro produkci komerčního 
       Filipjev           porostu:                           
                     a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního  
                     období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu 
                     pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány    
                     příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn)    
                     Filipjev nebo                        
                     b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného      
                     vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve   
                     vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky 
                     výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly 
                     pozorovány nejvýše u 2 % rostlin a              
                     ii) rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem 
                     byly neprodleně vytrhány a                  
                     iii) rostliny byly poté shledány prostými daného škodlivého 
                     organismu při laboratorních testech na reprezentativním   
                     vzorku nebo                         
                     c) rostliny byly podrobeny vhodnému chemickému nebo     
                     fyzikálnímu ošetření proti organismu Ditylenchus dipsaci   
                     (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na  
                     reprezentativním vzorku byly shledány prostým tohoto     
                     škodlivého organismu.                    
                     V případě rostlin pro produkci komerčního porostu:      
                     a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního  
                     období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu 
                     pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány    
                     příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn)    
                     Filipjev nebo                        
                     b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného      
                     vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném   
                     termínu pro zjištění škodlivého organismu;          
                     ii) rostliny vykazující příznaky výskytu organismu      
                     Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly neprodleně     
                     vytrhány a                          
                     iii) rostliny byly shledány prostými daného škodlivého    
                     organismu po laboratorních testech na reprezentativním    
                     vzorku                            
                     nebo                             
                     c) rostliny byly podrobeny vhodnému fyzikálnímu nebo     
                     chemickému ošetření a po laboratorních testech provedených  
                     na reprezentativním vzorku byly shledány prostými organismu 
                     Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.            
 
       Leek yellow stripe virus   a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního  
                     období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu 
                     pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány    
                     příznaky výskytu organismu Leek yellow stripe virus nebo   
                     b) porost byl vizuálně prohlédnut alespoň jednou ve vhodném 
                     termínu pro zjištění škodlivého organismu od začátku     
                     posledního ukončeného vegetačního období, přičemž příznaky  
                     organismu Leek yellow stripe virus nevykázalo více než 10 %  
                     rostlin, dané rostliny byly neprodleně vytrhány a při    
                     konečné prohlídce nevykazovalo příznaky více než 1 %     
                     rostlin.                           
 
       Onion yellow dwarf virus   a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního  
                     období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu 
                     a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Onion yellow 
                     dwarf virus                         
                     nebo                             
                     b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného      
                     vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve   
                     vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky 
                     výskytu organismu Onion yellow dwarf virus byly pozorovány  
                     nejvýše u 10 % rostlin a                   
                     ii) vytrhané rostliny shledané napadenými daným škodlivým  
                     organismem, byly neprodleně vytrhány a            
                     iii) příznaky výskytu daného škodlivého organismu nevykázalo 
                     více než 1 % rostlin zkontrolovaných při konečné prohlídce. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artyčok,   Verticillium dahliae Kleb.  a) matečné rostliny se získávají z materiálu testovaného na 
Karda                   patogeny a                          
                     b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce se známou 
                     historií rostlinné výroby beze známého výskytu organismu   
                     Verticillium dahliae Kleb. a                 
                     c) rostliny byly vizuálně prohlédnuty ve vhodných termínech 
                     od začátku posledního ukončeného vegetačního období a    
                     shledány prostými příznaků výskytu organismu Verticillium  
                     dahliae Kleb.                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salát,    Tomato spotted wilt     a) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, kde byl  
Lilek    tospovirus          zaveden režim monitorování relevantních přenašečů třásněnky 
vejcoplodý                (Frankliniella occidentalis Pergande a Thrips tabaci     
                     Lindeman), a po zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby 
                     se zajistilo účinné potlačení příslušných populací, a    
                     b) i) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během   
                     aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu 
                     Tomato spotted wilt tospovirus; nebo             
                     ii) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během 
                     aktuální doby vegetace příznaky organismu Tomato spotted   
                     wilt tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek    
                     rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán    
                     prostým škodlivého organismu.                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.