Odstavec předpisu 108/2012 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 108/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl. I
Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb. a nařízení vlády č. 369/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1, § 2 odst. 1, § 4 odst. 2 a 4 a v § 9 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují věty „Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění. Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.“.
3. V § 2 odst. 3 se za slovo „zařadit“ vkládá slovo „celou“.
4. V § 2 odst. 3 písm. b) se slova „hodnota zakmenění, popřípadě součet hodnot zakmenění je“ nahrazují slovy „u víceetážových porostních skupin je hodnota zakmenění etáže, popřípadě součet hodnot zakmenění etáží“.
5. V § 3 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až g).
6. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Žádost o zařazení podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.“.
7. V § 4 odst. 3 se slova „a potvrzení odborného lesního hospodáře, že nedošlo ke snížení zakmenění pod hodnotu sedm desetin plného zakmenění“ nahrazují slovy „a třídu navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin“.
8. V § 5 se na konci textu písmene d) doplňují slova „v souladu s § 2 odst. 3 písm. b)“.
9. V § 7 odst. 2 písm. d) se slova „pokud nedošlo ke snížení plochy v důsledku prodeje,“ zrušují.
10. V § 7 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.“.
11. V § 8 odst. 1 až 3 se za slova „které uvede“ vkládají slova „hospodářský soubor, soubor lesních typů u lesů ochranných a“, slovo „potvrzený“ se nahrazuje slovem „potvrzené“ a za slova „lesním hospodářem“ se vkládají slova „a novou třídu navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin“.
12. V § 10 se odstavce 5 až 7 včetně poznámek pod čarou č. 19 až 21 zrušují.
13. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 28 až 30 zní:
㤠10a
Převod zařazení v rámci titulu zlepšování druhové skladby
(1) Nejsou-li splněny podmínky v rámci titulu zlepšování druhové skladby, v případě stanoveném v přímo použitelném předpise Evropské unie28) v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby, nebo zániku právnické osoby bez likvidace29), která je žadatelem, snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, jestliže se právní nástupce této osoby, nový vlastník nebo nový nájemce lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem (dále jen „nabyvatel“) písemně zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek v rámci titulu zlepšování druhové skladby, a to na všech porostních skupinách zařazených žadateli do titulu zlepšování druhové skladby.
(2) Jestliže v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke snížení zařazené plochy porostních skupin, na které je v rámci titulu zlepšování druhové skladby poskytována dotace, v důsledku nájmu, převodu30) nebo přechodu podniku nebo jeho části, snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, zaváže-li se písemně nabyvatel části anebo celého podniku žadatele v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek v rámci titulu zlepšování druhové skladby, a to na všech porostních skupinách zařazených žadateli do titulu zlepšování druhové skladby.
(3) Nabyvatel, který se písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek titulu zlepšování druhové skladby na nabyté ploše podle odstavce 1 nebo 2, nepodává novou žádost o zařazení podle § 3, ale oznámí Fondu tuto skutečnost na Fondem vydaném formuláři a Fond rozhodne o zařazení na zbývající část období, na nějž byl zařazen původní žadatel.
(4) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek v rámci titulu zlepšování druhové skladby na nabytých lesních pozemcích podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do titulu zlepšování druhové skladby, ke snížení zařazené plochy podle § 7 odst. 3 nebo k porušení jiných podmínek v rámci titulu zlepšování druhové skladby na ploše, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení dotace nabyvatelem na části výměry získané od původního žadatele za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do titulu zlepšování druhové skladby.
(5) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky v rámci titulu zlepšování druhové skladby, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu devatenácti kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky v rámci titulu zlepšování druhové skladby po uplynutí příslušného dvacetiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za dvacet kalendářních let.
28) Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, v platném znění.
29) § 68 obchodního zákoníku.
30) § 476 až 488i obchodního zákoníku.“.
14. V příloze č. 1 u kategorie lesa „Lesy ochranné“ se slova „dřeviny podle přílohy č. 3“ nahrazují slovy „dřeviny podle přílohy č. 4“.
15. V příloze č. 3 bodě II. písm. f) podbod 2 zní:
„2. zakmenění (u víceetážových porostních skupin)“.
16. V příloze č. 3 bodě II. písm. f) se doplňuje podbod 6, který zní:
„6. třída navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin“.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.