Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Příl.7

Příloha 7
Požadavky na množitelské porosty a sadbu brambor
Část I
Přehled druhů
 
                                               Tabulka 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Český název         Latinský název
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Brambor           Solanum tuberosum L.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Část II
Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací
Oddíl 1
Povolené kategorie a generace5
                                               Tabulka 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Druh    Mateřské   Rozmnožovací          Základní        Certifikovaný
      rostliny   materiál            RM3           RM4
             předstupňů2   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       PBTC1    PB 1  PB 2  PB 3  PB 4    S   SE   E     A    B 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Brambor    x      x   x   x   x     x    x   x     x    x
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1 - Generace PBTC je určena pro materiál předcházející generaci PB, jehož rostliny a hlízy byly vypěstovány v chráněném 
zařízení a v pěstebním substrátu, který je prostý škodlivých organismů. Mateřské rostliny musí být prosté Pectobacterium 
spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, Potato spindle tuber viroid,     
viru svinutky bramboru a virů A, M, S, X a Y, ověřeno úředním testováním, nebo testováním pod úředním dohledem.
2 - Maximální počet generací RM předstupňů sázených na poli je 4 a celkový maximální počet kombinovaných generací sadby předcházející základní sadbě na poli a základní sadby brambor je maximálně 7.
3 - Maximální počet generací kategorie základní RM je 3 a celkový maximální počet generací základního RM a RM předstupňů dohromady je 7 (nelze množit z generace do stejné generace).
4 - Maximální počet generací certifikovaného RM je 2 (nelze množit z generace do stejné generace).
5 - Pokud není na úřední návěsce generace uvedena, považuje se daná sadba brambor za poslední generaci, která je v dané kategorii povolena.
Část III
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Oddíl 1
Počet a termíny přehlídek
Pododdíl 1
 
                                              Tabulka 3.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                        Přehlídka
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         1                2                 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 při průměrné výšce trsů 20 cm      v plné vegetaci        po ukončení vegetace
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pododdíl 2
Požadavky na vlastnosti pozemku a vlastnosti půdy
1. před výsadbou musí být na pozemku proveden průzkum na výskyt Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens s negativním výsledkem,
2. pozemek nesmí být dotčen mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními nařízenými v důsledku výskytu Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., které se týkají zákazu množení sadby,
3. množení na jednom pozemku je přípustné nejdříve za 3 roky po předchozím porostu brambor.
Oddíl 2
Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
Pododdíl 1
 
                                              Tabulka 3.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nejmenší vzdálenost   Rozmnožovací materiál   Základní rozmnožovací     Certifikovaný
    (m)          předstupňů         materiál       rozmnožovací materiál     
od jiných porostů  ----------------------------------------------------------------------------------          
   brambor           PB          S    SE   E      A    B
  s výskytem    ---------------------------------------------------------------------------------- 
 virových chorob         500         300   300   300     100   100
  nad 10 %
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pododdíl 2
1. každý množitelský porost je od sousedního porostu zřetelně oddělen nejméně jedním bramborami neosázeným řádkem nebo nejméně 10 m dlouhým neosázeným pruhem v šíři sazeče na počátku i na konci množitelského porostu,
2. za nedodržení minimální vzdálenosti množitelských porostů od jiných porostů brambor se považují i vyselektované rostliny neodstraněné v den následující po selekci,
3. výskyt virových chorob v porostech běžného pěstování brambor v uzavřených pěstebních oblastech musí být do 10,0 %.
Oddíl 3
Čistota druhu a čistota odrůdy
Pododdíl 1
 
                                             Tabulka 3.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stupeň  Nejvyšší povolené %   Nejvyšší povolené %   Nejvyšší povolené   Předčasné ukončení
množení  výskytu odchylných    chybějících rostlin   % výskytu obrostů     vegetace
     typů a jiných odrůd       6            7            8
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PBTC       0            10            2          povinné
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PB       0,01           10            2          povinné
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 S       0,1           15            4          povinné
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SE       0,1           15            4          povinné
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 E       0,1           20            4          povinné
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 A       0,2           25            6          povinné
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 B       0,5           25            6 9        doporučené
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 - Při výpočtu procenta chybějících rostlin se v případě šířky řádku 70 - 75 cm vychází z počtu.  
  50 000 jedinců na 1 ha a v případě šířky řádku 90 cm z počtu 45 000 jedinců na 1 ha.
7 - Za jeden obrost se považuje každý trs, na kterém jsou po předčasném ukončení vegetace vyrostlé 
  nové výhony delší než 5 cm.
8 - O termínu předčasného ukončení vegetace rozhoduje na základě místních podmínek dodavatel a 
  informuje nejpozději do 5 dnů od jeho stanovení příslušného semenářského inspektora.
9 - Procento výskytu obrostů, do kterého lze ještě odebírat vzorky na posklizňové zkoušky přímo 
  z porostu, při vyšším výskytu lze provést odběr těchto vzorků až po sklizni.
Pododdíl 2
1. Souvratě nesmí být osázeny bramborami.
2. K založení porostu nesmí být použita krájená sadba.
Oddíl 4
Zdravotní stav porostu
Pododdíl 1
                                              Tabulka 3.4a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
RNŠO nebo příznaky,          Nejvyšší přípustné % rostlin s příznaky napadení
které způsobují, a   --------------------------------------------------------------------------------
jiné škodlivé       Mateřské    PB     S     SE     E     A     B  
organismy         rostliny                                
              PBTC                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mozaikové příznaky      0      0,1    0,2    0,5    0,8    2,0    6,0  
viróz a příznaky,                                         
které způsobuje                                          
virus svinutky                                          
bramboru                                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bakteriální černání     0      0    0,1    0,5    1,0    2,0    4,0  
stonků bramboru                                          
(Dickeya spp.;                                          
Pectobacterium spp.                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Candidatus          0      0     0     0     0     0     0  
Liberibacter                                           
solanacearum                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stolbur bramboru       0      0     0     0     0     0     0  
Candidatus                                            
Phytoplasma solani                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viroidová          0      0     0     0     0     0     0  
vřetenovitost hlíz                                        
bramboru Potato                                              
spindle tuber                                           
viroid                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
škodlivé organismy,               nesmí se vyskytovat                         
které je zakázáno                                       
zavlékat a                                          
rozšiřovat na území                                      
Evropské unie5)                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pododdíl 2
1. Při přehlídce se neodstraněná matečná hlíza i neodstraněné nové hlízy sadbové velikosti hodnotí jako rostlina s příznaky napadení viry.
2. V případě selekce odkládáním natě se při výskytu živých neokřídlených mšic každý selektovaný trs ponechaný v porostu hodnotí jako rostlina s příznaky napadení viry.
3. Nejvyšší přípustné hodnoty výskytu příznaků napadení viry platí pouze tehdy, jedná-li se o virové choroby způsobené viry běžnými v Evropě.
4. V případě výskytu Stolburu bramboru v porostu musí být veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující příznaky vytrhány a zlikvidovány včetně dceřiných hlíz a pro veškerou sadbu brambor, u níž byly v množitelském porostu pozorovány příznaky, musí být provedeny po sklizni testy hlíz pro každou partii, aby se potvrdila nepřítomnost organismu Candidatus Phytoplasma solani.
Pododdíl 3
Zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů
Zkoušení laboratorní metodou                                Tabulka 3.4b
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
RNŠO nebo příznaky, Mateřské   PB     S    SE     E     A     B 
10
B
10,13
které způsobují rostliny PBTC ------------------------------------------------------------------------------------------------------- % hlíz napadených 0 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 10,0 - virózami 5,0
10
------------------------------------------------------------------------------------------------------- testované viry Svinutka, Svinutka Svinutka Svinutka Svinutka Svinutka Svinutka žádné Y, A, Y, A, Y, A, Y, A, Y, A, Y Y M, X, M
11
, X
11
M
11
, X
11
M
11
, X
11
M
11
, X
11
S S
12
------------------------------------------------------------------------------------------------------- škodlivé organismy, nesmí se vyskytovat které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 - Sadbu brambor lze vyrábět v generaci B pouze za předpokladu, že použitý výchozí rozmnožovací materiál obsahuje nejvýše 5,0 % hlíz napadených viry. 11 - zjištěná hodnota testovaných virů se násobí koeficientem 0,16. 12 - zjištěná hodnota testovaných virů se násobí koeficientem 0,025. 13 - sadba určená výhradně k použití v další generaci u stejného množitele k založení produkční plochy brambor; na návěskách takové sadby brambor, která nebyla laboratorně testována na virózy, musí být tato skutečnost uvedena spolu s informací, že tento materiál lze použít výhradně u stejného množitele k založení produkční plochy brambor.
___________________________________
Opatření s cílem zamezit výskytu viroidové vřetenovitosti hlíz bramboru na sadbě brambor podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění
5)
: a) V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor a základní sadby brambor: - nebyly prokázány žádné příznaky organismu Potato spindle tuber viroid nebo - u každé partie byly provedeny úřední testy hlíz po sklizni a dané hlízy byly shledány prosté organismu Potato spindle tuber viroid; b) V případě certifikované sadby brambor - úřední prohlídka prokázala, že je prostá škodlivého organismu, a testování se provádí, jsou-li pozorovány jakékoliv příznaky výskytu škodlivého organismu. ___________________________________
5)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES.".
Část IV
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu podle normy pro sadbu brambor Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE)
Část V
Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
1. Velikost sadby
a) hlízy nadsadbové nejvýše 3 %
b) hlízy podsadbové nejvýše 3 %
c) stanovuje se tříděním na čtvercových sítech o minimálním rozměru 25 x 25 mm a maximálním rozměru 60 x 60 mm; v případě použití sít větších než 35 mm je rozdíl mezi síty dělitelný číslem 5; maximální rozdíl velikosti sít v rámci jedné partie je 25 mm.
d) v jedné partii sadby musí být zastoupeny hlízy všech velikostí ve vyrovnaném poměru.
2. Další sledované vady:
                                               Tabulka 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo Vada nebo RNŠO                     Hmotnostní % zasažených hlíz
vady                         
                           PBTC    PB     S, SE, E     A, B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   Měkká hniloba hlíz   Měkká a suchá      0     0,2     0,2      0,2  
    --------------------- hniloba celkem                ---- 0,5   ---- 0,5
    Suchá hniloba hlíz                          0,5      0,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2   Vločkovitost hlíz bramboru 
14
0 1,0 5,0 5,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Strupovitost bramboru
15
0 5,0 5,0 5,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Prašná strupovitost bramboru
14
0 1,0 3,0 3,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Scvrklé hlízy
16
0 0,5 1,0 1,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Vnější vady způsobené 0 3,0 3,0 3,0 mechanicky nebo škůdci, hlízy poškozené mrazem a zapařením ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Candidatus Liberibacter 0 0 0 0 solanacearum ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Háďátko hlízové 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-8 Celkem vady č. 1 až 8 0 6,0 6,0 8,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Příměs zeminy a jiných nečistot 1,0 1,0 2,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Hlízy jiných odrůd a 0,25 0,5 odchylných typů ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 škodlivé organismy, které je Nesmí se vyskytovat zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 - Za napadené se považují hlízy, u kterých je postiženo více než 10,0 % povrchu hlízy - počítáno součtem plochy postižených míst. 15 - Za napadené se považují hlízy, u kterých je postiženo více než 1/3 povrchu hlízy - počítáno součtem plochy postižených míst. 16 - Hlízy, které jsou nadměrně dehydrované a zvrásnělé, včetně dehydratace způsobené stříbřitostí slupky bramboru.
3. Původci chorob uvedených v tabulce 5 a škůdci uvedení v tabulce 5:
a) měkké hniloby hlíz bramboru - Pectobacterium spp., Dickeya chrysanthemi, Pythium spp., plíseň bramboru - Phytophtora infestans Phytophthora erythroseptica případně další původci,
b) suché hniloby hlíz bramboru - Fusarium spp., Alternaria spp., Phoma foveata Phytophthora infestans, Sclerotinia sclerotiorum případně další původci hniloby,
c) strupovitost bramboru - Streptomyces scabiei, Streptomyces reticuliscabiei, nebo další Streptomyces spp.,
d) vločkovitost hlíz bramboru - Thanatephorus cucumeris (Rhizoctonia solani - anam.),
e) prašná strupovitost bramboru - Spongospora subterranea,
f) stříbřitost slupky bramboru - Helminthosporium solani,
g) zebra chip - Candidatus Liberibacter solanacearum a
h) háďátko hlízové - Ditylenchus destructor.
4. Sadbové brambory nesmějí být uváděny do oběhu, pokud byly ošetřeny prostředky, které zabraňují klíčení.
Část VI
Návěska
Oddíl 1
Úřední návěska sadby brambor kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál s připojeným rostlinolékařským pasem obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení "Pravidla a normy EU"
3. triviální a botanický název druhu
4. název odrůdy
5. označení kategorie "rozmnožovací materiál předstupňů" nebo "šlechtitelský rozmnožovací materiál"
6. generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu
7. číslo partie
8. hmotnost v jednom balení
9. velikostní třídění
10. měsíc a rok uzavření
11. označení země výroby
12. číslo návěsky
13. název a adresa dodavatele
14. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
15. případně označení "geneticky modifikovaný organismus", jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Oddíl 2
Úřední návěska sadby brambor kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál s připojeným rostlinolékařským pasem obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení "Pravidla a normy EU"
3. triviální a botanický název druhu
4. název odrůdy
5. kategorie, generace
6. číslo partie
7. hmotnost v jednom balení
8. velikostní třídění
9. měsíc a rok uzavření
10. označení země výroby
11. číslo návěsky
12. název a adresa dodavatele
13. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
14. případně označení "geneticky modifikovaný organismus", jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Část VII
Malé balení
Oddíl 1
Nejvyšší povolená hmotnost malého balení sadby brambor
Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího materiálu v jednom malém balení je 10 kg (bez aditiv).
Oddíl 2
Označování malého balení
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení sadby brambor kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení "Malé balení"
2. název a adresa dodavatele
3. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
4. číslo partie
5. triviální a botanický název druhu
6. název odrůdy
7. kategorie, generace
8. hmotnost v jednom balení
9. velikostní třídění
10. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
11. případně označení "geneticky modifikovaný organismus", jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
12. údaje požadované podle zvláštního právního předpisu6) pro rostlinolékařský pas (je-li návěska zároveň rostlinolékařským pasem)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.