Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Příl.6

Příloha 6
Požadavky na množitelské porosty a osivo řep
Část I
Přehled druhů
 
                                               Tabulka 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Český název         Latinský název
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cukrovka          Beta vulgaris L.var. altissima Döll
Řepa krmná         Beta vulgaris L. var. crassa Mansf.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Část II
Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací
Oddíl 1
Povolené kategorie a generace
 
                                               Tabulka 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Druh    Rozmnožovací   Základní RM  Certifikovaný RM
          materiál     (včetně
         předstupňů    komponentů
                  hybridních
                   odrůd)
           SE 1       E        C
Cukrovka        x        x        x
Řepa krmná       x        x        x

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Část III
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Oddíl 1
Předplodiny, počet a termíny přehlídek
 
                                              Tabulka 3.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                       Porosty nemohou být
Kategorie          Přehlídka sazeček          Přehlídka  zakládány na pozemcích,
                                semenic   na kterých byly 
                                       v předcházejícím období
                                       pěstovány:
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          1.     2.      z předpěstované         počet roků předplodiny
                       sadby
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SE, E,   technologická  po třídění     -       ve fázi     5    rodu Beta
 osivo     zralost                     kvetení 
komponentů 
hybridních                 
 odrůd
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  C,    technologická  po třídění   před výsadbou    ve fázi     5    rodu Beta
 včetně     zralost                     kvetení
 osiva 
 hybridů                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oddíl 2
Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
Pododdíl 1
 
                                              Tabulka 3.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kategorie  Izolace    Množitelské porosty                Nejmenší vzdálenost
       k zamezení                            v metrech od okolních
       mechanické                            zdrojů pylu, které     
       příměsi                              mohou způsobit
       v metrech                             nežádoucí cizosprášení              
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SE, E     1     od jakéhokoliv zdroje pylu rodu Beta            1 000
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              od jakéhokoliv zdroje pylu rodu Beta, který není     1 000
              uvedený níže
            -------------------------------------------------------------------------------
  C            opylovač nebo jeden z diploidních opylovačů od        600
(včetně  1        tetraploidního zdroje pylu
hybridů)        -------------------------------------------------------------------------------
              tetraploidní opylovač od diploidního zdroje pylu       600
            -------------------------------------------------------------------------------
              pylové zdroje, u kterých je ploidita neznámá         600
            -------------------------------------------------------------------------------
              diploidní opylovač od diploidního zdroje pylu        300
            -------------------------------------------------------------------------------
              tetraploidní opylovač od tetraploidního zdroje pylu     300
            -------------------------------------------------------------------------------
              mezi dvěma porosty, kde není využita pylová sterilita    300
            -------------------------------------------------------------------------------
              mezi dvěma porosty se stejným opylovačem            0
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pododdíl 2
1. Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
2. Ploidita semenonosných a prášících komponentů množitelského porostu pro produkci osiva se stanoví podle Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin nebo podle národních katalogů odrůd. Pokud tyto údaje nejsou pro některou odrůdu uvedeny, pak se ploidita považuje za neznámou a je stanovena minimální izolační vzdálenost 600 m.
Oddíl 3
Čistota druhu a čistota odrůdy'
Pododdíl 1
 
                                             Tabulka 3.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  Nejvyšší dovolený výskyt jiných rostlin v porostu v %
             ----------------------------------------------------------------------------- 
 Druh   Kategorie    rostlin jiného příbuzného druhu   rostlin jiné odrůdy a odchylného typu
             ----------------------------------------------------------------------------- 
              v sazečkách    v semenicích    v sazečkách     v semenicích
                 1                   1     
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cukrovka   SE, E        0       nesmí se        0,1       nesmí se
        C         0,2      vyskytovat       0,5       vyskytovat
      (včetně
      hybridů)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
řepa     SE, E        0       nesmí se        0,2       nesmí se
krmná     C         0,5          vyskytovat       1,0       vyskytovat
      (včetně
      hybridů)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 - V porostech sazeček se mohou vyskytovat rostliny jiného příbuzného druhu nebo jiné odrůdy, 
  případně rostliny odchylného typu v maximálním rozsahu, který stanoví tabulka 3.3, podmínkou
  uznání je však jejich úplné odstranění do druhé přehlídky.
Pododdíl 2
Krmnou řepu lze množit i přímou metodou - ze sazeček ponechaných na stanovišti bez přesázení. Při přehlídce těchto porostů se pravost a čistota odrůdy neposuzuje. Pro posouzení pravosti a čistoty odrůdy může být provedena vegetační nebo jiná zkouška. Osivo z takto množených porostů je určeno pouze na plochy běžného pěstování.
Část IV
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:
1. musí být provedena alespoň jedna přehlídka sazeček a semenic pro kontrolu izolačních vzdáleností a předplodin v době květu a doporučuje se přehlídka v technické zralosti pro určení pravosti a čistoty odrůdy,
2. na poli, kde bude umístěn množitelský porost, se nesmí vyskytovat žádná planě rostoucí rostlina druhu Beta,
3. požadavky na izolační vzdálenosti jsou shodné s tabulkou 3.2, uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení,
4. certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou,
5. porost musí dostatečně splňovat podmínky pravosti a čistoty odrůdy,
6. porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům,
7. požadavky na jednoklíčkovost a na počet tříklíčkových a víceklíčkových klubíček jsou shodné s tabulkou 5.2, sloupci 7 a 8.
Část V
Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
Oddíl 1
Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu
       


      
Oddíl 2
Požadavky na vlastnosti osiva
Pododdíl 1
        


       
Pododdíl 2
1. Příměs diploidních semen se stanoví u polyploidních odrůd
2. Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.
Oddíl 3
Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
 
                                              Tabulka 5.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Plodina      Škodlivý organismus              Kategorie  Nejvyšší povolený výskyt
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cukrovka   Pleospora betae (Berl.) Nesod. + Fusarium spp.   SE, E, C      20 %
Řepa krmná    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Část VI
Návěska
Oddíl 1
Úřední návěska osiva řep kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název druhu, včetně označení, zda jde o cukrovku nebo řepu krmnou
4. název odrůdy
5. označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“
6. generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu
7. číslo partie
8. hmotnost nebo počet klubíček nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno ... (měsíc a rok)“
10. označení země výroby
11. u jednoklíčkového osiva označení „jednoklíčkové“
12. u osiva pro přesný výsev označení „pro přesný výsev“
13. číslo návěsky
14. název a adresa dodavatele
15. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
16. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Oddíl 2
Úřední návěska osiva řep kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název druhu, včetně označení, zda jde o cukrovku nebo řepu krmnou
4. název odrůdy
5. kategorie
6. číslo partie
7. hmotnost nebo počet klubíček nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
8. u jednoklíčkového osiva označení „jednoklíčkové“
9. u osiva pro přesný výsev označení „pro přesný výsev“
10. měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno ... (měsíc a rok)“
11. označení země výroby
12. číslo návěsky
13. název a adresa dodavatele
14. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
15. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Část VII
Malé balení
Oddíl 1
Nejvyšší povolená hmotnost a nejvyšší povolený počet kusů v malém balení osiva řep
 
                                              Tabulka 7.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        Typ osiva                   Nejvyšší hmotnost      Počet kusů
                               rozmnožovacího materiálu
                               (bez aditiv) v kg
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. osivo řepy jednoklíčkové nebo osivo řepy pro přímý výsev      2,5          100 tis.
2. osivo řepy s výjimkou osiva uvedeného v bodě 1          10,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oddíl 2
Označování malého balení
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva řep kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení „Malé balení EU“
2. název a adresa dodavatele
3. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
4. číslo partie
5. název druhu, včetně označení, zda jde o cukrovku nebo řepu krmnou
6. název odrůdy
7. kategorie
8. hmotnost nebo počet klubíček nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. u jednoklíčkového osiva označení „jednoklíčkové“
10. u osiva pro přesný výsev označení „pro přesný výsev“
11. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
12. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.