Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Příl.4

Příloha 4
Požadavky na množitelské porosty a osivo jiných krmných plodin
Část I
Přehled druhů
 
                                               Tabulka 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Český název             Latinský název
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kapusta krmná            Brassica  oleracea  L.  convar. acephala (DC.) Alef.
                  var. medullosa Thell. + var. viridis L.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ředkev olejná            Raphanus sativus L.var.oleiformis Pers.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Svazenka              Phacelia tanacetifolia Benth.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tuřín                Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bér italský(čumíza, mohár)1     Setaria italica (L.) P. Beauv.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sléz přeslenitý1          Malva verticillata L.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 - Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést pouze u registrovaných odrůd.
Část II
Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací
Oddíl 1
Povolené kategorie a generace
 
                                              Tabulka 2.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Druh           Rozmnožovací materiál předstupňů  Základní RM   Certifikovaný RM
              ---------------------------------------------------------------------------- 
                  SE 1   SE 2    SE 3      E         C
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kapusta krmná            x     x     x       x         x
Ředkev olejná            x     x     x       x         x
Svazenka              x     x     x       x         x
Tuřín                x     x     x       x         x
Bér italský (čumíza, mohár)     x     x     x       x         x
Sléz přeslenitý           x     x     x       x         x
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oddíl 2
Přehled typů základního rozmnožovacího materiálu
 
                                              Tabulka 2.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Název                       Popis
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Základní rozmnožovací materiál    vyroben podle zásad udržovacího šlechtění odrůdy a určen pro
šlechtěných odrůd          výrobu osiva kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Základní rozmnožovací materiál    vyroben pod úředním dozorem z materiálu úředně uznaného jako
krajových odrůd           místní odrůda jedním nebo více dodavateli v rámci přesně
                   ohraničené oblasti původu a určen pro výrobu osiva kategorie
                   certifikovaný rozmnožovací materiál
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Část III
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Oddíl 1
Předplodiny, počet a termíny přehlídek
Pododdíl 1
 
                                              Tabulka 3.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         První rok    První      Druhá      Porosty nemohou být zakládány na
  KATEGORIE   pěstování    přehlídka    přehlídka    pozemcích, na kterých byly
                 ve fázi     ve fázi     v předcházejícím období pěstovány:          
                                 -------------------------------------
                                 počet roků2      předplodiny
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
kapusta krmná, tuřín     sazečka       semenice         
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    SE    v technologické při třídění   kvetení       5       stejného druhu a 
    E    zralosti                              jiného druhu rodu
    C                                      Brassica, Camelina,
                                          Raphanus a Sinapis
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ředkev olejná
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    SE      -       kvetení    dozrávání      3      stejného druhu a
    E                                     jiného druhu rodu
                                          Brassica, Camelina,
    C       -      kvetení       -              Raphanus a Sinapis 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
svazenka
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    SE       -      kvetení       -       2      stejný nebo
    E                                     příbuzný druh
    C                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
sléz přeslenitý
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    SE       -      od kvetení      -        3      stejný nebo
    E             do počátku                    příbuzný druh
    C              zrání          
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
bér italský                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    SE       -      od kvetení      -        2      stejný nebo
    E             do počátku                    příbuzný druh
    C              zrání          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------     
2 - V případě množení stejné odrůdy a stejné nebo nižší kategorie, případně generace se smí osivo 
  množit na stejném pozemku bez časového omezení, a to za předpokladu, že je udržována uspokojivá 
  odrůdová čistota.
Pododdíl 2
1. Krmnou kapustu a tuřín lze množit i přímou metodou - ze sazeček ponechaných na stanovišti bez přesázení. Při přehlídce porostu sazeček s nedorostlými sazečkami (přímá metoda) se pravost a čistota odrůdy neposuzuje. Pro posouzení pravosti a čistoty odrůdy může být provedena vegetační nebo jiná zkouška. Osivo z takto množených porostů je určeno pouze na plochy běžného pěstování.
2. U hybridních odrůd musí být provedeny alespoň tři přehlídky množitelského porostu.
Oddíl 2
Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
 
                                              Tabulka 3.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 Izolace    Prostorová izolace - nejmenší izolační
                 k zamezení   vzdálenost v metrech od okolních zdrojů 4
  Druh       Kategorie   mechanické   pylu, které mohou způsobit nežádoucí
                 příměsi    cizosprášení
                 v metrech   ------------------------------------------------------    
                          vzdálenost 5         od druhů
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
kapusta 3      SE, E       1        400           rodu Brassica,
krmná         C        1        200           Camelina a Sinapis
svazenka      SE, E       1        400       -
           C        1        200    
tuřín 3       SE, E       1        400           rodu Brassica,
           C        1        200           Camelina a Sinapis
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
sléz přeslenitý  SE, E, C      1        500           od jiných odrůd
                                        téhož druhu
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ředkev olejná,                          vzdálenost 5
bér italský                        porost do 2 ha porost nad 2 ha
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
do dalšího     SE, E       1         200              100
množení  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
pro výrobu     SE, E, C     1         100 6             50 6
pícnin nebo   
technické účely
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 - Týká se porostů semenic.
4 - Jiné odrůdy, komponenty a hybridy stejného druhu a jiné druhy.
5 - Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu 
  cizosprášení.
6 - Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro výrobu pícnin nebo technické 
  účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.
Oddíl 3
Čistota druhu a čistota odrůdy
Pododdíl 1
                                             Tabulka 3.3a
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  DRUH     Kategorie      Nejvyšší dovolený počet rostlin na 100 m
2
porostu nebo % ------------------------------------------------------------------------ jiných kulturních druhů jiných odrůd a zřetelně odchylných a forem s podobným semenem typů, komponentů a hybridů ------------------------------------------------------------------------------------------------------- kapusta krmná, SE, E 3 ks 3 ks; 0,3 % tuřín C 10 ks 10 ks; 1,0 % ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ostatní jiné SE, E 3 ks 3 ks krmné plodiny C 10 ks 10 ks -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pododdíl 2
Množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy.
Pododdíl 3
 
                                             Tabulka 3.3b
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nejvyšší dovolený výskyt rostlin                    Kategorie
 při množení hybridních odrůd 7                E           C (hybrid) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
jiných odrůd a zřetelně odchylných typů         
- v odrůdách a liniích                    0,5 %          3,0 %   
- v hybridních porostech                   0,2 %          1,0 %
jiných příbuzných druhů                
- v komponentech a v hybridních                0 % 1)          1,0 %
porostech ostatních druhů               
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 - Linie sloužící při hybridizaci pouze jako opylovač se po opylení z porostu odstraní.
Pododdíl 4
1. V hybridizačních porostech se výskyt rostlin jiných příbuzných druhů, jiných odrůd a zřetelně odchylných typů posuzuje v obou komponentech samostatně, avšak pro uznání porostu je rozhodující celkový výskyt těchto rostlin v obou komponentech.
Oddíl 4
Zdravotní stav porostu
                                              Tabulka 3.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        Nejvyšší dovolený počet rostlin napadených chorobami na 100 m
2
porostu ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Druh Kategorie Leptosphaeria maculans Sclerotinia Ustilago (Desm.) Ces. et De Not. slerotiorum (Lib.) spp. anamorfa: Phoma lingam de Bary (Tode : Fr.) Desm. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- kapusta SE, E 5 5 - krmná C 20 20 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ředkev SE,E - 5 - olejná C - 20 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------- tuřín E 5 5 - C 20 20 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------- bér SE,E - - 5 italský C - - 20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Část IV
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:
Skupina jiných krmných plodin není vytvořena. Bér vlašský patří do schématu pro trávy, sléz přeslenitý není zařazen v žádné skupině a ostatní druhy spadají do schématu brukvovitých a jiných olejných nebo přadných rostlin.
Část V
Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
Oddíl 1
Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu
       


      
Oddíl 2
Požadavky na vlastnosti osiva
       


      
Oddíl 3
Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
 
                                              Tabulka 5.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Plodina   Škodlivý organismus                 Velikost  Kategorie  Nejvyšší
                                 vzorku          povolený
                                             výskyt
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kapusta   Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary        100 g   SE, E, C   5 ks
krmná,   Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et De Not          SE, E, C   0 %       
tuřín
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Část VI
Návěska
Oddíl 1
Úřední návěska osiva jiných krmných plodin kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název druhu
4. název odrůdy
5. označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“
6. generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu
7. číslo partie
8. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno ... (měsíc a rok)“
10. označení země výroby
11. číslo návěsky
12. název a adresa dodavatele
13. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
14. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Oddíl 2
Úřední návěska osiva jiných krmných plodin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název druhu
4. název odrůdy
5. kategorie
6. číslo partie
7. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
8. měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno ... (měsíc a rok)“
9. označení země výroby
10. číslo návěsky
11. název a adresa dodavatele
12. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
13. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Oddíl 3
Úřední návěska směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a), b) a e) zákona obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. nápis „Směs osiv ...“ (zamýšlené použití)
3. hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést název směsi, pokud byly hmotnostní podíly kupujícímu oznámeny písemně a úředně zaznamenány
4. číslo partie
5. měsíc a rok uzavření vyjádřené slovy: „uzavřeno ... (měsíc a rok)“
6. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
7. číslo návěsky
8. název a adresa dodavatele
9. u směsi osiv k použití jako pícnina případně další informace o jejím využití
10. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
11. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.
Část VII
Malé balení
Oddíl 1
Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva jiných krmných plodin a směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a) a b) zákona
                                              Tabulka 7.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Typ malého balení              Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího 
                              materiálu (bez aditiv) v kg   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- malé balení EU B                         10,0        
(základní rozmnožovací materiál, certifikovaný                  
rozmnožovací materiál nebo směs osiv k použití jako                 
pícnina)                                  
 
- malé balení EU A                          2,0        
(směs osiv, která není určena k použití jako pícnina)                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oddíl 2
Označování malého balení
Pododdíl 1
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva jiných krmných plodin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. nápis „Malé balení EU B“
2. název a adresa dodavatele
3. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
4. číslo partie
5. název druhu
6. název odrůdy
7. kategorie
8. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
10. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Pododdíl 2
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení EU A směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmene b) zákona obsahuje následující údaje:
1. nápis „Malé balení EU A“
2. název a adresa dodavatele
3. číslo partie umožňující identifikaci použitých partií osiva
4. označení České republiky nebo její zkratka
5. nápis „Směs osiv ...“ (zamýšlené použití)
6. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
7. hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu a byly úředně zaznamenány
8. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
9. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Pododdíl 3
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení EU B směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmene a) zákona obsahuje následující údaje:
1. nápis „Malé balení EU B“
2. název a adresa dodavatele
3. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
4. číslo partie
5. nápis „Směs osiv ...“ (zamýšlené použití)
6. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
7. hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu a byly úředně zaznamenány
8. případně další informace o využití směsi
9. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
10. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.