Odstavec předpisu 86/2010 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 86/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb.
Čl.I

Čl. I
Nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.
Nařízení Komise (ES) č. 1121/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína.“.
2. V § 2 odst. 1 se písmena a) a b) zrušují.
Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena a) až f).
3. § 3 a 4 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 3 a 4 zrušují.
4. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slovo „evidenci“ vkládají slova „využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence“)“.
5. Poznámka pod čarou č. 5 zní:
„5) Čl. 124 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.“.
6. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou.
7. V § 7 odst. 1 se za slova „chová ovce“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 9.
8. Poznámka pod čarou č. 9 zní:
„9) Čl. 100 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.“.
9. Poznámka pod čarou č. 10 zní:
„10) Čl. 109 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.“.
10. Poznámka pod čarou č. 11 zní:
„11) Čl. 59 a příloha č. IV nařízení Komise (ES) č. 1121/2009.“.
11. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:
„(5) Fond neposkytne žadateli platbu na chov krav bez tržní produkce mléka na krávu, na kterou je ve stejném kalendářním roce požadována platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka20).
20) Nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka.“.
12. V § 11 se číslo „2“ nahrazuje číslem „5“.
13. Poznámka pod čarou č. 13 zní:
„13) Čl. 132 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.“.
14. V § 12 odst. 2 se slova „3, 4 a“ zrušují.
15. V § 12 odst. 3 až 5 se slova „3 až“ zrušují.
16. V § 12 se číslo „30 %“ nahrazuje číslem „20 %“.
17. Poznámka pod čarou č. 15 zní:
„15) Čl. 75 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.“.
18. V § 13 odstavec 1 zní:
„(1) Fond při rozhodování a poskytování platby postupuje podle nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 z 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce uvedených v nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, a podle tohoto nařízení.“.
19. Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.