Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Příl.3

Příloha 3
Požadavky na množitelské porosty a osivo luskovin a jetelovin
Část I
Přehled druhů
 
                                               Tabulka 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Český název           Latinský název
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bob polní            Vicia faba L. (partim)
Hrách polní (včetně pelušky)   Pisum sativum L. (partim)
Jestřabina východní       Galega orientalis Lam.
Jetel alexandrijský       Trifolium alexandrinum L.
Jetel luční           Trifolium pratense L.
Jetel nachový          Trifolium incarnatum L.
Jetel zvrácený (perský)     Trifolium resupinatum L.
Jetel plazivý          Trifolium repens L.
Jetel zvrhlý (švédský)      Trifolium hybridum L.
Lupina bílá           Lupinus albus L.
Lupina úzkolistá         Lupinus angustifolius L.
Lupina žlutá           Lupinus luteus L.
Pískavice řecké seno       Trigonella foenum-graecum L.
Štírovník růžkatý        Lotus corniculatus L.
Tolice dětelová         Medicago lupulina L.
Vičenec ligrus          Onobrychis viciifolia Scop.
Vikev huňatá           Vicia villosa Roth
Vikev panonská          Vicia pannonica Crantz
Vikev setá            Vicia sativa L.
Vojtěška proměnlivá       Medicago x varia T. Martyn
Vojtěška setá          Medicago sativa L.
Cizrna beraní 1         Cicer arietinum L.
Čičorka pestrá 1         Securigera varia (L.) Lassen
Čočka jedlá 1          Lens culinaris Medik.
Jetel prostřední 1        Trifolium medium L.
Komonice bílá 1         Melilotus albus Medik.
Štírovník jednoletý 1      Lotus ornithopodioides L.
Úročník bolhoj 1         Anthyllis vulneraria L.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 - Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se
provádí pouze u registrovaných odrůd.
Část II
Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací
Oddíl 1
Povolené kategorie a generace
              
                                              Tabulka 2.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Druh             Rozmnožovací    Základní    Certifikovaný    Obchodní
                materiál předstupňů    RM        RM        osivo
              ---------------------------------------------------------------------------
               SE 1  SE 2  SE 3     E     C2   C1   C2     O
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bob polní           x    x    x      x         x    x          
Hrách polní (včetně pelušky)  x    x    x      x         x    x  
Jestřabina východní      x    x    x      x     x         
Jetel alexandrijský      x    x    x      x     x       
Jetel luční          x    x    x      x     x
Jetel nachový         x    x    x      x     x
Jetel zvrácený (perský)    x    x    x      x     x
Jetel plazivý         x    x    x      x     x
Jetel zvrhlý (švédský)     x    x    x      x     x
Lupina bílá          x    x    x      x         x    x    
Lupina úzkolistá        x    x    x      x         x    x   
Lupina žlutá          x    x    x      x         x    x
Pískavice řecké seno      x    x    x      x     x              x
Štírovník růžkatý       x    x    x      x     x       
Tolice dětelová        x    x    x      x     x
Vičenec            x    x    x      x     x              x
Vikev huňatá          x    x    x      x         x    x    
Vikev panonská         x    x    x      x         x    x      x
Vikev setá           x    x    x      x         x    x    
Vojtěška proměnlivá      x    x    x      x     x         
Vojtěška setá         x    x    x      x         x    x    
Cizrna beraní         x    x    x      x         x    x    
Čičorka pestrá         x    x    x      x     x         
Čočka jedlá          x    x    x      x     x       
Jetel prostřední        x    x    x      x     x         
Komonice bílá         x    x    x      x     x         
Štírovník jednoletý      x    x    x      x     x         
Úročník bolhoj         x    x    x      x     x         
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 - Označení C se používá u druhů, u kterých je povolena pouze
jedna generace v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál.
Oddíl 2
Přehled typů základního rozmnožovacího materiálu
 
                                              Tabulka 2.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Název                      Popis
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Základní rozmnožovací materiál   vyroben podle zásad udržovacího šlechtění odrůdy a určen pro
šlechtěných odrůd         výrobu osiva kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Základní rozmnožovací materiál   vyroben pod úředním dozorem z materiálu úředně uznaného jako
krajových odrůd          místní odrůda jedním nebo více dodavateli v rámci přesně
                  ohraničené oblasti původu a určen pro výrobu osiva kategorie
                  certifikovaný rozmnožovací materiál
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Část III
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Oddíl 1
Předplodiny, počet a termíny přehlídek
 
Luskoviny:                                              Tabulka 3.1a
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          První   Druhá      Porosty nemohou být zakládány na pozemcích, na kterých
  Kategorie   přehlídka přehlídka     byly v předchozích letech pěstovány luskoviny stejného
          ve fázi  v době     rodu 3, 4, 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   SE, E    kvetení  dozrávání     3 roky
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    C     kvetení  dozrávání     3 roky
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 - Platí i pro luskovinoobilné směsky, za směsku je považován porost se 100 a více rostlinami 
  příslušného druhu na 100 m
2
. 4 - Týká se i zeleninových variet luskovin. 5 - V případě množení stejné odrůdy a stejné nebo nižší kategorie, případně generace se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení, a to za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.
 
Jeteloviny:                                              Tabulka 3.1b
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Přehlídka     Porosty nemohou být zakládány (rok výsevu) na pozemcích, 
   KATEGORIE    ve fázi     na kterých byly v předcházejícím období pěstovány:
                  -------------------------------------------------------------------- 
                    Počet roků 6           Předplodina 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   SE, E, C    od kvetení        3              jeteloviny
          do počátku         
           zrání
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 - V případě množení stejné odrůdy a stejné nebo nižší kategorie, případně generace se smí osivo 
  množit na stejném pozemku bez časového omezení, a to za předpokladu, že je udržována uspokojivá 
  odrůdová čistota.
7 - Jetelotrávy za předpokladu, že v porostu byl obsažen druh, jehož množitelský porost bude na 
  tomto pozemku založen.
Oddíl 2
Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
Pododdíl 1
Porosty samosprašných druhů musí být odděleny od ostatních porostů pevnou zábranou nebo mezerou dostatečnou pro zabránění mechanickému smísení během sklizně.
Pododdíl 2
 
Luskoviny:                                         Tabulka 3.2a
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                    Izolace    Prostorová izolace - nejmenší izolační
     Druh      Kategorie  k zamezení   vzdálenost v metrech od okolních zdrojů 9
                   mechanické     pylu, které mohou způsobit nežádoucí
                    příměsi           cizosprášení
                   - luskoviny  ----------------------------------------------------
                   navzájem    Porosty pro výrobu osiva   Vzdálenost 10
                   v metrech
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
bob           SE, E, C     1       určeného do množení       
-------------------------------------------------      o výměře           
cizrna          SE, E, C     1          do 2 ha         200                 
-------------------------------------------------      nad 2 ha          100
čočka          SE, E, C     1      určené pro výrobu pícnin                      
------------------------------------------------- nebo technické účely o výměře 
lupina          SE, E, C     1          do 2 ha         100 8              
-  žlutá                          nad 2 ha          50 8
-------------------------------------------------
vikev          SE, E, C                         
-  huňatá                1
-  setá                 
-  panonská
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
hrách (včetně pelušky)  SE, E, C     2           -            -
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
lupina          SE, E, C     1           -            -
-  bílá
-  úzkolistá
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 - Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro výrobu pícnin nebo technické 
   účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.
9 - Jiné odrůdy stejného druhu.
10 - Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu 
   cizosprášení.
Pododdíl 3
 Jeteloviny: 
                                             Tabulka 3.2b
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Kategorie           Izolace  Prostorová izolace - nejmenší izolační vzdálenost 
                     k zamezení v metrech od okolních zdrojů pylu mezi odrůdami  
                     mechanické stejného druhu, které mohou způsobit nežádoucí  
                     příměsi  cizosprášení                   
                     v metrech  --------------------------------------------------
                                  Vzdálenost 
12
I -------------------------------------------------- porost do 2 ha porost nad 2 ha ------------------------------------------------------------------------------------------------------- SE, E, C 1 200 100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- SE, E, C 1 100
11
50
11
pro výrobu pícnin nebo technické účely -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oddíl 3
Čistota druhu, čistota odrůdy a zdravotní stav porostu
Pododdíl 1
 
Luskoviny:                                       Tabulka 3.3a         
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Druh      Kategorie        Nejvyšší dovolený počet rostlin    Nejvyšší počet
                        na 100 m
2
porostu rostlin napadených -------------------------------------- Ascochyta spp. jiných jiných odrůd a na 100 m
2
porostu druhů zřetelně odchylných luskovin typů a jiných forem13) v rámci druhu ------------------------------------------------------------------------------------------------------- bob SE, E 1 10 14 5 C 10 20 14 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- cizrna SE, E 1 10 - beraní C 10 20 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------- čočka SE, E 1 2 - C 8 10 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------- hrách polní SE, E 1 10 16 5 (včetně C 10 20 16 15 pelušky) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- lupina - bílá SE, E 1 3 5 15 - žlutá C 10 10 15 15 - úzkolistá ------------------------------------------------------------------------------------------------------- vikev - huňatá SE, E 1 3 5 - setá C 10 10 15 - panonská ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 - Jarní a ozimé formy, listový a úponkový hrách, bob s ukončeným a neukončeným kvetením. 14 - U typů s ukončeným kvetením v kategorii SE, E 4 rostliny a kategorii C 30 rostlin na 100 m
2
. 15 - U lupin se jedná o výskyt Colletotrichum spp. 16 - Platí i pro příměs pelušky v hrachu a hrachu v pelušce.
Pododdíl 2
 Jeteloviny: 
                                              Tabulka 3.3b
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Druh    Nejvyšší dovolený počet rostlin na 100 m
2
porostů Kategorie SE, E C ------------------------------------------------------------------------------------------------------- jetel luční a jiné kulturní druhy obtížně čistitelné (tabulka 3.3c) 5 10 vojtěška --------------------------------------------------------------------------------------- jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy 3 10 --------------------------------------------------------------------------------------- plevelné druhy - šťovík kadeřavý a tupolistý 5 10 --------------------------------------------------------------------------------------- rostliny napadené virovými chorobami 10 % 10 % ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ostatní jiné kulturní druhy obtížně čistitelné (tabulka 3.3c) 5 30 jeteloviny --------------------------------------------------------------------------------------- jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy 3 10 --------------------------------------------------------------------------------------- plevelné druhy - šťovík kadeřavý a tupolistý 5 10 --------------------------------------------------------------------------------------- rostliny napadené virovými chorobami 10 % 10 % ------------------------------------------------------------------------------------------------------- všechny kokotice a záraza nesmí se jeteloviny vyskytovat ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nejvyšší dovolený výskyt RNŠO nebo příznaků jím způsobených v porostu ------------------------------------------------------------------------------------------------------- vojtěška setá Rostliny s příznaky napadení RNŠO Clavibacter michiganensis 0 % 0 % ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. --------------------------------------------------------------------------------------- Rostliny s příznaky napadení RNŠO Ditylenchus dipsaci (Kuehn) 0 % 0 % Filipjev -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pododdíl 3
 
                                            Tabulka 3.3c
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   DRUH                Jiné kulturní druhy obtížně čistitelné
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
čičorka pestrá       jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, tolice dětelová
jestřabina východní     -
jetel alexandrijský     jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, tolice dětelová, komonice 
              bílá a vojtěška setá
jetel luční         štírovník růžkatý, komonice bílá a vojtěška setá
jetel nachový        jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, tolice dětelová, komonice
              bílá a vojtěška setá
jetel zvrácený (perský)   jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, tolice dětelová, komonice
              bílá a vojtěška setá
jetel plazivý        štírovníky, jetel zvrhlý
jetel prostřední      jetel luční, jetel zvrhlý a štírovníky
jetel zvrhlý (švédský)   jetel plazivý a štírovníky
komonice bílá        jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, jetel luční, vojtěška setá
pískavice řecké seno     -
štírovník jednoletý     jetel luční, jetel zvrhlý a ostatní štírovníky
štírovník růžkatý      jetel luční, jetel zvrhlý a ostatní štírovníky
tolice dětelová       jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, komonice bílá
              a jetel luční
úročník bolhoj       jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, tolice dětelová.
vičenec           jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník     růžkatý, tolice dětelová, komonice
              bílá a jetel luční
vojtěška setá        jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, komonice bílá a jetel luční
vojtěška proměnlivá     jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, komonice bílá a jetel luční
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pododdíl 4
Množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby u něho bylo možné hodnotit pravost a čistotu odrůdy.
Pododdíl 5
Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO v osivu vojtěšky seté přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5):
                                              Tabulka 3.3d
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   RNŠO    Před založením porostu vojtěšky seté musí platit vždy alespoň jedno z opatření pro  
                      každý RNŠO uvedený v této tabulce              
         --------------------------------------------------------------------------------------
          Původ   Stanoviště prosté RNŠO Způsob zjištění  Rezistentní   Předběžné   
          osiva                         odrůda    ošetření a   
                                           zkoušení osiva  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Clavibacter   Pochází  Nebyly pozorovány příznaky výskytu     ANO a     -        
 michiganensis  z     organismu v předchozím roce v okolí místa  neškodné            
 ssp.      oblasti  produkce, pokud byla na pozemku vojtěška  nečistoty           
 insidiosus   prosté                        v osivu            
 (CMI)      CMI                          nepřekročí           
                                    0,1 %              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ditylenchus   -     Na předchozím porostu   Na předchozím   -       Fyzikální nebo  
 dipsaci (DD)       nebyly pozorovány     porostu nebyly         chemické proti  
              příznaky výskytu DD, ve  pozorovány           DD a potvrzení  
              dvou předchozích letech  příznaky            nepřítomnosti  
              nebyly pěstovány     výskytu DD a DD         DD laboratorní  
              hostitelské plodiny pro  nebyl zjištěn          zkouškou osiva  
              DD a byla přijata     laboratorně z                  
              vhodná hygienická     odebrané zeminy                 
              opatření k zabránění                            
              výskytu DD                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Část IV
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:
1. V rámci schémat je sója zařazena do skupiny leguminóz.
2. Minimální časový interval mezi množením porostů stejného druhu na jednom pozemku jsou tři roky. V případě množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.
3. Ústav rozhodne o počtu užitkových let povolených pro daný porost, zvláštní pozornost při tomto věnuje vlivu změněných podmínek prostředí na čistotu odrůdy při množení cizokrajných odrůd. Tento počet užitkových let nesmí být přerušen jedním nebo více roky, během nichž daný porost není pod kontrolou Ústavu.
4. Množitelské porosty musí být přehlédnuty alespoň jednou a to ve fázi kvetení.
5. Množitelské porosty cizosprašných druhů musí být izolovány od jakéhokoli zdroje nežádoucího pylu. Izolační vzdálenosti nesmí být menší než:
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  množitelský porost do 2 ha    množitelský porost nad 2 ha
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luskoviny a jeteloviny - nehybridní odrůdy
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
porost pro výrobu osiva            200 m              100 m
určeného do množení
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
porost pro výrobu osiva            100 m 17             50 m 17
určeného pro výrobu pícnin
nebo technické účely
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luskoviny a jeteloviny - hybridní odrůdy
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
porost pro výrobu osiva            400 m              200 m
určeného do množení
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
porost pro výrobu osiva            200 m 17             100 m 17
určeného pro výrobu pícnin 
nebo technické účely 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17 - Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro výrobu pícnin nebo technické 
   účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.
6. Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
7. Množitelské porosty samosprašných nebo apomiktických odrůd musí být izolovány od ostatních porostů pevnou zábranou nebo mezerou dostatečnou pro zabránění mechanickému smísení během sklizně.
8. Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.
9. Požadavky na odrůdovou čistotu - minimální čistota odrůdy v % a nejvyšší povolený počet rostlin téhož druhu jiných odrůd a zřetelně odchylných typů:
                
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Druh              SE, E           C 1            C 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
hrách polní (včetně        99,7 %          99,0 %           98,0 %
pelušky), bob polní     20 rostlin na 100 m
2
70 rostlin na 100 m
2
140 rostlin na 100 m
2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- sója 99,5 % 99,0 % 99,0 % 35 rostlin na 100 m
2
70 rostlin na 100 m
2
70 rostlin na 100 m
2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Druh SE, E C ------------------------------------------------------------------------------------------------------- jeteloviny a luskoviny 3 rostliny na 100 m
2
10 rostlin na 100 m
2
vyjma hrachu, pelušky, bobu a sóji -------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Požadavky na druhovou čistotu - nejvyšší povolený počet rostlin jiných druhů, jejichž semena jsou obtížně odlišitelná při laboratorním zkoušení nebo u kterých snadno dojde k cizosprášení s pěstovaným druhem:
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Druh              SE, E                  C, C 1, C 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
luskoviny a jeteloviny     3 rostliny na 100 m
2
10 rostlin na 100 m
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům,
12. zdravotní stav musí být takový, aby zaručil přesné stanovení druhové a odrůdové čistoty.
Část V
Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
Oddíl 1
Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu


_________________ 
Pozn. ASPI: Pod tabulkou 5.1 se ve vysvětlivkách slova "zkouška se zkouška" zrušují a na konci vysvětlivek se doplňuje vysvětlivka, která zní:
O Zkouška je povinná pouze v případě, kdy to vyžaduje zvolená varianta opatření k zamezení výskytu daného RNŠO v porostu, uvedená v tabulce 3.3d v této příloze
Oddíl 2
Požadavky na vlastnosti osiva
Pododdíl 1
Požadavky na vlastnosti osiva luskovin
        


        


       
 
19 - Tvrdá semena se připočítávají ke klíčivým v maximálním množství dle sloupce 5.
20 - Procentní podíl hořkých semen v jiných než hořkých odrůdách lupiny nesmí přesáhnout 1 % u 
   kategorií SE, E a 2,5 % u kategorie C.
21 - Výskyt semen lupin jiné barvy nesmí přesáhnout u hořkých odrůd 2 %, u ostatních odrůd 1 %.
22 - Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.
23 - Celkový výskyt semen druhů lupina bílá, lupina úzkolistá, lupina žlutá, hrách polní (včetně 
   pelušky), bob polní, vikev panonská, vikev setá a vikev huňatá (vždy s vyloučením zkoušeného 
   druhu) nepřesahující 0,5 % hmotnostních se nepovažuje za nečistotu.
24 - Výskyt nejvýše 6 hmotnostních % semen vikve huňaté nebo jiných příbuzných pěstovaných druhů 
   se nepovažuje za nečistotu.
25 - Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
26 - Vlhkost nejvýše 18 % pro osivo určené k výsevu v roce sklizně, popřípadě v roce bezprostředně 
   následujícím po roce sklizně.
27 - Všechna svěží nevyklíčená zdravá semena, která neklíčí po předchozím ošetření, se považují za 
   semena, která vyklíčila.
Pododdíl 2
Požadavky na vlastnosti osiva jetelovin
        


        


       
_________________
*) Pozn. ASPI: V tabulce č. 5.2b, řádku „jestřabina východní“, sloupci „klíčivost“ se číslo „6028),36)“ nahrazuje číslem „60“
 
28 - Tvrdá semena se připočítávají ke klíčivým v maximálním množství podle sloupce 5.
29 - Osivo vyluštěné.
30 - Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, 
   pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena kokotic.
31 - Výskyt semen jetele lučního nepřesahující 1 % hmotnostní se nepovažuje za nečistotu.
32 - Hmotnost vzorku pro zjišťování počtu semen kokotic je dvojnásobek hmotnosti uvedené ve sloupci 15.
33 - Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, 
   pokud se ve druhém vzorku o dvojnásobné hmotnosti nevyskytují žádná semena kokotic.
34 - Výskyt jednoho semene komonic ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, 
   pokud se ve druhém vzorku o dvojnásobné hmotnosti nevyskytují žádná semena komonic.
35 - Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
36 - Všechna svěží nevyklíčená zdravá semena, která neklíčí po předchozím ošetření, se považují 
   za semena, která vyklíčila.

Vysvětlivky:   „ 0 “ nesmí se vyskytovat      „ - “ neposuzuje se
2.
a) čistota osiva jetelovin může klesnout až o 5 % pod hodnotu uvedenou v normě, jsou-li příčinou čištěním neodstranitelné minerální příměsi.
b) v osivu vojtěšky se nesmí vyskytovat háďátko zhoubné Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
Oddíl 3
Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
Pododdíl 1
                                              Tabulka 5.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plodina   Škodlivý organismus    Kategorie  Normovaná hodnota 
37
Hraniční hodnota
38
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bob Ascochyta fabae Speg. SE, E 3 % 10 % obecný C 7 % 15 % ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hrách Ascochyta spp. SE, E 3 % 10 % polní C 7 % 15 % (včetně pelušky) Fusarium spp. SE, E, C 7 % 20 % ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lupina Colletotrichum spp. SE, E 0 % - C 2 % - ------------------------------------------------------------------------------------------------------- RNŠO nebo příznaky jím Maximální povolený výskyt v osivu
39
způsobené ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vojtěška Clavibacter michiganensis SE, E, C 0 % setá ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. Ditylenchus dipsaci (Kuehn) SE, E, C 0 % Filipjev -------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 - Je-li výskyt škodlivých organismů vyšší než normovaná hodnota, lze osivo uznat pouze pod podmínkou 
   účinného namoření.
38 - Jestliže výskyt škodlivých organismů přesáhne hraniční hodnotu, nesmí být zkoušená partie použita 
   jako osivo.
39 - Zkouška zdravotního stavu je povinná pouze v případě, kdy to vyžaduje zvolená varianta opatření
   k zamezení výskytu daného RNŠO v porostu, uvedená v tabulce 3.3d v této příloze.
Pododdíl 2
Luskoviny nesmějí být napadeny následujícími škůdci: Acanthoscelides obtectus Say
                             Bruchus affinis Frölich
                             Bruchus atomarius (Linnaerus)
                             Bruchus pisorum (Linnaerus)
                             Bruchus rufimanus Boheman
Část VI
Návěska
Oddíl 1
Úřední návěska osiva luskovin nebo jetelovin kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název druhu
4. název odrůdy
5. označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“
6. generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu
7. číslo partie
8. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno ... (měsíc a rok)“
10. označení země výroby
11. číslo návěsky
12. název a adresa dodavatele
13. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
14. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
15. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech při jatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas
Oddíl 2
Úřední návěska osiva luskovin nebo jetelovin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název druhu
4. název odrůdy
5. kategorie, generace
6. u certifikovaného RM druhé generace a následných generací po základním RM počet generací po základním RM
7. číslo partie
8. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno ... (měsíc a rok)“.
10. označení země výroby
11. číslo návěsky
12. název a adresa dodavatele
13. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
14. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
15. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech při jatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas
Oddíl 3
Úřední návěska osiva luskovin nebo jetelovin kategorie obchodní osivo obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název druhu
4. u lupin údaj, zda se jedná o sladkou nebo hořkou lupinu
5. označení kategorie „Obchodní osivo (odrůdově neuznávané)“
6. měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků vyjádřené slovy: „vzorkováno ... (měsíc a rok)“
7. číslo partie
8. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. označení oblasti výroby
10. číslo návěsky
11. název a adresa dodavatele
12. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
13. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
14. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas
Oddíl 4
Úřední návěska směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a), b) a e) zákona obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. nápis „Směs osiv ...“ (zamýšlené použití)
3. hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést název směsi, pokud byly hmotnostní podíly kupujícímu oznámeny písemně a úředně zaznamenány
4. číslo partie
5. měsíc a rok uzavření vyjádřené slovy: „uzavřeno ... (měsíc a rok)“
6. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
7. číslo návěsky
8. název a adresa dodavatele
9. u směsi osiv k použití jako pícnina případně další informace o jejím využití
10. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
11. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
12. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas
Část VII
Malé balení
Oddíl 1
Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva luskovin nebo jetelovin nebo směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a) a b) zákona
                                              Tabulka 7.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Typ malého balení                  Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího 
                                  materiálu (bez aditiv) v kg   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- malé balení EU B                              10,0        
(základní rozmnožovací materiál, certifikovaný                  
rozmnožovací materiál nebo obchodní osivo nebo                  
směs osiv k použití jako pícnina)                        
 
- malé balení EU A                               2,0        
(směs osiv, která není určena k použití jako pícnina)                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oddíl 2
Označování malého balení
Podoodíl 1
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva luskovin nebo jetelovin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení „Malé balení EU B“
2. název a adresa dodavatele
3. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
4. číslo partie
5. název druhu
6. název odrůdy
7. kategorie, generace
8. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
10. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Pododdíl 2
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva luskovin nebo jetelovin kategorie obchodní osivo obsahuje následující údaje:
1. označení „Malé balení EU B“
2. název a adresa dodavatele
3. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
4. číslo partie
5. název druhu
6. u lupin údaj, zda se jedná o sladkou nebo hořkou lupinu
7. označení „Obchodní osivo“
8. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
10. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Pododdíl 3
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení EU A směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmene b) zákona obsahuje následující údaje:
1. označení „Malé balení EU A“
2. název a adresa dodavatele
3. číslo partie umožňující identifikaci použitých partií osiva
4. označení České republiky nebo její zkratka
5. označení „Směs osiv ...“ (zamýšlené použití)
6. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
7. hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu a byly úředně zaznamenány
8. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
9. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Pododdíl 4
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení EU B směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmene a) zákona obsahuje následující údaje:
1. označení „Malé balení EU B“
2. název a adresa dodavatele
3. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
4. číslo partie
5. označení „Směs osiv ...“ (zamýšlené použití)
6. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
7. hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu a byly úředně zaznamenány
8. případně další informace o využití směsi
9. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
10. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.