Odstavec předpisu 168/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 168/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 298/2010 Sb.
Čl.I

Čl. I
Vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 298/2010 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na novém řádku doplňuje věta „Směrnice Komise 2009/145/ES, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek, a pro uvádění osiva těchto odrůd na trh.“.
2. V odkazu pod nadpisem § 2 se slova „7 a 10“ nahrazují slovy „8 a 11“.
3. V § 4 odst. 1 se slova „odstavců 2 a 3“ nahrazují slovy „odstavců 2 a 4“.
4. V § 4 odst. 2 se za slovo „odrůdy“ vkládají slova „zemědělských druhů“.
5. V § 4 odst. 3 se za slova „jednoho druhu“ vkládají slova „u zemědělských druhů“.
6. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Množství osiva každé uchovávané odrůdy zeleninových druhů ročně uváděné do oběhu nesmí přesáhnout množství osiva potřebné k produkci zeleniny na výměře
a) 40 hektarů pro cibuli, echalion, brokolici, kadeřávek, kapustu hlávkovou, kapustu růžičkovou, kedluben, květák, zelí hlávkové bílé, zelí hlávkové červené, vodnici, zelí pekingské, papriku, čekanku hlávkovou, čekanku pro puky, čekanku průmyslovou, meloun cukrový, tykev velkoplodou, kardu, mrkev, mrkev krmnou, salát, rajče, fazol obecný keříčkový, fazol obecný pnoucí, hrách dřeňový, hrách kulatosemenný, hrách cukrový, bob zahradní,
b) 20 hektarů pro šalotku, pór, česnek, řepu salátovou, mangold, meloun vodní, okurku salátovou, okurku nakládačku, tykev obecnou, fenykl, lilek vejcoplodý, špenát, nebo
c) 10 hektarů pro cibuli sečku, pažitku, kerblík, celer bulvový, celer řapíkatý, chřest, endivii kadeřavou, eskariol, petržel, fazol šarlatový, ředkvičku, ředkev, reveň, černý kořen, kozlíček polníček, kukuřici cukrovou a kukuřici pukancovou.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
7. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:
㤠4a
Uvádění do oběhu osiva odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek
(1) Nejvyšší čistá hmotnost malého balení činí
a) 250 gramů pro fazol šarlatový, fazol obecný keříčkový, fazol obecný pnoucí, hrách dřeňový, hrách kulatosemenný, hrách cukrový, bob zahradní, špenát, kukuřici cukrovou, kukuřici pukancovou,
b) 25 gramů pro cibuli, echalion, šalotku, cibuli sečku, pór, česnek, kerblík, řepu salátovou, mangold, vodnici, zelí pekingské, okurku salátovou, okurku nakládačku, tykev velkoplodou, tykev obecnou, mrkev, mrkev krmnou, salát, petržel, ředkvičku, ředkev, černý kořen, kozlíček polníček, nebo
c) 5 gramů pro pažitku, celer bulvový, celer řapíkatý, chřest, brokolici, kadeřávek, kapustu hlávkovou, kapustu růžičkovou, kedluben, květák, zelí hlávkové bílé, zelí hlávkové červené, papriku, endivii kadeřavou, eskariol, čekanku hlávkovou, čekanku pro puky, čekanku průmyslovou, meloun vodní, meloun cukrový, artyčok, kardu, rajče, fenykl, reveň a lilek vejcoplodý.
(2) Ústav provádí následnou kontrolu odrůdové pravosti a odrůdové čistoty osiva odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek, které bylo uvedeno do oběhu, vegetační zkouškou, a to v rozsahu nejméně 5 %.“.
8. V odkazu pod nadpisem § 8 se slova „odst. 10“ nahrazují slovy „odst. 11“.
9. V § 14 odst. 6 se slova „v částech VI v přílohách č. 1 až 4 a 8“ nahrazují slovy „v částech VI v přílohách 1 až 4 a v části VII v příloze č. 8“.
10. V odkazu pod nadpisem § 20 se slova „odst. 2, 3, 5 a 13“ nahrazují slovy „odst. 2, 3, 6 a 14“.
11. V § 20 odst. 1 písm. a) se slova „§ 17 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 9“.
12. V § 20 odst. 2 se slova „§ 17 odst. 2, 3 a 5“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 2, 3 a 6“ a slova „v druhovém seznamu zákona“ se nahrazují slovy „ve vyhlášce o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin“.
13. V § 20 odst. 3 se slova „§ 17 odst. 1 až 3, 5 a 7“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 1 až 3, 6 a 8“.
14. Přílohy č. 1 až 5 znějí:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 369/2009 Sb.
Požadavky na množitelské porosty a osivo obilnin
Část I Přehled druhů
                               

                           Tabulka 1
-------------------------------------------- ------------------------------------------------------
Český název                  Latinský název
-------------------------------------------- ------------------------------------------------------
Čirok                     Sorghum bicolor (L.) Moench
Čirok súdánská tráva              Sorghum sudanense (Piper) Stapf
Čirok x čirok súdánská tráva         
hybridy vzniklé křížením druhů Sorghum bicolor Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense
a Sorghum sudanense              (Piper) Stapf
Ječmen                     Hordeum vulgare L.
Kukuřice (mimo pukancové a cukrové)      Zea mays L. (partim)
Lesknice kanárská               Phalaris canariensis L.
Oves nahý                   Avena nuda L.
Oves setý                   Avena sativa L. (včetně A. byzantina K.Koch)
Oves hřebílkatý                Avena strigosa Schreb.
Pohanka obecná                 Fagopyrum esculentum Moench
Pšenice setá                  Triticum aestivum L.
Pšenice tvrdá                 Triticum durum Desf.
Pšenice špalda                 Triticum spelta L.
Tritikale                   x Triticosecale Wittm. ex A.Camus
hybridy vzniklé křížením druhů rodu Triticum
s druhy rodu Secale
Žito                      Secale cereale L.
Proso seté *)                 Panicum miliaceum L.
-------------------------------------------- ------------------------------------------------------
*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se
  může provést pouze u registrovaných odrůd.
Část II Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací
Oddíl 1 Povolené kategorie a generace
Tabulka 2.1
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
      Druh       Rozmnožovací materiál  Základní      Certifikovaný RM
                  předstupňů      RM
                            (včetně
                           komponentů
                           hybridních
                            odrůd)
-----------------------------------------------------     ------------------------------------------------
                SE 1  SE 2  SE 3    E     C*)     C 1     C 2
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Čirok              x    x    x     x     x            
- nehybridní
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Čirok                           x     x            
- hybridní
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Čirok súdánská tráva -     x    x    x     x     x            
nehybridní
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Čirok súdánská tráva -                  x     x            
hybridní
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Čirok x súdánská tráva                  x     x            
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Ječmen - nehybridní       x    x    x     x           x      x
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Ječmen - hybridní                     x     x            
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Kukuřice - nehybridní      x    x    x     x     x            
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Kukuřice - hybridní                    x     x            
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Lesknice kanárská -       x    x    x     x     x            
nehybridní
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Lesknice kanárská                     x     x            
- hybridní
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Oves nahý, setý, hřebílkatý -  x    x    x     x           x      x
nehybridní
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Oves nahý, setý, hřebílkatý -               x     x            
hybridní
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Pšenice setá, tvrdá a špalda  x    x    x     x           x      x
- nehybridní
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Pšenice setá, tvrdá a špalda               x     x            
- hybridní
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Tritikale - nehybridní     x    x    x     x           x      x
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Tritikale - hybridní                   x     x            
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Žito - nehybridní        x    x    x     x     x            
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Žito - hybridní                      x     x            
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Pohanka obecná         x    x    x     x           x      x
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Proso seté           x    x    x     x           x      x
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
*) označení C se používá u hybridních odrůd a u druhů, u
kterých  je  povolena pouze jedna generace v  kategorii
certifikovaný rozmnožovací materiál
Oddíl 2 Přehled základních typů linií a hybridů kukuřice a čiroků
Tabulka 2.2
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
     KATEGORIE            NáZEV                POPIS
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
              L - inbrední linie         soubor  rostlin  stejného  původu
       E                         geneticky identických
    (komponenty
  pro tvorbu hybridů)   SLc - sesterský liniový hybrid   první generace vzniklá křížením mezi
                                dvěma sesterskými inbredními liniemi
                                dle metodiky šlechtitele
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
       E       Sc- dvouliniový hybrid       první generace vzniklá křížením mezi
    (komponenty       (jednoduchý hybrid)      dvěma inbredními liniemi dle metodiky
  pro tvorbu hybridů)                    šlechtitele
      nebo
       C
   (konečný hybrid)
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
       C       Tc- tříliniový hybrid       první generace vzniklá křížením mezi
   (konečný hybrid)                     inbrední linií a jednoduchým hybridem
                                dle metodiky šlechtitele
              Dc- čtyřliniový hybrid       první generace vzniklá křížením mezi
                 (dvojitý hybrid)       dvěma  jednoduchými  hybridy  dle
                                metodiky šlechtitele
              top cross hybrid          první generace vzniklá křížením mezi
                                inbrední  linií  nebo  jednoduchým
                                hybridem a nehybridní odrůdou  dle
                                metodiky šlechtitele
              meziodrůdový hybrid        první generace vzniklá křížením mezi
                                rostlinami   pocházejícími    ze
                                základního  osiva dvou nehybridních
                                odrůd dle metodiky šlechtitele
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Oddíl 1 Předplodiny, počet a termíny přehlídek obilnin s výjimkou druhů uvedených v tabulce 3.1b
                         Tabulka 3.1a
---------------------------------------------- --------------------------------------------
   KATEGORIE       První přehlídka     Druhá   Množení po stejném druhu
                ve fázi      přehlídka v     nejdříve za
                           době     (počet roků) 4)
---------------------------------------------- --------------------------------------------
    SE, E        od vymetání     dozrávání    2     1), 2)
              do konce kvetení
---------------------------------------------- --------------------------------------------
C - nehybridní odrůdy     od vymetání       -      1     1), 2)
            do voskové zralosti 3)
---------------------------------------------- --------------------------------------------
 C - hybridní odrůdy     od vymetání     dozrávání    1      1)
              do konce kvetení
---------------------------------------------- --------------------------------------------
1) Množení je možné jen na pozemcích, na kterých v předchozím roce nebyla pěstována obilnina, kromě kukuřice a čiroků.
2) V případě množení stejné odrůdy, a stejné nebo nižší kategorie, případně generace se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení, a to za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.
3) U ječmene nejpozději 14 dnů po vymetání.
4) Platí i pro luskovinoobilné směsky, za směsku je považován porost se 100 a více rostlinami příslušného druhu na 100 m
2
.

                         Tabulka 3.1b
---------------------------------------------------------------- ----------------------
           Přehlídka porostů ve fázi            Množení     po
                                   stejném druhu 
Kategorie Název                           nejdříve za
                                   (počet roků)
            1    2     3     4
---------------------------------------------------------------- ----------------------
kukuřice
---------------------------------------------------------------- ----------------------
E    komponenty                         
     pro výrobu před  na   v plném na konci kvetení    1
     hybridů  metáním začátku kvetení 2)           
              kvetení     
              1)
              3)
---------------------------
C    konečné                          
     hybridy                          1 4)
---------------------------------------------------------------- ----------------------
čirok, čirok súdánská tráva, čirok x čirok súdánská tráva
---------------------------------------------------------------- ----------------------
E    komponenty                         
     pro výrobu     na   v plném na konci kvetení    1
     hybridů  -    začátku kvetení
              kvetení
---------------------------
C     konečné                          
     hybridy                           1 4)
---------------------------------------------------------------- ----------------------
u nehybridních odrůd4) kukuřice a čiroků bude provedena jedna přehlídka na konci kvetení
---------------------------------------------------------------- ----------------------
1) Období, kdy se objeví první blizny rostlin mateřského komponentu schopné přijímat pyl.
2) Období, kdy ještě jsou blizny schopny přijímat pyl.
3) K zamítnutí porostu může dojít, jsou-li vysunuty blizny u více jak 5% rostlin mateřského komponentu.
4) V případě množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota. Bude provedena minimálně jedna další přehlídka porostu na zjištění výskytu příměsí z předplodiny.
Oddíl 2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
                         Tabulka 3.2a
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
                    Izolace Prostorová izolace - nejmenší izolační vzdálenost
                   k zamezení  v metrech od okolních zdrojů pylu, které mohou
   Druh      Kategorie    mechanické způsobit nežádoucí cizosprášení (od jiných odrůd,
                    příměsi  komponentů a hybridů stejného druhu a od jiných
                    v metrech            druhů)
                   - obilniny ----------------------------------------------------
                    navzájem
                          od jiné       od jiných druhů
                         odrůdy téhož
                           druhu    -----------------------------------
                                    druh      vzdálenost
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
ječmen         SE, E       1,0    501)        -         -
             C        1,0    501)        -         -
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
lesknice        SE, E       1,0     300        -         -
kanárská
             C        1,0     250        -         -
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
oves nahý, setý,    SE, E       1,0     -        -         -
hřebílkatý
             C        1,0     -        -         -
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
pšenice         SE, E       1,0     -        -         -
setá,
tvrdá a špalda
             C        1,0     -        -         -
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
tritikale        SE, E       1,0    503)       žita        300
             C        1,0    203)       žita        250
            SE, E       1,0    3003)     tritikale       50
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
žito
             C        1,0    2503)     tritikale       20
          E (komponenty)    1,0    10002)     tritikale       50
          komponenty bez          6002)     tritikale       50
          otcovské pylové
           sterility
           C (hybrid)     1,0    5002)     tritikale       50
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
pohanka obecná     SE, E       1,0     200    od jiného druhu     200
                                   pohanky
             C        1,0     200                 200
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
proso seté       SE, E       1,0     -        -         -
             C        1,0     -        -         -
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
1) Mezi odrůdami stejné formy (ozimá, jarní) s rozdílným počtem řad v klasu.
2) Vztahuje se i na plochy běžného pěstování téže odrůdy.
3) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
Další požadavky:
- V případě porostů hybridních odrůd pšenic, ječmene, ovsa a samosprašného tritikale pro produkci osiva kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál je minimální vzdálenost mateřského komponentu od jiné odrůdy téhož druhu 25 metrů 3), s výjimkou porostu otcovského komponentu.
Tabulka 3.2b
------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------
                                          Nejmenší vzdálenost od
            Druh                  Kategorie      cizího prášícího zdroje
                                          stejného nebo příbuzného
                                             druhu1) v m
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------
                           všechny kategorie a generace      200 2)

           kukuřice
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------
čirok , čirok súdánská tráva, čirok x súdánská tráva všechny kategorie a generace      300 2)
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------
1) U čiroků též od čiroku halepského (Sorghum halepense (L.) Pers.).
2) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
Oddíl 3 Čistota druhu a čistota odrůdy
Tabulka 3.3a
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------
         Druh                Kategorie       Nejvyšší dovolený
                                       počet rostlin
                                       jiných odrůd a
                                      zřetelně odchylných
                                      typů 2) na 100 m
2
------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- ječmen 3) SE, E 20 C 40 ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- lesknice kanárská SE, E 3 C 10 ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- oves nahý, setý, hřebílkatý 3) SE, E 20 C 40 ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- pšenice setá, tvrdá a špalda 1) 3) SE, E 20 C 100 ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- tritikale 1) 3) SE, E 20 C 100 ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- žito 1) 5) SE, E, 20 C 100 E (komponenty) 3 C (hybrid) 10 4) ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- pohanka obecná SE, E 3 C 10 ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- proso seté SE, E 3 C 10 ------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------
1) Vzájemných druhových příměsí tritikale - žito, žito - tritikale, tritikale - pšenice, pšenice - tritikale a jiných forem v rámci druhu u tritikale v SE, E 2 rostliny, v C 4 rostliny na 100 m
2
.
2) Včetně jarních a ozimých forem (kromě tritikale), u ječmenů též rostlin s rozdílným počtem řad.
3) S výjimkou případů použití chemického hybridizačního prostředku platí též pro hybridní odrůdy; hodnocení porostů bude pak prováděno na základě metodiky dodané šlechtitelem.
4) Platí pouze v případě výsevu čistého mateřského komponentu.
5) Sterilita pylově sterilního komponentu kategorie E je minimálně 98 %.
Další požadavky :
- zjištěný výskyt jiných druhů obilovin a ovsa hluchého včetně ostatních plevelných ovsů a jejich hybridů a fatuoidů v kusech na 100 m2 se uvede v záznamu o výsledku přehlídky množitelského porostu;
- množitelský porost nesmí být zaplevelen (včetně kulturních druhů) natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy;
- při použití pylové sterility u základního RM hybridních odrůd žita je minimální úroveň pylové sterility mateřského komponentu 98 %;
- v případě výroby osiva hybridních odrůd pšenic, ječmene, ovsů a samosprašného tritikale kategorie C za použití chemického hybridizačního prostředku je minimální čistota odrůdy každého komponentu pšenic, ječmene a ovsů 99,7 % a samosprašného tritikale 99,0 %, minimální úroveň hybridnosti osiva všech jmenovaných druhů je 95 % a stanovuje se v souladu s obvyklými mezinárodními metodami, pokud takové metody existují. V případech, kdy je hybridita stanovována během zkoušení osiva před uznáním osiva, určování hybridity během polní přehlídky není nutné;
- pro osivo hybridních odrůd pšenic, ječmene, ovsů a samosprašného tritikale vyráběné bez použití chemického hybridizačního prostředku je minimální odrůdová čistota (% hybridnosti) osiva kategorie C 90 %, kontroluje se úřední následnou vegetační zkouškou;
- osivo hybridních odrůd žita se uzná za certifikovaný rozmnožovací materiál pouze tehdy, jestliže byly řádně zohledněny výsledky úřední vegetační zkoušky úředně odebraného vzorku základního rozmnožovacího materiálu, která byla provedena ve vegetačním období osiva přihlášeného k uznání v kategorii C, aby se zjistilo, zda osivo kategorie E splňuje požadavky na základní rozmnožovací materiál stanovené touto vyhláškou, které se týkají pravosti a čistoty, pokud jde o znaky komponentů, včetně pylové sterility;
- otcovský komponent se odstraňuje po odkvětu, nejpozději však před provedením druhé přehlídky porostu.
                         Tabulka 3.3b
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
        Kategorie    Nejvyšší povolený   Nejvyšší dovolený výskyt     Nejvyšší povolený
Druh               počet rostlin   prášících rostlin ve fertilní   výskyt prášících
                jiných odrůd a        formě  3)       rostlin ve sterilní
               zřetelně odchylných        (%)           formě v každé
                   typů                       přehlídce 1),2)
                   (%)                           (%)
                          ----------------------------------
                          v každé z   maximální součet  
                           2.-4.    2.-4. přehlídky
                          přehlídky
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
kukuřice  E (komponenty)      0,1       0,5        1,0          1,0
       C (hybrid)       0,2       1,0        2,0          2,0

      SE,E (nehybridní)     0,5                           
      C (nehybridní)      1,0                           
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
1) Při množení sterilní formy není povolena kastrace již prášících rostlin.
2) Při výrobě šlechtitelského materiálu linií - 0,2%.
3) Za prášící rostlinu se považuje ta rostlina, u které se alespoň na 50 mm centrální osy laty nebo jejích postranních větvích vynořily prašníky a práší nebo prášily.
Další požadavky:
- Otcovský komponent se odstraňuje po odkvětu, nejpozději však do zahájení sklizně.
- Pokud má 5 nebo více % rostlin mateřského komponentu blizny schopné opylení, nesmí výskyt rostlin mateřského komponentu, které prášily nebo práší, překročit 1 % v jakékoli jednotlivé přehlídce porostu a 2 % v souhrnu všech přehlídek daného porostu.
- Rostliny otcovského komponentu musí v době, kdy kvetou rostliny mateřského komponentu, produkovat dostatečné množství pylu.
                               
                         Tabulka 3.3c
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
    Druh             Kategorie          Počet rostlin jiného druhu čiroku nebo
                                 rostlin zřetelně neodpovídajících
                                       komponentu
                                         (%)
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
  čirok , čirok            E                 při kvetení 0,1
 súdánská tráva,
  čirok x čirok
 súdánská tráva
                                      ve zralosti 0,1
          C - rostliny otcovského komponentu, které          0,1
             prášily, v době, kdy má mateřský
             komponent blizny schopné opylení
          -------------------------------- ------------------------------------------------------                                 
                C - rostliny mateřského komponentu         při kvetení 0,3
                                      ve zralosti 0,1
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
Další požadavky:
- Rostliny otcovského komponentu musí v době, kdy mají rostliny mateřského komponentu blizny schopné opylení, produkovat dostatečné množství pylu.
- Pokud mají rostliny mateřského komponentu blizny schopné opylení, nesmí výskyt rostlin mateřského komponentu, které prášily nebo práší, překročit 0,1 %.
- Čiroky - kontrola odstranění laty - za prášící laty se považují laty o délce 50 mm a více, postranní větvičky a kombinace obou, pokud prašníky přesahují pluchy a obsahují pyl.
- U množitelských porostů volně se opylujících nebo syntetických odrůd čiroků nesmí počet rostlin zřetelně neodpovídajících odrůdě přesáhnout:
3 rostliny na 100 m2 v kategorii E
10 rostlin na 100 m2 v kategorii C
- Pokud byl při výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd kukuřice a čiroků použit mateřský pylově sterilní komponent a otcovský komponent, který neobnovuje pylovou fertilitu, musí být dodržen jeden z následujících postupů:
* smíchání partií osiva, z nichž u jedné byl použit mateřský pylově sterilní komponent a u druhé byl použit mateřský pylově fertilní komponent, v poměru odpovídajícím dané odrůdě, nebo
* pěstování mateřského pylově sterilního komponentu a mateřského pylově fertilního komponentu společně, v poměru odpovídajícím dané odrůdě. Poměr mezi těmito dvěma komponenty se ověřuje při přehlídce porostu.
Oddíl 4 Zdravotní stav porostu
Tabulka 3.4a

                Nejvyšší dovolený počet (případně %) rostlin napadených chorobami na 100 m
2
porostu --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Druh Kategorie fuzariozy sněť sněť sněť prašná sněť sněti rodu sněť sněť pruhovitost v klasech prašná stébelná prašná sněť prosová Tilletia spp. zakrslá tvrdá ječmene pšeničná ječmenná ovesná s výjimkou ječmenná (Sphacelo- T.controversa (Drechslera (Fusarium (Ustilago (Urocystis (Ustilago (Ustilago theca Kühn (Ustilago graminea spp.) tritici occulta nuda avenae destruens (Tilletia hordei (Rabenh.) (Pers.) (Wallr.) (Jens.) (Pers.) (Schlt.) controversa (Pers.) Shoem., Rostrub) Rabenh.) Rostr.) Rostrub) Stev & A. Kühn) Lagerh.) Pyrenophora G. graminea Johnson) Ito et Kuribay) --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ječmen SE, E 3% - - 5 - - - 1 0 10 C 5% - - 20 - - - 1 1 10 --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- lesknice SE, E - - - - - 1 - - - - kanárská C - - - - - 3 - - - - --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- oves SE, E - - - - 1 - - 1 - - nahý, setý, hřebílkatý C - - - - 1 - - 1 - - --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- pšenice SE, E 3% 5 - - - - 0 nesmí se - - setá, vyskytovat tvrdá a špalda C 5% 20 - - - - 1 - - --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- tritikale SE, E 3% - 5 - - - - nesmí se - - 1) vyskytovat C 5% - 20 - - - - - - --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- žito 1) SE, E 3% - 5 - - - - 1 - - C 5% - 20 - - - - 1 - - --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- proso SE, E - - - - - 1 - - - - seté C - - - - - 3 - - - - --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
1) Maximální počet rostlin, na nichž se vyskytují sklerocia paličkovice nachové (Claviceps purpurea (Fr. :Fr.) Tull.) je u základního rozmnožovacího materiálu 10 rostlin na 100 m
2
a u certifikovaného rozmnožovacího materiálu 20 rostlin na 100 m2 - nesleduje se na souvratích a okrajích pozemku.
Tabulka 3.4b

Nejvyšší dovolený výskyt napadených rostlin [%] v porostech
kukuřice a čiroků
----------------------------------------------------------------
čiroky:
Sorosporium holci-sorghi (Rivolta) Moesz          5
----------------------------------------------------------------
kukuřice:
Ustilago maydis (DC.) Corda                5
----------------------------------------------------------------
Část IV Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:
OBILNINY S VÝJIMKOU KUKUŘICE A ČIROKů:
- Minimální časový interval mezi množením porostů obilnin stejného druhu na jednom pozemku je dva roky. V případě množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo množit, s výjimkou porostů na výrobu hybridního osiva, na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.
- Izolace:
                      nejmenší vzdálenost v m
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
kategorie
     cizosprašné druhy a převážně cizosprašné  samosprašné odrůdy tritikale od všech ostatních
     odrůdy tritikale od všech ostatních    porostů tritikale
     porostů žita a tritikale navzájem
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
  E            300                       50
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
  C            250                       20
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
- Množitelské porosty samosprašných druhů musí být izolovány od ostatních porostů obilnin pevnou zábranou nebo volným prostorem dostatečnými pro zabránění mechanickému smíšení během sklizně.
- Množitelské porosty obilnin musí být přehlédnuty alespoň jednou, a to ve fázi po vymetání.
- Počet přehlídek hybridních odrůd - je shodný s tabulkou 3.1a a 3.1b, u kategorie E se přehlídky provádí u všech komponentů podílejících se na výsledné odrůdě.
- Množitelské porosty určené k výrobě certifikovaného rozmnožovacího materiálu hybridních odrůd pšenice, ječmene, ovsa musí být izolované od nežádoucích zdrojů pylu. Mateřský komponent musí být vzdálený minimálně 25 m od jakýchkoliv jiných odrůd stejného druhu, mimo porostů opylujícího rodičovského komponentu.
- V případě produkce hybridních odrůd žita odpovídají minimální izolační vzdálenosti tabulce č. 3.2a., Ústav může tyto vzdálenosti pozměnit, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení, nebo je-li možnost cizosprášení vyloučena v důsledku jasného rozdílu v době kvetení.
- Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.
Minimální čistota odrůdy v %, nejvyšší povolený počet rostlin jiných odrůd a zřetelně odchylných typů v ks/100m
2
------------------------ -----------------------------------------------------------------------
Druh              SE,E           C 1             C 2
------------------------ -----------------------------------------------------------------------
pšenice, ječmen, oves     99,9 %          99,7 %           99,0 %
            30 rostlin na 100m2   90 rostlin na 100m2    300 rostlin na 100m2
------------------------ -----------------------------------------------------------------------
převážně samosprašné     99,7 %          99,0 %           98,0 %
odrůdy tritikale    90 rostlin na 100m2   300 rostlin na 100m2    600 rostlin na 100m2

------------------------ -----------------------------------------------------------------------
U cizosprašných druhů - maximální počet rostlin stejného druhu neodpovídajících odrůdě:
------------------------ -----------------------------------------------------------------------
druh                   SE, E               C
cizosprašné odrůdy žita  a   3 rostliny na 100m2       10 rostlin na 100 m2
tritikale
------------------------ -----------------------------------------------------------------------
U hybridních odrůd:
------------------------ -----------------------------------------------------------------------
druh              rodičovské linie          konečný hybrid
pšenice, ječmen, oves        99,9 %               99,7 %
               30 rostlin na 100m2         90 rostlin na 100m2

žito             3 rostliny na 100m2         10 rostlin na 100m2
------------------------ -----------------------------------------------------------------------
Další požadavky:
- pokud je při výrobě hybridní odrůdy použita pylová sterilita, úroveň sterility pylově sterilního komponentu je nejméně 98%,
- odrůdová čistota hybridních odrůd se stanoví schváleným postupem, vhodným pro daný systém udržovacího šlechtění.
Musí se provést alespoň jedno z těchto posouzení:
* posklizňová kontrola provedená před certifikací osiva s použitím mezinárodně odsouhlasených testů na hybridnost osiva s výjimkou žita,
* stanovování hybridnosti v porostu, kde se vyrábí hybridní osivo (viz schéma výpočtu níže); tento úkon se musí kombinovat s dalšími posouzeními, včetně výsledků polní přehlídky a kontroly izolace. Je nutno poznamenat, že hybridnost se nesmí srovnávat s odrůdovou čistotou a mezi těmito jevy nemusí nezbytně existovat úzká korelace.
- Porosty, které vyhovují normě hybridnosti 95%, jsou způsobilé pro certifikaci osiva, které podléhá veškerým dalším zkouškám. Výjimečně může docházet k tomu, že Ústav, který vyžaduje izolační vzdálenosti přinejmenším 100m, může uznat úroveň hybridity stanovenou na poli jako úroveň odrůdové čistoty hybridu za předpokladu, že zjištěná úroveň není menší než 90%.
- Při druhé přehlídce porostu na výrobu osiva F1 hybridů za použití chemického hybridizačního prostředku prováděné v době dozrávání semen se zjišťuje procento sterility mateřského komponentu a/nebo procento hybridnosti osiva následujícím způsobem:
* Procento sterility se rovná: 100 (1 - a/b)
* kde a je počet oplodněných obilek ve specifikovaném počtu klasů, odebraných jako vzorek z rostlin samičího rodiče, které byly chráněny sáčky, nepropustnými pro pyl, anebo izolačními stany, rozmístěnými po aplikaci CHA, ale před kvetením kteréhokoli z rodičů;
* a b je počet oplodněných obilek ve vzorku se stejným specifikovaným počtem klasů neošetřených rostlin samičího rodiče, odebraných z plochy, která je chráněna před ošetřením CHA dalším stanem. Aby se zabránilo úniku pylu z těchto neošetřených samičích rostlin, musí tento stan zůstat na rostlinách, dokud neskončí jejich kvetení.
* Procento hybridnosti se rovná: 100 (1 - a/c)
* kde a je počet oplodněných obilek ve specifikovaném počtu klasů, odebraných jako vzorek z rostlin samičího rodiče, které byly chráněny sáčky, nepropustnými pro pyl, anebo izolačními stany, rozmístěnými po aplikaci CHA, ale před kvetením kteréhokoli z rodičů;
* a c je počet oplodněných obilek ve vzorku se stejným specifikovaným počtem klasů ošetřených rostlin samičího rodiče, které nejsou chráněny před ošetřením CHA sáčky nepropustnými pro pyl, ani dalším stanem.
- Porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům.
KUKUŘICE A ČIROKY:
Požadavky na prostorovou izolaci
     
     nejmenší vzdálenost od cizího prášícího zdroje v m
-----------------------------------------------------------
kategorie
     kukuřice    čiroky        čiroky
          - nehybridní odrůdy - hybridní odrůdy
-----------------------------------------------------------
  E    200      400         300
  C    200      200         200
-----------------------------------------------------------
Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
- Množitelské porosty nehybridních odrůd musí být přehlédnuty alespoň jednou, a to ve fázi, kdy může být určena odrůdová čistota. Pokud množitelský porost kukuřice následuje po jiném porostu kukuřice z předchozího roku, musí být provedena alespoň jedna další přehlídka, aby se zjistila přítomnost příměsí z předplodiny.
- Množitelské porosty k výrobě osiva kategorie E - rodičovských linií hybridních odrůd musí být přehlédnuty alespoň dvakrát, první přehlídka před kvetením a druhá během kvetení.
- Množitelské porosty k výrobě osiva kategorie E - hybridů musí být přehlédnuty alespoň třikrát. První přehlídka před kvetením, druhá na začátku kvetení a třetí na konci kvetení.
- Množitelské porosty kukuřice k výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd musí být přehlédnuty alespoň třikrát. Pokud množitelský porost kukuřice následuje po jiném porostu kukuřice z předchozího roku, musí být provedena alespoň jedna další přehlídka, aby se zjistila přítomnost příměsí z předplodiny.
- Množitelské porosty čiroků k výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd musí být přehlédnuty alespoň třikrát. První přehlídka před kvetením, druhá na začátku kvetení a třetí na konci kvetení.
 
------------------------------------- -----------------------------
Minimální čistota odrůd kukuřice v %
------------------------------------- -----------------------------
                     E        C
nehybridní odrůdy            99,5 %     99,0 %

hybridní odrůdy             99,9 %     99,8 %
------------------------------------- -----------------------------
Minimální čistota odrůd čiroků v % a nejvyšší možný počet
rostlin odchylných typů
------------------------------------- -----------------------------
               E           C
nehybridní odrůdy    3 rostliny na    10 rostlin na 100m2
              100m2

hybridní odrůdy       99,9 %      99,7 % - mateřský
                         komponent
------------------------------------- -----------------------------
- Čistota druhu u čiroků: Počet rostlin jiného druhu čiroku, jehož semena jsou obtížně odlišitelná při laboratorním zkoušení nebo u kterého snadno dojde k cizosprášení s pěstovaným druhem, nesmí u množitelského porostu k výrobě osiva kategorie E překročit 3 rostliny na 100 m2 a u množitelského porostu k výrobě osiva kategorie C nesmí překročit 10 rostlin na 100m2.
- V případě hybridních odrůd kukuřice neodpovídají požadavkům ty porosty, u kterých při přehlídce ve stadiu, kdy je 5 a více % rostlin mateřského komponentu schopno opylení, počet rostlin mateřského komponentu, které vytvářely nebo stále vytvářejí pyl, překročí 0,5 % u kategorie E a 1 % u kategorie C při kterékoliv přehlídce nebo jestliže překročí 1 % u kategorie E a 2 % u kategorie C při součtu pozorování ze 3 přehlídek. Za prášící laty se považují laty o délce 50 mm a více, postranní větvičky a kombinace obou, pokud prašníky přesahují pluchy a práší pyl.
- Při výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd lze použít pylově sterilní komponent jedním z následujících způsobů:
o smícháním osiva získaného za použití pylově sterilního komponentu s osivem získaným za použití pylově fertilního komponentu, a to takovým způsobem, aby poměr mezi osivem z pylově sterilního komponentu a osivem z pylově fertilního komponentu nepřesáhl 2:1;
o použitím otcovského komponentu, který obsahuje alespoň jednu linii obnovující pylovou fertilitu, a to tak, že alespoň jedna třetina rostlin vzrostlých z výsledného hybridu produkuje pyl, který se zdá být ve všech ohledech v pořádku.
-Porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům.
Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
Oddíl 1 Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu
       


      
Oddíl 2 Požadavky na vlastnosti osiva
 

 Tabulka 5.2
--------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
                       Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhů ve vzorku  Hmotnost   Námel a   Podíl
                            podle sloupce 11 - počet semen      vzorku    zlomky    zadiny
                                                pro zkoušku  námele    nejvýše 3%
                       ------------------------------------------------  podle     v množství  pod síty
  Druh   Kat. Vlhkost Klíčivost Čistota                           sloupce    dle sloupce s otvory2)
      osiva nejvýše nejméně nejméně                           6 - 10    11      
                                                               
           1)        12)                                  
                       
                        celkem     z toho podle    z toho podle  
                        jiných      sloupce 6     sloupce 8   
                        rostlinných ------------------------------------- 
                        druhů    jiných ostatní  ředkev  oves   
                               druhů  rostlinné ohnice, hluchý a 
                               obilnin druhy   koukol  plevelné 
                                   kromě   polní  ovsy,   
                                   obilnin       jejich  
                                             hybridy a            
                                             fatuoidy, 
                                             jílek   
                                             mámivý11) 
                                            
           %    %    %      ks    ks    ks    ks    ks    v gramech  ks     v mm

---------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------
     1   2    3    4    5     6     7    8    9   10    11    12    13
---------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------
čirok, SE,E  14,0   80   98,0    0     -    -    -    -   900    1     -
čirok
súdánská
tráva,
čirok x
čirok
súdánská tráva
     C  14,0   80   98,0    0     -    -    -    -   900    3     -
---------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------
ječmen SE,E  15,0    85  99,0    8     2    6    2    0   1000    2    2,2
4 , 7)                                                   (2,0)
     C  15,0   85 8)  98,0    20    14    14    6    0   1000    6    2,2
                                                      (2,0)
---------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------
kukuřice SE,E 14,0   90   98,0    0     -    -    -    -   1000    1     -
7)
     C  14,0   90   98,0    0     -    -    -    -   1000    3     -
---------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------
lesknice SE,E  14,0   75   98,0    4      1   -    -     0  200    1     -
                            9)            10)
kanárská
     C  14,0   75   98,0    10     5    -    -     0  200    3     -
                                         10)
---------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------
oves  SE,E  15,0   85   99,0    8     2    6    2    0   1000    2    1,8
setý,
hřebílkatý

oves
nahý 5)
     C  15,0   85   98,0    20    14    14    6    0   1000    6    1,8
    SE,E  14,0   75   99,0    8     2    6    2    0   1000    2    1,5
     C  14,0   75   98,0    20    14    14    6    0   1000    6    1,5
---------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------
pšenice SE,E  15,0   85   99,0    8     2    6    2    0   1000    2    2,2
setá,                                                    (2,0)
3,  7)
tvrdá
3, 7)
a
špalda
7, 13)
     C  15,0   85   98,0    20    14    14    6    0   1000    6    2,2
                                                      (2,0)
---------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------
tritika-SE,E  15,0   80   98,0    8     2    6    2    0   1000    2    2,0
le 7)
     C  15,0   80   98,0    20    14    14    6    0   1000    6    2,0
---------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------
žito 7) SE,E  15,0   85   98,0    8     2    6    2    0   1000    2    1,8
     C  15,0   85   98,0    20    14    14    6    0   1000  6 u     1,8
                                                nehybridů
                                                9 u
                                                hybridů
---------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------
pohanka SE,E  14,0   80   98,0    6     4    2    1    0   600    -     -
obecná
     C  14,0   80   97,0    12     6    6    3    0   600    -     -
---------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------
proso  SE,E  14,0   85   98,0    3     1    2    -    -   150    -     -
seté
6, 7)
     C  14,0   85   97,0    6     2    4    -    -   150    -     -
---------------------------------------- -------------------------------------------     -------------------------------
1) Osivo ozimých obilnin určené k výsevu v roce sklizně max. 17,0 %, osivo jarních obilnin určené k výsevu v nejbližším vegetačním období po roce sklizně maximálně 16 %.
2) Pro pšenici jarní, ječmen ozimý a nahý ječmen platí údaje uvedené v závorkách.
3) V 1000 g pšenice ozimé nejvýše 100 zrn v pluchách.
4) U ječmene nejvýše 1% obilek s osinou delší než délka zrna.
5) V osivu ovsa nahého nejvýše 5% obilek v pluchách.
6) Obsah jiných odrůd s odlišnou barvou zrna v 1000 g v kategorii SE, E 10 ks, v kategorii C 50 ks.
7) Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.
8) U osiva nahého ječmene kategorie C je minimální klíčivost snížena na 75%, je-li při zkoušení osiva nahého ječmene zjištěna klíčivost nižší než 85 %, uvede se na úřední návěsce text „Klíčivost nejméně 75 %“
9) Výskyt druhého semene jiného druhu obilnin ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena jiných druhů obilnin.
10) Výskyt jednoho semene některého z druhů uvedených ve sloupci 10 ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena těchto druhů.
11) U příměsí limitovaných nulou se výskyt jednoho kusu považuje za náhodný a neposuzuje se, s výjimkou lesknice kanárské.
12) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
13) U nevyluštěného osiva pšenice špaldy se podíl zadiny nestanovuje.
Vysvětlivky:
„ 0 “ nesmí se vyskytovat
„ - “ neposuzuje se (výskyt není limitován)
Oddíl 3 Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
Tabulka 5.3
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Plodina       Škodlivý organismus       Kategorie    Nejvyšší povolený výskyt
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Ječmen    Pyrenophora graminea Ito et    SE, E, C            2%
       Kuribay
       Cochliobolus sativus (Ito et    SE, E, C            10%
       Kuribay) Drechs. ex Dast.
       Fusarium spp.           SE, E, C            10%
       Ustilago nuda (Jens.) Rostr.,   SE, E             0,8%
       Ustilago hordei (Pers.) Lagerh.                  2,0%
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Kukuřice   Fusarium spp.           SE, E, C            5%
       Ustilago maydis (DC.) Corda    SE, E, C        nesmí se vyskytovat
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Proso seté  Sphacelotheca destruens (Schlt.)  SE, E, C            10 ks
       Stev & A. G. Johnson                    (chlamydospor) 4)
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Pšenice setá Phaeosphaeria nodorum (E. Müller) SE, E, C            20%
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Pšenice tvrdá Hedjaroude
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Pšenice špalda
       Fusarium spp.           SE, E, C            10%
       Ustilago tritici (Pers.) Rostrub  SE, E             0,8%
                                        2,0%
                         C                
       Tilletia spp.           SE, E, C         10 ks / 1 semeno
                                     (chlamydospor) 4)
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Tritikale   Fusarium spp.           SE, E, C            10%
       Tilletia spp.           SE, E, C         10 ks / 1 semeno
                                     (chlamydospor) 4)
       Urocystis occulta (Wallr.) Rabenh. SE, E, C         10 ks / 1 semeno
                                     (chlamydospor) 4)
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Žito     Fusarium spp.           SE, E, C            10%

       Tilletia spp.            SE, E, C         10 ks / 1 semeno
                                     (chlamydospor) 4)
       Urocystis occulta (Wallr.) Rabenh. SE, E, C         10 ks / 1 semeno
                                     (chlamydospor) 4)
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
1) Při pěstování žita pro farmaceutické účely se výskyt Claviceps purpurea (Fr. : Fr.) Tull. nestanovuje.
2) Výskyt pěti sklerocií nebo jejich úlomků ve vzorku s předepsanou hmotností se považuje za vyhovující normě, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují více než čtyři sklerocia nebo jejich úlomky.
3) Vyskytuje-li se ve zkušebním vzorku hálka sněti Tilletia spp., partie se neuzná.
4) Pracovní vzorek 300 semen.
U druhů a škodlivých organismů vytištěných tučně se jedná o limitní výskyt vztahující se k povinnému moření.
Část VI Návěska
Úřední návěska osiva obilnin kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- označení „Pravidla a normy ES“
- název druhu
- název odrůdy
- označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“
- generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu
- číslo partie
- hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno- (měsíc a rok)“.
- označení země výroby
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.
Úřední návěska osiva obilnin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- označení „Pravidla a normy ES“
- název druhu
- název odrůdy, u hybridních odrůd nebo inbredních linií:
- pro základní osivo, u něhož hybrid nebo inbrední linie, ke které základní osivo patří, jsou zapsány ve společném katalogu:
název komponentu, pod kterým byl úředně povolen, s odkazem na výslednou odrůdu nebo bez něj, doplněný v případě hybridu nebo linie, které jsou určeny výhradně k použití jako komponenty pro výsledné odrůdy, slovem „komponent“,
- pro základní osivo v ostatních případech: název komponentu, ke kterému základní osivo patří a který může být vyznačen kódem, s odkazem na výslednou odrůdu, s uvedením jeho funkce (otcovský nebo mateřský komponent) nebo bez něj a doplněný slovem „komponent“,
- pro certifikované osivo:
název odrůdy, ke které osivo patří, doplněný slovem „hybrid“
- kategorie, generace
- číslo partie
- hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno- (měsíc a rok)“.
- označení země výroby
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- v případě kategorií C, C1 a C2 u odrůd ovsa, které jsou úředně klasifikovány jako nahý oves, a byla-li při zkoušení osiva zjištěna klíčivost nižší než 85 %, uvede se označení „Klíčivost nejméně 75 %“
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.
Úřední návěska směsi osiv obilnin obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky
- nápis „Směs -“ (druhy nebo odrůdy)
- název druhu, název odrůdy, kategorie, generace, země výroby a hmotnostní procento každé jednotlivé složky směsi
- číslo partie
- hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- měsíc a rok uzavření vyjádřené slovy: „uzavřeno- (měsíc a rok)“
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- označení „Uvádění do oběhu povoleno výhradně v České republice“
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek bylo- li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.
Část VII Malé balení
Oddíl 1 Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva obilnin
Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího materiálu v jednom malém balení je 10 kg (bez aditiv).
Oddíl 2 Označování malého balení
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva obilnin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
- označení „Malé balení“
- název a adresa dodavatele
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- číslo partie
- název druhu
- název odrůdy
- kategorie, generace
- hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek bylo- li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 369/2009 Sb.
Požadavky na množitelské porosty a osivo trav
Část I Přehled druhů
                           Tabulka 1
----------------------------------- -----------------------------------------------------------
Český název             Latinský název
                 
----------------------------------- -----------------------------------------------------------
Bojínek hlíznatý          Phleum nodosum L.
Bojínek luční            Phleum pratense L.
Festulolium             x Festulolium Asch. & Graebn.
hybridy  vzniklé křížením  druhů  kříženci rodů Festuca x Lolium
rodu Festuca s druhy rodu Lolium
Jílek hybridní           Lolium x boucheanum Kunth
Jílek mnohokvětý          Lolium multiflorum Lam.
Jílek vytrvalý           Lolium perenne L.
Kostřava červená          Festuca rubra L.
Kostřava drsnolistá         Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Kostřava luční           Festuca pratensis Huds.
Kostřava ovčí            Festuca ovina L.
Kostřava rákosovitá         Festuca arundinacea Schreb.
Kostřava vláskovitá         Festuca filiformis Pourr.
Lesknice vodní           Phalaris aquatica L.
Lipnice bahenní           Poa palustris L.
Lipnice hajní            Poa nemoralis L.
Lipnice luční            Poa pratensis L.
Lipnice obecná           Poa trivialis L.
Lipnice roční            Poa annua L.
Ovsík vyvýšený           Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
Psárka luční            Alopecurus pratensis L.
Psineček psí            Agrostis canina L.
Psineček tenký           Agrostis capillaris L.
Psineček veliký           Agrostis gigantea Roth
Psineček výběžkatý         Agrostis stolonifera L.
Srha laločnatá           Dactylis glomerata L.
Sveřep bezbranný          Bromus inermis Leyss.
Sveřep horský            Bromus marginatus Nees ex Steud.
Sveřep samužníkovitý        Bromus catharticus Vahl
Sveřep sitecký           Bromus sitchensis Trin.
Trojštět žlutavý          Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Lesknice menší*)          Phalaris minor Retz.
Lesknice rákosovitá*)        Phalaris arundinacea L.
Lipnice smáčknutá*)         Poa compressa L.
Medyněk vlnatý*)          Holcus lanatus L.
Metlice trsnatá*)          Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
Poháňka hřebenitá*)         Cynosurus cristatus L.
Pýr hřebenitý*)           Agropyron cristatum (L.) Gaertn.
Srha hajní*)            Dactylis polygama Horv.
Tomka vonná*)            Anthoxanthum odoratum L.
----------------------------------- -----------------------------------------------------------
*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může
  provést pouze u registrovaných odrůd.
----------------------------------- -----------------------------------------------------------
Část II Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací
Oddíl 1 Povolené kategorie a generace
Tabulka 2.1
---------------------------------------------- ------------------------------------------
   Druh      Rozmnožovací materiál   Základní Certifikovaný   Obchodní
              předstupňů        RM      RM      osivo

           SE 1   SE 2   SE 3    E      C       O
---------------------------------------------- ------------------------------------------
Bojínek hlíznatý    x     x    x     x      x        
Bojínek luční     x     x    x     x      x        
Festulolium                                   
kříženci rodů     x     x    x     x      x
    kostřava x jílek
Jílek hybridní     x     x    x     x      x        
Jílek mnohokvětý    x     x    x     x      x        
Jílek vytrvalý     x     x    x     x      x        
Kostřava červená    x     x    x     x      x        
Kostřava        x     x    x     x      x        
drsnolistá
Kostřava luční     x     x    x     x      x        
Kostřava ovčí     x     x    x     x      x        
Kostřava        x     x    x     x      x        
rákosovitá
Kostřava        x     x    x     x      x        
vláskovitá
Lesknice vodní     x     x    x     x      x       x
Lipnice bahenní    x     x    x     x      x        
Lipnice hajní     x     x    x     x      x        
Lipnice luční     x     x    x     x      x        
Lipnice obecná     x     x    x     x      x        
Lipnice roční     x     x    x     x      x       x
Ovsík vyvýšený     x     x    x     x      x        
Psárka luční      x     x    x     x      x        
Psineček psí      x     x    x     x      x        
Psineček tenký     x     x    x     x      x        
Psineček veliký    x     x    x     x      x        
Psineček        x     x    x     x      x        
výběžkatý
Srha laločnatá     x     x    x     x      x        
Sveřep bezbranný    x     x    x     x      x        
Sveřep horský     x     x    x     x      x        
Sveřep         x     x    x     x      x        
samužníkovitý
Sveřep sitecký     x     x    x     x      x        
Trojštět žlutavý    x     x    x     x      x        
Lesknice menší     x     x    x     x      x        
Lesknice        x     x    x     x      x        
rákosovitá
Lipnice smáčknutá   x     x    x     x      x        
Medyněk vlnatý     x     x    x     x      x        
Metlice trsnatá    x     x    x     x      x        
Poháňka hřebenitá   x     x    x     x      x        
Pýr hřebenitý     x     x    x     x      x        
Srha hajní       x     x    x     x      x        
Sveřep bezbranný    x     x    x     x      x        
Sveřep horský     x     x    x     x      x        
Tomka vonná      x     x    x     x      x        
---------------------------------------------- ------------------------------------------
Oddíl 2 Přehled typů základního rozmnožovacího materiálu
                          Tabulka 2.2
------------------------------ ---------------------------------------------------------
       Název                    Popis
------------------------------ ---------------------------------------------------------
Základní rozmnožovací materiál vyroben podle zásad udržovacího šlechtění odrůdy
šlechtěných odrůd        a  určen  pro výrobu osiva kategorie certifikovaný
                rozmnožovací materiál
------------------------------ ---------------------------------------------------------
Základní rozmnožovací materiál vyroben pod úředním dozorem z materiálu úředně uznaného
krajových odrůd         jako místní odrůda jedním nebo více dodavateli v rámci
                přesně ohraničené oblasti původu a určen pro výrobu
                osiva kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál
------------------------------ ---------------------------------------------------------
Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Oddíl 1 Předplodiny, počet a termíny přehlídek
Tabulka 3.1
--------------------------------------- ---------------------------------------------------
                    Porosty nemohou být zakládány (rok výsevu) na
            Přehlídka    pozemcích, na kterých byly v předcházejícím
   KATEGORIE      ve fázi           období pěstovány
                    ---------------------------------------------------
                      počet roků2)      Předplodina1)
   SE, E, C     od vymetání do                   
           počátku zrání       2           trávy
--------------------------------------- ---------------------------------------------------
1) Jetelotrávy za předpokladu, že v porostu byl obsažen druh, jehož množitelský porost bude na tomto pozemku založen.
2) V případě množení stejné odrůdy a stejné nebo nižší kategorie, případně generace se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení, a to za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.
Oddíl 2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
Porosty samosprašných nebo apomiktických odrůd musí být odděleny od ostatních porostů pevnou zábranou nebo mezerou dostatečnou pro zabránění mechanickému smísení během sklizně.
                          Tabulka 3.2
------------------------------------------------------ ------------------------------------------
                             Prostorová izolace cizosprašných druhů
 Porosty, ze    Kategorie   Izolace k zamezení    - nejmenší izolační vzdálenost
 kterých bude           mechanické příměsi   v metrech od okolních zdrojů pylu,
 vyrobeno osivo            v metrech 1)      které mohou způsobit nežádoucí
   určené                             cizosprášení 2)3)

                                   Vzdálenost5)
                             -------------------------------------- 
                              pole do 2 ha    pole nad 2 ha
  do dalšího   SE, E, C         1         200         100
  množení
------------------------------------------------------ ------------------------------------------
  pro výrobu                                    
 pícnin nebo    SE, E, C        1         1004)        504)
technické účely               
------------------------------------------------------ ------------------------------------------
1) Od sousedních porostů trav včetně fertilních volně rostoucích travních společenstev.
2) Mezi odrůdami u druhů:
bojínků, jílků, kostřav, ovsíku vyvýšeného, lipnic (vyjma luční) psinečků, srh, sveřepů, trojštětu žlutavého, psárky luční a mezirodových kříženců loloidního a festucoidního typu.
3) Navzájem mezi druhy:
jílků a kříženců s jílky loloidního typu a dále kříženců s jílky festucoidního typu a kostřavy rákosovité.
4) Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro výrobu pícnin nebo technické účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.
5) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
Oddíl 3 Čistota druhu, čistota odrůdy a zdravotní stav porostu
                         Tabulka 3.3a
------------------------------------------------------ -----------------------------
 Nejvyšší dovolený počet jiných rostlin na 100 m2         kategorie
                              SE,E         C
------------------------------------------------------ -----------------------------
jiné kulturní (plevelné) druhy obtížně rozlišitelné    2         10
(tabulka 3.3b)

jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy stejného druhu     5         60
u apomiktických jednoklonových odrůd lipnice luční

jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy stejného druhu     5         40
u ostatních odrůd lipnice luční

jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy stejného druhu     3         10
u ostatních trav

oves hluchý                         3          5

šťovíky kadeřavý a tupolistý                    10         20

kokotice a psárka polní                 nesmí se   nesmí se vyskytovat
                            vyskytovat

rostliny napadené snětí: Ustilago spp.           3         15
------------------------------------------------------ -----------------------------
                         Tabulka 3.3b
      DRUH          Jiné kulturní (plevelné) druhy obtížně rozlišitelné
------------------------ ---------------------------------------------------------------------
bojínek hlíznatý      bojínek luční
bojínek luční        bojínek hlíznatý
jílek hybridní       ostatní jílky a jejich kříženci s kostřavami loloidního typu
jílek mnohokvětý      ostatní jílky a jejich kříženci s kostřavami loloidního typu
jílek vytrvalý       ostatní jílky a jejich kříženci s kostřavami loloidního typu
kostřava červená      kostřavy červené navzájem, kostřavy ovčí, kostřava vláskovitá a
              kostřava drsnolistá
kostřava drsnolistá     kostřavy červené, kostřavy ovčí a kostřava vláskovitá
kostřava luční       -
kostřava ovčí        kostřavy ovčí navzájem, kostřavy červené, kostřava vláskovitá a
              kostřava drsnolistá a kostřava drsnolistá
kostřava rákosovitá     kříženci kostřav a jílků festucoidního typu
kostřava vláskovitá     kostřavy červené, kostřavy ovčí
lesknice menší       -
lesknice rákosovitá     jiné lesknice, proso, (ježatky, bér)
lesknice vodní       jiné lesknice, proso, (ježatky, bér)
lipnice bahenní       ostatní lipnice mimo lipnici roční a obecnou
lipnice hajní        ostatní lipnice mimo lipnici roční a obecnou
lipnice luční        ostatní lipnice mimo lipnici roční a obecnou
lipnice obecná       ostatní lipnice mimo lipnici roční
lipnice roční        ostatní lipnice mimo lipnici obecnou
lipnice smáčknutá      ostatní lipnice mimo lipnici roční a obecnou
medyněk vlnatý       metlice trsnatá (chundelka metlice)
metlice trsnatá       medyněk vlnatý (chundelka metlice)
ovsík vyvýšený       -
poháňka hřebenitá      -
psárka luční        (psárka kolénkatá)
psineček veliký       ostatní psinečky
psineček psí        ostatní psinečky
psineček tenký       ostatní psinečky
psineček výběžkatý     ostatní psinečky
pýr hřebenitý        (pýr plazivý)
srha hajní         srha laločnatá
srha laločnatá       srha hajní
sveřep bezbranný      ostatní sveřepy
sveřep horský        ostatní sveřepy
sveřep sitecký       ostatní sveřepy
sveřep samužníkovitý    ostatní sveřepy
tomka vonná         -
trojštět žlutavý      -
festulolium         loloidního typu     tetraploidní odrůdy jílku mnohokvětého a
                          hybridního a kříženec jílku mnohokvětého
                          x kostřav loloidního typu
              festucoidního typu   kostřava rákosovitá
------------------------ ---------------------------------------------------------------------
Další požadavky :
- množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy.
Část IV Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:
- V rámci schémat je bér vlašský zařazen do skupiny trav.
- Minimální časový interval mezi množením porostů stejného druhu jsou 2 roky. V případě množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.
- Ústav rozhodne o počtu užitkových let povolených pro daný porost, zvláštní pozornost při tomto věnuje vlivu změněných podmínek prostředí na čistotu odrůdy při množení cizokrajných odrůd. Tento počet užitkových let nesmí být přerušen jedním nebo více roky, během nichž daný porost není pod kontrolou Ústavu.
- Množitelské porosty musí být přehlédnuty alespoň jednou, a to ve fázi metání.
- Množitelské porosty cizosprašných druhů musí být izolovány od jakéhokoli zdroje nežádoucího pylu. Izolační vzdálenosti nesmí být menší než:

                 množitelský porost do 2 ha   množitelský porost nad 2 ha
------------------------------- -------------------------------------------------------------
Trávy - nehybridní odrůdy
porost pro výrobu osiva určeného       200 m             100 m
do množení
------------------------------- -------------------------------------------------------------
porost pro výrobu osiva určeného      100 m 1)           50 m 1)
pro výrobu pícnin nebo technické
účely
------------------------------- -------------------------------------------------------------
Trávy - hybridní odrůdy
porost pro výrobu osiva určeného       400 m             200 m
do množení
------------------------------- -------------------------------------------------------------
porost pro výrobu osiva určeného      200 m 1)           100 m 1)
pro výrobu pícnin nebo technické
účely
------------------------------- -------------------------------------------------------------
1) Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro výrobu pícnin nebo technické účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.
- Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
- Množitelské porosty samosprašných nebo apomiktických odrůd musí být izolovány od ostatních porostů pevnou zábranou nebo mezerou dostatečnou pro zabránění mechanickému smísení během sklizně.
- porosty samosprašných nebo apomiktických odrůd musí být odděleny od ostatních porostů pevnou zábranou nebo mezerou dostatečnou pro zabránění mechanickému smísení během sklizně.
- Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.
Požadavky na odrůdovou čistotu - nejvyšší povolený počet rostlin téhož druhu jiných odrůd a zřetelně odchylných typů:
---------------------------------------------------- ------------------------------------------------
            Druh                 SE, E            C
---------------------------------------------------- ------------------------------------------------
lipnice luční (kromě apomiktických jednoklonových   5 rostlin na 100 m2   40 rostlin na 100 m2
odrůd)

lipnice luční (apomiktické jednoklonové odrůdy)   5 rostlin na 100 m2   60 rostlin na 100 m2

ostatní trávy                     3 rostliny na 100 m2   10 rostlin na 100 m2
---------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Požadavky na druhovou čistotu - nejvyšší povolený počet rostlin jiných druhů, jejichž semena jsou obtížně odlišitelná při laboratorním zkoušení nebo u kterých snadno dojde k cizosprášení s pěstovaným druhem:
       Druh                SE, E                C
---------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Lolium spp. (počet rostlin jiných     2 rostliny na 100 m2       10 rostlin na 100 m2
druhů rodu Lolium)

ostatní trávy               3 rostliny na 100 m2       10 rostlin na 100 m2
---------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Další požadavky:
- porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům,
- zdravotní stav musí být takový, aby zaručil přesné stanovení druhové a odrůdové čistoty.
Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
Oddíl 1 Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu
Tabulka 5.1
    
Oddíl 2 Požadavky na vlastnosti osiva Tabulka 5.2
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
                                                         Hmot-
   Druh   Kate-Vlhkost Klíčivost Čistota      Nejvyšší dovolený výskyt semen jiných druhů       nost
        gorienejvýše nejméně nejmé-                                  vzorku
                    ně                                    pro
                                                        zkoušku
                12)   11)                                    dle
                                                        sloupce
                                                         10-15
                        vztaženo na hmotnost   ve vzorku dle sloupce 16 počet semen   
                         základního vzorku
                        celkem  v množství dle jeden  odlišné od sloupce 7 nebo 10    
                             sloupce 6   druh
                                     
                                     
                              z toho      pýr koko- psárka šťovíky5) oves   
                                         tice polní      hluchý,
                                          9)          oves
                                                    jalový
                            jeden pýr psárka                      
                            druh   polní
            %    %    %    %    %  %  %   ks  ks  ks   ks   ks   ks    g
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
   1     2   3    4    5    6    7  8  9   10  11  12   13   14   15   16
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
bojínek luční SE,E 14,0   80   96,0   0,3           20  1  0   1    2    0   10
         C               1,5   1,0 0,3 0,3               5
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
bojínek    SE,E 14,0   80   96,0   0,3           20  1  0   1    2    0   10
hlíznatý     C               1,5   1,0 0,3 0,3               5
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
jílek hybridní SE,E 14,0   75   96,0   0,3           20  5  0   5    2    0   60
         C               1,5   1,0 0,5 0,3  1)            5
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
jílek     SE,E 14,0   75   96,0   0,3           20  5  0   5    2    0   60
mnohokvětý    C               1,5   1,0 0,5 0,3  1)            5
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
jílek vytrvalý SE,E 14,0   80   96,0   0,3           20  5  0   5    2    0   60
         C               1,5   1,0 0,5 0,3  1)            5
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
x Festulolium SE,E 14,0   75   96,0   0,3           20  5  0   5    2    0   60
         C               1,5   1,0 0,5 0,3  1)            5
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
kostřava luční SE,E 14,0   80   95,0   0,3           20  5  0   5    2    0   50
         C               1,5   1,0 0,5 0,3  1)            5
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
kostřava    SE,E 14,0   75   90,0   0,3           20  5  0   5    2    0   30
červená     C               1,5   1,0 0,5 0,3  1)            5
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
kostřava    SE,E 14,0   75   85,0   0,3            20  5  0   5    2    0   30
drsnolistá,   C               2,0   1,0 0,5 0,3  1)            5
ovčí,
vláskovitá
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
kostřava    SE,E 14,0   80   95,0   0,3           20  5  0   5    2    0   50
rákosovitá    C               1,5   1,0 0,5 0,3  1)            5
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
lesknice vodní SE,E 14,0   75   96,0   0,3            20  4  0   4    2    0   50
         C               1,5   1,0 0,3 0,3               4
         O               2,5   2,0 0,3 0,3               4
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
lesknice menší SE,E 14,0   75   96,0   0,3           20  4  0   4    2    0   200
         C               1,5   1,0 0,3 0,3               4
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
lesknice    SE,E 14,0   75   96,0   0,3            20  4  0   4    2    0    30
rákosovitá    C               1,5   1,0 0,3 0,3               4
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
lipnice luční, SE,E 14,0   75   85,0   0,3           20 4) 1  0   1    1    0    5
hajní,      C                2,0  1,0 0,3 0,3               2
smáčknutá,                    3)   3)
bahenní,
obecná
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
lipnice roční SE,E 14,0   75   85,0   0,3           20 4) 1  0   1    1    0   10
         C               2,0 3)  1,0 0,3 0,3               5
         O               3,010)  3)  0,3 0,3               5
                            2,010)
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
medyněk vlnatý SE,E 14,0   75   85,0   0,4           20  1  0   1    1    0   10
         C               2,0   1,0 0,3 0,3  1)            3
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
metlice    SE,E 14,0   75   85,0   0,4           20  1  0   1    1    0   10
trsnatá     C               2,0   1,0 0,3 0,3               3
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
ovsík vyvýšený SE,E 14,0   75   90,0   0,3           20  5  0   5    2   0 7)   80
         C                3,0  1,0 0,5 0,3  1)            5
                            6)
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
poháňka    SE,E 14,0   80   90,0   0,3           20  1  0   1    1    0   20
hřebenitá    C               2,0   1,0 0,3 0,3  1)            3
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
psárka luční  SE,E 14,0   70   75,0   0,3           20  5  0   5    2    0   30
         C               2,5   1,0 0,3 0,3  1)            5
                            6)
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
psineček    SE,E 14,0   75   90,0   0,3                20  1  0   1    1    0    5
výběžkatý,    C               2,0   1,0 0,3 0,3
tenký, psí
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
psineček    SE,E 14,0   80   90,0   0,3            20  1  0   1    1    0    5
veliký      C               2,0   1,0 0,3 0,3
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
pýr hřebenitý SE,E 14,0   80   90,0   0,3           20  5  0   1    2    0   40
         C               1,5   1,0 0,3 0,3  1)            5
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
srha      SE,E 14,0   80   90,0   0,3           20  5  0   5    2    0   30
laločnatá,    C               1,5   1,0 0,3 0,3  1)            5
hajní
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
sveřep     SE,E 14,0   75   97,0   0,4           20  5  0   5    5    0   90
bezbranný    C               1,5   1,0 0,5 0,3               10
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
sveřep horský SE,E 14,0   75   97,0   0,4           20  5  0   5    5    0   200
         C               1,5   1,0 0,5 0,3               10
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
sveřep     SE,E 14,0   75   97,0   0,4           20  5  0   5    5   0 7)   200
samužníkovitý,  C               1,5   1,0 0,5 0,3               10
sitecký
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
tomka vonná  SE,E 14,0   75   85,0   0,3           20  1  0   1    1    0   20
         C               2,0   1,0 0,3 0,3               2
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
trojštět    SE,E 14,0   70   75,0   0,3           20  1  0   1    1   0 8)   5
žlutavý     C                3,0  1,0 0,3 0,3  2)            2
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------                            6)

1) Výskyt nejvýše 80 kusů semen lipnic celkem v kategoriích SE a E se nepovažuje za nečistotu.
2) V osivu trojštětu žlutavého v kategoriích SE a E se výskyt nejvýše 20 kusů semen lipnic celkem nepovažuje za nečistotu.
3) V osivu lipnic v kategorii C v základním vzorku se celkový výskyt semen jiných druhů lipnic do 0,8 % hmotnosti nepovažuje za nečistotu.
4) V osivu lipnic v kategoriích SE a E se podmínka uvedená ve sloupci 10 nevztahuje na semena jiných druhů lipnic; nejvyšší celkový výskyt semen jiných druhů lipnic ve vzorku podle sloupce 16 může být v kategoriích SE a E 1 kus v 500 kusech semen.
5) Všechny druhy rodu Rumex s výjimkou šťovíku menšího a šťovíku přímořského.
6) Stanovené nejvyšší procento příměsi semen jednoho druhu se nevztahuje na semena lipnic.
7) Výskyt nejvýše dvou semen ovsa hluchého a ovsa jalového ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena těchto druhů.
8) Výskyt jednoho semene ovsa hluchého a ovsa jalového ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o dvojnásobné hmotnosti nevyskytují žádná semena těchto druhů.
9) U kategorie C se výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena kokotic.
10) V osivu lipnice roční v kategorii O se výskyt semen jiných druhů lipnic do 10 % hmotnosti nepovažuje za nečistotu.
11) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
12) Všechna svěží nevyklíčená zdravá semena, která neklíčí po předchozím ošetření, se považují za semena, která vyklíčila.
13) Vysvětlivky: “0“ nesmí se vyskytovat
Část VI Návěska
Úřední návěska osiva trav kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- označení „Pravidla a normy ES“
- název druhu
- název odrůdy
- číslo partie
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno-(měsíc a rok)“
- označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“
- generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu
- označení země výroby
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Úřední návěska osiva trav kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- označení „Pravidla a normy ES“
- název druhu
- v případě osiva odrůd x Festulolium se uvedou názvy druhů v rámci rodů Festuca a Lolium, z jejichž křížení daná odrůda pochází
- název odrůdy
- v případě odrůd trav, u nichž nebyla zkoušena užitná hodnota, nápis „není určeno k využití jako pícnina“
- kategorie
- číslo partie
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení,
v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno-(měsíc a rok)“
- označení země výroby
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Úřední návěska osiva trav kategorie obchodní osivo obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- označení „Pravidla a normy ES“
- název druhu
- nápis „Obchodní osivo (odrůdově neuznávané)“
- číslo partie
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků vyjádřené slovy: „vzorkováno-(měsíc a rok)“
- označení oblasti výroby
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Úřední návěska směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a), b) a e) zákona obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- nápis „Směs osiv pro -“ (zamýšlené použití)
- hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést název směsi, pokud byly hmotnostní podíly kupujícímu oznámeny písemně a úředně zaznamenány
- v případě osiva odrůd x Festulolium se uvedou názvy druhů v rámci rodů Festuca a Lolium, z jejichž křížení daná odrůda pochází
- číslo partie
- měsíc a rok uzavření vyjádřené slovy: „uzavřeno- (měsíc a rok)“
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- u směsi osiv k využití pro zemědělskou výrobu případně další informace o jejím využití
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Část VII Malé balení
Oddíl 1 Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva trav a směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a) a b) zákona
Tabulka 7.1
--------------------------------------- -----------------------
      Typ malého balení       Nejvyšší hmotnost
                       rozmnožovacího
                        materiálu
                       (bez aditiv)
                         v kg
--------------------------------------- -----------------------                     
 -  malé balení ES B              10,0
   (základní rozmnožovací materiál,      
   certifikovaný                   
   rozmnožovací materiál nebo         
   obchodní osivo nebo                
   směs osiv k využití pro         
   zemědělskou výrobu)           

 -  malé balení ES A
   (směs osiv k využití mimo          2,0
   zemědělskou výrobu)
--------------------------------------- -----------------------
Oddíl 2 Označování malého balení
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva trav kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
- nápis „Malé balení ES B“
- název a adresa dodavatele
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- číslo partie
- název druhu
- název odrůdy
- kategorie
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- v případě odrůd trav, u nichž nebyla zkoušena užitná hodnota, nápis „není určeno k využití jako pícnina“
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva trav kategorie obchodní osivo obsahuje následující údaje:
- nápis „Malé balení ES B“
- název a adresa dodavatele
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- číslo partie
- název druhu
- nápis „Obchodní osivo“
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení ES A směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmene b) zákona obsahuje následující údaje:
- nápis „Malé balení ES A“
- název a adresa dodavatele
- číslo partie umožňující identifikaci použitých partií osiva
- označení České republiky nebo její zkratka
- nápis „Směs osiv pro -“ (zamýšlené použití)
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu a byly úředně zaznamenány
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení ES B směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmene a) zákona obsahuje následující údaje:
- nápis „Malé balení ES B“
- název a adresa dodavatele
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- číslo partie
- nápis „Směs osiv pro -“ (zamýšlené použití)
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu a byly úředně zaznamenány
- případně další informace o využití směsi
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 369/2009 Sb.
Požadavky na množitelské porosty a osivo luskovin a jetelovin
Část I Přehled druhů
                           Tabulka 1
--------------------------------- -----------------------------------                  
Český název             Latinský název
--------------------------------- -----------------------------------                  
Bob polní              Vicia faba L. (partim)
Hrách polní (včetně pelušky)    Pisum sativum L. (partim)
Jestřabina východní         Galega orientalis Lam.
Jetel alexandrijský         Trifolium alexandrinum L.
Jetel luční             Trifolium pratense L.
Jetel nachový            Trifolium incarnatum L.
Jetel zvrácený (perský)       Trifolium resupinatum L.
Jetel plazivý            Trifolium repens L.
Jetel zvrhlý (švédský)       Trifolium hybridum L.
Lupina bílá             Lupinus albus L.
Lupina úzkolistá          Lupinus angustifolius L.
Lupina žlutá            Lupinus luteus L.
Pískavice řecké seno        Trigonella foenum-graecum L.
Štírovník růžkatý          Lotus corniculatus L.
Tolice dětelová           Medicago lupulina L.
Vičenec               Onobrychis viciifolia Scop.
Vikev huňatá            Vicia villosa Roth
Vikev panonská           Vicia pannonica Crantz
Vikev setá             Vicia sativa L.
Vojtěška proměnlivá         Medicago x varia T. Martyn
Vojtěška setá            Medicago sativa L.
Cizrna beraní*)           Cicer arietinum L.
Čičorka pestrá*)           Securigera varia (L.) Lassen
Čočka jedlá*)            Lens culinaris Medik.
Jetel prostřední*)         Trifolium medium L.
Komonice bílá*)           Melilotus albus Medik.
Štírovník jednoletý*)        Lotus ornithopodioides L.
Úročník bolhoj*)          Anthyllis vulneraria L.
--------------------------------- -----------------------------------
*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se
  provádí pouze u registrovaných odrůd.

Část II Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací
Oddíl 1 Povolené kategorie a generace
                
                
                
             Tabulka 2.1
------------------------------- ------------------------------------- ---------------------------------------
      Druh         Rozmnožovací materiál   Základní    Certifikovaný RM    Obchodní
                   předstupňů       RM                  osivo
                ------------------------------------- ---------------------------------------
                 SE 1    SE 2  SE 3    E     C*)    C 1  C 2    O
------------------------------- ------------------------------------- ---------------------------------------
Bob polní             x     x   x     x           x   x    
Hrách polní (včetně pelušky)    x     x   x     x           x   x    
Jestřabina východní        x     x   x     x      x             
Jetel alexandrijský        x     x   x     x      x             
Jetel luční            x     x   x     x      x             
Jetel nachový           x     x   x     x      x             
Jetel zvrácený (perský)      x     x   x     x      x             
Jetel plazivý           x     x   x     x      x             
Jetel zvrhlý (švédský)       x     x   x     x      x             
Lupina bílá            x     x   x     x           x   x    
Lupina úzkolistá          x     x   x     x           x   x    
Lupina žlutá            x     x   x     x           x   x    
Pískavice řecké seno        x     x   x     x      x             x
Štírovník růžkatý         x     x   x     x      x             
Tolice dětelová          x     x   x     x      x             
Vičenec              x     x   x     x      x             x
Vikev huňatá            x     x   x     x           x   x    
Vikev panonská           x     x   x     x           x   x    x
Vikev setá             x     x   x     x           x   x    
Vojtěška proměnlivá        x     x   x     x      x             
Vojtěška setá           x     x   x     x           x   x    
Cizrna beraní           x     x   x     x           x   x    
Čičorka pestrá           x     x   x     x      x             
Čočka jedlá            x     x   x     x      x           
Jetel prostřední          x     x   x     x      x             
Komonice bílá           x     x   x     x      x             
Štírovník jednoletý        x     x   x     x      x             
Úročník bolhoj           x     x   x     x      x             
------------------------------- ------------------------------------- ---------------------------------------
*) označení C se používá u druhů, u kterých je povolena pouze
jedna generace v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál
Oddíl 2 Přehled typů základního rozmnožovacího materiálu
                          Tabulka 2.2
---------------------- ----------------------------------------
     Název              Popis
---------------------- ----------------------------------------
Základní rozmnožovací vyroben  podle  zásad  udržovacího
materiál šlechtěných  šlechtění odrůdy
odrůd          a určen pro výrobu osiva kategorie
            certifikovaný rozmnožovací materiál
---------------------- ----------------------------------------
Základní rozmnožovací  vyroben pod úředním dozorem z materiálu
materiál krajových   úředně  uznaného jako místní odrůda
odrůd          jedním nebo více dodavateli v rámci
            přesně ohraničené oblasti původu  a
            určen  pro  výrobu osiva  kategorie
            certifikovaný rozmnožovací materiál
---------------------- ----------------------------------------            

Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Oddíl 1 Předplodiny, počet a termíny přehlídek
Luskoviny:
  Tabulka 3.1a

----------------------------------- ---------------------------------------------------------------
                              Porosty nemohou být zakládány na
          První přehlídka   Druhá přehlídka     pozemcích, na kterých byly
  Kategorie     ve fázi       v době       v předchozích letech pěstovány
                                     luskoviny stejného rodu
                                     1) 2) 3)
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------
   SE, E      kvetení       dozrávání            3 roky
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------
    C       kvetení       dozrávání            3 roky
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------
1) Platí i pro luskovinoobilné směsky, za směsku je považován porost se 100 a více rostlinami příslušného druhu na 100 m2.
2) Týká se i zeleninových variet luskovin.
3) V případě množení stejné odrůdy a stejné nebo nižší kategorie, případně generace se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení, a to za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.
Jeteloviny:
Tabulka 3.1b
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------
           Přehlídka    Porosty nemohou být zakládány (rok výsevu) na pozemcích, na
   KATEGORIE     ve fázi       kterých byly v předcházejícím období pěstovány:
   
                    Počet roků1)           Předplodina2)
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------
   SE, E, C    od kvetení do                       
          počátku zrání      3              jeteloviny
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------
1) V případě množení stejné odrůdy a stejné nebo nižší kategorie, případně generace se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení, a to za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.
2) Jetelotrávy za předpokladu, že v porostu byl obsažen druh, jehož množitelský porost bude na tomto pozemku založen.
Oddíl 2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
Porosty samosprašných druhů musí být odděleny od ostatních porostů pevnou zábranou nebo mezerou dostatečnou pro zabránění mechanickému smísení během sklizně.
Luskoviny:
    
           Tabulka 3.2a

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
                    Izolace    Prostorová izolace - nejmenší izolační
     Druh      Kategorie  k zamezení   vzdálenost v metrech od okolních zdrojů2)
                   mechanické     pylu, které mohou způsobit nežádoucí
                    příměsi           cizosprášení
                   - luskoviny
                   navzájem
                   v metrech
                           Porosty pro výrobu osiva   Vzdálenost3)
                                            v m
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
bob           SE, E, C     1       určeného do množení       
                               o výměře          
                                             
                               do 2 ha          200
                               nad 2 ha         100
                                             
                           určené pro výrobu pícnin      
                          nebo technické účely o výměře 
                                             
                               do 2 ha         100
                               nad 2 ha      1)
                                            50 1)
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
cizrna          SE, E, C     1                    
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
čočka          SE, E, C     1                    
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
lupina          SE, E, C     1                    
-  žlutá
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
vikev          SE, E, C                         
-  huňatá                1
-  setá                 
-  panonská
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
hrách (včetně pelušky)  SE, E, C     2           -            -
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
lupina          SE, E, C     1           -            -
-  bílá
-  úzkolistá
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
1) Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro výrobu pícnin nebo technické účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.
2) Jiné odrůdy stejného druhu.
3) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
Jeteloviny:
Tabulka 3.2b
--------------------------------------------------- --------------------------------------------
Porosty, ze kterých            Izolace  Prostorová izolace - nejmenší izolační
bude vyrobeno osivo   Kategorie    k zamezení vzdálenost v metrech od okolních zdrojů
    určené              mechanické  pylu, které mohou způsobit nežádoucí
                     příměsi         cizosprášení
                     v metrech  ------------------------------------------- 
                                  Vzdálenost2)
                             porost do 2 ha   porost nad 2 ha
--------------------------------------------------- --------------------------------------------
 do dalšího množení    SE, E, C      1        200         100
 pro výrobu pícnin                      1001)        501)

nebo technické účely   SE, E, C      1
--------------------------------------------------- --------------------------------------------                       
1) Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro výrobu pícnin nebo technické účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.
2) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
Oddíl 3 Čistota druhu, čistota odrůdy a zdravotní stav porostu
Luskoviny:
                         Tabulka 3.3a
---------------------------------------- -----------------------------------------------------------
      Druh       Kategorie   Nejvyšší dovolený počet rostlin   Nejvyšší počet
                          na 100 m2 porostu      rostlin napadených
                                         Ascochyta spp.
                                        na 100 m2 porostu
                     --------------------------------------
                      jiných    jiných odrůd a        
                       druhů   zřetelně odchylných
                      luskovin  typů a jiných forem1)
                              v rámci druhu
---------------------------------------- -----------------------------------------------------------
bob              SE, E      1        10 2)          5
                     C      10        20 2)          15
---------------------------------------- -----------------------------------------------------------
cizrna beraní         SE, E      1        10           -
                 C      10        20           -
---------------------------------------- -----------------------------------------------------------
čočka             SE, E      1         2           -
                 C       8        10           -
---------------------------------------- -----------------------------------------------------------
hrách polní (včetně      SE, E      1        10 4)          5
pelušky)             C      10        20 4)          15
---------------------------------------- -----------------------------------------------------------
lupina                                         
-  bílá            SE, E      1         3          5 3)
-  žlutá            C      10        10          15 3)
-  úzkolistá
---------------------------------------- -----------------------------------------------------------
vikev                                          
-  huňatá           SE, E      1         3           5
-  setá             C      10        10           15
-  panonská
---------------------------------------- -----------------------------------------------------------
1) Jarní a ozimé formy, listový a úponkový hrách, bob s ukončeným a neukončeným kvetením.
2) U typů s ukončeným kvetením v kategorii SE, E 4 rostliny a kategorii C 30 rostlin na 100 m2.
3) U lupin se jedná o výskyt Colletotrichum spp.
4) Platí i pro příměs pelušky v hrachu a hrachu v pelušce.
Jeteloviny:
Tabulka 3.3b
--------------- --------------------------------------------- ----------------------
   Druh    Nejvyšší dovolený počet rostlin na 100 m2      Kategorie
                 porostů
                                SE, E      C
--------------- --------------------------------------------- ----------------------
        jiné  kulturní druhy obtížně  čistitelné   5      10
        (tabulka 3.3c)
jetel luční a
vojtěška    jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy       3      10
        plevelné druhy                         
         - šťovík kadeřavý a tupolistý          5      10
        rostliny napadené virovými chorobami       10%      10%
--------------- --------------------------------------------- ----------------------
        jiné  kulturní druhy obtížně  čistitelné   5      30
        (tabulka 3.3c)
ostatní
jeteloviny
        jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy       3      10
        plevelné druhy                         
         - šťovík kadeřavý a tupolistý          5      10
        rostliny napadené virovými chorobami       10%      10%
--------------- --------------------------------------------- ----------------------
všechny     kokotice a záraza                nesmí se vyskytovat
jeteloviny
--------------- --------------------------------------------- ----------------------

                                
                         Tabulka 3.3c
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------
     DRUH              Jiné kulturní druhy obtížně čistitelné
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------
čičorka pestrá     jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, tolice dětelová

jestřabina východní                     -

jetel alexandrijský   jetel  plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, tolice dětelová,
            komonice bílá a vojtěška setá

jetel luční       štírovník růžkatý, komonice bílá a vojtěška setá

jetel nachový      jetel  plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, tolice  dětelová,
            komonice bílá a vojtěška setá

jetel zvrácený     jetel  plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, tolice  dětelová,
(perský)        komonice bílá a vojtěška setá

jetel plazivý      štírovníky, jetel zvrhlý

jetel prostřední    jetel luční, jetel zvrhlý a štírovníky

jetel zvrhlý (švédský) jetel plazivý a štírovníky

komonice bílá      jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, jetel luční, vojtěška setá

pískavice řecké seno                    -

štírovník jednoletý   jetel luční, jetel zvrhlý a ostatní štírovníky

štírovník růžkatý    jetel luční, jetel zvrhlý a ostatní štírovníky

tolice dětelová     jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, komonice bílá a jetel
            luční

úročník bolhoj     jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, tolice dětelová.

vičenec         jetel  plazivý, jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, tolice  dětelová,
            komonice bílá a jetel luční

vojtěška setá      jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, komonice bílá a jetel luční

vojtěška proměnlivá   jetel zvrhlý, štírovník růžkatý, komonice bílá a jetel luční
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------
Další požadavky :
- množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby u něho bylo možné hodnotit pravost a čistotu odrůdy.
Část IV Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:
- V rámci schémat je sója zařazena do skupiny leguminóz.
- Minimální časový interval mezi množením porostů stejného druhu na jednom pozemku jsou tři roky. V případě množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.
- Ústav rozhodne o počtu užitkových let povolených pro daný porost, zvláštní pozornost při tomto věnuje vlivu změněných podmínek prostředí na čistotu odrůdy při množení cizokrajných odrůd. Tento počet užitkových let nesmí být přerušen jedním nebo více roky, během nichž daný porost není pod kontrolou Ústavu.
- Množitelské porosty musí být přehlédnuty alespoň jednou a to ve fázi kvetení.
- Množitelské porosty cizosprašných druhů musí být izolovány od jakéhokoli zdroje nežádoucího pylu. Izolační vzdálenosti nesmí být menší než:
                        množitelský do 2 ha  porost množitelský porost nad 2 ha

------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------                       
Luskoviny a jeteloviny - nehybridní odrůdy
------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------
porost pro výrobu osiva určeného do množení      200 m          100 m

porost pro výrobu osiva určeného pro výrobu    100 m 1)         50 m 1)
pícnin nebo technické účely
------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------
Luskoviny a jeteloviny - hybridní odrůdy
------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------
porost pro výrobu osiva určeného do množení      400 m          200 m

porost pro výrobu osiva určeného pro výrobu    200 m 1)        100 m 1)
pícnin nebo technické účely
------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------

1) Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro výrobu pícnin nebo technické účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.
- Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
- Množitelské porosty samosprašných nebo apomiktických odrůd musí být izolovány od ostatních porostů pevnou zábranou nebo mezerou dostatečnou pro zabránění mechanickému smísení během sklizně.
- Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.
Požadavky na odrůdovou čistotu - minimální čistota odrůdy v % a nejvyšší povolený počet rostlin téhož druhu jiných odrůd a zřetelně odchylných typů:
                
------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
     Druh             SE, E          C 1         C 2
------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
hrách polní (včetně           99,7 %         99,0 %        98,0 %
pelušky), bob polní       20 rostlin na 100 m2    70 rostlin   140 rostlin na 100 m2
                               na 100 m2
------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
sója                  99,5 %         99,0 %        99,0 %
                 35 rostlin na 100 m2    70 rostlin   70 rostlin na 100 m2
                               na 100 m2
------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
     Druh             SE, E                  C
------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
jeteloviny a luskoviny      3 rostliny na 100 m2         10 rostlin na 100 m2
vyjma hrachu, pelušky,
bobu a sóji
------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Požadavky na druhovou čistotu - nejvyšší povolený počet rostlin jiných druhů, jejichž semena jsou obtížně odlišitelná při laboratorním zkoušení nebo u kterých snadno dojde k cizosprášení s pěstovaným druhem:
------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
        Druh               SE, E             C, C 1, C 2
------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
luskoviny a jeteloviny          3 rostliny na 100 m2       10 rostlin na 100 m2
------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Další požadavky:
- porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům,
- zdravotní stav musí být takový, aby zaručil přesné stanovení druhové a odrůdové čistoty.
Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
Oddíl 1 Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu
 Tabulka 5.1

Oddíl 2 Požadavky na vlastnosti osiva luskovin
Tabulka 5.2a
------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Kategorie       Klíčivost                Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhů           Hmotnost Další
                                                                  vzorku  požadavky
                        Čistota                                       pro    
 Druh        Vlhkost          nejméně                                       zkoušku
           nejvýše                                                    podle
                         7)                                        sloupce
            8)                                                      10 -14
                klíčivost          vztaženo na hmotnost       ve vzorku podle sloupce 15           
                nejméně  tvrdá       základního vzorku
                 9)   semena
                      1)
                             celkem  v množství dle  jednoho   odlišné od sloupce 8 nebo 10           
                                   sloupce 7    druhu
                                 jednoho komonice      komonice oves   šťovíky  kokotice        
                                 druhu                hluchý,  kromě
                                                    oves  menšího a
                                                   jalový přímořského
             %     %    %    %    %    %    %    ks    ks   ks    ks     ks    g     %
------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     2    3     4    5    6    7    8    9    10    11   12    13     14    15     16
------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
bob polní  SE, E  16,0    80    5   98,0   0,3    -    -    20    0    0     2     0    1000    4)
        C                     0,5   0,3   0,3    -    -         5
------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
hrách    SE, E  16,0    80    -   98,0   0,3    -    -    20    0    0     2     0    1000    4)
polní     C                     0,5   0,3   0,3    -    -         5
(včetně
pelušky)
------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
lupina    SE, E  16,0    80    20  98,0   0,3    -    -    20    0    0     2     0    1000   2) 3) 4)
bílá,     C                     0,5 5)   0,3  0,3    -    -         5
žlutá                                5)
------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
lupina    SE, E  16,0    75    20  98,0   0,3    -    -    20    0    0     2     0    1000  2) 3) 4)
úzkolistá   C                     0,55)   0,3  0,3    -    -         5
                                  5)
------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
vikev    SE, E  16,0    85    20  98,0   0,3    -    -    20    0    0     2     0    1000     
huňatá     C                     1,05)   0,5  0,3    -    -         5
                                  5)
------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
vikev    SE, E  16,0    85    20  98,0   0,3    -    -    20    0    0     2     0    1000     
setá      C                     1,05)   0,5  0,3    -    -         5
                                  5)
------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
vikev    SE, E  16,0    85    20  98,0   0,3    -    -    20    0    0     2     0    1000     
panonská    C                 98,0  1,0 5)   0,5  0,3    -    -         5
        O                 97,0  2,0 6)   5)   0,3    -    -         5
                                  1,5 6)
------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
cizrna    SE, E  16.0    80    20   99,0   -    -    -    20    -    0     -     0    1000  
beraní     C                 98,0                 -
------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    čočka    SE, E  16,0    80    20   99,0   -    -    -    20    -    0     -     0    600  
jedlá     C                                    -                           
------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Tvrdá semena se připočítávají ke klíčivým v maximálním množství dle sloupce 5.
2) Procentní podíl hořkých semen v jiných než hořkých odrůdách lupiny nesmí přesáhnout 1 % u kategorií SE, E a 2,5 % u kategorie C.
3) Výskyt semen lupin jiné barvy nesmí přesáhnout u hořkých odrůd 2 %, u ostatních odrůd 1 %.
4) Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.
5) Celkový výskyt semen druhů lupina bílá, lupina úzkolistá, lupina žlutá, hrách polní (včetně pelušky), bob polní, vikev panonská, vikev setá a vikev huňatá (vždy s vyloučením zkoušeného druhu) nepřesahující 0,5 % hmotnostních se nepovažuje za nečistotu.
6) Výskyt nejvýše 6 hmotnostních % semen vikve huňaté nebo jiných příbuzných pěstovaných druhů se nepovažuje za nečistotu.
7) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
8) Vlhkost nejvýše 18 % pro osivo určené k výsevu v roce sklizně, popřípadě v roce bezprostředně následujícím po roce sklizně.
9) Všechna svěží nevyklíčená zdravá semena, která neklíčí po předchozím ošetření, se považují za semena, která vyklíčila.
Požadavky na vlastnosti osiva jetelovin
 Tabulka 5.2b
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
                 Klíčivost             Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhů      Hmot-
  Druh   Kate-Vlhkost             Čistota                              nost
       gorienejvýše             nejmé-                              vzorku
                           ně                                pro
                                                           zkoušku
                           8)                                dle
                                                           sloupce
                                                           10-14
              Minimální  Maximální       vztaženo na   ve vzorku dle sloupce 15 počet semen   
              klíčivost   podíl      hmotnost základního
                9)    tvrdých         vzorku
                    semen 1)
                              celkem v množství jeden odlišné od sloupce 8 nebo 10   
                                    dle   druh
                                  sloupce 7
                                   z toho     komo- koko- oves   šťovíky   
                                           nice tice hluchý,  kromě
                                                 oves  menšího a
                                                 jalový přímořského
                                  jeden komo-                     
                                  druh nice
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------                                  
           %     %      %     %    %   %   %  ks  ks  ks   ks    ks     g
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
   1     2   3     4      5     6    7   8   9  10  11  12   13    14    15
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------
jestřabina  SE, E 12,0    60     40    97,0   0,3   -   -  20   0 0 5)   0     2    200
východní    C                      2,0  1,5  0,3  -  7)   0       10
                                            -  5) 6)
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
jetel     SE, E 12,0    80     20    97,0   0,3   -   -  20   0 0 5)   0     3    60
alexandrijský  C                      1,5  1,0  0,3  -  7)   0       10
                                            -  5) 6)
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
jetel luční  SE, E 12,0    80     20    97,0   0,3   -   -  20   0 0 5)   0     5    50
        C                      1,5  1,0  0,3  -  7)   0       10
                                            -  5) 6)
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
jetel nachový SE, E 12,0    75     20    97,0   0,3   -   -  20   0 0 5)   0     3    80
        C                      1,5  1,0  0,3  -  7)   0       10
                                            -  5) 6)
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
jetel     SE, E 12,0    80     20    97,0   0,3   -   -  20   0 0 5)   0     3    20
zvrácený    C                      1,5  1,0  0,3  -  7)   0       10
(perský)                                        -  5) 6)
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
jetel plazivý SE, E 12,0    80     40    97,0   0,3   -   -  20   0 0 5)   0     5    20
        C                      1,5  1,0  0,3  -  7)   0       10
                                            -  5) 6)
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
jetel zvrhlý SE, E 12,0    80     20    97,0   0,3   -   -  20   0 0 5)   0     3    20
(švédský)    C                      1,5  1,0  0,3  -  7)   0       10
                                            -  5) 6)
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
pískavice   SE, E 12,0    80      -    95,0   0,3   -   -  20   0   0   0     2    450
řecké seno   C                      1,0  0,5  0,3  -   -           5
        O                      2,0  1,5  0,3  -   -           5
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
štírovník   SE, E 12,0    75     40    95,0   0,3   -   -  20   0 0 5)   0     3    30
růžkatý     C                      1,84)    0,3  -  7)   0       10
                                  1,0        -  5) 6)
                                  4)
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
štírovník   SE, E 12,0    75     40    95,0   0,3   -   -  20   0 0 5)   0     3    30
jednoletý    C                      1,84)    0,3  -  7)   0       10
                                  1,0        -  5) 6)
                                  4)
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
tolice    SE, E 12,0    80     20    97,0       0,3   -   -  20   0 0 5)   0     5    50
dětelová    C                      1,5  1,0  0,3  -  7)   0       10
                                            -  5) 6)
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
vičenec    SE, E 12,0    75     20    95,0   0,3   -   -  20   0   0   0     2    600
(nevyluštěný)  C                      2,5  1,0  0,3  -   -           5     400
        O                      3,5  2,0  0,3  -   -           5    2)
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
vojtěška   SE, E 12,0    80     40    97,0   0,3   -   -  20   0 0 5)   0     3    50
(setá a     C                      1,5  1,0  0,3  -  7)   0       10
proměnlivá)                                      -  5) 6)
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
čičorka    SE, E 12,0    75     40    95,0   0,3   -   -  20   0  0 5)   0     3    100
pestrá     C                      1,5  1,0  0,3  -   -   0       10
                                              5) 6)
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
jetel     SE, E 12,0    80     20    97,0   0,3   -   -  20   0  0 5)   0     3    50
prostřední   C                      1,5  1,0  0,3  -   -   0       10
                                              5) 6)
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
komonice bílá SE, E 13,0    80     20    97,0   0,3   -   -  20   -  0 5)   0     2    50
        C                      1,5  1,0     -   -   0        5
                                              5) 6)
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
úročník    SE, E 13,0    75     20    95,0   0,3   -   -  20   0  0 5)   0     2    60
bolhoj     C                      1,5  1,0  0,3  -   -   0        5
                                              5) 6)
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
1) Tvrdá semena se připočítávají ke klíčivým v maximálním množství podle sloupce 5.
2) Osivo vyluštěné.
3) Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena kokotic.
4) Výskyt semen jetele lučního nepřesahující 1 % hmotnostní se nepovažuje za nečistotu.
5) Hmotnost vzorku pro zjišťování počtu semen kokotic je dvojnásobek hmotnosti uvedené ve sloupci 15.
6) Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o dvojnásobné hmotnosti nevyskytují žádná semena kokotic.
7) Výskyt jednoho semene komonic ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o dvojnásobné hmotnosti nevyskytují žádná semena komonic.
8) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
9) Všechna svěží nevyklíčená zdravá semena, která neklíčí po předchozím ošetření, se považují za semena, která vyklíčila.
Další požadavky:
- čistota osiva jetelovin může klesnout až o 5% pod hodnotu uvedenou v normě, jsou-li příčinou čištěním neodstranitelné minerální příměsi.
- v osivu vojtěšky se nesmí vyskytovat háďátko zhoubné Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
Vysvětlivky:
„ 0 “ nesmí se vyskytovat
„ - “ neposuzuje se
Oddíl 3 Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
                          Tabulka 5.3
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
Plodina  Škodlivý organismus                 Kategorie     Normovaná  Hraniční
                                          hodnota1)  hodnota2)
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
Bob obecný Ascochyta fabae Speg.            SE, E             3 %     10 %
                                           7 %     15 %
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------                            C                      
Hrách   Ascochyta spp.               SE, E             3 %     10 %
polní                                         7 %     15 %
(včetně
pelušky)                         C                      
      Fusarium spp.                SE, E, C            7 %     20 %
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
Lupina   Colletotrichum spp.             SE, E             0 %      -
                            C               2 %      -
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
1) Normovaná hodnota: je-li výskyt škodlivých organismů vyšší než normovaná hodnota, lze osivo uznat pouze pod podmínkou účinného namoření.
2) Hraniční hodnota: jestliže výskyt škodlivých organismů přesáhne hraniční hodnotu, nesmí být zkoušená partie použita jako osivo.
Luskoviny nesmějí být napadeny následujícími škůdci:
Acanthoscelides obtectus Say
Bruchus affinis Frölich
Bruchus atomarius (Linnaerus)
Bruchus pisorum (Linnaerus)
Bruchus rufimanus Boheman
Část VI Návěska
Úřední návěska osiva luskovin nebo jetelovin kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- označení „Pravidla a normy ES“
- název druhu
- název odrůdy
- označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“
- generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu
- číslo partie
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno- (měsíc a rok)“
- označení země výroby
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Úřední návěska osiva luskovin nebo jetelovin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- označení „Pravidla a normy ES“
- název druhu
- název odrůdy
- kategorie, generace
- u certifikovaného RM druhé generace a následných generací po základním RM počet generací po základním RM
- číslo partie
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno- (měsíc a rok)“.
- označení země výroby
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Úřední návěska osiva luskovin nebo jetelovin kategorie obchodní osivo obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- označení „Pravidla a normy ES“
- název druhu
- u lupin údaj, zda se jedná o sladkou nebo hořkou lupinu
- označení kategorie „Obchodní osivo (odrůdově neuznávané)“
- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků vyjádřené slovy: „vzorkováno- (měsíc a rok)“
- číslo partie
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- označení oblasti výroby
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Úřední návěska směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a), b) a e) zákona obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- nápis „Směs osiv pro -“ (zamýšlené použití)
- hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést název směsi, pokud byly hmotnostní podíly kupujícímu oznámeny písemně a úředně zaznamenány
- číslo partie
- měsíc a rok uzavření vyjádřené slovy: „uzavřeno- (měsíc a rok)“
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- u směsi osiv k využití pro zemědělskou výrobu případně další informace o jejím využití
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Část VII Malé balení
Oddíl 1 Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva luskovin nebo jetelovin nebo směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a) a b) zákona
                         Tabulka 7.1
---------------------------------------- ------------------------
      Typ malého balení        Nejvyšší hmotnost
                       rozmnožovacího
                        materiálu
                        (bez aditiv)
                          v kg
---------------------------------------- ------------------------                      
 -  malé balení ES B               10,0
   (základní rozmnožovací materiál,       
   certifikovaný                   
   rozmnožovací materiál nebo          
   obchodní osivo nebo                
   směs osiv k využití pro           
   zemědělskou výrobu)                
---------------------------------------- ------------------------                           
 -  malé balení ES A               2,0
   (směs osiv k využití mimo zemědělskou 
   výrobu)
---------------------------------------- ------------------------   
Oddíl 2 Označování malého balení
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva luskovin nebo jetelovin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
- označení „Malé balení ES B“
- název a adresa dodavatele
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- číslo partie
- název druhu
- název odrůdy
- kategorie, generace
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva luskovin nebo jetelovin kategorie obchodní osivo obsahuje následující údaje:
- označení „Malé balení ES B“
- název a adresa dodavatele
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- číslo partie
- název druhu
- u lupin údaj, zda se jedná o sladkou nebo hořkou lupinu
- označení „Obchodní osivo“
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení ES A směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmene b) zákona obsahuje následující údaje:
- označení „Malé balení ES A“
- název a adresa dodavatele
- číslo partie umožňující identifikaci použitých partií osiva
- označení České republiky nebo její zkratka
- označení „Směs osiv pro -“ (zamýšlené použití)
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu a byly úředně zaznamenány
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení ES B směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmene a) zákona obsahuje následující údaje:
- označení „Malé balení ES B“
- název a adresa dodavatele
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- číslo partie
- označení „Směs osiv pro -“ (zamýšlené použití)
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu a byly úředně zaznamenány
- případně další informace o využití směsi
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 369/2009 Sb.
Požadavky na množitelské porosty a osivo jiných krmných plodin
Část I Přehled druhů
                           Tabulka 1

----------------------------- -----------------------------------------------------
Český název           Latinský název
----------------------------- -----------------------------------------------------                
Kapusta krmná          Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.
                var. medullosa Thell. + var. viridis L.

Ředkev olejná          Raphanus sativus L.var.oleiformis Pers.

Svazenka            Phacelia tanacetifolia Benth.

Tuřín              Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Bér italský(čumíza, mohár) *)  Setaria italica (L.) P. Beauv.

Sléz přeslenitý*)        Malva verticillata L.
----------------------------- -----------------------------------------------------
*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může
  provést pouze u registrovaných odrůd.
Část II Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací
Oddíl 1 Povolené kategorie a generace
                          Tabulka 2.1
--------------------------- ------------------------------------ --------------------------------
      Druh        Rozmnožovací materiál předstupňů   Základní  Certifikovaný RM
                                   RM

                SE 1     SE 2    SE 3     E        C
--------------------------- ------------------------------------ --------------------------------
Kapusta krmná           x      x      x      x        x
Ředkev olejná           x      x      x      x        x
Svazenka             x      x      x      x        x
Tuřín               x      x      x      x        x
Bér italský (čumíza, mohár)    x      x      x      x        x
Sléz přeslenitý          x      x      x      x        x
--------------------------- ------------------------------------ --------------------------------
Oddíl 2 Přehled typů základního rozmnožovacího materiálu
                          Tabulka 2.2
       Název                      Popis
--------------------------- ------------------------------------ --------------------------------
Základní rozmnožovací materiál vyroben podle zásad udržovacího šlechtění odrůdy
šlechtěných odrůd        a  určen  pro  výrobu  osiva  kategorie  certifikovaný
                 rozmnožovací materiál
--------------------------- ------------------------------------ --------------------------------
Základní rozmnožovací materiál vyroben pod úředním dozorem z materiálu úředně uznaného jako
krajových odrůd         místní odrůda jedním nebo více dodavateli v rámci přesně
                 ohraničené oblasti původu a určen pro výrobu osiva kategorie
                 certifikovaný rozmnožovací materiál
--------------------------- ------------------------------------ --------------------------------
Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Oddíl 1 Předplodiny, počet a termíny přehlídek
                           Tabulka 3.1
                         
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
      První rok  První   Druhá     Porosty nemohou být zakládány na pozemcích, na kterých byly
KATEGORIE  pěstování přehlídka přehlídka          v předcházejícím období pěstovány:
            ve fázi  ve fázi -------------------------------------------------------------------- 
                      počet              předplodiny
                      roků1)
                       
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
kapusta krmná, tuřín                sazečka         semenice
  E      v                      stejného druhu a ji-ného druhu rodu Brassica,
     technologické  při           5     Camelina, Raphanus a Sinapis
      zralosti  třídění  kvetení     
                   
  C                            
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
ředkev olejná
  SE          kvetení dozrávání          stejného druhu a ji-ného druhu rodu Brassica,
  E      -                 5     Camelina, Raphanus     a Sinapis
                          
  C      -    kvetení   -            
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
svazenka
  SE      -          -                   stejný nebo příbuzný druh
  E          kvetení          2
  C
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
sléz přeslenitý
  SE      -     od     -                   stejný nebo příbuzný druh
  E          kvetení          3
  C           do
            počátku
             zrání
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
bér                                          
italský
  SE      -     od     -                   stejný nebo příbuzný druh
  E          kvetení          2
  C           do
            počátku
             zrání
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
1) V případě množení stejné odrůdy a stejné nebo nižší kategorie, případně generace se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení, a to za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.
- Krmnou kapustu a tuřín lze množit i přímou metodou - ze sazeček ponechaných na stanovišti bez přesázení. Při přehlídce porostu sazeček s nedorostlými sazečkami (přímá metoda) se pravost a čistota odrůdy neposuzuje. Pro posouzení pravosti a čistoty odrůdy může být provedena vegetační nebo jiná zkouška. Osivo z takto množených porostů je určeno pouze na plochy běžného pěstování.
- U hybridních odrůd musí být provedeny alespoň tři přehlídky množitelského porostu.
Oddíl 2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
                           Tabulka 3.2
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
             Izolace   Prostorová izolace - nejmenší izolační vzdálenost v metrech od okolních
            k zamezení      zdrojů2) pylu, které mohou způsobit nežádoucí cizosprášení
  Druh   Kategorie mechanické
             příměsi
            v metrech ----------------------------------------------------------------------------
                  vzdálenost3)               od druhů
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
kapusta1)    E     1      400   rodu Brassica, Camelina a Sinapis
krmná      C     1      200   
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
svazenka    SE, E    1      400                   -
         C     1      200   
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
tuřín1)     E     1      400   rodu Brassica, Camelina a Sinapis
         C     1      200   
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
sléz     SE, E, C    1      500   od jiných odrůd téhož druhu
přeslenitý             ----------------------------------------------------------------------------       
ředkev                               vzdálenost3)
olejná, bér
italský              ----------------------------------------------------------------------------
                  porost do 2             porost nad 2 ha
                    ha
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
do dalšího         1      200                  100
množení   SE, E
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
pro výrobu               1004)                 504)
pícnin nebo SE, E, C    1
technické          
účely
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
1) Týká se porostů semenic.
2) Jiné odrůdy, komponenty a hybridy stejného druhu a jiné druhy.
3) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
4) Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro výrobu pícnin nebo technické účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.
Oddíl 3 Čistota druhu a čistota odrůdy
                         Tabulka 3.3a

------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------
                           Nejvyšší dovolený počet rostlin na 100 m2 porostu nebo
      DRUH      Kategorie                      %
                             jiných    jiných odrůd a zřetelně odchylných
                           kulturních druhů   typů, komponentů a hybridů
                             a forem
                            s podobným
                             semenem
------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------
kapusta krmná,             E          3 ks          3 ks; 0,3 %
tuřín
                    C          10 ks         10 ks; 1,0 %
------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------
ostatní jiné krmné plodiny       E          3 ks            3 ks
                    C          10 ks           10 ks
------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------
Další požadavky:
- množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy.
                        
                         Tabulka 3.3b
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
 Nejvyšší dovolený výskyt rostlin při množení hybridních           Kategorie
             odrůd 1)
                                     E         C (hybrid)
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
jiných odrůd a zřetelně odchylných typů                             
-  v odrůdách a liniích                        0,5 %          3,0%
-   v hybridních porostech                      0,2 %          1,0 %
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
jiných příbuzných druhů                                     
- v komponentech a v hybridních porostech ostatních druhů       0 % 1)          1,0 %
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------                                                 
1) Linie sloužící při hybridizaci pouze jako opylovač se po opylení z porostu odstraní.
V hybridizačních porostech se výskyt rostlin jiných příbuzných druhů, jiných odrůd a zřetelně odchylných typů posuzuje v obou komponentech samostatně, avšak pro uznání porostu je rozhodující celkový výskyt těchto rostlin v obou komponentech. Odrůdová čistota, % hybridnosti u hybridních odrůd, se stanoví posklizňovou kontrolou provedenou před certifikací osiva ve vegetační zkoušce nebo s použitím jiných mezinárodně odsouhlasených testů na hybridnost osiva.
Oddíl 4 Zdravotní stav porostu
                           Tabulka 3.4
                        

         Nejvyšší dovolený počet rostlin napadených chorobami na 100 m2 porostu
----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Druh     Kategorie        Leptosphaeria maculans   Sclerotinia slerotiorum  Ustilago spp.
                       (Desm.) Ces. et De Not.   (Lib.) de Bary
                   anamorfa: Phoma lingam
                   (Tode : Fr.) Desm.
----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
kapusta         E             5             5          -
krmná          C             20            20          -
----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
ředkev         SE,E            -             5          -
olejná         C             -            20          -
----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
tuřín          E             5             5          -
            C             20            20          -
----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
bér italský      SE,E            -             -          5
            C             -             -          20
----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Část IV Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:
- Skupina jiných krmných plodin není vytvořena. Bér vlašský patří do schématu pro trávy, sléz přeslenitý není zařazen v žádné skupině a ostatní druhy spadají do schématu brukvovitých a jiných olejných nebo přadných rostlin.
Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
Oddíl 1 Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu
 Tabulka 5.1

Oddíl 2 Požadavky na vlastnosti osiva
Tabulka 5.2
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
                          Nejvyšší dovolený výskyt semen jiných druhů      Hmotnost
  Druh  Kate- Vlhkost Klíčivost Čistota                                 vzorku
      gorie nejvýše nejméně nejméně                                 pro
                                                     zkoušku
                  2)                                   dle
                                                     sloupce
                                                     10-13
                       Vztaženo na hmotnost    Ve vzorku dle sloupce 14 počet  
                        základního vzorku          semen

                      celkem  z  ředkev hořčice jeden Odlišné od sloupce 6 nebo  
                         toho ohnice polní druh        10
                         jeden
                         druh
                                       oves  kokotice  šťovíky  
                                      hluchý,       kromě
                                       oves       menšího
                                      jalový        a
                                               přímořského
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
          %    %    %   %   %   %    %   ks   ks    ks    ks     g
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
  1    2   3    4    5   6   7   8    9   10   11    12    13     14
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
bér    SE,E 15,0   70   96,0  0,3                 0    0 1)         90
italský   C               1,0                     0 1)
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
kapusta  SE,E 12,0   75 3)  99,7  0,3             20   0    0     3    100
krmná    C           98,0  1,0  0,5  0,3   0,3           0    10
                                            1)
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
ředkev   SE,E 10,0   80 3)  97,0  0,3             20   0      0   2     300
olejná    C               1,0  0,5  0,3   0,3          0     5
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
sléz    SE,E 15,0   70   95,0  0,3             20   0    0 1)         50
přeslenitý  C               1,0  0,5                 0 1)
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
svazenka  SE,E 13,0   80 3)  96,0  0,3             20   0    0 1)         50
       C               1,0  0,5                 0 1)
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
tuřín   SE,E 10,0   80 3)  99,7  0,3             20   0    0     2    100
       C           98,0  1,0  0,5  0,3   0,3          0 1)    5
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
1) Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena kokotic.
2) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
3) Všechna svěží nevyklíčená zdravá semena, která neklíčí po předchozím ošetření, se považují za semena, která vyklíčila.
Vysvětlivky:
„ 0 “ - nesmí se vyskytovat
prázdné políčko - neposuzuje se (výskyt není limitován)
Oddíl 3 Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
                          Tabulka 5.3
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
Plodina        Škodlivý organismus        Velikost    Kategorie    Nejvyšší povolený
                             vzorku               výskyt
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
Kapusta   Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary     100 g    SE, E, C        5 ks
krmná,
tuřín    Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et De Not        SE, E, C        0 %
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
Část VI Návěska
Úřední návěska osiva jiných krmných plodin kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- označení „Pravidla a normy ES“
- název druhu
- název odrůdy
- označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“
- generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu
- číslo partie
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno- (měsíc a rok)“ - označení země výroby
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Úřední návěska osiva jiných krmných plodin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- označení „Pravidla a normy ES“
- název druhu
- název odrůdy
- kategorie
- číslo partie
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno- (měsíc a rok)“
- označení země výroby
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Úřední návěska směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a), b) a e) zákona obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- nápis „Směs osiv pro -“ (zamýšlené použití)
- hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést název směsi, pokud byly hmotnostní podíly kupujícímu oznámeny písemně a úředně zaznamenány
- číslo partie
- měsíc a rok uzavření vyjádřené slovy: „uzavřeno- (měsíc a rok)“
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- u směsi osiv k využití pro zemědělskou výrobu případně další informace o jejím využití
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Část VII Malé balení
Oddíl 1 Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva jiných krmných plodin a směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a) a b) zákona
Tabulka 7.1
---------------------------------------- -------------------------
      Typ malého balení        Nejvyšší hmotnost
                       rozmnožovacího
                        materiálu
                        (bez aditiv)
                          v kg
---------------------------------------- -------------------------
   - malé balení ES B            10,0
    (základní rozmnožovací materiál,
    certifikovaný
    rozmnožovací materiál nebo směs
    osiv k využití pro
    zemědělskou výrobu)

  -  malé balení ES A             2,0
    (směs osiv k využití mimo zemědělskou
    výrobu)
---------------------------------------- -------------------------
Oddíl 2 Označování malého balení
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva jiných krmných plodin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
- nápis „Malé balení ES B“
- název a adresa dodavatele
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- číslo partie
- název druhu
- název odrůdy
- kategorie
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení ES A směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmene b) zákona obsahuje následující údaje:
- nápis „Malé balení ES A“
- název a adresa dodavatele
- číslo partie umožňující identifikaci použitých partií osiva
- označení České republiky nebo její zkratka
- nápis „Směs osiv pro -“ (zamýšlené použití)
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu a byly úředně zaznamenány
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení ES B směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmene a) zákona obsahuje následující údaje:
- nápis „Malé balení ES B“
- název a adresa dodavatele
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- číslo partie
- nápis „Směs osiv pro -“ (zamýšlené použití)
- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu a byly úředně zaznamenány
- případně další informace o využití směsi
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 369/2009 Sb.
Požadavky na množitelské porosty a osivo olejnin a přadných rostlin
Část I Přehled druhů

                           Tabulka 1
-------------------------- -------------------------------------------------
Český název         Latinský název
-------------------------- -------------------------------------------------              
Hořčice bílá        Sinapis alba L.
Hořčice černá        Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch
Hořčice sareptská      Brassica juncea (L.) Czernj.
Kmín            Carum carvi L.
Konopí seté         Cannabis sativa L.
Len             Linum usitatissimum L.
Mák             Papaver somniferum L.
Řepice           Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Řepka            Brassica napus L. (partim)
Slunečnice         Helianthus annuus L.
Sója            Glycine max (L.) Merr.
Světlice barvířská     Carthamus tinctorius L.
Lnička setá*)        Camelina sativa (L.) Crantz
-------------------------- -------------------------------------------------
*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může
  provést pouze u registrovaných odrůd.
Část II Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací
Oddíl 1 Povolené kategorie a generace
                          Tabulka 2.1
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
   Druh    Rozmnožovací materiál   Základní   Certifikovaný RM            Obchodní
            předstupňů     RM (včetně                       osivo
                      komponentů
                       hybridů)
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
          SE 1  SE 2  SE 3     E        C*)    C 1   C 2  C 3     O
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Hořčice bílá     x   x   x      x        x                  
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Hořčice černá    x   x   x      x        x                  x
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Hořčice sareptská  x   x   x      x        x                  
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Kmín         x   x   x      x        x                  
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Konopí seté     x   x   x      x        x                  
dvoudomé
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Konopí seté     x   x   x      x              x    x         
jednodomé
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Len setý olejný   x   x   x      x              x    x   x      
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Len setý přadný   x   x   x      x              x    x   x      
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Mák         x   x   x      x        x                  
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Řepice        x   x   x      x        x                  
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Řepka        x   x   x      x        x                  
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Slunečnice      x   x   x      x        x                  
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Sója         x   x   x      x              x    x         
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Světlice       x   x   x      x        x                  
barvířská
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Lnička setá     x   x   x      x              x    x         
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
*)  označení C se používá u hybridních odrůd a u druhů, u
kterých  je  povolena pouze jedna generace  v  kategorii
certifikovaný rozmnožovací materiál
Oddíl 2 Přehled typů základního rozmnožovacího materiálu
                          Tabulka 2.2
---------------------------------- -----------------------------------------------------------------
        Název                       Popis
---------------------------------- -----------------------------------------------------------------
E - nehybridní odrůdy        určen pro výrobu osiva kategorie certifikovaný RM  nebo
                   kategorií certifikovaný RM první generace, certifikovaný RM
                   druhé generace nebo certifikovaný RM třetí generace
---------------------------------- -----------------------------------------------------------------
E - hybridní odrůdy         určen pro výrobu Sc - dvouliniových hybridů
  - inbrední linie         nebo Tc - tříliniových hybridů
---------------------------------- -----------------------------------------------------------------
E - hybridní odrůdy         určen pro výrobu Tc - tříliniových hybridů
 - jednoduché hybridy        nebo Dc - čtyřliniových hybridů
---------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Oddíl 1 Předplodiny, počet a termíny přehlídek
                          Tabulka 3.1
--------------------------------------- -----------------------------------
       První  Druhá   Třetí  Porosty nemohou být zakládány
  Druh  přehlídkapřehlídka přehlídka na pozemcích, na kterých byly
--------------------------------------- -----------------------------------
KATEGORIE  ve fázi ve fázi  ve fázi   v předcházejícím období
                          pěstovány:
                    ----------------------------------- 
                     počet     předplodiny
                    roků1)
--------------------------------------- -----------------------------------
hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, lnička setá, řepice
--------------------------------------- -----------------------------------
  SE   kvetení dozrávání   -    5  stejného druhu a jiného
  E                     druhu rodu Brassica,
                        Camelina, Raphanus a
                        Sinapis
  C, O   kvetení   -     -    5  
--------------------------------------- -----------------------------------
řepka
--------------------------------------- -----------------------------------
 SE, E,  tvorby  kvetení dozrávání  5  stejného druhu a ji-ného
 včetně  listové              druhu  rodu  Brassica,
inberdních růžice                   Camelina,  Raphanus  a
 liníí                    Sinapis
  C
--------------------------------------- -----------------------------------
kmín
--------------------------------------- -----------------------------------
 SE, E, C  kvetení   -     -    2  čeleď Apiaceae
--------------------------------------- -----------------------------------
konopí seté
--------------------------------------- -----------------------------------
 SE, E, C  kvetení dozrávání   -    2  stejného druhu
--------------------------------------- -----------------------------------
len
--------------------------------------- -----------------------------------
 SE, E, C  kvetení dozrávání   -    2  stejného druhu
--------------------------------------- -----------------------------------
sója
--------------------------------------- -----------------------------------
 SE, E, C  kvetení  před    ve    2  stejného druhu
          zralostí zralosti
               po opadu
                listů
--------------------------------------- -----------------------------------
mák, slunečnice, světlice barvířská
 SE, E, C  kvetení dozrávání   -    2  stejného druhu
--------------------------------------- -----------------------------------
1) V případě množení stejné odrůdy a stejné nebo nižší kategorie, případně generace se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení, a to za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.
Oddíl 2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
                          Tabulka 3.2
--------------------------------------------- -----------------------------------------------
                  Izolace  Prostorová izolace - nejmenší izolační
                  k zamezení   vzdálenost v metrech od okolních
     Druh      Kategorie mechanické  zdrojů1) pylu, které mohou způsobit
                  příměsi      nežádoucí cizosprášení
                  v metrech  ---------------------------------------------
                        od stejného      od druhů
                          druhu
--------------------------------------------- -----------------------------------------------
hořčice bílá       SE, E    1      4002)    rodu Brassica, Camelina
                                a Raphanus
              C     1      2002)    
--------------------------------------------- -----------------------------------------------
hořčice černá,      SE, E    1      4002)    rodu Brassica,
sareptská                           Camelina,  Raphanus a
                                Sinapis
              C     1      2002)    
--------------------------------------------- -----------------------------------------------
kmín           SE, E    1      4002)    od jiné odrůdy
              C     1      2002)    
--------------------------------------------- -----------------------------------------------
konopí seté        SE, E    2     5 0002)   
jednodomé
              C     2     1 0002)   
--------------------------------------------- -----------------------------------------------
konopí seté        SE, E    2      4002)    
dvoudomé
              C     2      2002)    
--------------------------------------------- -----------------------------------------------
len            SE, E    1      200    
              C     1      100    
--------------------------------------------- -----------------------------------------------
lnička setá        SE, E    1      400    rodu Brassica, Raphanus
                                a Sinapis
              C     1      200    
--------------------------------------------- -----------------------------------------------
mák            SE, E    1      400    
              C     1      200    
             SE, E    1      2002)    rodu Brassica, Raphanus,
--------------------------------------------- -----------------------------------------------
řepka                             Sinapis a Camelina
              C     1      1002)    
            komponenty   1      5002)    
             hybridy    1      3002)    
--------------------------------------------- -----------------------------------------------
řepice          SE, E    1      4002)    rodu Brassica, Sinapis
                                Raphanus, a Camelina
              C     1      2002)    
             SE, E    1      7502)    
--------------------------------------------- -----------------------------------------------
slunečnice
              C     1      5002)    
            komponenty   1     1 5002)   
             hybridy    1      5002)    
--------------------------------------------- -----------------------------------------------
světlice barvířská    SE, E    1      4002)    
              C     1      2002)    
--------------------------------------------- -----------------------------------------------
sója           SE, E    1       -     
              C     1       -     
--------------------------------------------- -----------------------------------------------
1) Jiné odrůdy, komponenty a hybridy stejného druhu a jiné druhy.
2) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
Izolační vzdálenost platí i pro planě rostoucí společenstva daných druhů nebo z půdní zásoby, kde počet rostlin sledovaného druhu je 100 a více rostlin na 100 m2.
Oddíl 3 Čistota druhu a čistota odrůdy
                         Tabulka 3.3a
------------------------------------ -------------------------------------------------------------
                    Nejvyšší dovolený výskyt rostlin na 100 m2 porostu -
                    kusy, %
               
    Druh       Kategorie
                     jiných   jiných                
                    kulturních  odrůd a  hořčice  ředkev   ostatní
                     druhů   zřetelně   rolní   ohnice   plevele
                    a forem1) odchylných
                    s podobným   typů,
                     semenem  komponentů
                          a hybridů
                     kusů   kusů / %   kusů   kusů    kusů
------------------------------------ -------------------------------------------------------------
hořčice bílá        SE, E      3      3     0     2      
               C       10     10     4     4      
------------------------------------ -------------------------------------------------------------
hořčice černá,       SE, E      3      3     0     2      
sareptská
               C       10     10     4     4      
------------------------------------ -------------------------------------------------------------
konopí seté        SE, E      3      3                 
               C       10     10                 
------------------------------------ -------------------------------------------------------------
kmín            SE, E      3      3                02)
               C       10     10                42)
------------------------------------ -------------------------------------------------------------
len            SE, E      3      3                 
               C       10     10                 
------------------------------------ -------------------------------------------------------------
lnička setá        SE, E      3      3                 
               C       10     10                 
------------------------------------ -------------------------------------------------------------
mák            SE, E      3      3                03)
               C       10     10                03)
------------------------------------ -------------------------------------------------------------
řepka           SE, E      3      3     0         2      
               C       10     10     4     4   
            komponenty     3     viz     0     2   
                           tabulka
                           3.3b
             hybridy     10           4     4   
------------------------------------ -------------------------------------------------------------
řepice 4)         SE, E      3      3     0     2      
               C       10     10     4     4      
              SE, E      3      3              
------------------------------------ -------------------------------------------------------------
slunečnice
               C       10     10              
            komponenty     3     viz              
                           tabulka
                           3.3c
             hybridy     10                    
------------------------------------ -------------------------------------------------------------
světlice barvířská     SE, E      3      3              
               C       10     10              
------------------------------------ -------------------------------------------------------------
sója            SE, E      3     0,5 %             
               C       10     1,0 %             
------------------------------------ -------------------------------------------------------------
1) Jarní a ozimá forma v rámci druhu, u lnu též len olejný a přadný navzájem
2) Ostatní druhy čeledi Apiaceae (okoličnaté).
3) Blín
4) Pokud se bude u řepice vyrábět osivo hybridních odrůd, bude postupováno stejným způsobem jako u hybridních odrůd řepky, s přihlédnutím k typu hybridnosti a metodice šlechtitele.
Další požadavky:
- množitelský porost nesmí být zaplevelen (včetně kulturních druhů) natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy.
Požadavky na porosty hybridních odrůd řepky při použití pylové sterility
Tabulka 3.3b
------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
Kate-       Komponenty         Restaurované   Nejvyšší dovolený výskyt     Pylová
gorie                      hybridy    odlišných rostlin        sterilita
                          
                       komponenty
                                  %     ks/100 m2      
------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
    inbrední linie                       0,1       5        -
 E
    jednoduchý hybrid                                      -
        otcovský komponent                 0,1       5
        mateřský komponent
                                                  -
                                  0,2      10       99%
------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
    otcovský komponent                     0,3      15        -
 C
    mateřský komponent                     1,0      20       98%

                     mateřský komponent     -       3       98%
------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 E                   otcovský komponent 1)   -       3        -
                     obsev           -       3        -
                     mateřský komponent     -       10       98%
------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
 C
                     otcovský komponent 2)   -       15        -
                     obsev           -       50        -
------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
1) Platí, pokud hustota porostu bude minimálně 30 rostlin / m2, při hustotě porostu 20 rostlin / m2 se smí vyskytovat nejvýše 2 odlišné rostliny / 100 m2.
2) Selekce fertilních rostlin v mateřském komponentu bude provedena na začátku fáze kvetení, fertilní rostliny v porostu mateřského komponentu se počítají jako odchylné typy v tom případě, že se od porostu liší minimálně v jednom dalším odrůdovém znaku.
- Opylovač musí být z porostu důsledně odstraněn, kontrola odstranění se provádí při třetí přehlídce, nesmí být nalezeny ani remontující rostliny.
- V případě hybridních odrůd řepky vyráběných za použití pylové sterility je stanovena minimální odrůdová čistota mateřského komponentu 99,0 %, otcovského komponentu 99,9 %.
- Minimální odrůdová čistota hybridních odrůd (% hybridnosti) osiva řepky kategorie C vyráběného za použití pylové sterility je 90,0 %, kontroluje se na úředně odebraných vzorcích úřední následnou vegetační zkouškou nebo pomocí vhodných biochemických metod.
- Osivo hybridních odrůd řepky vyráběné za použití pylové sterility se uzná za certifikovaný rozmnožovací materiál pouze tehdy, jestliže byly řádně zohledněny výsledky úřední vegetační zkoušky úředně odebraného vzorku základního rozmnožovacího materiálu, která byla provedena ve vegetačním období osiva přihlášeného k uznání v kategorii C, aby se zjistilo, zda osivo kategorie E splňuje požadavky na základní rozmnožovací materiál stanovené touto vyhláškou, které se týkají pravosti, pokud jde o znaky komponentů, včetně pylové sterility a hodnoty minimální odrůdové čistoty. Odrůdová čistota základního rozmnožovacího materiálu hybridních odrůd může být stanovena pomocí vhodných biochemických metod.
Další požadavky na porosty hybridních odrůd slunečnice
                         Tabulka 3.3c
---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
                   Komponenty              Nejvyšší dovolený výskyt odlišných
 Kategorie                                 rostlin včetně fertilních rostlin
                                         v mateřském komponentu
                                              %
---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
       inbrední linie                                0,2
   
   E    jednoduchý hybrid                              
       otcovský komponent                              0,2
       (2 % a více mateřského komponentu je schopno opylení)
                                     
       mateřský komponent                              0,5
---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
       otcovský komponent                              0,5
   C    (5 % a více mateřského komponentu je schopno opylení)
       mateřský komponent                              1,0
---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
- ve fázi kvetení mateřského komponentu musí mít otcovský komponent dostatek pylu k jeho opylení,
- kontrola fertility se provádí ve fázi, kdy rostliny mateřského komponentu mají blizny schopné opylení,
- maximální počet rostlin mateřského komponentu, které produkovaly nebo produkují pyl, je 0,5 % ve fázi, kdy mají rostliny mateřského komponentu blizny schopné opylení,
- Při výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd lze použít pylově sterilní komponent jedním z následujících způsobů:
* smícháním osiva získaného za použití pylově sterilního kompnentu s osivem získaným za použití pylově fertilního komponentu, a to takovým způsobem, aby poměr mezi osivem z pylově sterilního komponentu a osivem z pylově fertilního komponentu nepřesáhl 2:1
* použitím otcovského komponentu, který obsahuje alespoň jednu linii obnovující pylovou fertilitu, a to tak, že alespoň jedna třetina rostlin vzrostlých z výsledného hybridu produkuje pyl, který se zdá být ve všech ohledech normální.
Oddíl 4 Zdravotní stav porostu
                          Tabulka 3.4

---------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------
                                                Nejvyšší dovolený
   Druh                     Choroba                    výskyt (%)
---------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------
řepka,  řepice, Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary                        2
hořčice
---------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------
slunečnice    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary                        3
         Botrytis spp.                                     5
---------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------
konopí seté    Botrytis spp.                                     5
---------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------
         Alternaria spp.                                    3
len        Phoma exiqua var. linicola (Naumov et Vass.) Maas                   3
         Colletotrichum lini (Westerd.) Toch.                          3
         Fusarium spp.                                     10
         Botrytis spp.                                     5
---------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------
         Pseudomonas syringae pv. glycinea (Coerper) Young, Dye & Wilkie            0,2
sója       Phomopsis complex                                   0,2
         Phialophora gregata (Allington & D.W. Chamb.) W. Gams                 0,2
         Phytophthora megasperma Drecks.                            0,2
---------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------

Část IV Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:
- V rámci schémat jsou kapusta krmná, ředkev olejná, svazenka a tuřín zařazeny do skupiny brukvovitých a jiných olejných a přadných rostlin.
- Sója je zařazena do skupiny leguminóz.
- Požaduje se časový odstup pro množitelské porosty stejného druhu - u druhů čeledi Brassicaceae 5 let, u ostatních druhů 2 roky. V případě množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo s výjimkou hybridů množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.
- Musí být provedena alespoň jedna přehlídka. U hybridních odrůd musí být provedeny nejméně tři přehlídky v každé rodičovské linii, postačují dvě, pokud je před uznáním provedena posklizňová zkouška.
- U porostů kategorie E hybridních odrůd řepky a řepice musí být, v případě použití cytoplazmatické pylové sterility nebo auto-inkompatibility, provedeny nejméně tři přehlídky.
- U porostů kategorie C hybridních odrůd řepky a řepice, při použití cytoplazmatické pylové sterility nebo auto- inkompatibility postačuje provést dvě přehlídky, pokud je před uznáním provedena posklizňová zkouška.
- U porostů kategorií E a C hybridních odrůd slunečnice musí být, v případě použití cytoplazmatické pylové sterility, provedeny nejméně tři přehlídky.
- požadavky na minimální izolační vzdálenosti odpovídají tabulce 3.2, nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
- množitelské porosty samosprašných a apomiktických odrůd musí být odděleny uličkou.
- u hybridních odrůd se stejným opylovačem musí být mechanická izolace 3 m a známý původ osiva.
- Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.
- Druhová čistota - pro druhy, jejichž semena jsou obtížně odlišitelná a druhy, které se snadno opylují s množenou odrůdou platí, že se může v množitelském porostu vyskytovat maximálně:
SE,E - 1 odlišná rostlina na 30 m2
C - 1 odlišná rostlina na 10 m2
Minimální odrůdová čistota:
 a) nehybridní odrůdy
-------------------------------------- --------------------------------------
                      SE, E     C 1     C 2
         Druh
-------------------------------------- --------------------------------------
řepka a řepice mimo krmný typ       99,9 %    99,7 %    99,7%
řepka a řepice krmný typ          99,7 %    99,0 %    98,0 %
hořčice, slunečnice
len                    99,7 %    98,0 %    97,5 %
mák                    99,0 %    98,0 %    98,0 %
-------------------------------------- --------------------------------------
Počet rostlin stejného druhu jako množitelský porost neodpovídající odrůdě: všechny druhy:
SE, E - 1 odlišná rostlina na 30 m2-
C - 1 odlišná rostlina na 10 m2
b) hybridní odrůdy
Základní osivo
- v množitelském porostu v otcovském komponentu se nesmí vyskytovat více než 0,2 % odchylných rostlin s pylem, a to v době, kdy 2 % a více rostlin mateřského komponentu je schopno přijímat pyl,
- v množitelském porostu - v mateřském komponentu se nesmí vyskytovat více než 0,5 % odchylných rostlin včetně pylově fertilních.
Certifikované osivo
- v množitelském porostu v otcovském komponentu se nesmí vyskytovat více než 0,5 % odchylných rostlin s pylem, a to v době, kdy 5 % a více rostlin mateřského komponentu je schopno přijímat pyl,
- v množitelském porostu v mateřském komponentu se nesmí vyskytovat více než 1,0 % rostlin odchylných nebo více než 0,5 % pylově fertilních rostlin
- Při výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd lze použít pylově sterilní komponent jedním z následujících způsobů:
* smícháním osiva získaného za použití pylově sterilního komponentu s osivem získaným za použití plně pylově fertilního komponentu, a to takovým způsobem, aby poměr mezi osivem z pylově sterilního komponentu a osivem z pylově fertilního komponentu nepřesáhl 2:1
* použitím otcovského komponentu, který obsahuje alespoň jednu linii obnovující pylovou fertilitu, a to tak, že alespoň jedna třetina rostlin vzrostlých z výsledného hybridu produkuje pyl, který se zdá být ve všech ohledech normální.
---------------------------------------------------------------------- --------------------------------
                       slunečnice:
---------------------------------------------------------------------- --------------------------------
Kategorie     Porost na výrobu         Odrůdová čistota       Pylová sterilita
                                       mateřského komponentu
---------------------------------------------------------------------- --------------------------------
      E   linie                      99,8 %             -
     - mateřský komponent         (pylově fertilní rostliny
                       zahrnuty mezi odchylné typy)
---------------------------------------------------------------------- --------------------------------
  E   linie                      99,8 %             -
     - otcovský komponent
---------------------------------------------------------------------- --------------------------------
  E   rodičovský hybrid                99,5 %             -
     - mateřský komponent         (pylově fertilní rostliny
                       zahrnuty mezi odchylné typy)
---------------------------------------------------------------------- --------------------------------
  E   rodičovský hybrid                99,8 %             -
     - otcovský komponent
---------------------------------------------------------------------- --------------------------------
  C   konečný hybrid                 99,0 %            99,5 %
     - mateřský komponent
---------------------------------------------------------------------- --------------------------------
  C   konečný hybrid                 99,5 %             -
     - otcovský komponent
---------------------------------------------------------------------- --------------------------------
- odrůdová čistota mateřského komponentu se hodnotí včetně fertilních rostlin
- hodnocení se provádí v době, kdy je schopno opylení mateřského komponentu
2 a více % u základního osiva
5 a více % u certifikovaného osiva
--------------------------------------------------------- --------------------------------------
               řepka a řepice:
--------------------------------------------------------- --------------------------------------
Kategorie   Porost na výrobu   Odrůdová čistota           Pylová sterilita
                                    mateřského komponentu
--------------------------------------------------------- --------------------------------------
s použitím cytoplazmatické pylové sterility
--------------------------------------------------------- --------------------------------------
     řepka - linie        99,9 %            ozimé odrůdy 99,0 %
  E   - mateřský komponent                    jarní odrůdy 98,0 %
--------------------------------------------------------- --------------------------------------  
     řepice - linie        99,9 %               98,0 %
     - mateřský komponent
--------------------------------------------------------- --------------------------------------
  E   linie            99,9 %                 -
     - otcovský komponent
--------------------------------------------------------- --------------------------------------
  C   konečný hybrid        99,0 %               98,0 %
     - mateřský komponent
--------------------------------------------------------- --------------------------------------
  C   konečný hybrid        99,7 %                 -
     - otcovský komponent
--------------------------------------------------------- --------------------------------------
s použitím auto-inkompatibility
--------------------------------------------------------- --------------------------------------
  E   auto-inkompatibilní linie  99,9 %                 -
  C   auto-inkompatibilní linie  99,5 %                 -
--------------------------------------------------------- --------------------------------------
Další požadavky:
- porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům.
Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
Oddíl 1 Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu
 Tabulka 5.1

Oddíl 2 Požadavky na vlastnosti osiva
Tabulka 5.2a
                                         
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------------
                 Čistota osiva      Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhů ve vzorku     Hmotnost
                                                          vzorku
 DRUH Kate- Vlhkost Klí-                                            pro
    gorie nejvýše čivost                                            zkoušku
    osiva     nejméně                                           dle
                                                          sl.7-14
             %                                              (g)
         %
               Čistota Nejvyšší                 z toho (ks)            
               nejméně  výskyt  celkem
                    jiných  semen
                10)  rostlinných 
                 %    druhů  
                      %   
                          ks
                             psárka jílek  sklerocia oves  ředkev šťovíky kokotice 
                             polní oddálený  12)  hluchý, ohnice      13)
                                          oves      1)   
                                          jalový
                                          
 1   2    3    4    5     6    7   8    9    10    11   12   13    14    15
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------------
hořčice SE,E  10,0   85   98,0    0,3    -            5    0   10   2   0 3)   200
bílá
2)
     C   10,0   85   98,0    0,3    -            5    0   10   5   0 3)   200
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------------
hořčice SE,E  10,0   85   98,0    0,3    -                 0   10   2   0 3)   40
černá
2)
    C, O  10,0   85   98,0    0,3    -                 0   10   5   0 3)   40
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------------
hořči- SE,E  10,0   85   98,0    0,3    -                 0   10   2   0 3)   40
ce 2)
sarept-
ská
     C   10,0   85   98,0    0,3    -                 0   10   5   0 3)   40
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------------
kmín  SE,E  13,0   70   97,0    -   25 11)  3             0   10       0 3)   80
     C   13,0   70   97,0    -   25 11)  3             0   10       0 3)   80
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------------
konopí SE,E  10,0   75   98,0    -   30 11)               0           0    600
seté
7) 8)
     C   10,0   75   98,0    -   30 11)               0           0    600
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------------
len   SE,E  13,0   85   99,0    -    15   4    2         0           0 3)   150
setý
olejný
8)
     C   13,0   85   99,0    -    15   4    2         0           0 3)   150
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------------
len   SE,E  13,0   92   99,0    -    15   4    2         0           0 3)   150
setý
přadný
8)
     C   13,0   92   99,0    -    15   4    2         0           0 3)   150
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------------
lnička SE,E  12,0   80   99,0                          0               0 3)   40
setá
6)
     C   12,0   80   98,0                          0           0 3)   40
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------------
mák 9) SE,E  10,0   80   98,0    -   25 11)               0           0 3)   10
     C   10,0   80   98,0    -   25 11)               0           0 3)   10
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------------
řepice SE,E  9,0   85   98,0    0,3    -            5    0   10   2   0 3)   70
2)
     C   9,0   85   98,0    0,3    -            5    0   10   5   0 3)   70
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------------
    SE,E  9,0   85   98,0    0,3    -            10    0   10   2   0 3)   100
řepka
2)

     C   9,0   85   98,0    0,3    -            10    0   10   5   0 3)   100
    kompo-  9,0   85   98,0    0,3    -            10    0   10   2   0 3)   100
    nent
    hybrid  9,0   85   98,0    0,3    -            10    0   10   5   0 3)   100
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------------
sluneč- SE,E  10,0   85   98,0    -    5            10    0           0    1000
nice
8)
     C   10,0   85   98,0    -    5            10    0           0    1000
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------------
    SE,E  10,0   75   98,0    -    5                 0           0    900
světlice
barvířská
7)
8)
     C   10,0   75   98,0    -    5                 0           0    900
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------------
sója  SE,E  15,0    80  98,0    -    5                 0           0    1000
4) 8)          5)
     C   15,0    80  98,0    -    5                 0           0    1000
            5)
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------------
1) Všechny druhy rodu Rumex s výjimkou šťovíku menšího.
2) Vlhkost nejvýše 12 % pro osivo určené k výsevu v roce sklizně, popřípadě v roce bezprostředně následujícím po roce sklizně.
3) Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku předepsané hmotnosti se nepovažuje za nečistotu, neobsahuje-li druhý vzorek téže hmotnosti žádná semena kokotic.
4) Hmotnostní procento neškodných nečistot nesmí překročit 0,3 %.
5) Tvrdá semena se započítávají ke klíčivým.
6) Max výskyt semen lničky drobnoplodé v kategorii SE, E - 2 ks, v kategorii C - 5 ks.
7) Osivo nesmí obsahovat zárazu, avšak výskyt jednoho semene zárazy ve vzorku o hmotnosti 100 g se nepovažuje za nečistotu, neobsahuje-li druhý vzorek o hmotnosti 200 g žádné semeno zárazy.
8) Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.
9) Osivo máku se neuzná, pokud obsahuje blín.
10) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
11) Určování celkového počtu semen jiných rostlinných druhů je nutné pouze tehdy, nastanou-li pochybnosti o splnění požadavků uvedených ve sloupci 7.
12) Určování počtu sklerocií je nutné pouze tehdy, nastanou-li pochybnosti o splnění požadavků uvedených ve sloupci 10.
13) Určování počtu semen kokotic je nutné pouze tehdy, nastanou-li pochybnosti o splnění požadavků uvedených ve sloupci 14.
Vysvětlivky:
„ 0 “ -----... nesmí se vyskytovat
prázdné políčko-.. neposuzuje se (výskyt není limitován)
Požadavky na obsah kyseliny erukové a glukosinolátů:
Tabulka 5.2b

------------------------------------------------------ -----------------------------------------------                                        
Druh:                Kategorie         Nejvyšší obsah kyseliny erukové v %
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
Řepka - odrůdy s deklarovaným       SE, E               0, 3
nízkým obsahem
kyseliny erukové               C                0, 8
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
                  Kategorie        Nejvyšší obsah glukosinolátů v mikromolech
Druh:                              na gram osiva při 9 % vlhkosti
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
Řepka - odrůdy s deklarovaným       SE, E                15
nízkým obsahem glukosinolátů         C                 20
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------
Požadavky na sdružené odrůdy:
- Osivo mateřského komponentu musí být odlišitelné od osiva otcovského komponentu rozdílnou barvou použité obalovací látky.
- Návěska osiva sdružené odrůdy kategorie C je modré barvy s šikmým zeleným pruhem.
Oddíl 3 Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
                         Tabulka 5.3
------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
Plodina        Škodlivý organismus        Velikost  Kategorie   Nejvyšší povolený
                              vzorku            výskyt
------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
Konopí Botrytis spp.                         SE, E, C       5%
seté
    Phoma exiqua var. linicola (Naumov et Vass.) Maas       SE, E, C       1%
------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
Len
    Alternaria linicola Groves et Solko              SE, E, C     celkem 5%
            +
    Colletotrichum lini (Westerd.) Toch.
            +
    Fusarium spp.
    Botrytis spp.                         SE, E, C       5%
------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
Světlice Botrytis spp.                        SE, E, C       5%
barvířská
------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
Sluneč- Botrytis spp.                         SE, E, C       5%
nice  Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni                  0%
------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
Sója  u Pseudomonas syringae pv. glycinea (Coerper)         SE, E, C       
    Young, Dye & Wilkie nesmí být v rámci vzorku
    s min. 5 000 semeny na partii, rozděleného do 5
    dílčích vzorků, počet dílčích vzorků napadených
    vyšší než 4
    Phomopsis complex                      SE, E, C       15%
------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
U druhů a škodlivých organismů vytištěných tučně se jedná o
limitní výskyt vztahující se k povinnému moření.
Část VI Návěska
Úřední návěska osiva olejnin a přadných rostlin kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- označení „Pravidla a normy ES“
- název druhu
- název odrůdy
- označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“
- generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu
- číslo partie
- hmotnost v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno-(měsíc a rok)“
- označení země výroby
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.
Úřední návěska osiva olejnin a přadných rostlin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- označení „Pravidla a normy ES“
- název druhu
- název odrůdy
- název odrůdy, u hybridních odrůd nebo inbredních linií:
- pro základní osivo, u něhož hybrid nebo inbrední linie, ke které základní osivo patří, jsou zapsány ve společném katalogu:
název komponentu, pod kterým byl úředně povolen, s odkazem na výslednou odrůdu nebo bez něj, doplněný v případě hybridu nebo linie, které jsou určeny výhradně k použití jako komponenty pro výsledné odrůdy, slovem „komponent“,
- pro základní osivo v ostatních případech: název komponentu, ke kterému základní osivo patří a který může být vyznačen kódem, s odkazem na výslednou odrůdu, s uvedením jeho funkce (otcovský nebo mateřský komponent) nebo bez něj a doplněný slovem „komponent“,
- pro certifikované osivo:
název odrůdy, ke které osivo patří, doplněný slovem „hybrid“
- pro osiva kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál sdružených odrůd:
- namísto názvu odrůdy se uvede název sdružené odrůdy (údaj „sdružená odrůda“ a její název) a hmotnostní procenta jednotlivých komponent v odrůdě; pokud bylo hmotnostní procento písemně sděleno kupujícímu na jeho žádost a úředně zaznamenáno, stačí uvést název sdružené odrůdy
- kategorie, generace
- číslo partie
- hmotnost v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno-(měsíc a rok)“
- označení země výroby
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Úřední návěska osiva olejnin a přadných rostlin kategorie obchodní osivo obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- označení „Pravidla a normy ES“
- název druhu
- označení kategorie „Obchodní osivo (odrůdově neuznávané)“
- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků vyjádřené slovy: „vzorkováno - (měsíc a rok)“
- číslo partie
- hmotnost v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- označení oblasti výroby
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Část VII Malé balení
Oddíl 1 Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva olejnin a přadných rostlin
Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího materiálu v jednom malém balení je 10 kg (bez aditiv).
Oddíl 2 Označování malého balení
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva olejnin a přadných rostlin kategorie základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál nebo obchodní osivo obsahuje následující údaje:
- označení „Malé balení“
- název a adresa dodavatele
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- číslo partie
- název druhu
- název odrůdy
- kategorie, generace
- hmotnost v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.“.
15. V příloze č. 8 části I tabulce 1 levém sloupci řádku „Řepa salátová“ se slova „včetně „Cheltenham beet““ zrušují.
16. V příloze č. 8 části I tabulce 1 řádku „Čtyřboč (špenát novozélandský)*)“ v pravém sloupci latinský název zní: „Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze“.
17. V příloze č. 8 části I tabulce 1 řádku „Tykev fíkolistá*)“ v pravém sloupci latinský název zní: „Cucurbita ficifolia Bouché“.
18. V příloze č. 8 části I tabulce 1 posledním řádku „Zelí čínské*)“ v pravém sloupci latinský název zní: „Brassica rapa L.“.
19. V příloze č. 8 části II oddílu 1 tabulce 2 levém sloupci řádku „Řepa salátová“ se slova „včetně „Cheltenham beet““ zrušují.
20. V příloze č. 8 části V oddíly 1 a 2 včetně nadpisů a vysvětlivek znějí:
Oddíl 1 Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu
     


    
Oddíl 2 Požadavky na vlastnosti osiva
                          Tabulka 5.2
---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
     Druh       Kategorie osiva   Vlhkost  Klíčivost    Čistota    Příměs    Hmotnost
                         nejvýše   nejméně    nejméně    semen   laboratorního
                           %     %       %     jiných  vzorku v gramech
                          1)            3)    rostlinných
                                              druhů
                                               %
---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
      1            2        3      4       5       6       7
---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
artyčok              SE,E       10,0    65      96,0      0,5      900

karda               C,S

bob zahradní           SE,E       16,0    80      98,0      0,1      1000
                 C,S

brokolice, kadeřávek       SE,E       10,0    75      97,0      1,0      100
                 C,S

celer               SE,E       13,0    70      97,0      1,0      25
                 C,S

cibule              SE,E       13,0    70      97,0      0,5      80

šalotka              C,S

echalion

cibule sečka           SE,E       13,0    65      97,0      0,5      50
                 C,S

čekanka průmyslová        SE,E       14,0    80      97,0      1,0      50
                  C

čekanka              SE,E       14,0    65      95,0      1,5      50
pro puky             C,S
čekanka hlávková

černý kořen            SE,E       13,0    70      95,0      1,0      300
                 C,S

česnek              SE,E       13,0    65      97,0      0,5      20
                 C,S

endivie kadeřavá         SE,E       13,0    65      95,0      1,0      40

eskariol             C,S

fazol obecný           SE,E       16,0    75      98,0      0,1      1000
                 C,S

fazol šarlatový          SE,E       16,0    80      98,0      0,1      1000
                 C,S

fenykl              SE,E       12,0    70      96,0      1,0      180
                 C,S

hrách               SE,E       16,0    80      98,0      0,1     1000
                 C,S

chřest              SE,E       13,0    70      96,0      0,5      1000
                 C,S

kapusta, kedluben,        SE,E       10,0    75      97,0      1,0      100

zelí hlávkové           C,S

zelí pekingské          SE,E       10,0    75      97,0      1,0      70
                 C,S

kerblík              SE,E       13,0    70      96,0      1,0      60
                 C,S

kozlíček polníček         SE,E       13,0    65      95,0      1,0      70
                 C,S

kukuřice cukrová         SE,E       14,0    85 4)     98,0      0,1      1000
a pukancová            C,S

květák              SE,E       10,0    70      97,0      1,0      100
                 C,S

lilek vejcoplodý         SE,E       12,0    65      96,0      0,5      150
                 C,S

mangold              SE,E       15,0    70      97,0      0,5      500
                 C,S

meloun vodní           SE,E       13,0    75      98,0      0,1      1000
                 C,S

meloun cukrový          SE,E       13,0    75      98,0      0,1      150
                 C,S

mrkev               SE,E       13,0    65      95,0      1,0      30
včetně krmné           C,S

okurka              SE,E       13,0    80      98,0      0,1      150
                 C,S

paprika, chilli          SE,E       13,0    65      97,0      0,5      150
                 C,S

pažitka              SE,E       13,0    65      97,0      0,5      30
                 C,S

petržel              SE,E       13,0    65      97,0      1,0      40
                 C,S

pór                SE,E       13,0    65      97,0      0,5      70
                 C,S

rajče               SE,E       13,0    75      97,0      0,5      20
                 C,S

reveň               SE,E       13,0    70      97,0      0,5      450
                 C,S

ředkev, ředkvička         SE,E       10,0    70      97,0      1,0      300
                 C,S

řepa salátová kromě        SE,E       15,0    70      97,0      0,5      500
„Cheltenham beet“         C,S

řepa salátová           SE,E       15,0    50      97,0      0,5      500
„Cheltenham beet “        C,S

salát               SE,E       13,0    75      95,0      0,5      30
                 C,S

špenát              SE,E       13,0    75      97,0      1,0      250
                 C,S

tykev obecná           SE,E       13,0    75      98,0      0,1      1000
                 C,S

tykev               SE,E       13,0    80      98,0      0,1      1000
velkoplodá            C,S

vodnice              SE,E       10,0    80      97,0      1,0      70
                 C,S

anýz vonný            SE,E       13,0    65      98,0      0,5      70
                 C,S                    95,0      1,0

čtyřboč (špenát          SE,E       13,0    80 2)     99,0      0,5      1000
novozélandský)          C,S                    97,0      1,0

kopr vonný            SE,E       13,0    55      97,0      0,5      40
                 C,S                    95,0      1,0

koriandr setý           SE,E       13,0    70      99,0      0,5      400
                 C,S                    97,0      1,0

majoránka zahradní        SE,E       13,0    60      96,0      0,5      25
                 C,S                    93,0      1,0

pastinák setý           SE,E       13,0    70      97,0      0,5      100
                 C,S                    95,0      1,0

řeřicha setá           SE,E       13,0    80      98,0      0,5      60
                 C,S                    96,0      1,0

tykev fíkolistá          SE,E       13,0    75      98,0      0,1      350
                 C,S

zelí čínské            SE,E       13,0    75      98,0      0,5      70
                 C,S                    97,0      1,0
---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
1) Vlhkost osiva zelenin se stanovuje pouze na vyžádání.
2) Průměrný počet klíčenců na 100 plodů.
3) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
4) U super sladkých typů kukuřice cukrové je požadovaná minimální klíčivost snížena na 80 %. Úřední návěska nebo návěska dodavatele musí v takovém případě obsahovat text „Klíčivost nejméně 80 %“
Další požadavky:
- odrůdová čistota a pravost u kategorií certifikovaný rozmnožovací materiál a standardní osivo je následně kontrolována ve vegetačních zkouškách,
- mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.“.
21. V příloze č. 8 části VII oddíl 2 včetně nadpisu zní:
Oddíl 2 Označování malého balení
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva zelenin kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
- označení „Malé balení“
- označení „Pravidla a normy ES“
- název a adresa dodavatele
- hospodářský rok uzavření nebo posledního zkoušení klíčivosti, lze uvést konec hospodářského roku
- název druhu
- název odrůdy
- kategorie
- číslo partie
- čistá nebo hrubá hmotnost nebo počet semen, v případě, že je uvedena hmotnost a byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva nebo klubíček a celkovou hmotností
- slova „spotřebujte do ... (měsíc a rok)“, lze uvést konec hospodářského roku
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva zelenin kategorie standardní osivo obsahuje následující údaje:
- označení „Malé balení“
- označení „Pravidla a normy ES“
- název a adresa dodavatele
- hospodářský rok uzavření nebo posledního zkoušení klíčivosti, lze uvést konec hospodářského roku
- název druhu
- název odrůdy
- kategorie
- číslo partie
- čistá nebo hrubá hmotnost nebo počet semen, v případě, že je uvedena hmotnost a byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva nebo klubíček a celkovou hmotností
- slova „spotřebujte do ... (měsíc a rok)“, lze uvést konec hospodářského roku
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva směsi standardních osiv odrůd jednoho druhu zeleniny obsahuje následující údaje:
- označení „Malé balení“
- označení „Pravidla a normy ES“
- název a adresa dodavatele
- rok uzavření vyjádřený slovy: „uzavřeno v roce ... (rok)“ nebo rok posledního odběru vzorků pro účely poslední zkoušky klíčivosti vyjádřený slovy: „vzorkováno v roce ... (rok)“
- slova „směs odrůd ... (název druhu)“
- názvy odrůd a podíly jednotlivých odrůd vyjádřené čistou hmotností nebo počtem semen
- kategorie
- číslo partie
- čistou nebo hrubou hmotnost nebo počet semen, v případě, že je uvedena hmotnost a byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva nebo klubíček a celkovou hmotností
- případně slova „spotřebujte do ... (měsíc a rok)“
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.“
22. V příloze č. 9 v přehledu vzorů formulářů se slova „žádosti o uznání sadby brambor“ nahrazují slovy „pro výsledek mechanického rozboru sadby brambor“ a slova „pro ohlášení množství rozmnožovacího materiálu z ekologického zemědělství dostupného na území ČR“ se nahrazují slovy „evidence osiva pro ekologické zemědělství“.
23. V příloze č. 9 vzory formulářů znějí:
     


     


     


     


     


     


     


    
24. V příloze č. 10 vzory dokladů vydávané Ústavem nebo pověřenou osobou znějí:
     


     


     


     


     


     


    
25. V příloze č. 11 bodě 1 první tabulka včetně vysvětlivek zní:
         
                       
---------------------------------------------------------------------------------
 Registrační Pořadové číslo         Porost
  nebo     porostu
 evidenční
  číslo  ----------------
 dodavatele  od   do 
---------------------------------------------------------------------------------
  RRRR   X0001 X0100  porosty založené z rozmnožovacího materiálu
               geneticky modifikovaných odrůd
---------------------------------------------------------------------------------
  RRRR   X0001 X0200  porosty uchovávaných odrůd
---------------------------------------------------------------------------------
      RRRR   X0201 X0500  porosty založené pro ekologické zemědělství
---------------------------------------------------------------------------------
  RRRR   X0501 X0600  porosty založené na základě prohlášení šlechtitele
               o původu rozmnožovacího materiálu
---------------------------------------------------------------------------------
  RRRR   X0601 X8000  porosty rozmnožovacího materiálu předstupňů,
               základního a certifikovaného osiva
---------------------------------------------------------------------------------
  RRRR   90001 a dále  porosty standardního osiva (
k uznávacímu řízení
se nepřihlašují
) ---------------------------------------------------------------------------------
26. V příloze č. 11 bodě 2 první tabulka včetně nadpisu a vysvětlivky zní:
            
Číslování partií směsí osiv, osiv z dovozu, obchodního osiva,
egalizovaných partií, standardního osiva a sazenic zeleniny:

------------------------------------- -----------------------------------------------
Registrační     číselné rozmezí          typ osiva
nebo evidenční  -------------------
číslo dodavatele  od    do   
------------------------------------- -----------------------------------------------
RRRR       X8001  X8400    registrační čísla směsí k využití pro
                    zemědělskou výrobu
------------------------------------- -----------------------------------------------
RRRR       X8401  X8800    registrační čísla směsí osiv k využití
                    mimo zemědělskou výrobu
------------------------------------- -----------------------------------------------
RRRR       X8401  X8800    registrační čísla směsí obilnin, standardních
                    osiv zelenin, směsí osiv k ochraně
                    přirozeného prostředí, případně směsí osiv
                    pro ekologické zemědělství
------------------------------------- -----------------------------------------------
RRRR       X8901  X9000    čísla partií obchodního osiva, případně
                    partií osiv jinde neuvedených
------------------------------------- -----------------------------------------------
RRRR       X9001  X9800    čísla partií osiva z dovozu v kalendářním roce
------------------------------------- -----------------------------------------------                    roce.
RRRR       X9801  X9999    čísla egalizovaných partií osiv, které
                    prošly uznávacím řízením
------------------------------------- -----------------------------------------------
RRRR       90001  95000    čísla partií standardních osiv
------------------------------------- -----------------------------------------------
RRRR       95001  a dále   čísla partií sazenic zelenin
------------------------------------- -----------------------------------------------
27. V příloze č. 13 bodě 2 tabulka 1 včetně vysvětlivek zní:
     


    
28. V příloze č. 16 bodě 7 se slova „§ 17 odst. 11“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 12“.
29. Na konci přílohy č. 16 vzor Žádosti o uzavření smlouvy včetně vysvětlivky zní:
     


    
30. V příloze č. 17 části I. ve druhém odstavci se slova „§ 17 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 9“.
31. V příloze č. 17 části IV. ve třetím odstavci bodě 3 se slova „§ 6 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 3“.
32. V příloze č. 18 části I. ve druhém odstavci se slova „§ 17 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 9“.
33. V příloze č. 18 části II. ve druhém odstavci bodě 2 se slova „ZL osiv a sadby Praha“ nahrazují slovy „laboratoře OOS“.
34. V příloze č. 18 části II. na konci textu odstavce „Úřední dozor - ruční vzorkování“ se za slova „minimálně 6 let“ doplňuje věta „Pověřený vzorkovatel, který ve sklizňovém roce neodebere žádný vzorek, bude Ústavem před obnovením činnosti znovu proškolen a přezkoušen z teoretických i praktických znalostí.“.
35. Na konci přílohy č. 18 se vzor Žádosti o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů na množitelské porosty nahrazuje vzorem Žádosti o pověření k odběru vzorků, který zní:
Žádost o pověření k odběru vzorků podle § 17 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
36. V příloze č. 19 části I. odstavci „Osoby“ bodě 2. se slova „splněna podmínka zastupitelnosti“ nahrazují slovy „určen zástupce vedoucího pověřené laboratoře, který splňuje stejné požadavky jako vedoucí pověřené laboratoře“.
37. V příloze č. 19 části I. odstavci „Osoby“ se za bod 2. vkládá nový bod 3., který zní:
„3. V případě jakékoli změny ve vedení pověřené laboratoře je nutno požadavek stanovený v bodě 2. znovu splnit, a to nejdéle do tří měsíců od změny ve vedení laboratoře“.
Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 4 a 5.
38. V příloze č. 19 části II. odstavci „Předmět pravidelné kontroly pověřené laboratoře na místě“ pododstavci „kontrola laboratoře“, bod „kontrola používání ověřeného metrologického vybavení“ zní:
„síta - na obilniny - doba kalibrace 3 roky
   - ostatní typy - doba kalibrace 4 roky

váhy - doba ověření nebo kalibrace 2 roky

teploměry - elektronické - doba kalibrace 2 roky
     - rtuťové - doba kalibrace 4 roky“.
39. Na konci přílohy č. 19 ve vzoru Žádosti o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo se pod nadpisem slova „§ 17 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 6“.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.