Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Příl.8

Příloha 8
Požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin
Část I
Přehled druhů
                              
                                               Tabulka 1                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český název             Latinský název                          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   Cynara cardunculus L.                       
Artyčok               - skupina Artyčok                         
Bob zahradní             Vicia faba L.                           
                   Brassica oleracea L.                       
Brokolice              - skupina Brokolice (květáková a výhonková)            
                   Apium graveolens L.                        
Celer bulvový            - skupina Celer bulvový                      
Celer řapíkatý            - skupina Celer řapíkatý                     
                   Allium cep a L.                          
Cibule, Echalion           - skupina Cepa                          
Cibule sečka             Allium fistulosum L.                       
                   Cichorium intybus L.                       
Čekanka hlávková           - skupina Čekanka listová                     
Čekanka pro puky           - skupina Čekanka pro puky                    
Čekanka kořenová           - skupina Čekanka průmyslová                   
Černý kořen             Scorzonera hispanica L.                      
Česnek                Allium sativum L.                         
Endivie               Cichorium endivia L.                       
                   Phaseolus vulgaris L.                       
Fazol obecný keříčkový        - skupina Fazol obecný keříčkový                 
Fazol obecný pnoucí         - skupina Fazol obecný pnoucí                   
Fazol šarlatový           Phaseolus coccineus L.                      
                   Foeniculum vulgare Mill.                     
Fenykl                - skupina Azoricum                        
                   Pisum sativum L.                         
Hrách dřeňový            - skupina Hrách dřeňový                      
Hrách kulatosemenný         - skupina Hrách kulatosemenný                   
Hrách cukrový            - skupina Hrách cukrový                      
Chilli                Capsicum annuum L.                        
Chřest                Asparagus officinalis L.                     
                   Brassica oleracea L.                       
Kadeřávek              - skupina Kadeřávek                        
                   Brassica oleracea L.                       
Kapusta hlávková           - skupina Kapusta hlávková                    
                   Brassica oleracea L.                       
Kapusta listová           - skupina Kapusta listová                     
                   Brassica oleracea L.                       
Kapusta růžičková          - skupina Kapusta růžičková                    
                   Cynara cardunculus L.                       
Karda                - skupina Karda                          
                   Brassica oleracea L.                       
Kedluben               - skupina Kedluben                        
Kerblík                   Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.                 
Kozlíček polníček          Valerianella locusta (L.) Laterr.                 
                   Zea mays L.                            
Kukuřice cukrová           - skupina Kukuřice cukrová                    
Kukuřice pukancová          - skupina Kukuřice pukancová                   
                   Brassica oleracea L.                       
Květák                - skupina Květák                         
Lilek vejcoplodý           Solárním melongena L.                       
                   Beta vulgaris L.                         
Mangold               - skupina mangold                         
Meloun cukrový            Cucumis melo L.                          
Meloun vodní             Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai            
Mrkev a Mrkev krmná         Daucus carota L.                         
                   Cucumis sativus L.                        
Okurka salátová           - skupina Okurka salátová                     
Okurka nakládačka          - skupina Okurka nakládačka                    
Paprika               Capsicum annuum L.                        
Pažitka               Allium schoenoprasum L.                      
                   Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill          
Petržel kořenová           - skupina Petržel kořenová                    
Petržel listová           - skupina Petržel listová                     
                   Brassica oleracea L.                       
Portugalské zelí           - skupina Portugalské zelí                    
Pór                 Allium porrum L.                         
Rajče                Solanum lycopersicum L.                      
Reveň                Rheum rhabarbarum L.                       
                   Raphanus sativus L.                        
Ředkvička              - skupina Ředkvička                        
Ředkev                - skupina Ředkev                         
Řepa salátová včetně "Cheltenham   Beta vulgaris L.                         
beet"                - skupina Řepa zeleninová                     
Salát                Lactuca sativa L.                         
                   Allium cepa L.                          
Šalotka               - skupina Aggregatum                       
Špenát                Spinacia oleracea L.                       
Tykev obecná vč. cukety a patizonu  Cucurbita pepo L.                         
Tykev velkoplodá           Cucurbita maxima Duchesne                     
                   Brassica rapa L.                         
Vodnice               - skupina Vodnice                         
Zelí hlávkové bílé a Zelí hlávkové  Brassica oleracea L.                       
červené               - skupina Capitata                        
                   Brassica rapa L.                         
Zelí pekingské            - skupina Zelí pekingské                     
Anýz vonný1             Pimpinella anisum L.                       
Čtyřboč (špenát novozélandský)1   Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze              
Kopr vonný1             Anethum graveolens L.                       
Koriandr setý1            Coriandrum sativum L.                       
Majoránka zahradní1         Origanum majorana L.                       
Pastinák setý 1           Pastinaca sativa L.                        
Řeřicha setá1            Lepidium sativum L.                        
Tykev fíkolistá1           Cucurbita ficifolia Bouché                    
Zelí čínské1             Brassica rapa L.                         
Všechny hybridy druhů a skupin uvedených v této tabulce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést pouze u registrovaných odrůd.
Část II
Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací
Oddíl 1
Povolené kategorie a generace
                                               Tabulka 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Druh             Rozmnožovací materiál   Základní   Certifikovaný  Standardní 
                    předstupňů        RM       RM      osivo  
              ---------------------------------------------------------------------------
                SE 1      SE 2       E       C       S   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všechny druhy zelenin       X        X       X       X       X   
uvedené v tabulce 1 této                                   
přílohy s výjimkou čekanky                                  
kořenové                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čekanka kořenová         X        X       X       X          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Část III
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Oddíl 1
Předplodiny, počet a termíny přehlídek
 
                                              Tabulka 3.1a
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Skupina zelenin,    Kategorie          Porosty nemohou být zakládány na pozemcích, na
rod, druh                      kterých byly v předcházejícím období pěstovány:
                          ---------------------------------------------------
                           počet roků      předplodiny
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
zeleniny rodu       SE, E, C            4        rod Brassica 
Brassica          včetně linií a hybridů
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
zeleniny čeledi Apiaceae  SE, E, C            3        čeleď Apiaceae
(okoličnaté)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
čekanka, endivie      SE, E, C            3        tentýž nebo jiný druh
                                      rodu Cichorium
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
hrách a fazol       SE, E, C            4        čeleď Fabaceae
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
rajče           SE, E, C            3        rajče
              včetně linií a hybridů
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
řepa, mangold       SE, E, C            5        rod Beta
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ředkvička, ředkev     SE, E, C            3        rod Raphanus
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
salát, špenát       SE, E, C            2        tentýž nebo příbuzný
                                      botanický druh
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ostatní druhy       SE, E, C            1        tentýž nebo příbuzný
zelenin          včetně linií a hybridů             botanický druh  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
kořeninové         SE, E, C            3        tentýž nebo příbuzný
rostliny                                  botanický druh
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                              Tabulka 3.1b
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Skupina zelenin, rod, druh          První přehlídka        Druhá přehlídka
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                 ve fázi
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
sazečky všech dvouletých druhů        technologické zralosti    po vytřídění sazeček
                                      u kořen.druhů a cibule,
                                      po selekci u brukvovitých
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
semenice všech dvouletých druhů           kvetení         
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
chřest, lilek a rajče            technologické zralosti       
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
kořeninové rostliny, kozlíček        technologické zralosti    kvetení
polníček, řeřicha setá a reveň      
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
hrách, fazol, meloun, okurky,            kvetení        technologické zralosti
paprika a tykev             
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
kukuřice cukrová a pukancová         před kvetením         kvetení
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ostatní jednoleté druhy           technologické zralosti    kvetení
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oddíl 2
Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
Pododdíl 1
                                
                                             Tabulka 3.2.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Druh                 SE, E               C
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                       500 m              300 m
anýz, fenykl, koriandr            od porostu jiné odrůdy téhož druhu
                       300 m              100 m
                        od planých rostlin téhož druhu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
brokolice, kedluben,             1000 m              600 m
kadeřávek, kapusta,             od zdrojů pylu, které by zvláště nebezpečně mohly
květák, zelí, portugalské zelí        ovlivnit uniformitu odrůdy - od jiné variety nebo
                       jiné odrůdy druhu Brassica oleracea L.
                       500 m              300 m
                       od ostatních zdrojů pylu rodu Brassica náchylných
                       k vzájemnému sprášení s pěstovaným druhem
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celer a petržel                500 m              300 m
cibule, echalion,                  od jiné odrůdy téhož druhu
pažitka, pór (semenice)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
čekanka, endivie,              1 000 m             1 000 m
                      od jiných druhů nebo poddruhů téhož rodu
                       600 m              300 m
                        od jiné odrůdy sledovaného druhu
                       300 m              100 m
                            od plané čekanky
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
zelí pekingské, vodnice           1 000 m              600 m
                     od zdrojů pylu, které by zvláště nebezpečně mohly
                     ovlivnit uniformitu odrůdy - od sebe navzájem, od jiné
                     odrůdy, od tuřínu, řepky a řepice
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
kukuřice cukrová a              500 m              300 m
pukancová                  od jiného prášícího zdroje kukuřice
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                       500 m              300 m
mrkev (včetně krmné)             od kvetoucího porostu jiné odrůdy mrkve 2
                       300 m              100 m
                         od mrkve lesní - mrkvouse 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
okurka, meloun, tykev            1000 m              700m
                       od jiné formy nebo odrůdy téhož druhu
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
pastinák                   500 m              300 m
                           od jiné odrůdy téhož druhu
                       300 m              100 m
                         od kvetoucího planého pastináku
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
paprika, chilli                500 m              300 m
                      mezi odrůdami pálivými a nepálivými a
                        mezi zeleninovými a kořeninovými
                       300 m              200 m
                            od jiné odrůdy
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ředkev, ředkvička               500 m              300m
                            od jiné odrůdy
                       300 m              100m
       
                         od kvetoucí ohnice polní 2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
řepa, mangold                1 000 m              600m
                       od odrůdy stejného poddruhu patřící
                          k jiné skupině odrůd 4
                       600 m             300 m
                      od odrůdy stejného poddruhu patřící ke
                          stejné skupině odrůd 4
                      1 000 m            1 000 m
                       od jakéhokoli zdroje pylu rodu Beta
                           neuvedeného výše
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
salát                     500 m             300 m
                            od jiné odrůdy
                        50 m              50 m
                         od kvetoucí lociky kompasové
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
špenát                    1000 m             600 m
                            od jiné odrůdy
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
hrách                  izolace k zamezení mechanické příměsi během sklizně:          
                               2 m
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ostatní druhy zelenin             500 m             300 m
                    od zdrojů pylu, které by zvláště nebezpečně mohly
                         ovlivnit uniformitu odrůdy
                       300 m             100 m
                       od ostatních zdrojů pylu náchylných
                      k vzájemnému sprášení s pěstovaným druhem
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 - C - ve vzdálenosti od 250 m se mohou takové rostliny ojediněle vyskytovat.
3 - Do 50 m ojediněle, nad 50 m 10 rostlin na 10 m
2
. 4 - Zařazení odrůd mangoldu a řepy salátové do skupin uvádí tabulky 3.2.2 a 3.2.3.
Pododdíl 2
1. každý množitelský porost zelenin a kořeninových rostlin je po celou dobu vegetace oddělen od sousedních porostů mezerou nejméně 1 m širokou,
2. od polovičních vzdáleností, jež jsou uvedeny v tabulce 3.2.1, se mohou ojediněle vyskytovat rostliny, od nichž je stanovena izolace,
3. v porostech zelenin a kořeninových rostlin se nesmí vyskytovat plevelné rostliny, od nichž tabulka 3.2.1 stanoví izolační vzdálenost k zamezení nežádoucímu opylení,
4. izolační vzdálenosti mohou být nahrazeny technickou izolací dostatečně zabraňující přenosu pylu.
Pododdíl 3
Zařazení odrůd mangoldu a řepy salátové do skupin podle morfologických znaků:
 
Beta vulgaris L. var. vulgaris, mangold :                        Tabulka 3.2.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Skupina           Znaky
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     1  Bílý řapík a světle zelená listová čepel, bez anthokyanového zbarvení
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     2  Bílý řapík a středně nebo tmavě zelená listová čepel, bez anthokyanového zbarvení
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     3  Zelený řapík a středně nebo tmavě zelenálistová čepel, bez anthokyanového zbarvení
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     4  Růžový řapík a středně nebo tmavě zelená listová čepel
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     5  Červený řapík a listová čepel s anthokyanovým zbarvením
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Beta vulgaris L. var. conditiva Alef., řepa salátová :                  Tabulka 3.2.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Skupina           Znaky
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     1  Příčně úzce elipsovitý nebo příčně elipsovitý tvar podélného řezu bulvy a dužina
       bulvy červená nebo nachová
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     2  Kruhovitý nebo široce elipsovitý tvar podélného řezu bulvy a dužina bulvy bílá
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     3  Kruhovitý nebo široce eliptický tvar podélného řezu bulvy a dužina bulvy žlutá
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     4  Kruhovitý nebo široce elipsovitý tvar podélného řezu bulvy a dužina bulvy
       červená nebo nachová
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     5  Úzce oválný tvar podélného řezu bulvy a dužina bulvy červená nebo nachová
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     6  Úzce trojúhelníkovitý tvar podélného řezu bulvy a dužina bulvy červená nebo nachová
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oddíl 3
Čistota druhu a čistota odrůdy
1) Porost musí mít dostatečnou odrůdovou čistotu a pravost.
2) Porost musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva.
Část IV
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:
1. Pozemek pro množitelský porost musí být prost všech volně rostoucích rostlin, které by mohly zapříčinit cizosprášení nebo kontaminovat množené osivo chorobami, přenosnými osivem, nebo svými semeny, těžko odstranitelnými z množeného osiva.
2. Musí být zamezeno přenosu půdních patogenů na sklizené osivo.
3. Množitelský porost musí být přehlédnut ve vhodné fázi nebo fázích vývoje nejméně jednou.
4. Požadavky na izolační vzdálenosti - minimální vzdálenosti od všech zdrojů nežádoucího pylu a chorob přenosných osivem (včetně virových chorob přenosných osivem a divoce rostoucích rostlin, které mohou být zdrojem chorob):
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Druh                         Minimální vzdálenost5, 6
                                      SE, E       C
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
druhy rodů Beta a Brassica - od zdrojů cizího               1 000 m     600 m
pylu, který může způsobit značné zhoršení
odrůdy
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
druhy rodů Beta a Brassica - od ostatních                  500 m     300 m
zdrojů cizího pylu ovlivňujícího odrůdu
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
všechny ostatní cizosprašné druhy - od zdrojů                500 m     300 m
cizího pylu, který může způsobit značné
zhoršení odrůdy
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
všechny ostatní cizosprašné druhy - od                    300 m     100 m
ostatních zdrojů cizího pylu ovlivňujícího
odrůdu
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 - Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu 
  cizosprášení a proti přenosu chorob přenosných osivem.
6 - Uvedené vzdálenosti se vztahují na ostatní množitelské porosty a na běžné pěstební porosty 
  kvetoucí ve stejné době jako sledovaný množitelský porost.
5. Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.
6. Porost musí mít požadovanou odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu.
7. Osivo používané k množení musí být v rámci možností bez škůdců a chorob. Zdravotní stav osiva je kontrolován před setím a v případě potřeby je osivo namořeno.
8. Výskyt chorob přenosných osivem musí být v porostu na co nejnižší úrovni.
Část V
Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
Oddíl 1
Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu
      


     
_________________ 
Pozn. ASPI: Ve vysvětlivce č. 8 za slova "a salátu" se doplňují slova "a dále u druhů, u kterých je laboratorní ověření výskytu RNŠO v osivu vyžadováno zvolenou variantou opatření k zamezení výskytu těchto RNŠO uvedených v tabulce 5.3.2 v této příloze
Oddíl 2
Požadavky na vlastnosti osiva
Pododdíl 1
 
                                              Tabulka 5.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Druh      Kategorie   Vlhkost  Klíčivost   Čistota   Příměs semen    Hmotnost
           osiva    nejvýše   nejméně    nejméně    jiných    laboratorního
                  %      %       %    rostlinných    vzorku 
                  10            12     druhů %    v gramech 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------     
   1        2      3      4       5       6        7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
artyčok,      SE,E     10,0     65      96,0      0,5       900
karda        C,S
bob zahradní    SE,E     16,0     80      98,0      0,1      1000
           C,S
brokolice,     SE,E     10,0     75      97,0      1,0       100
kadeřávek      C,S
celer        SE,E     13,0     70      97,0      1,0       25
           C,S
cibule,       SE,E     13,0     70      97,0      0,5       80
šalotka,       C,S
echalion
cibule       SE,E     13,0     65      97,0      0,5       50
sečka        C,S
čekanka       SE,E     14,0     80      97,0      1,0       50
kořenová       C
čekanka pro puky,  SE,E     14,0     65      95,0      1,5       50
čekanka hlávková   C,S
černý        SE,E     13,0     70      95,0      1,0       300
kořen        C,S
česnek       SE,E     13,0     65      97,0      0,5       20
           C,S
endivie       SE,E     13,0     65      95,0      1,0       40
           C,S
fazol       SE,E     16,0     75      98,0      0,1      1000
obecný        C,S
fazol        SE,E     16,0     80      98,0      0,1      1000
šarlatový      C,S
fenykl       SE,E     12,0     70      96,0      1,0       180
           C,S
hrách        SE,E     16,0     80      98,0      0,1      1000
           C,S
chřest       SE,E     13,0     70      96,0      0,5      1000
           C,S
kapusta,      SE,E     10,0     75      97,0      1,0       100
kedluben,      C,S
zelí hlávkové, 
portugalské zelí
zelí pekingské   SE,E     10,0     75      97,0      1,0       70
           C,S
kerblík       SE,E     13,0     70      96,0      1,0       60
           C,S
kozlíček      SE,E     13,0     65      95,0      1,0       70
polníček       C,S
kukuřice cukrová  SE,E     14,0     85 13    98,0      0,1      1000
a pukancová     C,S
květák       SE,E     10,0     70      97,0      1,0       100
           C,S
lilek        SE,E     12,0     65      96,0      0,5       150
vejcoplodý      C,S
mangold       SE,E     15,0     70      97,0      0,5       500
           C,S
meloun       SE,E     13,0     75      98,0      0,1      1000
vodní        C,S
meloun       SE,E     13,0     75      98,0      0,1       150
cukrový       C,S
mrkev a       SE,E     13,0     65      95,0      1,0       30
mrkev krmná     C,S
okurka       SE,E     13,0     80      98,0      0,1       150
           C,S
paprika,      SE,E     13,0     65      97,0      0,5       150
chilli        C,S
pažitka       SE,E     13,0     65      97,0      0,5       30
           C,S
petržel       SE,E     13,0     65      97,0      1,0       40
           C,S
pór         SE,E     13,0     65      97,0      0,5       70
           C,S
rajče        SE,E     13,0     75      97,0      0,5       20
           C,S
reveň        SE,E     13,0     70      97,0      0,5       450
           C,S
ředkev,       SE,E     10,0     70      97,0      1,0       300
ředkvička      C,S
řepa        SE,E     15,0     70      97,0      0,5       500
salátová včetně   C,S
„Cheltenham beet “  C,S
salát        SE,E     13,0     75      95,0      0,5       30
           C,S
špenát       SE,E     13,0     75      97,0      1,0       250
           C,S
tykev obecná    SE,E     13,0     75      98,0      0,1      1000
včetně cukety a   C,S
patizonu
tykev        SE,E     13,0     80      98,0      0,1      1000
velkoplodá      C,S
vodnice       SE,E     10,0     80      97,0      1,0       70
           C,S
anýz vonný     SE,E     13,0     65      98,0      0,5       70
           C,S                  95,0      1,0
čtyřboč       SE,E     13,0     80 11    99,0      0,5      1000
(špenát       C,S                  97,0      1,0
novozélandský)
kopr vonný     SE,E     13,0     55      97,0      0,5       40
           C,S                  95,0      1,0
koriandr setý    SE,E     13,0     70      99,0      0,5      400
           C,S                  97,0      1,0
majoránka zahradní SE,E     13,0     60      96,0      0,5       25
           C,S                  93,0      1,0
pastinák setý    SE,E     13,0     70      97,0      0,5      100
           C,S                  95,0      1,0
řeřicha setá    SE,E     13,0     80      98,0      0,5       60
           C,S                  96,0      1,0
tykev        SE,E     13,0     75      98,0      0,1      350
fíkolistá      C,S
zelí čínské     SE,E     13,0     75      98,0      0,5       70
           C,S                  97,0      1,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 - Vlhkost osiva zelenin se stanovuje pouze na vyžádání.
11 - Průměrný počet klíčenců na 100 plodů.
12 - Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
13 - U super sladkých typů kukuřice cukrové je požadovaná minimální klíčivost snížena na 80 %. Úřední 
   návěska nebo návěska dodavatele musí v takovém případě obsahovat text „Klíčivost nejméně 80 %“.
Pododdíl 2
1. odrůdová čistota a pravost u kategorií certifikovaný rozmnožovací materiál a standardní osivo je následně kontrolována ve vegetačních zkouškách,
2. mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.
Oddíl 3
Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
Pododdíl 1
                                             Tabulka 5.3.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Druh          RNŠO nebo příznaky, které způsobuje        Prahové hodnoty pro osivo 
                                         kategorií SE, E, C  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rajče      Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis       0 %       
        et al.                                         
        Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.                 0 %       
        Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al            0 %       
        Xanthomonas perforans Jones et al.                   0 %       
        Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.           0 %       
        Pepino mosaic virus                           0 %       
        Potato spindle tuber viroid                       0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fazol obecný  Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.       0 %       
        Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.            0 %       
        Acanthoscelides obtectus (Say)                     0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fazol      Acanthoscelides obtectus (Say)                     0 %       
šarlatový                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paprika,    Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.                 0 %       
chilli     Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al            0 %       
        Xanthomonas perforans Jones et al.                   0 %       
        Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.           0 %       
        Potato spindle tuber viroid                       0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hrách      Bruchus pisorum (Linnaeus)                       0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bob zahradní  Bruchus rufimanus Boheman                        0 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cibule,     Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev                  0 %       
echalion,                                               
šalotka, pór                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Druh            Škodlivý organismus               Nejvyšší povolený výskyt 
                                        pro kategorie SE, E, C 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fazol obecný  Glomerella cingulata f. sp. phaseoli Kimati               1 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salát      Botrytis spp.                             10 %      
        Virus salátové mozaiky                         1 %       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luskové     Acanthoscelides obtectus Say                      0 %       
zeleniny    Bruchus affinis Frölich                                
        Bruchus atomarius (Linnaerus)                             
        Bruchus pisorum (Linnaerus)                              
        Bruchus rufimanus Boheman                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výskyt RNŠO na osivu zeleniny nesmí, alespoň na základě vizuálního posouzení, překračovat prahové hodnoty vymezené v tabulce 5.3.1.
Pododdíl 2
Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu zelenin přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5):
                                             Tabulka 5.3.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Druh            RNŠO          Opatření k RNŠO a limitům uvedeným v tab. 5.3.1  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rajče      Xanthomonas euvesicatoria Jones et  a) osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a  
        al. Xanthomonas gardneri (ex Šutič) b) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že 
        Jones et al.             jsou prosté daného RNŠO,                 
        Xanthomonas perforans Jones et al.  nebo                       
        Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) c) i) při vizuálních prohlídkách během ukončeného 
        Vauterin et al.           vegetačního období na stanovišti produkce ve   
                           vhodných termínech pro zjištění škodlivého    
                           organismu nebyly zjištěny příznaky choroby    
                           způsobované daným RNŠO.              
                           nebo                       
                           ii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování    
                           reprezentativního vzorku na daný RNŠO s použitím 
                           vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo 
                           vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo  
                           shledáno prostým daného RNŠO.           
 
        Clavibacter michiganensis ssp.    a) osivo bylo získáno vhodnou metodou kyselé   
        Michiganensis (Smith) Davis et al.  extrakce či obdobnou metodou           
                           a                         
                           b) i) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, 
                           že jsou prosté organismu Clavibacter michiganensis
                           ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,     
                           nebo                       
                           ii) při vizuálních prohlídkách během ukončeného  
                           vegetačního období na stanovišti produkce ve   
                           vhodných termínech pro zjištění škodlivého    
                           organismu nebyly zjištěny příznaky choroby    
                           způsobované organismem Clavibacter michiganensis 
                           ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. nebo   
                           iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na  
                           organismus Clavibacter michiganensis ssp.     
                           michiganensis (Smith) Davis et al. na       
                           reprezentativním vzorku a s použitím vhodných   
                           metod a při těchto testech bylo shledáno prostým 
                           škodlivého organismu.               
 
        Pepino mosaic virus         a) osivo bylo získáno vhodnou metodou kyselé   
                           extrakce či obdobnou metodou a:          
                           b) i) osivo pochází z oblastí, kde není znám   
                           výskyt organismu Pepino mosaic virus, nebo    
                           ii) na rostlinách na místě produkce nebyly během 
                           celého vegetačního období pozorovány žádné    
                           příznaky chorob způsobovaných organismem Pepino  
                           mosaic virus nebo                 
                           iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na  
                           organismus Pepino mosaic virus na reprezentativním
                           vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto  
                           testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu
 
        Potato spindle tuber viroid     a) i) osivo pochází z oblastí, kde není znám   
                           výskyt organismu Potato spindle tuber viroid, nebo
                           ii) na rostlinách na místě produkce nebyly během 
                           celého vegetačního období pozorovány žádné    
                           příznaky chorob způsobovaných organismem Potato  
                           spindle tuber viroid nebo             
                           iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na  
                           organismus Potato spindle tuber viroid na     
                           reprezentativním vzorku a s použitím vhodných   
                           metod a při těchto testech bylo shledáno prostým 
                           škodlivého organismu.               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fazol obecný  Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že 
        (Smith) Vauterin et al.       jsou prosté daného RNŠO,             
        Xanthomonas fuscans subsp. fuscans  nebo                       
        Schaad et al.            b) porost, ze kterého bylo osivo získáno, byl   
                           vizuálně prohlédnut ve vhodných termínech během  
                           vegetačního období a shledán prostým daného RNŠO 
                           nebo                       
                           c) byl otestován reprezentativní vzorek osiva a  
                           shledán při těchto testech prostým daného RNŠO.  
 
        Acanthoscelides obtectus (Say)    a) reprezentativní vzorek osiva byl podroben   
                           vizuální prohlídce v nejvhodnějším termínu pro  
                           zjištění škodlivého organismu, což může být po  
                           vhodném ošetření, a                
                           b) osivo bylo shledáno prostým organismu     
                           Acanthoscelides obtectus (Say).          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paprika,    Xanthomonas euvesicatoria Jones et  a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že 
chilli     al. Xanthomonas gardneri (ex Šutič) jsou prosté daného RNŠO,             
        Jones et al.             nebo                       
        Xanthomonas perforans        b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného  
                           vegetačního období na stanovišti produkce ve   
        Jones et al.             vhodných termínech pro zjištění škodlivého    
        Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) organismu nebyly zjištěny příznaky choroby    
        Vauterin et al.           způsobované daným RNŠO;              
                           nebo                       
                           c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování    
                           reprezentativního vzorku na daný RNŠO s použitím 
                           vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo 
                           vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo  
                           shledáno prostým daného RNŠO.           
 
        Potato spindle tuber viroid     a) i) osivo pochází z oblastí, kde není znám   
                           výskyt organismu Potato spindle tuber viroid, nebo
                           ii) na rostlinách na místě produkce nebyly během 
                           celého vegetačního období pozorovány žádné    
                           příznaky chorob způsobovaných organismem Potato  
                           spindle tuber viroid nebo             
                           iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na  
                           organismus Potato spindle tuber viroid na     
                           reprezentativním vzorku a s použitím vhodných   
                           metod a při těchto testech bylo shledáno prostým 
                           škodlivého organismu.               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fazol      Acanthoscelides obtectus (Say)    a) reprezentativní vzorek osiva byl podroben   
šarlatový                          vizuální prohlídce v nejvhodnějším termínu pro  
                           zjištění škodlivého organismu, což může být po  
Hrách      Bruchus pisorum (L.)         vhodném ošetření, a                
                           b) osivo bylo shledáno prostým daného RNŠO.    
Bob zahradní  Bruchus rufimanus L.                                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cibule,     Ditylenchus dipsaci (Kuehn)     a) porost byl od začátku posledního ukončeného  
echalion,    Filipjev               vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně  
šalotka, pór                     jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého 
                           organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu  
                           organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev  
                           nebo                       
                           b) sklizené osivo bylo po laboratorních testech na
                           reprezentativním vzorku shledáno prostým organismu
                           Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev       
                           nebo                       
                           c) rozmnožovací materiál byl podroben vhodnému  
                           chemickému nebo fyzikálnímu ošetření proti    
                           organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a 
                           po laboratorních testech provedených na      
                           reprezentativním vzorku bylo osivo shledáno    
                           prostým tohoto škodlivého organismu.       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Část VI
Návěska
Oddíl 1
Úřední návěska osiva zelenin kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název druhu
4. název odrůdy
5. označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“
6. generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu
7. číslo partie
8. hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno- (měsíc a rok)“
10. označení země výroby
11. číslo návěsky
12. název a adresa dodavatele
13. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
14. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
15. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas
Oddíl 2
Úřední návěska osiva zelenin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název druhu
4. název odrůdy
5. u hybridních odrůd nebo inbredních linií:
a) pro základní osivo, u něhož hybrid nebo inbrední linie, ke které základní osivo patří, jsou zapsány ve společném katalogu- název komponentu, pod kterým byl úředně povolen, s odkazem na výslednou odrůdu nebo bez něj, doplněný v případě hybridu nebo množitelské linie, které jsou určeny výhradně k použití jako komponenty pro výsledné odrůdy, slovem „komponent“,
b) pro základní osivo v ostatních případech- název komponentu, ke kterému základní osivo patří a který může být vyznačen kódem, s odkazem na výslednou odrůdu, s uvedením jeho funkce (otcovský nebo mateřský komponent) nebo bez něj a doplněný slovem „komponent“,
c) pro certifikované osivo - název odrůdy, ke které osivo patří, doplněný slovem „hybrid“
6. kategorie
7. číslo partie
8. hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno-(měsíc a rok)“
10. označení země výroby
11. číslo návěsky
12. název a adresa dodavatele
13. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
14. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
15. přezkoušeno (měsíc a rok) v případě, že byla přezkoušena alespoň klíčivost
16. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas
Oddíl 3
Návěska dodavatele nebo nápis na balení osiva zelenin kategorie standardní osivo obsahuje následující údaje:
1. označení „Pravidla a normy EU“
2. název a adresa dodavatele
3. hospodářský rok uzavření nebo posledního zkoušení klíčivosti, lze uvést konec hospodářského roku
4. název druhu
5. název odrůdy
6. kategorie
7. číslo partie
8. hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. spotřebujte do (měsíc a rok), lze uvést konec hospodářského roku
10. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
11. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
12. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas
Část VII
Malé balení
Oddíl 1
Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva zelenin
                
                                              Tabulka 7.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Druhy                Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího
                           materiálu (bez aditiv) v kg
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1. luskové zeleniny                      5,0
                          
 2. cibule, echalion, kerblík, chřest,             0,5
   mangold, řepa salátová, vodnice, meloun      
   vodní, tykev velkoplodá, tykev obecná,      
   mrkev, ředkev, ředkvička, černý kořen,      
   špenát, kozlíček polníček           
                                 0,1
 3. ostatní druhy
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oddíl 2
Označování malého balení
Pododdíl 1
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva zelenin kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení „Malé balení“
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název a adresa dodavatele
4. hospodářský rok uzavření nebo posledního zkoušení klíčivosti, lze uvést konec hospodářského roku
5. název druhu
6. název odrůdy
7. kategorie
8. číslo partie
9. čistá nebo hrubá hmotnost nebo počet semen, v případě, že je uvedena hmotnost a byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva nebo klubíček a celkovou hmotností
10. slova „spotřebujte do ... (měsíc a rok)“, lze uvést konec hospodářského roku
11. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
12. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Pododdíl 2
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva zelenin kategorie standardní osivo obsahuje následující údaje:
1. označení „Malé balení“
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název a adresa dodavatele
4. hospodářský rok uzavření nebo posledního zkoušení klíčivosti, lze uvést konec hospodářského roku
5. název druhu
6. název odrůdy
7. kategorie
8. číslo partie
9. čistá nebo hrubá hmotnost nebo počet semen, v případě, že je uvedena hmotnost a byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva nebo klubíček a celkovou hmotností
10. slova „spotřebujte do ... (měsíc a rok)“, lze uvést konec hospodářského roku
11. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
12. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.
Pododdíl 3
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva směsi standardních osiv odrůd jednoho druhu zeleniny obsahuje následující údaje:
1. označení „Malé balení“
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název a adresa dodavatele
4. rok uzavření vyjádřený slovy: „uzavřeno v roce ... (rok)“ nebo rok posledního odběru vzorků pro účely poslední zkoušky klíčivosti vyjádřený slovy: „vzorkováno v roce ... (rok)“
5. slova „směs odrůd ... (název druhu)“
6. názvy odrůd a podíly jednotlivých odrůd vyjádřené čistou hmotností nebo počtem semen
7. kategorie
8. číslo partie
9. čistou nebo hrubou hmotnost nebo počet semen, v případě, že je uvedena hmotnost a byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva nebo klubíček a celkovou hmotností
10. případně slova „spotřebujte do ... (měsíc a rok)“
11. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
12. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.