Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Příl.11

Příloha 11
Náležitosti čísla množitelského porostu, čísla partie rozmnožovacího materiálu a používané měrné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé druhy a způsob přidělení registračního čísla směsi
1. Náležitosti čísla množitelského porostu
a) Číslo množitelského porostu se tvoří následujícím způsobem:
i. ze čtyřmístného registračního nebo evidenčního čísla dodavatele,
ii. z pětimístného pořadového čísla porostu, jehož první číslo je označení regionálního oddělení Ústavu, ve kterém bude podána žádost.
 
            Vzor: 3867 - 00657
b) tabulka číselných řad pořadových čísel porostů
 
                           Tabulka 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Registrační    Pořadové          Porost
 nebo      číslo
evidenční     porostu
 číslo    -----------------
dodavatele   od    do
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  RRRR    X0001   X0100      porosty založené z rozmnožovacího materiálu geneticky
                     modifikovaných odrůd
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  RRRR    X0101   X0200      porosty uchovávaných odrůd
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  RRRR    X0201   X0500      porosty založené pro ekologické zemědělství
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  RRRR    X0501   X0600      porosty založené na základě prohlášení šlechtitele o původu
                     rozmnožovacího materiálu
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  RRRR    X0601   X8000      porosty rozmnožovacího materiálu předstupňů, základního
                     a certifikovaného osiva
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  RRRR    90001   a dále      porosty standardního osiva (k uznávacímu řízení se
                     nepřihlašují)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RRRR - čtyřmístné registrační nebo evidenční číslo dodavatele.
X  - číslo regionálního oddělení Ústavu, kde bude porost přihlášen. Seznam je každoročně zveřejňován 
    ve Věstníku Ústavu.
c) Použití číselných řad v daném rozmezí je pro žadatele libovolné, popřípadě může být odvislé od dohody s regionálním oddělením Ústavu, kde je žádost podávána. Je nepřípustné použít v kalendářním roce jedno číslo vícekrát.
d) Množitelské porosty se označují tabulkou s číslem množitelského porostu umístěnou na viditelném místě okraje pozemku po celou dobu vegetace.
2. Náležitosti čísla partie rozmnožovacího materiálu
a) Číslo partie má pevnou strukturu. Základem je rok sklizně a číslo množitelského porostu (tj. registrační nebo evidenční číslo dodavatele a pořadové číslo porostu). Za lomítkem je pak pořadové číslo vyrobené partie z daného porostu.
 
           Vzor: 6 - 3867 - 00657 / 01
b) Číslování partií směsí osiv, osiv z dovozu, obchodního osiva, egalizovaných partií, standardního osiva a sazenic zeleniny:
 
                                               Tabulka 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Registrační      číselné rozmezí        typ osiva
nebo evidenční
číslo dodavatele    od    do 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  RRRR        X8001  X8400   registrační čísla směsí k použití jako pícnina
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  RRRR        X8401  X8800   registrační čísla směsí osiv, které nejsou určeny k použití 
                      jako pícnina
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  RRRR        X8801  X8900   registrační čísla směsí obilnin, směsí standardních osiv
                      zelenin, osiv k ochraně přirozeného prostředí, případně
                      směsí osiv pro ekologické zemědělství
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  RRRR        X8901  X9000   čísla partií obchodního osiva, případně partií osiv 
                      jinde neuvedených
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  RRRR        X9001  X9800   čísla partií osiva z dovozu v kalendářním roce
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  RRRR        X9801  X9999   čísla egalizovaných partií osiv, které prošly uznávacím
                      řízením
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  RRRR        90001  95000   čísla partií standardních osiv
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  RRRR        95001  a dále   čísla partií sazenic zelenin
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
X - číslo regionálního oddělení Ústavu, kde bylo osivo vzorkováno nebo kde je sídlo dovozce, 
  v případě směsí číslo regionálního oddělení Ústavu, kde je směs registrována. Seznam je každoročně 
  zveřejňován ve věstníku Ústavu.
c) Uskladněné partie a jejich části se označují partiovými štítky; obdobným způsobem musí být označené i jiné obaly umístěné v prostorách, kde je skladován rozmnožovací materiál.
3. Používané měrné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé druhy
 
                                               Tabulka 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Skupina druhů      Výměra (počet)   Hmotnost (počet)       Počet desetinných míst
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
zemědělské druhy       ha          kg              ha - 0,00
(kromě brambor)                                 kg - 0,000
   sazečky        ha         kg/ks 1             t - 0,000   
   brambory        ha          t 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
zeleninové druhy       a           kg              a - 0,00
   sazečky        a         kg/ks 1             kg - 0,000
               a           ks       
               ks          g       
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 - počet bude používán k odhadu výnosu
4. Způsob přidělení registračního čísla směsi osiv
a) Registrační číslo směsi se skládá z
i. označení roku přidělení registračního čísla
ii. čtyřmístného registračního nebo evidenčního čísla dodavatele,
iii. pětimístného pořadového čísla porostu, jehož první číslo je označení regionálního oddělení Ústavu, ve kterém bude podána žádost.
     
           Vzor: 6 - 3867 - 08199
b) Ústav přidělí každé ohlášené směsi osiv registrační číslo v rozmezí uvedeném v tabulce 4. Registrační číslo směsi je základem čísla partie směsi osiv následně vyrobené. Způsob vytvoření čísla partie je popsán v bodě 2.
 
                           Tabulka 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Registrační     číselné rozmezí           typ směsi
nebo evidenční      
číslo dodavatele   od   do 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
RRRR         X8001  X8400    registrační čísla směsí k použití jako pícnina
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RRRR         X8401  X8800    registrační čísla směsí, které nejsou určeny k použití jako pícnina
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RRRR         X8801  X8900    registrační čísla směsí obilnin, standardních osiv zeleniny,      
                     směsí osiv k ochraně přirozeného prostředí
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
X - číslo regionálního oddělení Ústavu, kde bylo osivo vzorkováno nebo kde je sídlo dovozce, 
  v případě směsí - číslo regionálního oddělení Ústavu, kde je směs registrována. Seznam je
  každoročně zveřejňován ve věstníku Ústavu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.