Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Příl.2

Příloha 2
Požadavky na množitelské porosty a osivo trav
Část I
Přehled druhů
                                
                                               Tabulka 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Český název             Latinský název
Bojínek hlíznatý           Phleum nodosum L.
Bojínek luční            Phleum pratense L.
Festulolium             x Festulolium Asch. & Graebn.
hybridy vzniklé křížením druhů    kříženci rodů Festuca x Lolium
rodu Festuca s druhy rodu Lolium
Jílek hybridní            Lolium x hybridum Hausskn
Jílek mnohokvětý           Lolium multiflorum Lam.
Jílek vytrvalý            Lolium perenne L.
Kostřava červená           Festuca rubra L.
Kostřava drsnolistá         Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.
Kostřava luční            Festuca pratensis Huds.
Kostřava ovčí            Festuca ovina L.
Kostřava rákosovitá         Festuca arundinacea Schreb.
Kostřava vláskovitá         Festuca filiformis Pourr.
Lesknice vodní            Phalaris aquatica L.
Lipnice bahenní           Poa palustris L.
Lipnice hajní            Poa nemoralis L.
Lipnice luční            Poa pratensis L.
Lipnice obecná            Poa trivialis L.
Lipnice roční            Poa annua L.
Ovsík vyvýšený            Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
Psárka luční             Alopecurus pratensis L.
Psineček psí             Agrostis canina L.
Psineček tenký            Agrostis capillaris L.
Psineček veliký           Agrostis gigantea Roth
Psineček výběžkatý          Agrostis stolonifera L.
Srha laločnatá            Dactylis glomerata L.
Sveřep samužníkovitý         Bromus catharticus Vahl
Sveřep sitecký            Bromus sitchensis Trin.
Trojštět žlutavý           Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Lesknice menší 1           Phalaris minor Retz.
Lesknice rákosovitá 1        Phalaris arundinacea L.
Lipnice smáčknutá 1         Poa compressa L.
Medyněk vlnatý 1           Holcus lanatus L.
Metlice trsnatá 1          Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
Poháňka hřebenitá 1         Cynosurus cristatus L.
Pýr hřebenitý 1           Agropyron cristatum (L.) Gaertn.
Srha hajní 1             Dactylis polygama Horv.
Sveřep bezbranný 1          Bromus inermis Leyss.
Sveřep horský 1           Bromus marginatus Nees ex Steud.
Tomka vonná 1            Anthoxanthum odoratum L.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může
provést pouze u registrovaných odrůd.
Část II
Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací
Oddíl 1
Povolené kategorie a generace
                                              Tabulka 2.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Druh        Rozmnožovací     Základní     Certifikovaný     Obchodní
          materiál předstupňů     RM         RM         osivo
          ------------------------------------------------------------------------------------
          SE 1  SE 2  SE 3      E          C          O
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bojínek hlíznatý   x    x    x      x          x     
Bojínek luční    x    x    x      x          x     
Festulolium                        
kříženci rodů    x    x    x      x          x
kostřava x jílek
Jílek hybridní    x    x    x      x          x     
Jílek mnohokvětý   x    x    x      x          x     
Jílek vytrvalý    x    x    x      x          x     
Kostřava červená   x    x    x      x          x     
Kostřava       x    x    x      x          x     
drsnolistá
Kostřava luční    x    x    x      x          x     
Kostřava ovčí    x    x    x      x          x     
Kostřava rákosovitá x    x    x      x          x     
Kostřava vláskovitá x    x    x      x          x     
Lesknice vodní    x    x    x      x          x          x
Lipnice bahenní   x    x    x      x          x     
Lipnice hajní    x    x    x      x          x     
Lipnice luční    x    x    x      x          x     
Lipnice obecná    x    x    x      x          x     
Lipnice roční    x    x    x      x          x          x
Ovsík vyvýšený    x    x    x      x          x     
Psárka luční     x    x    x      x          x     
Psineček psí     x    x    x      x          x     
Psineček tenký    x    x    x      x          x     
Psineček veliký   x    x    x      x          x     
Psineček výběžkatý  x    x    x      x          x     
Srha laločnatá    x    x    x      x          x     
Sveřep        x    x    x      x          x     
samužníkovitý
Sveřep sitecký    x    x    x      x          x     
Trojštět žlutavý   x    x    x      x          x     
Lesknice menší    x    x    x      x          x     
Lesknice       x    x    x      x          x     
rákosovitá
Lipnice smáčknutá  x    x    x      x          x     
Medyněk vlnatý    x    x    x      x          x     
Metlice trsnatá   x    x    x      x          x     
Poháňka hřebenitá  x    x    x      x          x     
Pýr hřebenitý    x    x    x      x          x     
Srha hajní      x    x    x      x          x     
Sveřep bezbranný   x    x    x      x          x     
Sveřep horský    x    x    x      x          x     
Tomka vonná     x    x    x      x          x     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oddíl 2
Přehled typů základního rozmnožovacího materiálu
 
                                              Tabulka 2.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Název                       Popis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Základní rozmnožovací materiál          vyroben podle zásad udržovacího šlechtění odrůdy
šlechtěných odrůd                 a určen pro výrobu osiva kategorie certifikovaný
                         rozmnožovací materiál
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Základní rozmnožovací materiál          vyroben pod úředním dozorem z materiálu úředně
krajových odrůd                  uznaného jako místní odrůda jedním nebo více 
                         dodavateli v rámci přesně ohraničené oblasti původu 
                         a určen pro výrobu osiva     kategorie certifikovaný
                         rozmnožovací materiál
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Část III
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Oddíl 1
Předplodiny, počet a termíny přehlídek
  
                                              Tabulka 3.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Porosty nemohou být zakládány
           Přehlídka  (rok výsevu) na pozemcích, na
   KATEGORIE    ve fázi  kterých byly v předcházejícím
                    období pěstovány
                ------------------------------------------------------------------------
                 počet roků 3  Předplodina 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   SE, E, C      od              
           vymetání     2       trávy
          do počátku
            zrání
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 - Jetelotrávy za předpokladu, že v porostu byl obsažen druh, jehož množitelský porost bude na tomto 
  pozemku založen.
3 - V případě množení stejné odrůdy a stejné nebo nižší kategorie, případně generace se smí osivo 
  množit na stejném pozemku bez časového omezení, a to za předpokladu, že je udržována uspokojivá 
  odrůdová čistota.
Oddíl 2
Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
Pododdíl 1
Porosty samosprašných nebo apomiktických odrůd musí být odděleny od ostatních porostů pevnou zábranou nebo mezerou dostatečnou pro zabránění mechanickému smísení během sklizně.
Pododdíl 2
 
                                              Tabulka 3.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Kategorie          Izolace      Prostorová izolace cizosprašných druhů -   
                 k zamezení     nejmenší izolační vzdálenost v metrech od  
                 mechanické     okolních zdrojů pylu, které mohou způsobit  
                  příměsi      nežádoucí cizosprášení 
5,6
v metrech
4
------------------------------------------------------- Vzdálenost
8
------------------------------------------------------- pole do 2 ha pole nad 2 ha ------------------------------------------------------------------------------------------------------- SE, E, C 1 200 100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- SE, E, C 1 100
7
50
7
pro výrobu pícnin nebo technické účely -------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 - Od sousedních porostů trav včetně fertilních volně rostoucích travních společenstev.
5 - Mezi odrůdami u druhů: bojínků, jílků, kostřav, ovsíku vyvýšeného, lipnic (vyjma luční) psinečků, srh, 
  sveřepů, trojštětu žlutavého, psárky luční a mezirodových kříženců loloidního a festucoidního typu.
6 - Navzájem mezi druhy: jílků a kříženců s jílky loloidního typu a dále kříženců s jílky festucoidního 
  typu a kostřavy rákosovité.
7 - Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro výrobu pícnin nebo technické 
  účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.
8 - Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
Oddíl 3
Čistota druhu, čistota odrůdy a zdravotní stav porostu
Pododdíl 1
 
                                             Tabulka 3.3a
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Nejvyšší dovolený počet jiných rostlin na 100 m
2
kategorie ------------------------------------------ SE,E C ------------------------------------------------------------------------------------------------------- jiné kulturní (plevelné) druhy obtížně rozlišitelné 2 10 (tabulka 3.3b) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy stejného druhu 5 60 u apomiktických ------------------------------------------------------------------------------------------------------- jednoklonových odrůd lipnice luční 5 40 jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy stejného druhu u ostatních odrůd lipnice luční ------------------------------------------------------------------------------------------------------- jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy 3 10 stejného druhu u ostatních trav ------------------------------------------------------------------------------------------------------- oves hluchý 3 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- šťovíky kadeřavý a tupolistý 10 20 kokotice a psárka polní nesmí se nesmí se vyskytovat vyskytovat ------------------------------------------------------------------------------------------------------- rostliny napadené snětí: Ustilago spp. 3 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tabulka 3.3b ------------------------------------------------------------------------------------------------------- DRUH Jiné kulturní (plevelné) druhy obtížně rozlišitelné ------------------------------------------------------------------------------------------------------- bojínek hlíznatý bojínek luční bojínek luční bojínek hlíznatý jílek hybridní ostatní jílky a jejich kříženci s kostřavami loloidního typu jílek mnohokvětý ostatní jílky a jejich kříženci s kostřavami loloidního typu jílek vytrvalý ostatní jílky a jejich kříženci s kostřavami loloidního typu kostřava červená kostřavy červené navzájem, kostřavy ovčí, kostřava vláskovitá a kostřava drsnolistá kostřava kostřavy červené, kostřavy ovčí a kostřava vláskovitá drsnolistá kostřava luční - kostřava ovčí kostřavy ovčí navzájem, kostřavy červené, kostřava vláskovitá a kostřava drsnolistá a kostřava drsnolistá kostřava rákosovitá kříženci kostřav a jílků festucoidního typu kostřava vláskovitá kostřavy červené, kostřavy ovčí lesknice menší - lesknice rákosovitá jiné lesknice, proso, (ježatky, bér) lesknice vodní jiné lesknice, proso, (ježatky, bér) lipnice bahenní ostatní lipnice mimo lipnici roční a obecnou lipnice hajní ostatní lipnice mimo lipnici roční a obecnou lipnice luční ostatní lipnice mimo lipnici roční a obecnou lipnice obecná ostatní lipnice mimo lipnici roční lipnice roční ostatní lipnice mimo lipnici obecnou lipnice smáčknutá ostatní lipnice mimo lipnici roční a obecnou medyněk vlnatý metlice trsnatá (chundelka metlice) metlice trsnatá medyněk vlnatý (chundelka metlice) ovsík vyvýšený - poháňka hřebenitá - psárka luční (psárka kolénkatá) psineček veliký ostatní psinečky psineček psí ostatní psinečky psineček tenký ostatní psinečky psineček výběžkatý ostatní psinečky pýr hřebenitý (pýr plazivý) srha hajní srha laločnatá srha laločnatá srha hajní sveřep bezbranný ostatní sveřepy sveřep horský ostatní sveřepy sveřep sitecký ostatní sveřepy sveřep samužníkovitý ostatní sveřepy tomka vonná - trojštět žlutavý - festulolium loloidního typu tetraploidní odrůdy jílku mnohokvětého a hybridního a kříženec jílku mnohokvětého x kostřav loloidního typu festucoidního typu kostřava rákosovitá -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pododdíl 2
Množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy.
Část IV
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:
1. V rámci schémat je bér vlašský zařazen do skupiny trav.
2. Minimální časový interval mezi množením porostů stejného druhu jsou 2 roky. V případě množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.
3. Ústav rozhodne o počtu užitkových let povolených pro daný porost, zvláštní pozornost při tomto věnuje vlivu změněných podmínek prostředí na čistotu odrůdy při množení cizokrajných odrůd. Tento počet užitkových let nesmí být přerušen jedním nebo více roky, během nichž daný porost není pod kontrolou Ústavu.
4. Množitelské porosty musí být přehlédnuty alespoň jednou, a to ve fázi metání.
5. Množitelské porosty cizosprašných druhů musí být izolovány od jakéhokoli zdroje nežádoucího pylu. Izolační vzdálenosti nesmí být menší než:
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                množitelský porost do 2 ha        množitelský porost nad 2 ha
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trávy - nehybridní odrůdy
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
porost pro výrobu osiva          200 m                  100 m
určeného do množení
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
porost pro výrobu osiva          100 m 9                 50 m 9
určeného pro výrobu pícnin 
nebo technické účely
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trávy - hybridní odrůdy
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
porost pro výrobu osiva          400 m                  200 m
určeného do množení
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
porost pro výrobu osiva          200 m 9                 100 m 9
určeného pro výrobu pícnin 
nebo technické účely
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 - Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro výrobu pícnin nebo technické 
  účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.
6. Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
7. Množitelské porosty samosprašných nebo apomiktických odrůd musí být izolovány od ostatních porostů pevnou zábranou nebo mezerou dostatečnou pro zabránění mechanickému smísení během sklizně.
8. Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.
9.  Požadavky na odrůdovou čistotu - nejvyšší povolený počet
 rostlin téhož druhu jiných odrůd a zřetelně odchylných typů:

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Druh                SE, E                C
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
lipnice luční (kromě         5 rostlin na 100 m
2
40 rostlin na 100 m
2
apomiktických jednoklonových odrůd) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- lipnice luční 5 rostlin na 100 m
2
60 rostlin na 100 m
2
(apomiktické jednoklonové odrůdy) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ostatní trávy 3 rostliny na 100 m
2
10 rostlin na 100 m
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Požadavky na druhovou čistotu - nejvyšší povolený počet
 rostlin jiných druhů, jejichž semena jsou obtížně odlišitelná
 při  laboratorním zkoušení nebo u kterých snadno  dojde
 k cizosprášení s pěstovaným druhem:

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Druh                SE, E                C
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lolium spp. (počet rostlin      2 rostliny na 100 m
2
10 rostlin na 100 m
2
jiných druhů rodu Lolium) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ostatní trávy 3 rostliny na 100 m
2
10 rostlin na 100 m
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům,
12. Zdravotní stav musí být takový, aby zaručil přesné stanovení druhové a odrůdové čistoty.
Část V
Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
Oddíl 1
Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu
       


       
    

      
Oddíl 2
Požadavky na vlastnosti osiva
       


       


       


       


      
 
11 - Výskyt nejvýše 80 kusů semen lipnic celkem v kategoriích SE a E se nepovažuje za nečistotu.
12 - V osivu trojštětu žlutavého v kategoriích SE a E se výskyt nejvýše 20 kusů semen lipnic celkem 
   nepovažuje za nečistotu.
13 - V osivu lipnic v kategorii C v základním vzorku se celkový výskyt semen jiných druhů lipnic 
   do 0,8 % hmotnosti nepovažuje za nečistotu.
14 - V osivu lipnic v kategoriích SE a E se podmínka uvedená ve sloupci 10 nevztahuje na semena 
   jiných druhů lipnic; nejvyšší celkový výskyt semen jiných druhů lipnic ve vzorku podle sloupce 
   16 může být v kategoriích SE a E 1 kus v 500 kusech semen.
15 - Všechny druhy rodu Rumex s výjimkou šťovíku menšího a šťovíku přímořského.
16 - Stanovené nejvyšší procento příměsi semen jednoho druhu se nevztahuje na semena lipnic.
17 - Výskyt nejvýše dvou semen ovsa hluchého a ovsa jalového ve vzorku s předepsanou hmotností 
   se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena 
   těchto druhů.
18 - Výskyt jednoho semene ovsa hluchého a ovsa jalového ve vzorku s předepsanou hmotností se 
   nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o dvojnásobné hmotnosti nevyskytují žádná 
   semena těchto druhů.
19 - U kategorie C se výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností nepovažuje 
   za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena kokotic.
20 - V osivu lipnice roční v kategorii O se výskyt semen jiných druhů lipnic do 10 % hmotnosti 
   nepovažuje za nečistotu.
21 - Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
22 - Všechna svěží nevyklíčená zdravá semena, která neklíčí po předchozím ošetření, se považují 
   za semena, která vyklíčila.

Vysvětlivky: “0“   nesmí se vyskytovat
Část VI
Návěska
Oddíl 1
Úřední návěska osiva trav kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název druhu
4. název odrůdy
5. číslo partie
6. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
7. měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno ... (měsíc a rok)“
8. označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“
9. generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu
10. označení země výroby
11. číslo návěsky
12. název a adresa dodavatele
13. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
14. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Oddíl 2
Úřední návěska osiva trav kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název druhu; v případě osiva odrůd x Festulolium se uvedou názvy druhů v rámci rodů Festuca a Lolium, z jejichž křížení daná odrůda pochází
4. název odrůdy
5. v případě odrůd trav, u nichž nebyla zkoušena užitná hodnota, nápis „není určeno k využití jako pícnina“
6. kategorie
7. číslo partie
8. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno ... (měsíc a rok)“
10. označení země výroby
11. číslo návěsky
12. název a adresa dodavatele
13. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
14. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Oddíl 3
Úřední návěska osiva trav kategorie obchodní osivo obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název druhu
4. nápis „Obchodní osivo (odrůdově neuznávané)“
5. číslo partie
6. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
7. měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků vyjádřené slovy: „vzorkováno ... (měsíc a rok)“
8. označení oblasti výroby
9. číslo návěsky
10. název a adresa dodavatele
11. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
12. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Oddíl 4
Úřední návěska směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a), b) a e) zákona obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. nápis „Směs osiv ...“ (zamýšlené použití)
3. hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést název směsi, pokud byly hmotnostní podíly kupujícímu oznámeny písemně a úředně zaznamenány; v případě osiva odrůd x Festulolium se uvedou názvy druhů v rámci rodů Festuca a Lolium, z jejichž křížení daná odrůda pochází
4. číslo partie
5. měsíc a rok uzavření vyjádřené slovy: „uzavřeno ... (měsíc a rok)“
6. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
7. číslo návěsky
8. název a adresa dodavatele
9. u směsi osiv k použití jako pícnina případně další informace o jejím využití
10. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
11. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Část VII
Malé balení
Oddíl 1
Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva trav a směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a) a b) zákona
 
                                              Tabulka 7.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Typ malého balení                     Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího 
                                    materiálu (bez aditiv) v kg   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -  malé balení EU B                              10,0        
   (základní rozmnožovací materiál, certifikovaný                          
   rozmnožovací materiál nebo obchodní osivo nebo                          
   směs osiv k použití jako pícnina)                                 
                                        
 -  malé balení EU A                              2,0        
   (směs osiv, která není určena k použití jako pícnina)                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oddíl 2
Označování malého balení
Pododdíl 1
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva trav kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. nápis „Malé balení EU B“
2. název a adresa dodavatele
3. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
4. číslo partie
5. název druhu
6. název odrůdy
7. kategorie
8. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. v případě odrůd trav, u nichž nebyla zkoušena užitná hodnota, nápis „není určeno k využití jako pícnina“
10. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
11. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Pododdíl 2
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva trav kategorie obchodní osivo obsahuje následující údaje:
1. nápis „Malé balení EU B“
2. název a adresa dodavatele
3. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
4. číslo partie
5. název druhu
6. nápis „Obchodní osivo“
7. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
8. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
9. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Pododdíl 3
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení EU A směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmene b) zákona obsahuje následující údaje:
1. nápis „Malé balení EU A“
2. název a adresa dodavatele
3. číslo partie umožňující identifikaci použitých partií osiva
4. označení České republiky nebo její zkratka
5. nápis „Směs osiv ...“ (zamýšlené použití)
6. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
7. hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu a byly úředně zaznamenány
8. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
9. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Pododdíl 4
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení EU B směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmene a) zákona obsahuje následující údaje:
1. nápis „Malé balení EU B“
2. název a adresa dodavatele
3. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
4. číslo partie
5. nápis „Směs osiv ...“ (zamýšlené použití)
6. hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
7. hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu a byly úředně zaznamenány
8. případně další informace o využití směsi
9. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
10. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.